reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 75, poz. 400), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 4).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 4), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 listopada 2013 r. (poz. 275)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 i 1645) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7–9 i 12 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez:

a)2) ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub

b) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, lub

c) (uchylona),3)

d) ministra właściwego do spraw transportu

albo wobec których minister wymieniony w lit. a–d jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez właściwego ministra wymienionego w pkt 1 albo wobec których minister wymieniony w pkt 1 jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony – osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

2. W przypadku jednostek budżetowych zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza podpisanie protokołu przyjęcia sprawozdania finansowego.

§ 3. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest:

1) dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 8, 9 i 12 ustawy:

a)4) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub

b) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, lub

c) (uchylona),5)

d) minister właściwy do spraw transportu;

2) dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy – walne zgromadzenie akcjonariuszy.

§ 4. 1. Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:

1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;

2) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz przedłożył w określonych przepisami terminach sprawozdania budżetowe;

4) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

5) efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.

2. Warunki określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.

3. Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu zatrudnionemu w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.

4. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował w danym podmiocie prawnym stanowisko uprawniające do otrzymania nagrody rocznej przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w roku obrotowym.

5. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli w okresie zajmowania stanowiska uprawniającego do otrzymania nagrody nie naruszył on swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1) miejscowość i datę;

2) nazwę podmiotu prawnego i jego siedzibę;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) oznaczenie adresata wniosku;

5) imię i nazwisko kierownika podmiotu prawnego;

6) stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu prawnego wraz z zakresem pełnionych obowiązków;

7) datę objęcia stanowiska;

8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu prawnego za okres objęty wnioskiem;

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;

10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;

11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego;

12) podpis wnioskodawcy albo organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć załączniki, jeżeli nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;

2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;

3) oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań publicznoprawnych;

4) uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi podmiotu prawnego.

3. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za rok obrotowy.

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. Nagroda roczna za rok 2010 jest przyznawana na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 91, poz. 565).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).

 

 

1) Obecnie działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport kieruje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 4), które weszło w życie z dniem 5 stycznia 2013 r.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 kwietnia 2011 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 marca 2011 r.

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ManpowerGroup

ManpowerGroup to światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama