reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

Na podstawie art. 65 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) obowiązkowe istotne elementy umowy o zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej, zwanego dalej „FRD”;

2) dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD;

3) sposób lokowania środków z aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej „ustawą”, wraz z zasadami ich wyceny;

4) szczegółowy sposób ustalania kosztów bieżącego zarządzania środkami FRD;

5) inne formy lokowania środków FRD.

§ 2.
Określa się obowiązkowe istotne elementy umowy o zarządzanie środkami FRD, których wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD nie mogą przekroczyć następujących wartości środków FRD:

1) 100% – w bony, obligacje skarbowe i inne papiery wartościowe Skarbu Państwa;

2) 80% – w obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.3)), gwarantowane przez Skarb Państwa;

3) 20% – w papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki gmin i miasto stołeczne Warszawa;

4) 80% – w dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa, z wyłączeniem instrumentów, o których mowa w pkt 2;

5) 30% – w akcje zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94);

6) 20% – w obligacje zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, z wyłączeniem obligacji, dla których proporcje udziału zostały określone w pkt 1–4;

7) 5% – w obligacje emitowane przez spółki publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).

2. Łączna suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5–7, nie może przekroczyć 40% wartości środków FRD.

3. Łączna suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5–7, jednego emitenta nie może przekroczyć 10% wartości środków FRD.

4. FRD może nabyć nie więcej niż 20% jednej emisji papieru wartościowego, z wyłączeniem instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

§ 4.
1. Aktywa, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy, z wyłączeniem środków pieniężnych, utrzymywane są do terminu wykupu.

2. Środki pochodzące z aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy, oraz wszelkie inne przychody uzyskane z ich posiadania, lokowane są wyłącznie w depozytach bankowych.

3. Aktywa, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy, wyceniane są do terminu ich wykupu, w wartości z dnia ich otrzymania, określonej w wykazie, o którym mowa w art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

§ 5.
1. Na koniec każdego kwartału Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala ogólną wartość środków FRD oraz kontroluje, czy zostały zachowane dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat, o których mowa w § 3 i § 7, oraz warunki określone w art. 65 ust. 1 i 4 ustawy.

2. Dopuszcza się okresowe przekroczenie udziałów poszczególnych lokat, o których mowa w § 3 i § 7, w ogólnej wartości środków FRD, w szczególności w następstwie zmiany cen rynkowych stanowiących podstawę wyceny aktywów i zobowiązań FRD albo w następstwie innych okoliczności, na które FRD nie ma bezpośredniego wpływu.

3. W przypadku przekroczenia udziałów poszczególnych lokat, o których mowa w § 3 i § 7, podmiot zarządzający środkami FRD jest obowiązany do dostosowania działalności lokacyjnej do wymogów określonych w rozporządzeniu, w trybie uwzględniającym cel inwestycyjny FRD, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia, w którym przeprowadzona wycena aktywów FRD wykazała zaistnienie takiego stanu.

4. Określając wartość środków FRD, uprawniony podmiot zewnętrzny, któremu powierzono zarządzanie środkami FRD, w trybie określonym w art. 64 ustawy, stosuje odpowiednio przepis ust. 1.

§ 6.
1. Koszty bieżącego zarządzania środkami FRD obejmują w szczególności koszty:

1) zaopiniowania przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rocznych sprawozdań finansowych FRD, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 5 ustawy;

2) opłat za zarządzanie środkami FRD pobieranych przez podmioty zewnętrzne;

3) związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów ze środków FRD, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta na podstawie odrębnych przepisów;

4) wykonania na potrzeby FRD przez podmioty zewnętrzne badań i ekspertyz.

2. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych corocznie, w terminie wynikającym z przepisów dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej, przedkłada Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych projekt planu finansowego FRD na kolejny rok, zawierający uzasadnienie wysokości planowanych kosztów bieżącego zarządzania.

§ 7.
1. Dopuszcza się lokowanie środków FRD również w:

1) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe – do 40% wartości środków FRD;

2) formie depozytu u Ministra Finansów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) – do 100% wartości środków FRD.

2. Banki, w których mogą być dokonywane depozyty bankowe określone w ust. 1 pkt 1, muszą posiadać fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż 100 milionów euro.

3. Łączna suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w depozyty bankowe i w bankowe papiery wartościowe jednego banku nie może przekroczyć 10% wartości środków FRD.

4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3, nie stosuje się do środków pochodzących z aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.4)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 433, 843, 1543 i 1646.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (Dz. U. Nr 92, poz. 757), które traci moc z dniem 1 lutego 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

Załącznik 1. [WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH ISTOTNYCH ELEMENTÓW UMOWY O ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2014 r. (poz. 152)

WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH ISTOTNYCH ELEMENTÓW UMOWY O ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

1. Oznaczenie stron i osób reprezentujących FRD oraz uprawniony podmiot zewnętrzny.

2. Określenie celu, dla którego strony zawierają umowę, polegającego na lokowaniu środków FRD w sposób gwarantujący osiągnięcie ich maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności, a także okresu, na który umowa zostaje zawarta.

3. Definicje podstawowych terminów użytych w umowie.

4. Obowiązki i prawa uprawnionego podmiotu zewnętrznego, z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą podstawowym obowiązkiem i prawem uprawnionego podmiotu zewnętrznego jest samodzielne zarządzanie środkami, zgodnie z treścią umowy o zarządzanie, w tym w szczególności:

1) przestrzeganie ograniczeń lokowania środków FRD wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

2) stosowanie przy zarządzaniu środkami FRD procedur wynikających z przepisów o finansach publicznych oraz z przepisów o zamówieniach publicznych.

5. Ustalenie dni wyceny środków FRD.

6. Określenie sposobu składania sprawozdań statutowym organom FRD przez uprawniony podmiot zewnętrzny.

7. Określenie rocznej stawki opłaty za zarządzanie środkami FRD, wyrażonej procentowo, pobieranej przez uprawniony podmiot zewnętrzny, z tym że środki FRD są obciążone tylko jedną opłatą stanowiącą wynagrodzenie uprawnionego podmiotu zewnętrznego za powierzenie w zarządzanie środków FRD. FRD nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z powierzeniem w zarządzanie, a uprawniony podmiot zewnętrzny pokrywa z niej wszelkie koszty związane z zarządzaniem środkami FRD ponoszone przez uprawniony podmiot zewnętrzny, w tym na rzecz podmiotów trzecich.

8. Określenie opłaty stanowiącej wynagrodzenie uprawnionego podmiotu zewnętrznego w dniu wyceny wartości środków FRD, z tym że opłata ta jest naliczana nie rzadziej niż raz w miesiącu, według następującego wzoru:

On = Wn–1 × r × m/365

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

On – opłata związana z powierzeniem w zarządzanie środków FRD naliczana podczas n-tej wyceny tych środków,

Wn–1 – wartość środków FRD przekazana w zarządzanie podmiotowi do dnia (n–1) wyceny skorygowana zmianą wartości środków do dnia n-tej wyceny włącznie,

r – roczna stawka opłaty wyrażona procentowo,

m – ilość dni od dnia (n–1) wyceny do dnia n-tej wyceny włącznie, nie włączając dnia, w którym dokonana została (n–1) wycena.

Jeśli wycena wartości środków FRD jest dokonywana częściej niż raz w miesiącu, opłata pobierana jest raz w miesiącu jako suma opłat On naliczonych w danym miesiącu.

9. Określenie ograniczeń w zakresie działalności uprawnionego podmiotu zewnętrznego, powodujących obowiązek uzyskania na określone działania pisemnej zgody organów FRD.

10. Określenie okoliczności i terminów, w których uprawniony podmiot zewnętrzny lub FRD mogą wypowiedzieć umowę, oraz określenie związanych z tym praw i obowiązków stron.

11. Określenie okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność uprawniony podmiot zewnętrzny, okoliczności, za które uprawniony podmiot zewnętrzny nie odpowiada, oraz kar umownych za naruszenie postanowień umowy przez uprawniony podmiot zewnętrzny.

12. Postanowienia końcowe, w których należy określić:

1) sposób i formę zmiany umowy;

2) sposoby i formę zawiadomień pochodzących od uprawnionego podmiotu zewnętrznego;

3) przepisy, które będą obowiązywały w zakresie nieuregulowanym postanowieniami umowy;

4) klauzulę arbitrażową dotyczącą rozstrzygania sporów między stronami umowy.

13. Podpisy stron umowy oraz liczba sporządzonych egzemplarzy umowy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama