reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS)2)

Na podstawie art. 47d ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wykaz organów administracji publicznej oraz instytutów badawczych, a także zakres, rodzaj, sposób i częstotliwość przekazywania dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 47a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 152, z późn. zm.).

Załącznik 1. [WYKAZ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH, A TAKŻE ZAKRES, RODZAJ, SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU USŁUG INFORMACJI RZECZNEJ (RIS)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 stycznia 2014 r. (poz. 155)

WYKAZ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH, A TAKŻE ZAKRES, RODZAJ, SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU USŁUG INFORMACJI RZECZNEJ (RIS)

Lp.

Nazwa organu administracji publicznej lub instytutu badawczego

Rodzaj i zakres przekazywanych danych

(dotyczy obszaru objętego RIS)

Częstotliwość przekazywania danych

Sposób przekazywania danych

1

Główny Geodeta Kraju

zobrazowania lotnicze i satelitarne oraz ortofotomapy

co najmniej raz w roku

elektronicznie

państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

co najmniej raz w roku

elektronicznie

2

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

dane hydrologiczne

co najmniej raz dziennie w dni robocze

elektronicznie lub telefonicznie

głębokości tranzytowe

co najmniej raz dziennie w dni robocze

elektronicznie lub telefonicznie

informacje o drogach wodnych

co najmniej raz dziennie w dni robocze

elektronicznie

informacje o oznakowaniu

w przypadku wystąpienia zmian

elektronicznie lub telefonicznie

informacje o przeszkodach nawigacyjnych

w przypadku wystąpienia

elektronicznie lub telefonicznie

informacje o utrudnieniach na drogach wodnych

w przypadku wystąpienia

elektronicznie lub telefonicznie

3

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

dane hydrologiczne

co najmniej raz dziennie

elektronicznie lub telefonicznie

głębokości tranzytowe

co najmniej raz dziennie

elektronicznie lub telefonicznie

informacje o drogach wodnych

co najmniej raz dziennie

elektronicznie

informacje o oznakowaniu

w przypadku wystąpienia zmian

elektronicznie lub telefonicznie

informacje o przeszkodach nawigacyjnych

w przypadku wystąpienia zmian

elektronicznie lub telefonicznie

informacje o utrudnieniach na drogach wodnych

przypadku wystąpienia zmian

elektronicznie lub telefonicznie

informacje o ruchu jednostek na obszarach objętych działaniem systemu kontroli ruchu statków oraz Urzędu Morskiego

ciągła

elektronicznie

obrazy radarowe

ciągła

elektronicznie

dane z czujników hydro- i meteorologicznych

ciągła

elektronicznie lub telefonicznie

informacje z sensorów CCTV1)

ciągła

elektronicznie

dane kartograficzne oraz batymetryczne

co najmniej raz w roku

elektronicznie

4

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie, Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie

dane dotyczące rozlewów olejowych, pożarów, wypadków lub innych katastrof oddziaływających na śródlądowe drogi wodne objęte RIS

w przypadku wystąpienia

elektronicznie i telefonicznie

informacje z sensorów CCTV1) (w pobliżu szlaków żeglugowych), jeżeli dysponują takimi informacjami

ciągła

elektronicznie

5

Komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

dane dotyczące rozlewów olejowych, pożarów, wypadków lub innych katastrof

w przypadku wystąpienia

elektronicznie i telefonicznie

6

Wojewoda Zachodniopomorski – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie

plany zarządzania kryzysowego

w przypadku wystąpienia

elektronicznie i telefonicznie

informacje o zagrożeniach

w przypadku zagrożenia

elektronicznie

informacje o sytuacji przeciwpowodziowej

w przypadku zagrożenia

elektronicznie

7

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

informacje statystyczne o żegludze śródlądowej

w przypadku publikacji nowych danych

elektronicznie

8

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

informacje o stanie zasobów wód podziemnych, o których mowa w art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.2))

co najmniej raz w roku

elektronicznie

9

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

dane, o których mowa w art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

raz dziennie

elektronicznie

 

 

1) System monitoringu wizyjnego.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama