reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń u dzików, na obszarach wymienionych w decyzji wykonawczej Komisji 2014/100/UE z dnia 18 lutego 2014 r. dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (Dz. Urz. UE L 50 z 20.02.2014, str. 35), zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami”, nakazuje się:

1) utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;

2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4) wyłożenie przed wjazdami i wejściami do gospodarstw i pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, oraz przed wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw i pomieszczeń mat dezynfekcyjnych oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

5) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

2. Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie środków transportu, które były użyte do transportu świń na obszarze objętym ograniczeniami lub z tego obszaru, po każdym transporcie.

3. Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych na obszarze objętym ograniczeniami i z tego obszaru w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką tych świń, zawierające:

1) dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo;

2) numer świadectwa;

3) liczbę przemieszczanych świń;

4) numery identyfikacyjne świń;

5) miejsce pochodzenia świń;

6) miejsce przeznaczenia świń;

7) określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny;

8) poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

9) datę wystawienia oraz pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy przemieszczane świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz. 1440).

§ 2.
1. Na obszarze objętym ograniczeniami zakazuje się:

1) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

2) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

3) prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń;

4) polowań i odłowów zwierząt łownych, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

5) dokarmiania dzików.

2. Zakazuje się wykorzystywania do handlu świń i materiału biologicznego świń oraz tusz i świeżego mięsa z dzików pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest wyrażona po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykaże, że polowania i odłowy zwierząt łownych nie spowodują zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

§ 3.
1. Na obszarze objętym ograniczeniami świnie przemieszcza się wyłącznie do gospodarstwa lub rzeźni po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń.

2. W przypadku przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar świnie te przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa albo rzeźni wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń.

3. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2, na przemieszczenie świń do gospodarstwa powiatowy lekarz weterynarii wydaje po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa przeznaczenia świń.

4. Po wydaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, na przemieszczenie świń do rzeźni powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia rzeźni.

5. Świnie przemieszczone do gospodarstwa położonego poza obszarem objętym ograniczeniami poddaje się kwarantannie w gospodarstwie przeznaczenia świń, zgodnie z warunkami określonymi przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa, przez 21 dni od dnia przywozu świń do tego gospodarstwa.

6. W przypadku przemieszczania świń spoza obszaru objętego ograniczeniami do gospodarstwa lub rzeźni położonych na obszarze objętym ograniczeniami świnie te przemieszcza się wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

7. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2 i 6, wydaje się po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykaże, że przemieszczanie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

§ 4.
1. Każdy dzik odstrzelony na obszarze objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym obszarze:

1) punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub

2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

2. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry odstrzelonych dzików, o których mowa w ust. 1, mogą być przemieszczane z punktów i zakładów, o których mowa w ust. 1, wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

3. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w ust. 1, tusze, części tusz i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części tusz i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.

§ 5.
1. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:

1) z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze objętym ograniczeniami, lub dostarczonego do położonego na tym obszarze punktu lub zakładu, o których mowa w § 4 ust. 1;

2) w gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami ze świń chorych lub padłych, u których w trakcie przeprowadzania badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

2. Posiadacz zwierząt informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

§ 6.
Główny Lekarz Weterynarii sporządza i przedstawia Komisji Europejskiej plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na obszarach objętych ograniczeniami.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama