reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska (Dz. U. Nr 181, poz. 1326), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska (Dz. U. poz. 859).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska (Dz. U. poz. 859), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2013 r. (poz. 207)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 września 2006 r.

w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczególne uprawnienia żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, zwanych dalej „przejazdami na koszt wojska”, oraz warunki korzystania z tych uprawnień.

§ 2. Przejazdy na koszt wojska przyznaje się żołnierzom, którzy:2)

1) odbywają:

a) zasadniczą służbę wojskową,

b) przeszkolenie wojskowe,

2)3) pełnią:

a) służbę przygotowawczą,

b) służbę kandydacką,

c) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

– zwanym dalej „żołnierzami”.4)

§ 3. 1. Żołnierze są uprawnieni do przejazdu na koszt wojska w razie uzyskania:

1) urlopu;

2) przepustki jednorazowej.

2. Przejazd na koszt wojska w związku z uzyskaniem:

1) urlopu – następuje z miejsca pełnienia służby do miejscowości przebywania żołnierza na urlopie w kraju i z powrotem;

2) przepustki jednorazowej – następuje z miejsca pełnienia służby do obranej miejscowości w kraju, na odległość nie większą niż do miejsca zamieszkania jego najbliższej rodziny i z powrotem.

3. W razie odwołania z urlopu żołnierze mają prawo do ponownego przejazdu na koszt wojska w celu wykorzystania pozostałej części urlopu.

4. Do przejazdu na koszt wojska w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, żołnierze mają prawo jeden raz w miesiącu.

§ 4. 1. Przejazd na koszt wojska obejmuje przejazd najkrótszą trasą środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w klasie 2, w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej albo łącznie transportem kolejowym i autobusowym, na podstawie biletów jednorazowych, z uwzględnieniem posiadanych przez żołnierza uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym.

2. Przejazd na koszt wojska:

1) obejmuje dopłaty w pociągach objętych dopłatą;

2) nie obejmuje opłat dodatkowych.

§ 5. 1. Żołnierz informuje dowódcę jednostki wojskowej, w której pełni służbę, o zamiarze wykorzystania przejazdu na koszt wojska, przez stosowne oświadczenie skierowane drogą służbową, nie później niż w dniu udania się na urlop lub przepustkę jednorazową.

2. Przejazd na koszt wojska podlega realizacji, na wniosek żołnierza, przez dowódcę jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym ten żołnierz pozostaje. Realizacja uprawnienia polega na zwrocie kosztów przejazdu poniesionych przez żołnierza, udokumentowanych biletami (rachunkami) załączonymi do wniosku.

3. Wypłata należności pieniężnych powstałych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu poniesionych przez żołnierza następuje w ramach środków zaplanowanych na ten cel, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez tego żołnierza.

4.5) Żołnierzowi nie zwraca się poniesionych przez niego kosztów przejazdu w przypadku:

1) odbycia przejazdu w granicach miejscowości, w której pełni on służbę;

2) gdy najkrótszy czas przejazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego nie przekracza, zgodnie z rozkładem jazdy, dwóch godzin w obie strony, łącznie z przesiadkami, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby;

3) gdy pełni czynną służbę wojskową poza granicami kraju;

4) zapewnienia żołnierzowi bezpłatnego przejazdu;

5) wypłaty żołnierzowi zaliczki, o której mowa w § 5a ust. 1.

5. W rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się fakt wykorzystania przejazdu na koszt wojska, z podaniem miejscowości, do której przejazd był realizowany, i rodzaj środka transportu zbiorowego właściwego do jego odbycia.

§ 5a.6) 1. Dowódca jednostki wojskowej, na wniosek żołnierza uzasadniony jego trudną sytuacją materialną, może przyznać zaliczkę w celu pokrycia kosztów przejazdu w wysokości ustalonej według zasad, o których mowa w § 4. Przepisów § 5 ust. 2 i 3 nie stosuje się.

2. W przypadku gdy koszt przejazdu był wyższy niż wysokość wypłaconej zaliczki, w celu jego pokrycia dowódca jednostki wojskowej wypłaca żołnierzowi występującą różnicę kosztów.

§ 6. Przejazdy na koszt wojska finansuje się z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 85, poz. 430, z 1994 r. Nr 82, poz. 376 oraz z 2001 r. Nr 90, poz. 998 i Nr 116, poz. 1238).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i 1355.

2) Zdanie wprowadzające do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska (Dz. U. poz. 859), które weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2012 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama