reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 247, poz. 1838), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz. U. poz. 1503).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz. U. poz. 1503), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”.

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 25 października 2013 r. (poz. 257)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury.

§ 2.2) 1. Pierwszej oceny kwalifikacyjnej, zwanej dalej „oceną”, właściwy dyrektor sądu lub właściwy prokurator dokonuje nie wcześniej niż po upływie roku od daty zatrudnienia urzędnika lub innego pracownika.

2. Termin dokonania oceny ustala właściwy dyrektor sądu lub właściwy prokurator.

§ 3. 1. Ocena urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury jest sporządzana na arkuszu oceny, według następującej czterostopniowej skali:

1) bardzo dobra;

2) dobra;

3) zadowalająca;

4) niezadowalająca.

2. Wzór arkusza oceny kwalifikacyjnej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Komisja kwalifikacyjna, zwana dalej „komisją”, składa się z 3 do 4 osób.

2. W skład komisji wchodzą:

1) w sądzie:

a) (uchylona),3)

b)4) pracownicy wyznaczeni przez właściwego dyrektora sądu;

2) w prokuraturze:

a) prokurator wyznaczony przez prokuratora kierującego właściwą jednostką organizacyjną prokuratury,

b) inni pracownicy wyznaczeni przez prokuratora kierującego właściwą jednostką organizacyjną prokuratury.

3. W przypadku opiniowania osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b, podlega ona wyłączeniu ze składu komisji. W takim przypadku do udziału w komisji powołuje się nowego członka.

§ 5. 1. Komisja sporządza opinię na podstawie sposobu wykonywania przez ocenianego urzędnika lub innego pracownika, w okresie, w którym podlegał ocenie, obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy i obowiązków określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, dokumentacji prowadzonej w tym zakresie, rozmów ze współpracownikami, dokumentów wskazujących na posiadane i podnoszone kwalifikacje oraz innych dokumentów znajdujących się w aktach osobowych.

2. Komisja może zwrócić się o informacje wymienione w § 6 do bezpośredniego przełożonego ocenianego urzędnika lub innego pracownika.

§ 6. Opiniowaniu podlega:

1) terminowość i prawidłowość wykonywanych zadań;

2) zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji;

3) przejawianie inicjatywy, doskonalenie sposobu wykonywania obowiązków;

4) umiejętność planowania i organizacji pracy;

5) podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy przydatnej do wykonywania obowiązków, w tym znajomość aktualnego stanu prawnego;

6) przestrzeganie dyscypliny pracy;

7) kultura osobista oraz stosunek do interesantów i współpracowników.

§ 7. 1. Opinie komisji i bezpośredniego przełożonego są sporządzane na piśmie.

2.5) Opinie, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do właściwego dyrektora sądu lub właściwego prokuratora nie później niż 14 dni przed upływem terminu dokonania oceny.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia6).

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 659 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2013 r. poz. 829.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz. U. poz. 1503), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

3) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 grudnia 2007 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 10 grudnia 2007 r.

WZÓR – ARKUSZ OCENY KWALIFIKACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama