| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA
BUDŻETOWA NA ROK 2014

z dnia 24 stycznia 2014 r.

Art. 1. [Łączna kwota dochodów, wydatków i deficyt budżetu państwa]
1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 277 782 224 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 325 287 369 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2014 r. na kwotę nie większą niż 47 505 145 tys. zł.

Art. 2. [Łączna kwota dochodów, wydatków i deficyt budżetu środków europejskich]
1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 77 957 123 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 78 348 825 tys. zł.

3. Deficyt budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 391 702 tys. zł.

Art. 3. [Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa]
1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 426 183 364 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 378 286 517 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 47 896 847 tys. zł.

Art. 4. [Źródło pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa]
Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2013 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.
Art. 5. [Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 r.]
1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 85 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł.

Art. 6. [Kwota poręczeń i gwarancji]
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 300 000 000 tys. zł.
Art. 7. [Limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.]
Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 13 000 000 tys. zł.
Art. 8. [Upoważnienie Ministra Finansów]
Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 930 000 tys. zł;

2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:

a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,

b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 2 000 000 tys. zł,

c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 400 000 tys. zł,

d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 835 000 tys. zł,

e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 18 000 000 tys. zł.

Art. 9. [Kwoty wynagrodzeń]
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.1)) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:

a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1766,46 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1873,84 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1523,29 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1523,29 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 2717,59 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 2000 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 3250 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób.

Art. 10. [Zestawienie zadań]
Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.
Art. 11. [Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe]
Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.
Art. 12. [Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych]
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.
Art. 13. [Zestawienie programów wieloletnich]
Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 10.
Art. 14. [Kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych]
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1873,84 zł.
Art. 15. [Etaty Policji]
Ustala się etaty Policji w liczbie 102 370, w tym 102 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.
Art. 16. [Ogólna rezerwa budżetowa]
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95 000 tys. zł.
Art. 17. [Służba cywilna]
Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 200 osób;

2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 7 040 799 tys. zł;

3) środki na szkolenia – w wysokości 48 879 tys. zł.

Art. 18. [Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych]
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,4%.
Art. 19. [Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów]
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,7%.
Art. 20. [Wysokość odpisu]
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.4)), wynosi 3 430 000 tys. zł.
Art. 21. [Kwota wydatków na prewencję rentową]
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 192 891 tys. zł.
Art. 22. [Wysokość odpisu]
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.5)), wynosi 2266 tys. zł.
Art. 23. [Należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez ZUS składek na otwarte fundusze emerytalne]
Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.
Art. 24. [Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego]
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 456 600 tys. zł.
Art. 25. [Kwota wydatków na prewencję wypadkową]
Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.6)), wynosi 32 265 tys. zł.
Art. 26. [Kwota zwrotu]
Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1095), wynosi 1 tys. zł.
Art. 27. [Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej]
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3746 zł.
Art. 28. [Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego]
Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.7)), wynoszą dla:

1) gmin – 512 694 tys. zł;

2) powiatów – 1 078 549 tys. zł;

3) województw – 914 738 tys. zł.

Art. 29. [Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy]
Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.8)) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.
Art. 30. [Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych]
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.9)) – ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.
Art. 31. [Upoważnienie Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych]
1. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

Art. 32. [Plany finansowe agencji wykonawczych]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

1) Agencji Rezerw Materiałowych – w tabeli 1;

2) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 2;

3) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 3;

4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;

5) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 5;

6) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – w tabeli 6;

7) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 7;

8) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 8;

9) Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 9;

10) Agencji Rynku Rolnego – w tabeli 10.

Art. 33. [Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;

2) Centrum Usług Wspólnych – w tabeli 2;

3) Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w tabeli 3;

4) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 4;

5) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 5;

6) Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast” – w tabeli 6;

7) Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica” – w tabeli 7;

8) Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” – w tabeli 8;

9) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 9;

10) Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Carpatia” – w tabeli 10;

11) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 11;

12) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 12;

13) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 13;

14) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 14;

15) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 15.

Art. 34. [Plany finansowe państwowych funduszy celowych]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

1) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 1;

2) Funduszu Kredytu Technologicznego – w tabeli 2;

3) Funduszu Promocji Twórczości – w tabeli 3;

4) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 4;

5) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 5;

6) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 6;

7) Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – w tabeli 7;

8) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 8;

9) Funduszu Pracy – w tabeli 9;

10) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 10;

11) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 11;

12) Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców – w tabeli 12;

13) Funduszu Skarbu Państwa – w tabeli 13;

14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;

15) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 15;

16) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 16;

17) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 17;

18) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 18;

19) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 19;

20) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 20;

21) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 21;

22) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 22;

23) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 23;

24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;

25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;

26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;

27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;

28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28.

Art. 35. [Plany finansowe państwowych osób prawnych]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646):

1) Rzecznika Ubezpieczonych – w tabeli 1;

2) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 2;

3) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 3;

4) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 4;

5) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 5;

6) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 6;

7) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 7;

8) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 8;

9) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 9;

10) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 10;

11) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 11;

12) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 12;

13) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 13;

14) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 14;

15) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 15;

16) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 16;

17) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 17;

18) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 18;

19) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 19;

20) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 20;

21) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 21;

22) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 22;

23) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 23;

24) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 24;

25) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 25;

26) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 26;

27) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 27;

28) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 28;

29) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 29;

30) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 30;

31) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 31;

32) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 32;

33) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 33;

34) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 34;

35) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 35;

36) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 36;

37) Agencji Oceny Technologii Medycznych – w tabeli 37;

38) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 38.

Art. 36. [Łączna kwota, do której organy administracji mogą zaciągać zobowiązania z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym]
Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 1 000 000 tys. zł.
Art. 37. [Narodowa Strategia Spójności]
1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2014–2016 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 zawiera załącznik nr 16.

Art. 38. [Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej]
Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.
Art. 39. [Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności]
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 18.
Art. 40. [Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej]
Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.
Art. 41. [Minister Finansów]
Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
Art. 42. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1645.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675 i 1421.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. poz. 1544.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 637.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808 oraz z 2012 r. poz. 637.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354 oraz z 2013 r. poz. 193 i 1609.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 1342 oraz z 2013 r. poz. 675.

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 R.]

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2014 r.
z dnia 24 stycznia 2014 r. (poz. 162)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2014 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW]

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2014

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2014 R.]

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2014 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2014 R.]

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2014 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2014 R.]

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2014 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI]

Załącznik nr 7

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2014 R.]

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2014 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2014 R.]

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2014 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH]

Załącznik nr 11

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 12

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH]

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 14

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2014–2016 W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY , NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH , WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020]

Załącznik nr 15

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2014–2016 W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY , NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH , WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020]

Załącznik nr 16

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17. [WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW , NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16]

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW , NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 18. [ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI]

Załącznik nr 18

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 19. [PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 19

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »