| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Na podstawie art. 43 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin;

2) tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin;

3) warunki i tryb udzielania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwanego dalej „Funduszem”, w szczególności tryb przeprowadzania otwartego konkursu ofert, kryteria oceny oferty i tryb zawierania umów na realizację powierzanych zadań;

4) szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu;

5) sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu, w tym wzór i terminy składania przez podmioty kwartalnych informacji;

6) szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu.

§ 2.
1. Na realizację powierzonego zadania Minister Sprawiedliwości, zwany dalej „Dysponentem”, udziela dotacji celowej z Funduszu.

2. Dysponent ogłasza konkurs ofert na realizację zadania.

3. W ogłoszeniu o konkursie ofert określa się:

1) rodzaj zadania spośród wskazanych w art. 43 § 8 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, zwanej dalej „ustawą”;

2) wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania;

3) terminy i warunki realizacji zadania;

4) kryteria oceny ofert;

5) miejsce i termin składania ofert;

6) termin ogłoszenia wyników konkursu ofert;

7) poziom i sposób obliczania minimalnego pieniężnego współfinansowania zadania przez podmiot, jeżeli współfinansowanie zadania jest warunkiem otrzymania dotacji;

8) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty;

9) sposób złożenia oferty i dokumentów.

4. Ogłoszenie o konkursie ofert może zawierać dodatkowo:

1) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert;

2) termin dokonania wyboru ofert;

3) informację o możliwości odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert;

4) sposób i terminy przekazania dotacji celowej na rzecz wyłonionych wykonawców zadania;

5) informację o uprawnieniu komisji konkursowej do zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji lub zmiany kosztorysu o kwoty, które w ocenie komisji nie odpowiadają rzeczywistemu kosztowi realizacji zadania, lub zmiany działań, które nie odpowiadają realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu o konkursie ofert;

6) zastrzeżenie, że jeden oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę.

5. Wraz z ogłoszeniem o konkursie ofert zamieszcza się wzór formularza oferty.

§ 3.
Ogłoszenie o konkursie ofert umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4.
1. Oferta złożona w konkursie zawiera:

1) szczegółowy sposób realizacji zadania;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) harmonogram działań w zakresie realizacji zadania;

4) informację o wysokości wnioskowanej kwoty dotacji celowej;

5) informację o wysokości pieniężnego współfinansowania realizacji zadania przez podmiot, jeżeli kryterium oceny ofert jest poziom współfinansowania zadania;

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy;

7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób, zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;

8) informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne;

9) w zakresie ofert dotyczących osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin – opis lokalu lub lokali, jeżeli zadanie będzie realizowane w określonym lokalu lub lokalach.

2. Do oferty dołącza się:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2) aktualny statut podmiotu składającego ofertę;

3) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji celowej;

4) oświadczenie, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi podmiotu składającego ofertę oraz do reprezentowania go w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

5) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostanie przekazana dotacja celowa, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia dotacji celowej w zakresie finansowym i rzeczowym;

6) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota dotacji celowej przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z umową oraz ofertą;

7) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych oraz o zasobie kadrowym, w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie zasobu kadrowego, jego wykształcenie lub umiejętności zapewniające wykonanie zadania, a także informacje o zakresie obowiązków tych osób.

3. Jeżeli oferta dotyczy powierzenia realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy osobom, o których mowa w § 1 pkt 2, i zadanie ma być realizowane na terenie jednostki penitencjarnej, dołącza się do niej ponadto dokument potwierdzający zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 38 § 2 ustawy, między podmiotem składającym ofertę a dyrektorem jednostki penitencjarnej, na terenie której ma być realizowane zadanie; do oferty można dołączyć również rekomendację zawodowego kuratora sądowego, jeżeli zadanie realizowane jest na rzecz osób zwolnionych z jednostek penitencjarnych i członków ich rodzin oraz członków rodzin osób pozbawionych wolności.

4. W przypadku ofert dotyczących zadań realizowanych poprzez różne formy szkolenia lub doskonalenia kadr oraz zadań mających na celu opracowanie materiałów szkoleniowych lub innych opracowań, do oferty dołącza się imienne listy proponowanych wykładowców lub autorów opracowań, którzy mają być opłacani ze środków przyznanej dotacji celowej.

5. Kosztorys wykonania zadania zawiera:

1) kwoty odpowiadające liczbowemu określeniu skali planowanych działań;

2) kalkulację przedstawiającą wyłącznie koszty, które mają być poniesione w związku z realizacją powierzonego zadania;

3) szczegółowe uzasadnienie niezbędności wskazanych kosztów;

4) koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi zadania.

6. W przypadku realizowania przez podmiot w trakcie obowiązywania umowy innych świadczeń wobec osób, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, zbieżnych z wnioskowanymi z Funduszu, oferta dodatkowo zawiera:

1) informację o podobnych działaniach finansowanych z innych źródeł;

2) uzasadnienie dla potrzeby uzyskania dodatkowych środków z Funduszu;

3) oświadczenie osoby upoważnionej, że praca osób posiadających umiejętności specjalistyczne i zaangażowanych w realizację zadania nie będzie pokrywać się czasowo i miejscowo z godzinami pracy tych osób finansowanymi z innych źródeł.

7. W przypadku zastrzeżenia poziomu pieniężnego współfinansowania jako kryterium oceny oferty podmiot składający ofertę dokumentuje, w formie wyciągu z rachunku bankowego, dysponowanie co najmniej minimalnym poziomem pieniężnego współfinansowania zadania przez podmiot.

§ 5.
1. W zakresie pomocy osobom, o których mowa w § 1 pkt 1, Dysponent ogłasza konkurs ofert do dnia 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. W zakresie pomocy osobom, o których mowa w § 1 pkt 2, Dysponent ogłasza konkurs ofert do dnia 2 kwietnia roku udzielenia dotacji.

3. Dysponent może ogłosić konkurs ofert również poza terminami, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 6.
Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7.
Oferty składa się pisemnie na adres Dysponenta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy zachowaniu warunków stosowania podpisu elektronicznego.

Rozdział 2

Powołanie i tryb działania komisji konkursowej

§ 8. [Komisja konkursowa]

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert Dysponent w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert w Biuletynie Informacji Publicznej powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w składzie co najmniej trzech osób, oraz wyznacza jej przewodniczącego.

2. Członkami komisji nie mogą być osoby, które:

1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem składającym ofertę, jego pełnomocnikiem lub członkami jego władz, albo pozostają we wspólnym pożyciu z podmiotem składającym ofertę, jego pełnomocnikiem lub członkami jego władz;

2) w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu ofert pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem składającym ofertę albo były członkami jego władz.

3. Członek komisji składa oświadczenie o niewystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 2. Przewodniczący komisji przekazuje oświadczenia Dysponentowi.

4. Członek komisji do czasu zakończenia jej prac niezwłocznie powiadamia przewodniczącego komisji o każdej zmianie okoliczności, o której mowa w ust. 2. Informację taką przewodniczący niezwłocznie przekazuje Dysponentowi.

5. Dysponent odwołuje członka komisji w przypadku:

1) niezłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, lub wystąpienia zmiany stanu objętego tym oświadczeniem lub

2) długotrwałej choroby uniemożliwiającej jego udział w pracach komisji, lub

3) długotrwałego urlopu członka komisji, lub

4) niezdolności do pracy z przyczyn innych niż choroba;

5) uchybień w realizacji obowiązków członka komisji lub obowiązków pracowniczych.

6. W razie odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka komisji Dysponent niezwłocznie powołuje nowego członka komisji.

7. Z chwilą zakończenia konkursu ofert komisja ulega rozwiązaniu.

Rozdział 3

Ogólne zasady przebiegu otwartego konkursu

§ 9. [Zasady przebiegu konkursu ofert]

1. Konkurs ofert ma na celu wybór najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.

2. W terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert komisja:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert;

2) sprawdza terminowość złożenia ofert;

3) ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej liczbę złożonych ofert i nazwy podmiotów składających ofertę, ze wskazaniem daty ich złożenia.

3. W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, komisja:

1) odrzuca oferty niespełniające wymagań;

2) dokonuje oceny ofert.

4. W toku dokonywania oceny ofert komisja może wezwać podmioty składające oferty do udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w formie pisemnej lub drogą elektroniczną we wskazanym przez komisję terminie.

5. Każdą ofertę ocenia co najmniej 3 członków komisji, którzy następnie przekazują do protokołu zbiorczego ocenę punktową dla każdej z ocenianych przez siebie ofert.

6. Termin, o którym mowa w ust. 3, może zostać przedłużony przez Dysponenta w przypadku konieczności oceny znacznej liczby ofert, o czym Dysponent informuje odpowiednio w sposób wskazany w § 3.

7. Komisja może złożyć propozycję zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji celowej lub zmiany kosztorysu o kwoty, które w ocenie komisji nie odpowiadają rzeczywistemu kosztowi realizacji zadania, lub zmiany działań, które nie odpowiadają realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu o konkursie ofert. Podmiot, który złożył ofertę, może skorygować ofertę, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o propozycji zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji, zmiany kosztorysu lub zmiany działań. Oferta, która nie została skorygowana w terminie, podlega odrzuceniu.

8. Do podziału środków z dotacji dopuszczone będą wyłącznie oferty, które osiągną minimum 50% maksymalnej liczby punktów.

§ 10.
1. Dysponent unieważnia konkurs ofert, gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta;

2) odrzucono wszystkie oferty.

2. Dysponent może unieważnić konkurs ofert z innych przyczyn.

3. Informację o unieważnieniu konkursu ofert Dysponent ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11.
Z przebiegu konkursu ofert komisja sporządza protokół, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu trwania konkursu;

2) określenie przedmiotu konkursu;

3) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

4) liczbę złożonych ofert i nazwy podmiotów składających ofertę;

5) wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z podaniem przyczyn ich odrzucenia;

6) wskazanie ofert, które nie zostały odrzucone, z podaniem sumy punktów przyznanych przez oceniających daną ofertę;

7) propozycję przyznania dotacji celowej, ze wskazaniem proponowanych kwot;

8) podpisy wszystkich osób wchodzących w skład komisji;

9) datę sporządzenia protokołu.

§ 12.
1. Komisja przekazuje Dysponentowi zbiorczy protokół oceny ofert oraz złożone oferty.

2. Dysponent niezwłocznie podejmuje decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej i zamieszcza ogłoszenie o wynikach konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej. Dysponent może odmówić przyznania dotacji celowej lub zmienić zaproponowaną przez komisję kwotę dotacji.

§ 13.
Dokumentacja konkursowa jest przechowywana zgodnie z zasadami dotyczącymi archiwizacji dokumentów obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rozdział 4

Zasady oceny ofert

§ 14. [Etapy oceny ofert]

Ocena ofert następuje w dwóch etapach:

1) etap I – ocena formalna;

2) etap II – ocena merytoryczna.

§ 15.
1. W ramach I etapu komisja ocenia:

1) złożenie oferty i dokumentów w terminie, miejscu i w sposób wskazany w ogłoszeniu o konkursie ofert;

2) złożenie oferty na właściwym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;

3) złożenie na ofercie i dołączonych załącznikach podpisów przez osoby upoważnione.

2. Braki formalne oferty określone w ust. 1 pkt 2 i 3 mogą zostać uzupełnione w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich uzupełnienia.

3. Oferta zawierająca braki formalne niepodlegające uzupełnieniu lub oferta, której braków formalnych nie uzupełniono w terminie, podlega odrzuceniu.

§ 16.
W ramach II etapu dokonuje się oceny ofert z uwzględnieniem kryteriów podanych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
§ 17.
1. Kryteria oceny ofert stanowią:

1) możliwość realizacji zadania, z uwzględnieniem:

a) doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji zadania związanego z pomocą osobom, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, w tym skali i miejsca dotychczasowego działania na rzecz tych osób, a także jakość i poziom realizacji zadań w ramach poprzednich konkursów ofert, w przypadku udziału w nim podmiotu składającego ofertę, w szczególności terminowość i prawidłowość dokonywanych rozliczeń kwartalnych i rozliczeń końcowych, stopień realizacji zadań zaplanowanych we wcześniejszych konkursach,

b) zasobu kadrowego podmiotu składającego ofertę zapewniającego właściwą realizację zadania, w tym również pod względem organizacyjnym, nadzoru merytorycznego oraz w zakresie finansowym, w szczególności kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia kadry w pomocy osobom, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2,

c) zasobów rzeczowych i lokalowych podmiotu składającego ofertę umożliwiających realizację zadania;

2) jakość przedstawionego projektu, w szczególności opis sposobu realizacji zadania, spójność, czytelność oferty oraz realność osiągnięcia rezultatów zadania w oparciu o przedstawioną kadrę, kosztorys i harmonogram zadania;

3) koszty realizacji zadania.

2. Dodatkowe kryteria oceny ofert mogą stanowić:

1) poziom pieniężnego współfinansowania zadania przez podmiot składający ofertę, w tym proporcjonalność przeznaczenia kwoty współfinansowania zadania ze środków podmiotu składającego ofertę na realizację zadania oraz na koszty administracyjne;

2) możliwość korzystania przez podmiot składający ofertę w trakcie realizacji zadania z pomocy:

a) osób udzielających wstępnej pomocy, diagnozy potrzeb oraz informacji dotyczących praw osób, o których mowa w § 1 pkt 1 (osób pierwszego kontaktu),

b) osób towarzyszących osobom, o których mowa w § 1 pkt 1, w załatwianiu spraw związanych z sytuacją będącą podstawą udzielania pomocy,

c) wolontariuszy;

3) możliwość współpracy oferenta w zakresie realizacji zadań wskazanych w art. 43 § 8 pkt 1, 3 i 4 ustawy z innymi podmiotami, w szczególności z organami administracji publicznej, sądami, prokuraturami, Policją, organami Służby Więziennej, samorządami prawniczymi oraz organizacjami międzynarodowymi.

§ 18.
1. Oferta podlega odrzuceniu w razie braku zasobu kadrowego podmiotu składającego ofertę. Jeśli w ofercie wskazano zasób kadrowy, a nie dołączono wszystkich dokumentów potwierdzających jego posiadanie, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 7, komisja wskazuje termin do uzupełnienia oferty. W przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków w ofercie, podlega ona odrzuceniu.

2. Jeżeli oferta przewiduje koordynatora zadania, nie może on pobierać w projekcie wynagrodzenia z innego tytułu niż koordynowanie wykonywania zadania i nadzór nad realizacją zadania.

§ 19.
Pieniężne współfinansowanie może być pomniejszone najwyższej o 30%, jeżeli podmiot składający ofertę wykaże, że wykorzysta nieodpłatnie na realizację zadania posiadany zasób rzeczowy, lokalowy lub kadrowy.
§ 20.
Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od podmiotów są jawne i nie podlegają zmianie w toku konkursu ofert.

Rozdział 5

Tryb zawierania umów na realizację powierzonych zadań

§ 21. [Zasady zawierania umów po ogłoszeniu wykazu podmiotów]

Po ogłoszeniu przez Dysponenta wykazu podmiotów, na rzecz których zostały przyznane dotacje celowe, Dysponent niezwłocznie zawiera z nimi umowy, o których mowa w art. 43 § 10 ustawy.

Rozdział 6

Sposób wykorzystania i rozliczania środków Funduszu

§ 22. [Sposób wykorzystania środków Funduszu]

1. Podmiot, któremu przyznano dotację celową z Funduszu, wykorzystuje przekazane środki zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych w umowie.

2. W przypadku uzyskania przychodów z tytułu oprocentowania środków, o których mowa w ust. 1, na rachunku bankowym, podmiot realizujący zadanie wydatkuje je na wykonanie zadania określonego w umowie.

§ 23.
Przedkładane dokumenty zawierające rozliczenia środków otrzymanych na realizację powierzonego zadania zawierają:

1) zestawienia poniesionych kosztów wraz z wykazem dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków uzyskanych z Funduszu;

2) oświadczenia osób upoważnionych przez podmiot realizujący zadanie o przestrzeganiu zasad i obowiązków wynikających z realizacji umowy;

3) oświadczenia osób upoważnionych przez podmiot realizujący zadanie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków na realizację powierzonego zadania.

§ 24.
1. Realizacja powierzonego zadania zostaje rozliczona z Dysponentem na podstawie faktycznie poniesionych kosztów i przedstawionych kserokopii dokumentów księgowych poświadczonych za zgodność z oryginałem.

2. Dysponent może zażądać uzupełnienia lub skorygowania przedstawionych sprawozdań w wyznaczonym terminie.

Rozdział 7

Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin

§ 25. [Przeznaczenie środków Funduszu na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem]

1. Środki Funduszu, pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 43 § 7 pkt 1, 4 i 5 ustawy, przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin poprzez:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;

9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

2. Nie pokrywa się kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)), chyba że otrzymanie takich samych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności.

§ 26.
Środki Funduszu, pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 43 § 7 pkt 1, 4 i 5 ustawy, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 20% sumy tych środków, mogą być przeznaczone na realizację zadań Dysponenta i podległych mu jednostek wymiaru sprawiedliwości w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, takich jak:

1) organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem;

2) organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem;

3) finansowanie przygotowania, druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw związanych z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem;

4) realizacja zadań służących tworzeniu, wzmacnianiu i rozbudowie sieci pomocy ofiarom przestępstw;

5) organizowanie konferencji, seminariów i spotkań poświęconych prawom, sytuacji oraz potrzebom osób pokrzywdzonych przestępstwem;

6) zlecanie organizacji szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem.

§ 27.
1. Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin może być udzielona na ich wniosek zgłoszony do podmiotu, o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, lub z własnej inicjatywy tego podmiotu, po wyrażeniu przez te osoby zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, udzielenia pomocy i rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

2. Wniosek o udzielenie pomocy, a także dokumentacja podmiotu, o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, związana z udzieleniem pomocy z własnej inicjatywy tego podmiotu, zawierają dane wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane przez pokrzywdzonego oraz członka jego rodziny oraz uzasadnienie, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 8

Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin

§ 28. [Zasady udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych]

1. Środki Funduszu, pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 43 § 7 pkt 2–5 ustawy, przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin poprzez:

1) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych;

2) okresową dopłatę do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba ubiegająca się o pomoc ma tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

3) organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;

4) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

5) organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień;

6) zakup materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń niezbędnych do realizacji programów, o których mowa w pkt 5, oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także wykonywania pracy nieodpłatnej;

7) pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

8) pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, lub przejazdów do miejsca pobytu, nauki, terapii, pracy, zwłaszcza wykonywanej nieodpłatnie;

9) pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy;

10) pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w programach, o których mowa w pkt 5, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie;

11) pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, programach wymienionych w pkt 5 oraz pracy nieodpłatnej;

12) promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych;

13) pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie:

a) żywności lub bonów żywnościowych,

b) odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

c) biletów komunikacji publicznej,

d) leków, środków opatrunkowych i sanitarnych,

e) wyrobów medycznych, w tym protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

f) pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i materiałów biurowych,

g) niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne w miejscu zamieszkania lub pobytu, zwłaszcza osób niepełnosprawnych,

h) materiałów, narzędzi i wyposażenia niezbędnego do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej;

14) w szczególnie uzasadnionych wypadkach udzielanie świadczeń pieniężnych na cel wskazany przez organ lub podmiot udzielający pomocy.

2. Nie pokrywa się kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą, o których mowa w ust. 1 pkt 7, a także z wyrobami medycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. e, jeżeli mogą być pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chyba że otrzymanie takich samych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności.

§ 29.
1. Pomocy udziela się na wniosek lub z urzędu.

2. Z wnioskiem o udzielenie pomocy na cele, o których mowa w § 28, może wystąpić osoba uprawniona do jej uzyskania, a także prokurator, obrońca lub pełnomocnik oraz przedstawiciel skazanego, ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie odnoszące się do wskazanego zakresu i celu pomocy.

3. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedstawiają także dokument zwolnienia.

4. W razie potrzeby, w szczególności gdy wniosek nie zawiera dostatecznego uzasadnienia lub nie odpowiada warunkom określonym w ust. 3, żąda się uzupełnienia wniosku lub dokumentacji. Do czasu uzupełnienia wniosku lub dokumentacji nie podlega on rozpoznaniu.

5. Osoby pozbawione wolności i zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych składają wniosek do właściwego dyrektora jednostki penitencjarnej, zaś osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych i członkowie ich rodzin oraz rodziny osób pozbawionych wolności – do zawodowego kuratora sądowego.

§ 30.
1. Świadczeń w ramach pomocy udziela się przez okres niezbędny dla zrealizowania celów tej pomocy.

2. Osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, a także ich rodzinom, pomocy udziela się do czasu otrzymania pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.3)), nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy.

3. Rodzinom osób pozbawionych wolności pomocy udziela się do czasu otrzymania pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia osadzenia członka rodziny w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy.

4. Jeżeli pomoc przekazywana jest w transzach, warunkiem uzyskania kolejnej transzy jest złożenie przez osobę otrzymującą pomoc z Funduszu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Pomocy ze środków Funduszu udziela się w trakcie odbywania kary odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb związanych z przygotowaniem do readaptacji społecznej skazanego. Formę pomocy, czas trwania świadczenia oraz warunki jej stosowania na rzecz skazanego ustala się w indywidualnym programie oddziaływania lub programie wolnościowym realizowanym w okresie, o którym mowa w art. 164 ustawy. Ustalone świadczenia mogą być stosowane na rzecz uprawnionego skazanego w formie indywidualnej lub grupowej.

Rozdział 9

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu

§ 31. [Podmiot prowadzący obsługę finansowo-księgową]

1. Fundusz prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje Dysponent.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.

§ 32.
1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, sporządzany przez Dysponenta na każdy rok budżetowy w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646).

2. Plan obejmuje:

1) stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań Funduszu na początek roku budżetowego;

2) przychody Funduszu według źródeł ich pochodzenia określone w art. 43 § 7 ustawy;

3) koszty realizacji zadań Funduszu, w tym: koszty wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń, zaliczki na koszty egzekucji, o których mowa w art. 43 § 6 ustawy, oraz prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku;

4) zadania określone w art. 43 § 8 ustawy, finansowane ze środków Funduszu;

5) stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań Funduszu na koniec roku budżetowego.

3. Dysponent zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia planu podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest projekt planu.

4. Plan zatwierdza Dysponent w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

5. Plan Funduszu sporządza się z uwzględnieniem wyodrębnienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej.

§ 33.
1. Środki zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu, pochodzące z nawiązek i świadczeń pieniężnych, sądy rejonowe i sądy okręgowe przekazują do sądów apelacyjnych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a sądy apelacyjne przekazują do Dysponenta w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

2. Środki zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu, pochodzące z nawiązek i świadczeń pieniężnych, jednostki budżetowe posiadające na zaopatrzeniu wojskowe sądy garnizonowe i wojskowe sądy okręgowe przekazują do Dysponenta w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

§ 34.
1. Dysponent sporządza sprawozdanie z wykonania planu Funduszu, w terminach i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem ust. 2–8.

2. W jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych i Służby Więziennej realizujących zadania Funduszu sporządza się kwartalne pomocnicze sprawozdania z wykonania planu Funduszu, zgodnie z wzorem kwartalnego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczone w prawym górnym rogu napisem „do użytku wewnętrznego”, które przekazywane są Dysponentowi. W sprawozdaniu nie podlegają wypełnieniu kolumny w zakresie planu.

3. Dyrektor Generalny Służby Więziennej sporządza pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu na podstawie pomocniczych sprawozdań kierowników podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz pomocniczego sprawozdania Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Dysponentowi pomocnicze sprawozdanie nie później niż w terminie 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym pomocnicze sprawozdanie za IV kwartał o 30 dni później.

4. Dyrektor sądu rejonowego i dyrektor sądu okręgowego sporządzają pomocnicze sprawozdania z wykonania planu Funduszu i przekazują je dyrektorowi przełożonego sądu apelacyjnego nie później niż w terminie 13 dni po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym pomocnicze sprawozdania za IV kwartał o 24 dni później.

5. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu z obszaru apelacji na podstawie pomocniczych sprawozdań dyrektorów sądów rejonowych i pomocniczych sprawozdań dyrektorów sądów okręgowych oraz pomocniczego sprawozdania danego sądu apelacyjnego. Dyrektor sądu apelacyjnego przekazuje Dysponentowi pomocnicze sprawozdanie nie później niż w terminie 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym pomocnicze sprawozdanie za IV kwartał o 37 dni później.

6. W jednostkach budżetowych posiadających na zaopatrzeniu sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe, które realizują zadania Funduszu, sporządza się kwartalne pomocnicze sprawozdania z wykonania planu Funduszu, zgodnie z wzorem kwartalnego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczone w prawym górnym rogu napisem „do użytku wewnętrznego”. W sprawozdaniu nie podlegają wypełnieniu kolumny w zakresie planu.

7. Kierownik jednostki budżetowej posiadającej na zaopatrzeniu sąd wojskowy lub jego wydział zamiejscowy, który realizuje zadania Funduszu, sporządza pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu i przekazuje Dysponentowi nie później niż w terminie 18 dni po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym pomocnicze sprawozdanie za IV kwartał o 30 dni później.

8. Podmioty, które otrzymały dotacje celowe, sporządzają kwartalne informacje dotyczące wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu i przekazują je Dysponentowi do dnia 15 kwietnia (za I kwartał), 15 lipca (za II kwartał), 15 października (za III kwartał) i w terminie 15 dni od dnia zakończenia umowy (za IV kwartał).

9. Wzór informacji, o której mowa w ust. 8, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 35.
1. Dysponent sporządza w zakresie operacji finansowych Funduszu sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, jak również sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej, w terminach i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem ust. 2–9.

2. W jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych i Służby Więziennej realizujących operacje finansowe Funduszu sporządza się kwartalne pomocnicze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne pomocnicze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, roczne pomocnicze sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz roczne pomocnicze sprawozdania uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej, zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczone w prawym górnym rogu napisem „do użytku wewnętrznego”, które przekazywane są Dysponentowi.

3. Dyrektor Generalny Służby Więziennej sporządza pomocnicze sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej, na podstawie odpowiednich pomocniczych sprawozdań kierowników podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz odpowiedniego pomocniczego sprawozdania Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

4. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Dysponentowi pomocnicze sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, a pomocnicze sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał oraz pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, a także pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku.

5. Dyrektor sądu rejonowego i dyrektor sądu okręgowego sporządzają i przekazują dyrektorowi przełożonego sądu apelacyjnego pomocnicze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i pomocnicze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych nie później niż w terminie 7 dni po upływie okresu sprawozdawczego, a pomocnicze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i pomocnicze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał oraz pomocnicze sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, jak również pomocnicze sprawozdania uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej nie później niż do dnia 24 stycznia następnego roku.

6. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza pomocnicze sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej z obszaru apelacji na podstawie odpowiednich pomocniczych sprawozdań dyrektorów sądów rejonowych i dyrektorów sądów okręgowych oraz odpowiedniego pomocniczego sprawozdania danego sądu apelacyjnego.

7. Dyrektor sądu apelacyjnego przekazuje Dysponentowi pomocnicze sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych nie później niż w terminie 13 dni po upływie okresu sprawozdawczego, a pomocnicze sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał oraz pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, jak również pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku.

8. W jednostkach budżetowych posiadających na zaopatrzeniu sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe, które realizują operacje finansowe Funduszu, sporządza się kwartalne pomocnicze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne pomocnicze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, roczne pomocnicze sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz roczne pomocnicze sprawozdania uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej, zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczone w prawym górnym rogu napisem „do użytku wewnętrznego”.

9. Kierownik jednostki budżetowej posiadającej na zaopatrzeniu sąd wojskowy lub jego wydział zamiejscowy, który realizuje operacje finansowe Funduszu, przekazuje Dysponentowi pomocnicze sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych nie później niż w terminie 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego, a pomocnicze sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał oraz pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, jak również pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej nie później niż do dnia 28 stycznia następnego roku.

§ 36.
Dysponent w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku opracowuje informację o sposobie wykorzystania środków finansowych Funduszu w roku poprzednim.

Rozdział 10

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 37. [Zasady sporządzania sprawozdań pomocniczych za okresy sprawozdawcze roku 2013]

Sporządzenie sprawozdań pomocniczych za okresy sprawozdawcze roku 2013 oraz przekazywanie pochodzących z nawiązek i świadczeń pieniężnych środków zgromadzonych na rachunku Funduszu dotyczących roku 2013 odbywa się na zasadach dotychczasowych.
§ 38.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań pomocniczych sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2014 i przekazywania pochodzących z nawiązek i świadczeń pieniężnych środków Funduszu dotyczących roku 2014.
§ 39.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 49).
§ 40.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1247.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548.

Załącznik 1. [WZÓR - KWARTALNA INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 6 lutego 2014 r. (poz. 189)

WZÓR - KWARTALNA INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »