| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 251, poz. 1508), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. poz. 580);

2) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. poz. 668).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. poz. 580), które stanowią:

„§ 2. Załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do podziału podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. poz. 668), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.”.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. (poz. 230)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

z dnia 21 października 2011 r.

w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

Na podstawie art. 96a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału i tryb przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, określonej w art. 94b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1, jest udzielana z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem”.

§ 3. Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zwanych dalej „jednostkami KNOW”, w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalnych stypendiów naukowych dla studentów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, zwanych dalej „podstawowymi jednostkami”, posiadających ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, dotyczącej oceny kształcenia, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na dofinansowanie podstawowych jednostek w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200a ustawy, dla 30% najlepszych doktorantów, w uczelniach publicznych i niepublicznych, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.3) 1. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonych w § 3, 4, 6 i 7 są przekazywane przez uczelnie, z zastrzeżeniem ust. 3, według:

1) przeciętnej liczby zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji – w zakresie liczby pracowników;

2) stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji – w zakresie liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich;

3) stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji – w zakresie liczby studentów studiów stacjonarnych.

2. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 przekazuje uczelnia, w skład której wchodzi podstawowa jednostka:

1) będąca jednostką KNOW albo

2) wchodząca w skład jednostki KNOW i wskazana przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem.

3. Jeżeli w skład jednostki KNOW nie wchodzi podstawowa jednostka, dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 przekazuje jednostka naukowa prowadząca studia doktoranckie wspólnie z jednostką organizacyjną uczelni, wskazana przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem.

4. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 są przekazywane w podziale na jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW.

§ 8a.4) Przed ustaleniem planu dotacji na dany rok budżetowy środki dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy, mogą być przekazywane na podstawie projektu planu dotacji.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 21 października 2011 r.

Załącznik nr 15)

SPOSÓB PODZIAŁU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MAJĄCYCH STATUS KRAJOWEGO NAUKOWEGO OŚRODKA WIODĄCEGO

1. Z określonej w budżecie państwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dofinansowuje się:

1) jednostki KNOW wyłonione w poprzednich latach;

2) jednostki KNOW wyłonione w danym roku.

2. Podział dotacji podmiotowej na rzecz jednostek KNOW, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest dokonywany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dui – oznacza kwotę dofinansowania dla i-tej jednostki KNOW, dofinansowywanej w danym roku,

Dc – oznacza kwotę przeznaczoną na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w danym roku,

Wk – oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki – oznacza składnik kadrowy i-tej jednostki KNOW,

Wd – oznacza wagę składnika doktoranckiego,

Di – oznacza składnik doktorancki i-tej jednostki KNOW,

Ws – oznacza wagę składnika studenckiego,

Si – oznacza składnik studencki i-tej jednostki KNOW.

3. Składnik kadrowy i-tej jednostki KNOW, o którym mowa w ust. 2, określa się w następujący sposób:

infoRgrafika

gdzie:

Lprof,i – oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej jednostce KNOW, posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki,

Ldh,i – oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej jednostce KNOW, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki,

Ldr,i – oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej jednostce KNOW, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki,

Lp,i – oznacza przeciętną liczbę pozostałych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w i-tej jednostce KNOW,

n – oznacza liczbę jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Składnik doktorancki i-tej jednostki KNOW, o którym mowa w ust. 2, określa się w następujący sposób:

infoRgrafika

gdzie:

Ldi – oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą jednostką w stosunku pracy) w i-tej jednostce KNOW,

n – oznacza liczbę jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

5. Składnik studencki i-tej jednostki KNOW, o którym mowa w ust. 2, określa się w następujący sposób:

infoRgrafika

gdzie:

Lsi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) w i-tej jednostce KNOW,

n – oznacza liczbę jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

6. Dla poszczególnych składników we wzorze, o którym mowa w ust. 2, określa się następujące wagi:

1) 0,6 – dla wagi składnika kadrowego Wk;

2) 0,2 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd;

3) 0,2 – dla wagi składnika studenckiego Ws.

7. Na dofinansowanie jednostki KNOW przeznacza się w pierwszym roku kwotę nie większą niż 10 000 000 zł.

8. Minister może w ramach określonej w budżecie państwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych zwiększyć dotację do ustalonego poziomu dofinansowania, nie większego niż 7 000 000 zł, wszystkim jednostkom KNOW wyłonionym w danym roku, dla których kwota dotacji ustalona w sposób określony w ust. 2 jest niższa niż wysokość tego poziomu dofinansowania.

Zwiększeniem tym minister może objąć również wszystkie jednostki KNOW wyłonione w latach poprzednich, o ile kwota dotacji ustalona dla tych jednostek w sposób określony w ust. 2 jest niższa niż wysokość ustalonego poziomu dofinansowania.

Poziom dofinansowania minister ustala z uwzględnieniem wysokości środków budżetowych na dofinansowanie jednostek KNOW oraz liczby jednostek KNOW, dla których kwota dotacji przed zwiększeniem jest niższa niż 7 000 000 zł.

9. W czterech kolejnych latach minister określa dla jednostek KNOW plany dotacji w wysokości ustalonej w sposób określony w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 7 i 8.

Określając plany dotacji, minister może dokonać waloryzacji wysokości dofinansowania o średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, jednostkom KNOW z wyłączeniem tych jednostek KNOW, dla których dotacja jest w danym roku objęta zwiększeniem, o którym mowa w ust. 8.

10. Środki na dofinansowanie jednostki KNOW są przekazywane ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra, w ciągu roku budżetowego w transzach miesięcznych, na podstawie planu dotacji, o którym mowa w ust. 9.

11. Środki na dofinansowanie jednostki KNOW są przekazywane na rachunek uczelni, w skład której wchodzi podstawowa jednostka będąca jednostką KNOW albo podstawowa jednostka wchodząca w skład jednostki KNOW i wskazana przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem. Jeżeli w skład jednostki KNOW nie wchodzi podstawowa jednostka, środki na dofinansowanie jednostki KNOW są przekazywane na rachunek jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie wspólnie z jednostką organizacyjną uczelni, wskazanej przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem.

12. W piątym roku dofinansowania jednostki KNOW minister może przeprowadzić ewaluację jednostki KNOW i w przypadku wyniku pozytywnego może przedłużyć dofinansowanie jednostki KNOW na kolejny okres pięciu lat. W razie przedłużenia dofinansowania kwotę dotacji dla jednostki KNOW ustala się w sposób określony w ust. 2, 7 i 8.

Załącznik nr 26)

SPOSÓB PODZIAŁU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UCZELNI POSIADAJĄCYCH OCENĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ NA PODSTAWIE OPINII POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

1. Z określonej w budżecie państwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wydziela się część przeznaczoną na dofinansowanie przez okres trzech lat nie więcej niż dwudziestu pięciu podstawowych jednostek posiadających ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji dotyczącej oceny kształcenia, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy.

2. Minister dokonuje podziału dotacji, o której mowa w ust. 1, raz na trzy lata.

3. Podstawowej jednostce posiadającej ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji przyznaje się w pierwszym roku dofinansowanie w ramach dotacji, o której mowa w ust. 1, w wysokości nie większej niż 1 000 000 zł. W przypadku podstawowej jednostki posiadającej więcej niż jedną ocenę wyróżniającą, dotacja jest przyznawana odrębnie z tytułu każdej z tych ocen.

4. Wysokość dofinansowania podstawowej jednostki w ramach dotacji, o której mowa w ust. 1, w dwóch kolejnych latach może być zwaloryzowana przez ministra o średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w art. 94b ust. 3 ustawy.

5. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 2, jest ustalana według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

DUi – oznacza kwotę dofinansowania dla i-tej podstawowej jednostki posiadającej ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji, przyznaną odrębnie z tytułu każdej z ocen wyróżniających, o których mowa w ust. 3,

DC – oznacza kwotę dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie podstawowych jednostek posiadających ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji,

Wks – oznacza wagę składnika kadry samodzielnej,

Lprof,i – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełne etaty) posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki, zatrudnionych w i-tej podstawowej jednostce posiadającej ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji,

Ldrh,i – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełne etaty) posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, zatrudnionych w i-tej podstawowej jednostce posiadającej ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji,

Wkp – oznacza wagę składnika dla pozostałych nauczycieli akademickich,

Lpn,i – oznacza przeciętną liczbę pozostałych nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełne etaty), zatrudnionych w i-tej podstawowej jednostce posiadającej ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji,

Wsd – oznacza wagę składnika studencko-doktoranckiego,

Si – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych ocenionego kierunku studiów i poziomu kształcenia w i-tej podstawowej jednostce posiadającej ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji,

Di – oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w i-tej podstawowej jednostce posiadającej ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji,

n – oznacza liczbę podstawowych jednostek wybranych do dofinansowania.

6. Dla poszczególnych składników we wzorze, o którym mowa w ust. 5, określa się następujące wartości:

1) 0,5 – dla wagi składnika kadry samodzielnej Wks;

2) 0,3 – dla wagi składnika pozostałych nauczycieli akademickich Wkp;

3) 0,2 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Wsd.

7. Na potrzeby obliczenia dotacji dla podstawowej jednostki posiadającej więcej niż jedną ocenę wyróżniającą, o której mowa w ust. 3, dane do formuły algorytmicznej określonej w ust. 5 uwzględnia się na zasadach przyjętych dla odrębnych jednostek – dla każdej z tych ocen wyróżniających.

8. Dotacja na dofinansowanie podstawowych jednostek posiadających ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji jest przekazywana ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra, w ciągu roku budżetowego w transzach miesięcznych, na podstawie planu dotacji ustalonego przez ministra.

9. Pierwszego podziału dotacji na dofinansowanie nie więcej niż dwudziestu pięciu podstawowych jednostek posiadających ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji, minister dokonuje, uwzględniając jednostki wyróżnione począwszy od 2009 r. i posiadające najwyższą kategorię naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675).

10. Przy przyznawaniu dotacji uwzględnia się dla danego kierunku nie więcej niż trzy podstawowe jednostki posiadające ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji, spełniające warunki, o których mowa w ust. 9, o najwyższym końcowym wskaźniku efektywności.

11. Kolejnego podziału dotacji, o której mowa w ust. 1, minister dokonuje, uwzględniając podstawowe jednostki, które otrzymały ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji, począwszy od roku, w którym po raz pierwszy dokonano podziału dotacji.

Załącznik nr 37)

SPOSÓB PODZIAŁU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UCZELNI W ZAKRESIE WDRAŻANIA SYSTEMÓW POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

1. Z określonej w budżecie państwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wydziela się część przeznaczoną na dofinansowanie podstawowych jednostek, wdrażających systemy poprawy jakości kształcenia oraz Krajowe Ramy Kwalifikacji, zwaną dalej „dotacją na poprawę jakości kształcenia”.

2. Dotacja na poprawę jakości kształcenia dla podstawowej jednostki nie przekracza w danym roku budżetowym kwoty 1 000 000 zł.

3. Podstawowe jednostki otrzymujące dotację na poprawę jakości kształcenia są wyłaniane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra.

4. Konkurs ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra;

2) w urzędzie obsługującym ministra, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń;

3) na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

5. Ogłoszenie o konkursie można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim.

6. Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o:

1) przedmiocie konkursu;

2) zasadach przyznawania dotacji na poprawę jakości kształcenia;

3) szczegółowych warunkach przystąpienia do konkursu;

4) terminie, miejscu i sposobie składania wniosków;

5) dokumentach, które należy dołączyć do wniosku;

6) trybie i kryteriach stosowanych przy ocenie wniosków.

7. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

8. W konkursie może wziąć udział podstawowa jednostka, która opracowała i przedłożyła ministrowi opis wdrażania systemu poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

9. Minister powołuje komisję konkursową w celu oceny złożonych wniosków i sporządzenia listy rankingowej podstawowych jednostek, którym proponuje się przyznanie dotacji na poprawę jakości kształcenia. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele urzędu obsługującego ministra oraz eksperci.

10. Wyniki konkursu ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra;

2) w urzędzie obsługującym ministra, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń;

3) na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

11. Ogłoszenie o wynikach konkursu zawiera w szczególności:

1) nazwę podstawowej jednostki;

2) wysokość przyznanej dotacji na poprawę jakości kształcenia.

12. Dotacja na poprawę jakości kształcenia dla podstawowych jednostek jest przekazywana ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra w ciągu roku budżetowego, w miesięcznych transzach, na podstawie planu dotacji ustalonego przez ministra.

Załącznik nr 4

SPOSÓB PODZIAŁU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PROWADZONYCH W UCZELNIACH NIEPUBLICZNYCH

1. Z określonej w budżecie państwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wydziela się środki przeznaczone na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych, w wysokości nie większej niż przeciętnie 10 000 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika w danej uczelni.

2. Dotację na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, określa się dla uczelni niepublicznej, która nie otrzymuje dotacji na zadania związane z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich z budżetu państwa na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy.

3. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 2, określa się dla uczelni niepublicznej według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

DUi – oznacza kwotę dofinansowania dla i-tej uczelni niepublicznej,

DC – oznacza kwotę dotacji podmiotowej przeznaczonej na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych,

kdd – oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej grupie dziedzin nauki, ustalonych na podstawie przepisów dotyczących sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki,

Ldd,i – oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z daną uczelnią niepubliczną w stosunku pracy) w d-tej grupie dziedzin nauki w i-tej uczelni niepublicznej,

x – oznacza liczbę grup dziedzin nauki ustalonych na podstawie przepisów dotyczących sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki,

n – oznacza liczbę uczelni niepublicznych, w których są prowadzone stacjonarne studia doktoranckie, o których mowa w ust. 2.

4. Finansowanie wstrzymuje się w przypadku uzyskania negatywnej oceny Komisji prowadzonego kierunku studiów lub negatywnej oceny Komisji podstawowej jednostki.

5. Środki na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych są przekazywane ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra, w ciągu roku budżetowego w transzach miesięcznych, na podstawie planu dotacji ustalonego przez ministra.

Załącznik nr 5

SPOSÓB PODZIAŁU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE ZWIĘKSZENIA WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DOKTORANCKICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 200A USTAWY, DLA 30% NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW, W UCZELNIACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

1. Z określonej w budżecie państwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wydziela się środki przeznaczone na zwiększenie stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200a ustawy, dla 30% najlepszych doktorantów, w uczelniach publicznych i niepublicznych.

2. Roczną dotację dla uczelni określa się jako iloczyn liczby 30% najlepszych uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w tej uczelni oraz kwoty 10 000 zł.

3. Środki na finansowanie zwiększenia stypendiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, w uczelniach publicznych i niepublicznych są przekazywane ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra, w ciągu roku budżetowego w transzach miesięcznych, na podstawie planu dotacji ustalonego przez ministra.

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. poz. 668), które weszło w życie z dniem 11 czerwca 2013 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. poz. 580), które weszło w życie z dniem 24 maja 2012 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »