reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 lutego 2014 r.

w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Na podstawie art. 62c ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, formę, sposób i częstotliwość sporządzania przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową sprawozdań z danymi, o których mowa w art. 62c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej „danymi sprawozdawczymi”, oraz terminy i sposób ich przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kasie – rozumie się przez to spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;

2) Kasie Krajowej – rozumie się przez to Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;

3) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

§ 3.
Kasa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1) danych ogólnych;

2) bilansu;

3) rachunku zysków i strat;

4) informacji o funduszach własnych;

5) współczynnika wypłacalności;

6) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego;

7) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego;

8) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego;

9) informacji o inwestycjach kasy;

10) informacji o płynności kasy;

11) rezerwy płynnej kasy;

12) należności z tytułu lokat według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów;

13) kredytów i pożyczek w podziale na zabezpieczenia oraz według podmiotów;

14) kredytów i pożyczek w podziale na zabezpieczenia oraz według produktów;

15) kredytów i pożyczek w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według podmiotów;

16) kredytów i pożyczek w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według produktów;

17) kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów;

18) zobowiązań finansowych według wartości bilansowej oraz według produktów i podmiotów;

19) zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów;

20) zobowiązań z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów;

21) zobowiązań finansowych z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów;

22) zobowiązań z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów;

23) depozytów bezterminowych według wartości bilansowej w podziale na okresy wypowiedzenia oraz według podmiotów;

24) należności z tytułu kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów;

25) papierów wartościowych według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów;

26) istotnych zaangażowań kredytowych kasy;

27) istotnych zaangażowań depozytowych kasy;

28) przekroczenia koncentracji zaangażowań;

29) papierów wartościowych według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów;

30) instrumentów kapitałowych w podziale na podmioty oraz według produktów;

31) dłużnych papierów wartościowych w podziale na podmioty oraz według produktów;

32) zobowiązań z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów pierwotnych;

33) zobowiązań pozabilansowych udzielonych;

34) zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

35) promes udzielenia kredytu według wartości nominalnej;

36) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;

37) zobowiązań z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów wymagalności.

§ 4.
1. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1–27, kasa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane.

2. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 28–37, kasa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane.

3. Dniem sprawozdawczym jest ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

§ 5.
W przypadku rozpoczęcia przez kasę działalności w innym dniu niż:

1) pierwszy dzień miesiąca – dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1–27, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca, w którym działalność została rozpoczęta;

2) pierwszy dzień kwartału – dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 28–37, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia kwartału, w którym działalność została rozpoczęta.

§ 6.
1. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 3 pkt 1–25, określają formularze sprawozdawcze kas, których wzory określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 3 pkt 26 i 27, określają formularze sprawozdawcze kas, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 3 pkt 28–37, określają formularze sprawozdawcze kas, których wzory określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
Kasa przekazuje także informacje o poziomie współczynnika wypłacalności za każdy dzień roboczy, w którym utrzymuje się on poniżej wymaganego poziomu, nie później niż następnego dnia roboczego. Informacje te kasa przekazuje na formularzu FWW01, po wypełnieniu wszystkich określonych w tych formularzach pozycji.
§ 8.
Kasa Krajowa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1) danych ogólnych;

2) bilansu;

3) rachunku zysków i strat;

4) środków na rachunkach bieżących;

5) instrumentów kapitałowych w podziale na produkty oraz według podmiotów;

6) dłużnych papierów wartościowych w podziale na produkty oraz według podmiotów;

7) kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych w wartości bilansowej w podziale na przeterminowania;

8) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na produkty oraz według podmiotów;

9) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na waluty;

10) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne;

11) zobowiązań z tytułu własnej emisji papierów wartościowych;

12) funduszu stabilizacyjnego;

13) informacji uzupełniającej o wykorzystaniu środków funduszu stabilizacyjnego;

14) promes udzielenia kredytu według wartości nominalnej;

15) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności;

16) depozytów bezterminowych w wartości bilansowej w podziale na okresy wypowiedzenia;

17) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;

18) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży;

19) pożyczek udzielonych i należności własnych oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności;

20) aktywów finansowych w wartości bilansowej w podziale na waluty;

21) kredytów, pożyczek i pozostałych należności;

22) należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych w wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne;

23) utraty wartości aktywów finansowych w podziale na portfele;

24) utraty wartości aktywów finansowych w podziale na produkty;

25) rzeczowego majątku trwałego, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

26) rzeczowego majątku trwałego, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem leasingu finansowego;

27) rezerwy;

28) informacji o wartości godziwej aktywów finansowych;

29) informacji o wartości godziwej zobowiązań finansowych;

30) przychodów z tytułu odsetek;

31) kosztów z tytułu odsetek;

32) zysków i strat z tytułu aktywów finansowych;

33) zysków i strat z tytułu zobowiązań finansowych;

34) pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

35) kosztów pracowniczych;

36) usług obcych;

37) podatków i opłat;

38) zobowiązań pozabilansowych udzielonych;

39) zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

40) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;

41) należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności.

§ 9.
1. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 8 pkt 1–16, Kasa Krajowa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane.

2. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 8 pkt 17–41, Kasa Krajowa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane.

§ 10.
1. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 8 pkt 1–16, określają formularze sprawozdawcze Kasy Krajowej, których wzory określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 8 pkt 17–41, określają formularze sprawozdawcze Kasy Krajowej, których wzory określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 11.
1. Kasa oraz Kasa Krajowa przekazują dane sprawozdawcze w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formie plików zgodnych z wymogami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia, utworzonych w oparciu o pliki wzorcowe udostępnione na stronie internetowej Komisji.

2. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 oraz § 8 pkt 2 i 3, odpowiednio kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do Komisji także jako dokumenty w postaci papierowej podpisane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) albo jako dokumenty elektroniczne podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) w terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 i § 9 ust. 1.

3. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 7, są przekazywane w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu w postaci papierowej z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania kasy.

§ 12.
1. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 11 ust. 1, wraz z przyjętą w tym systemie technologią identyfikacji Komisja udostępnia kasie oraz Kasie Krajowej nieodpłatnie.

2. Dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, kasa oraz Kasa Krajowa uzyskują po złożeniu wniosku, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, z zachowaniem wymogów przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).

3. Kasa, która rozpoczyna działalność, składa wniosek do Komisji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

4. Zmiana wskazanych we wniosku osób upoważnionych w imieniu kasy albo Kasy Krajowej do korzystania z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub zmiana adresu poczty elektronicznej wymaga zgłoszenia Komisji na formularzu wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 13.
1. W przypadku gdy w przekazanych danych sprawozdawczych Komisja stwierdzi nieprawidłowości, kasa albo Kasa Krajowa są obowiązane przekazać poprawione dane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o nieprawidłowościach. Przekazanie poprawionych danych sprawozdawczych wymaga ponownego przekazania pliku z pełnym zakresem wymaganych danych sprawozdawczych.

2. Informacja o nieprawidłowościach może być przekazywana:

1) na adres poczty elektronicznej wskazany przez kasę lub Kasę Krajową we wniosku, o którym mowa w § 12 ust. 2;

2) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1.

3. W przypadku gdy pozwala na to charakter nieprawidłowości, informacja o nieprawidłowościach może być generowana automatycznie.

4. W przypadku rażącego charakteru nieprawidłowości Komisja pisemnie zawiadamia zarząd kasy albo zarząd Kasy Krajowej o stwierdzonych nieprawidłowościach, wyznaczając jednocześnie termin przekazania poprawionych danych.

§ 14.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, uniemożliwiającej przekazywanie danych sprawozdawczych dane te przekazuje się na informatycznym nośniku danych typu CD lub DVD.
§ 15.
Dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, uzyskany przez kasy i Kasę Krajową przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność. Przepis § 12 ust. 4 stosuje się do Kasy Krajowej oraz kas, które uzyskały dostęp do systemu teleinformatycznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 16.
1. Dane sprawozdawcze za styczeń 2014 r. kasy i Kasa Krajowa przekazują zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

2. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 3 pkt 26 i 27, kasy przekazują po raz pierwszy za czerwiec 2014 r.

§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2014 r.2)

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Dz. U. poz. 41), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 613).

Załącznik 1. [WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI MIESIĘCZNEJ KAS]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 lutego 2014 r. (poz. 248)

Załącznik nr 1

WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI MIESIĘCZNEJ KAS

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI MIESIĘCZNEJ KAS W ZAKRESIE ISTOTNYCH ZAANGAŻOWAŃ KREDYTOWYCH I DEPOZYTOWYCH]

Załącznik nr 2

WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI MIESIĘCZNEJ KAS W ZAKRESIE ISTOTNYCH ZAANGAŻOWAŃ KREDYTOWYCH I DEPOZYTOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KWARTALNEJ KAS]

Załącznik nr 3

WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KWARTALNEJ KAS

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI MIESIĘCZNEJ KASY KRAJOWEJ]

Załącznik nr 4

WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI MIESIĘCZNEJ KASY KRAJOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KWARTALNEJ KASY KRAJOWEJ]

Załącznik nr 5

WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KWARTALNEJ KASY KRAJOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WYMOGI TECHNICZNE DLA PLIKÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE SPRAWOZDAWCZE KAS I KASY KRAJOWEJ]

Załącznik nr 6

WYMOGI TECHNICZNE DLA PLIKÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE SPRAWOZDAWCZE KAS I KASY KRAJOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYDZIELENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH]

Załącznik nr 7

WZÓR – WNIOSEK O PRZYDZIELENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama