reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, podlegających inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a także skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji;

2) elektroniczny format przekazywania danych;

3) szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji;

4) wzór formularza służącego do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) punkcie styku sieci – rozumie się przez to fizyczny punkt połączenia sieci telekomunikacyjnych państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub przedsiębiorstw użyteczności publicznej, niebędący zakończeniem sieci;

2) szkieletowej sieci telekomunikacyjnej – rozumie się przez to najwyższą warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, agregującą ruch sieciowy z niższych warstw sieci;

3) dystrybucyjnej sieci telekomunikacyjnej – rozumie się przez to warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, łączącą węzły szkieletowej sieci telekomunikacyjnej z agregującymi ruch od użytkowników końcowych węzłami dostępowej sieci telekomunikacyjnej;

4) dostępowej sieci telekomunikacyjnej – rozumie się przez to najniższą warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, łączącą punkty agregacji ruchu telekomunikacyjnego z telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi;

5) Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej – rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkach umożliwiających kolokację, usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, wykorzystujący w zakresie lokalizacji przestrzennej obiektów dane z referencyjnych baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.3)), za pośrednictwem usług dostępnych w geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951);

6) węźle sieci telekomunikacyjnej – rozumie się przez to urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się we wspólnej lokalizacji, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych lub przyłączenie użytkowników końcowych.

§ 3.
Inwentaryzacji podlegają:

1) infrastruktura telekomunikacyjna zapewniająca lub umożliwiająca zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

2) publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające lub umożliwiające zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym:

a) węzły publicznej sieci telekomunikacyjnej,

b) systemy transmisyjne publicznej sieci telekomunikacyjnej,

c) punkty styku publicznych sieci telekomunikacyjnych;

3) budynki umożliwiające kolokację;

4) usługi telefoniczne, usługi transmisji danych zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczone w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.

§ 4.
Inwentaryzacja polega na gromadzeniu informacji dotyczących:

1) infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu – wskazanie technologii i parametrów tej infrastruktury oraz jej lokalizacji;

2) publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu:

a) technologii i parametrów węzłów publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz ich lokalizacji,

b) technologii i parametrów systemów transmisyjnych publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz ich lokalizacji,

c) technologii i parametrów punktów styku publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz ich lokalizacji;

3) parametrów budynków umożliwiających kolokację oraz ich lokalizacji;

4) usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.

§ 5.
1. Inwentaryzacja jest prezentowana w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanym dalej „SIIS”, w formie zestawień tabelarycznych oraz wizualizacji kartograficznych.

2. Wizualizacja kartograficzna jest prezentowana w postaci map:

1) dla całego kraju w skalach 1:500 000 i 1:1 000 000;

2) dla poszczególnych województw w skalach 1:100 000 i 1:250 000;

3) dla poszczególnych powiatów w skalach 1:25 000 i 1:50 000;

4) dla poszczególnych gmin w skali 1:10 000.

3. Mapy, o których mowa w ust. 2, prezentują w szczególności:

1) przebieg szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych sieci telekomunikacyjnych, w postaci odcinków łączących węzły sieci telekomunikacyjnych, ze wskazaniem rodzaju technologii, w jakiej zostały zrealizowane;

2) lokalizacje węzłów, systemów transmisyjnych i punktów styku publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz budynków umożliwiających kolokację;

3) pokrycie infrastrukturą telekomunikacyjną, ze wskazaniem technologii i jej elementów;

4) informacje o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.

§ 6.
1. Informacje, o których mowa w § 4, są przekazywane Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną za pomocą interfejsu internetowego SIIS przy użyciu dokumentów elektronicznych, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183), zapisanych w formacie XML lub CSV z uwzględnieniem wymogów dotyczących elektronicznego formatu przekazywania danych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane przy użyciu udostępnionego w systemie SIIS formularza elektronicznego, zgodnego ze wzorem formularza, o którym mowa w ust. 3.

3. Wzór formularza do przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, budynkach umożliwiających kolokację oraz informacji o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Administracji i Cyfryzacji: R. Trzaskowski

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1256 i 1445.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację (Dz. U. Nr 46, poz. 238), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1256).


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 24 lutego 2014 r. (poz. 276)

Załącznik nr 1

Elektroniczny format przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, budynkach umożliwiających kolokację, o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Nazwa podmiotu przekazującego informacje

Nazwa podmiotu

TAK

Tekst/250

Zgodne z nazwą podmiotu.

 

2

Numery identyfikacyjne podmiotu przekazującego informacje

NIP1

TAK – w przypadku podmiotów posiadających NIP.

Tekst/10

Zgodny z NIP, bez kresek. Format [DDDDDDDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra.

 

3

REGON2

TAK – w przypadku podmiotów posiadających REGON.

Tekst/14

Zgodny z REGON wraz z zerami wiodącymi.

 

4

RPT3

TAK – w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających wpis w RPT.

Tekst/10

Zgodny z RPT.

 

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

5

 

RJST4

TAK – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego posiadających wpis do RJST.

Tekst/10

Zgodny z RJST.

 

6

KRS5

TAK – w przypadku podmiotów posiadających wpis w KRS.

Tekst/14

Zgodny z KRS.

 

7

Adres siedziby podmiotu przekazującego informacje

Województwo

TAK

Tekst/100

Nazwa województwa zgodna z TERYT.

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT6, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

8

Powiat

Tekst/100

Nazwa powiatu zgodna z TERYT.

9

Gmina

Tekst/100

Nazwa gminy zgodna z TERYT.

10

Kod TERC7

Tekst/7

Zgodny z TERYT.

11

Miejscowość

Tekst/100

Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

12

 

Kod SIMC8

 

Tekst/7

Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99998”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

13

Ulica

Tekst/250

Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.

14

Kod ULIC9

Tekst/5

Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.

15

Numer porządkowy

Tekst/50

Numer porządkowy budynku, podany z dokładnością do punktu adresowego.

16

Kod pocztowy – PNA10

NIE

Kod pocztowy/6

Format [DD-DDD], gdzie „D” to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku.

17

Dane kontaktowe podmiotu przekazującego informacje

Strona WWW

NIE

Tekst/100

 

 

18

E-mail

TAK

Tekst/100

 

 

19

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu przekazującego informacje dla poszczególnych elementów sieci

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla węzłów własnych

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

20

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

21

 

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

22

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie kablowe lub bezprzewodowe

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

23

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla połączeń pomiędzy węzłami sieci

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

24

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla adresów budynków objętych zasięgiem sieci, w których możliwe jest świadczenie usług

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

25

Dane osoby przekazującej informacje

Imiona

TAK

Tekst/100

 

 

26

Nazwisko

TAK

Tekst/100

 

 

27

Numer telefonu

TAK

Tekst/100

 

 

28

Numer faksu

NIE

Tekst/100

 

 

29

E-mail

TAK

Tekst/100

 

 

 

II. Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator podmiotu obcego

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji „Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę”.

2

Nazwa dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę

Nazwa podmiotu obcego

TAK

Tekst/250

Zgodny z nazwą podmiotu obcego zarządzającego elementem sieci.

Nazwa dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę tj. podmiotu innego niż podmiot przekazujący informacje a posiadający lub zarządzający wymienionymi w informacjach elementami sieci nienależącymi do podmiotu przekazującego informacje lub współdzielonymi z podmiotem przekazującym informacje.

3

Numery identyfikacyjne dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę

NIP

TAK – co najmniej jeden identyfikator.

Tekst/10

Zgodny z NIP, bez kresek.

Wymagane podanie co najmniej jednego numeru dostawcy usługi lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę umożliwiający jednoznaczną identyfikację podmiotu w RPT lub RJST.

W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji w RPT lub RJST wymagane jest podanie informacji o adresie siedziby podmiotu.

4

REGON

Tekst/14

Zgodny z REGON wraz z zerami wiodącymi.

5

RPT

Tekst/10

Zgodny z RPT.

6

Adres siedziby dostawcy usług lub podmiotu udostępnia jącego lub współdzielącego infrastrukturę

Województwo

TAK – w przypadku braku możliwości jednoznacznego

Tekst/100

Nazwa województwa zgodna z TERYT.

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

7

Powiat

Tekst/100

Nazwa powiatu zgodna z TERYT.

8

Gmina

Tekst/100

Nazwa gminy zgodna z TERYT.

9

Kod TERC

Tekst/7

Zgodny z TERYT.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

10

 

Miejscowość

zidentyfikowania podmiotu w RPT lub RJST na podstawie nazwy dostawcy i numerów identyfikacyjnych podmiotu lub niewystępowania podmiotu w RPT i RJST.

Tekst/100

Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99998”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

11

Kod SIMC

Tekst/7

Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.

12

Ulica

Tekst/250

Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.

13

Kod ULIC

Tekst/5

Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.

14

Numer porządkowy

Tekst/50

Numer porządkowy budynku, podany z dokładnością do punktu adresowego.

15

Kod pocztowy – PNA

NIE

Kod pocztowy/6

Format [DD-DDD], gdzie „D” to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku.

 

III. Informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych

III.1. Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator węzła

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator węzła własnego lub współdzielonego z innym podmiotem. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” oraz „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców” i „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych”.

Urządzenia wzmacniające i regenerujące sygnał oraz szafki kablowe bez urządzeń aktywnych nie wchodzą w zakres definicji węzła, gdyż nie ma tam zmiany medium ani agregacji sygnału na poziomie logicznym.

2

Własność infrastruktury

Własność infrastruktury

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości: „Węzeł własny”, „Węzeł współdzielony z innym podmiotem”.

Węzeł własny jest to węzeł należący do podmiotu, który raportuje przedmiotowe informacje.

3

Identyfikatory powiązane

Identyfikator podmiotu obcego

TAK – w przypadku elementu współdzielonego z innym podmiotem.

Tekst/100

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę”.

 

4

Identyfikator kolokacji

NIE

Tekst/100

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację”.

 

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

5

Adres budynku lub budowli, w której znajduje się węzeł własny lub współdzielony

Województwo

TAK

Tekst/100

Nazwa województwa zgodna z TERYT.

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99998”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

6

Powiat

Tekst/100

Nazwa powiatu zgodna z TERYT.

7

Gmina

Tekst/100

Nazwa gminy zgodna z TERYT.

8

Kod TERC

Tekst/7

Zgodny z TERYT.

9

Miejscowość

Tekst/100

Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.

10

Kod SIMC

Tekst/7

Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.

11

Ulica

TAK – wymagane dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

Tekst/250

Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.

12

Kod ULIC

Tekst/5

Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.

13

Numer porządkowy

Tekst/50

Numer porządkowy budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego.

14

Kod pocztowy – PNA

NIE

Kod pocztowy/6

Format [DD-DDD], gdzie „D” to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

15

Współrzędne węzła własnego lub współdzielonego

Szerokość

TAK – gdy nie podano nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego. Możliwe podanie współrzędnych również przy podaniu numeru porządkowego.

Liczba rzeczywista/6

Format [DD.DDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra.

Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).

16

Długość

Liczba rzeczywista/6

Format [DD.DDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra.

17

Typ obiektu

Typ obiektu

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „budynek biurowy”,

• „budynek przemysłowy”,

• „budynek mieszkalny”,

• „obiekt sakralny”,

• „maszt”,

• „wieża”,

• „kontener”,

• „szafa uliczna”,

• „skrzynka”,

• „studnia kablowa”,

• „komin”,

• inne – jakie? ...............

Typ budynku lub budowli, w której umieszczony jest węzeł własny lub współdzielony.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

18

Możliwość udostępnienia

Możliwość udostępnienia innym podmiotom powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzeł

TAK – w przypadku, w którym węzeł nie znajduje się w budynku kolokacyjnym11.

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Niniejsza informacja dotyczy gotowości podmiotu do udostępnienia innemu podmiotowi powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzeł.

19

Możliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii w obiekcie, w którym znajduje się węzeł

TAK – w przypadku, w którym węzeł nie znajduje się w budynku kolokacyjnym.

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

20

Finansowanie ze środków UE

Węzeł współfinansowany ze środków unijnych

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”, „Brak danych”.

 

 

III.2. Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator węzła obcego

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator węzła sieci telekomunikacyjnej innego podmiotu na potrzeby przekazania informacji o punkcie styku między sieciami lub punktu świadczenia usługi przez dostawcę. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” oraz „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców” i „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej łączenie kabli telekomunikacyjnych”.

2

Forma własności infrastruktury

Podstawa i forma korzystania z infrastruktury innego podmiotu

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „Umowa o dostęp do sieci telekomunikacyjnej”,

• „Umowa BSA na sieci innego podmiotu”,

• „Umowa LLU na sieci innego podmiotu”,

• „Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu”,

• „Usługa dostępu szerokopasmowego w modelu VNO”,

• „Inne usługi w modelu VNO”,

• inne – jakie? ...............

Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu – dotyczy podmiotów, które są tylko pośrednikami w sprzedaży usług i nie posiadają umów WLR czy BSA.

Inne usługi w modelu VNO – podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi telefoniczne w oparciu o inną infrastrukturę niż usługi dostępu szerokopasmowego.

Podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi w modelu VNO (mobilne MVNO lub stacjonarne FVNO).

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

3

 

Identyfikator podmiotu obcego

TAK

Tekst/100

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę”.

 

4

Adres budynku lub budowli, w której znajduje się węzeł obcy

Województwo

TAK

Tekst/100

Nazwa województwa zgodna z TERYT.

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99998”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości. Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

5

Powiat

Tekst/100

Nazwa powiatu zgodna z TERYT.

6

Gmina

Tekst/100

Nazwa gminy zgodna z TERYT.

7

Kod TERC

Tekst/7

Zgodny z TERYT.

8

Miejscowość

Tekst/100

Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.

9

Kod SIMC

Tekst/7

Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.

10

Ulica

TAK – wymagane dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

Tekst/250

Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.

11

Kod ULIC

Tekst/5

Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.

12

Numer porządkowy

Tekst/50

Numer porządkowy budynku, budowli lub nieruchomości, podany z dokładnością do punktu adresowego.

13

Kod pocztowy – PNA

NIE

Kod pocztowy/6

Format [DD-DDD], gdzie „D” to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

14

Współrzędne węzła obcego

Szerokość

TAK – gdy nie podano nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego. Możliwe podanie współrzędnych również przy podaniu numeru porządkowego.

Liczba rzeczywista/6

Format [DD.DDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra.

Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).

15

Długość

Liczba rzeczywista/6

Format [DD.DDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra.

16

Typ obiektu

Typ obiektu

NIE

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „budynek biurowy”,

• „budynek przemysłowy”,

• „budynek mieszkalny”,

• „obiekt sakralny”,

• „maszt”,

• „wieża”,

• „kontener”,

• „szafa uliczna”,

• „skrzynka”,

• „studnia kablowa”,

• inne – jakie? ...............

Typ budynku lub budowli, w której umieszczony jest węzeł obcy.

 

III.3. Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu

Nr

Grupa

Nazwa wiersza pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator grupy interfejsów

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator grupy interfejsów na węźle własnym lub współdzielonym. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji „Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu”.

2

Identyfikatory powiązane

Identyfikator węzła własnego

TAK

Tekst/100

 

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej”.

3

Przypisanie do warstw

Warstwa szkieletowa

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Wymagana wartość „Tak”, co najmniej w jednym polu: „Warstwa szkieletowa”, „Warstwa dystrybucyjna”, „Warstwa dostępowa”.

 

4

Warstwa dystrybucyjna

Wartość logiczna

5

Warstwa dostępowa

Wartość logiczna

6

Medium

Medium transmisyjne (środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów)

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „światłowodowe”,

• „kablowe współosiowe miedziane”,

• „kablowe parowe miedziane”,

• „radiowe”,

• inne – jakie? ...............

 

Nr

Grupa

Nazwa wiersza pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

7

 

Pasmo radiowe

TAK – w przypadku medium radiowego.

Liczba rzeczywista/8

Od 1 do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr (ułamek dziesiętny) [ddD.Ddddd] wyrażone w GHz, gdzie „D” to wymagana cyfra, a „d” to cyfra opcjonalna.

Wymagane w przypadku medium radiowego.

8

Technologia

Technologia w przypadku medium światłowodowego

TAK – w przypadku medium światłowodowego

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „CWDM”,

• „DWDM”,

• „SDH”,

• „10 Mb/s Ethernet”,

• „100 Mb/s Fast Ethernet”,

• „1 Gigabit Ethernet”,

• „10 Gigabit Ethernet”,

• „100 Gigabit Ethernet”,

• „EPON”,

• „GPON”,

• inne – jakie? ........

Zgodnie ze standardami ITU12, IEEE13, ETSI14 lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.

9

Technologia w przypadku medium miedzianego

TAK – w przypadku medium miedzianego.

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „ADSL”,

• „ADSL2”,

• „ADSL2+”,

• „VDSL”,

• „VDSL2”,

• „(EURO)DOCSIS 1.x”,

• „(EURO)DOCSIS 2.x”,

• „(EURO)DOCSIS 3.x”,

• „10 Mb/s Ethernet”,

• „100 Mb/s Fast Ethernet”,

• „1 Gigabit Ethernet”,

• „10 Gigabit Ethernet”,

• inne – jakie? ...............

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.

 

Nr

Grupa

Nazwa wiersza pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

10

 

Technologia w przypadku medium radiowego

TAK – w przypadku medium radiowego

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „WiFi – 2,4 GHz”,

• „WiFi – 5 GHz”,

• „WiMAX”,

• „LMDS”,

• „radiolinia”,

• „CDMA”,

• „GPRS”,

• „EDGE”,

• „HSPA”,

• „HSPA+”,

• „DC-HSPA+”,

• „MC-HSPA+”,

• „LTE”,

• inne – jakie? ........

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.

11

Przepustowość

Maksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w kierunku od sieci do użytkownika

TAK

Liczba całkowita/7

Nieujemna liczba całkowita wyrażona w [Mb/s].

 

12

Maksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w kierunku od użytkownika do sieci

TAK – w przypadku technologii dostępowej o asymetrycznej przepustowości.

Liczba całkowita/7

Nieujemna liczba całkowita wyrażona w [Mb/s].

Wymagane w przypadku interfejsów sieci dostępowej o asymetrycznej przepustowości w dół do użytkownika (downlink) i w górę od użytkownika (uplink). W pozostałych przypadkach pole niewypełnione.

 

Nr

Grupa

Nazwa wiersza pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

13

Liczba interfejsów

Liczba interfejsów łącznie

TAK

Liczba całkowita/5

Nieujemna liczba całkowita.

 

14

Liczba interfejsów wykorzystanych do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu

TAK

Liczba całkowita/5

Nieujemna liczba całkowita.

Suma wartości podanych w polach „Liczba interfejsów wykorzystywanych do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu” i „Liczba interfejsów niewykorzystanych”, nie większa niż wartość podana w polu „Liczba interfejsów łącznie”.

15

Liczba interfejsów niewykorzystanych

TAK

Liczba całkowita/5

Nieujemna liczba całkowita.

16

Możliwość udostępniania

Możliwość udostępnienia interfejsów

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

 

III.4. Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej

Nr

Grupa

Nazwa wiersza pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator sektora radiowego

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator radiowego sektora własnego lub współdzielonego węzła dostępowego. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji „Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej”.

2

Identyfikatory powiązane

Identyfikator węzła własnego

TAK

Tekst/100

 

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej”.

 

3

 

Identyfikator grupy interfejsów

TAK

Tekst/100

 

Identyfikator grupy interfejsów radiowych na własnych lub współdzielonych węzłach dostępowych. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu” oraz być przypisana do medium radiowego oraz warstwy dostępowej.

4

Pozwolenie radiowe

Czy na używanie urządzenia radiowego obsługującego sektor zostało wydane pozwolenie radiowe?

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

5

Numer pozwolenia radiowego

TAK – w przypadku urządzenia radiowego obsługującego sektor, wymagającego uzyskania pozwolenia radiowego.

Tekst/100

 

Należy podać numer pozwolenia radiowego wydanego dla urządzenia radiowego obsługującego sektor.

6

Informacja o systemie antenowym

Azymut sektora

TAK – w przypadku urządzenia radiowego obsługującego sektor, niewymagającego uzyskania pozwolenia radiowego.

Liczba całkowita/3

Liczby całkowite z zakresu 0 – 359 [stopnie].

 

 

7

 

Szerokość kątowa sektora

TAK – w przypadku urządzenia radiowego obsługującego sektor, niewymagającego uzyskania pozwolenia radiowego.

Liczba całkowita/3

Liczby całkowite z zakresu 1 – 360 [stopnie].

 

8

Wysokość zawieszenia anten nad poziomem gruntu

NIE

Liczba całkowita/3

Liczby całkowite > 0 [m].

 

9

Informacja o zasięgu na zewnątrz budynku i osiąganej przepustowości dla terminali instalowanych w budynkach użytkowników końcowych

Promień zasięgu sektora dla pokrycia na zewnątrz budynków dla terminali abonenckich instalowanych u użytkowników końcowych

TAK

Liczba całkowita/6

Liczby całkowite > 0 [m].

 

10

Największa możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika, na końcu promienia zasięgu sektora

TAK

Liczba całkowita/7

Liczby całkowite > 0 [Mb/s].

 

 

III.5. Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator elementu łączenia kabli

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator elementu infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnych.

Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” oraz „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców” i „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych”.

2

Adres budynku lub budowli, w której znajduje się element infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie

Województwo

TAK – wymagane w przypadku budynków, budowli lub nieruchomości, w przypadku których nie podano współrzędnych

Tekst/100

Nazwa województwa zgodna z TERYT.

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod

3

Powiat

Tekst/100

Nazwa powiatu zgodna z TERYT.

4

Gmina

Tekst/100

Nazwa gminy zgodna z TERYT.

5

Kod TERC

Tekst/7

Zgodny z TERYT.

6

Miejscowość

Tekst/100

Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.

7

Kod SIMC

Tekst/7

Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

8

kabli telekomunikacyjnych

Ulica

 

Tekst/250

Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.

ULIC należy podać wartość „99998”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie województwa, powiatu, gminy, kodu TERC, nazwy miejscowości, kodu SIMC, nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości, w przypadku których podano współrzędne.

9

Kod ULIC

Tekst/5

Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.

10

Numer porządkowy

Tekst/50

Numer porządkowy budynku, budowli lub nieruchomości, podany z dokładnością do punktu adresowego.

11

Kod pocztowy – PNA

NIE

Kod pocztowy/6

Format [DD-DDD], gdzie „D” to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli.

12

Współrzędne

Szerokość

TAK – gdy nie podano woje wództwa, powiatu, gminy, kodu TERC, nazwy miejscowości, kodu SIMC, nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego. Możliwe podanie współrzędnych również przy podaniu numeru porządkowego.

Liczba rzeczywista/6

Format [DD.DDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra.

Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Ф i λ lokaliza cji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

13

 

Długość

 

Liczba rzeczywista/6

Format [DD.DDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra.

 

14

Typ obiektu

Typ obiektu

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „budynek biurowy”,

• „budynek przemysłowy”,

• „budynek mieszkalny”,

• „obiekt sakralny”,

• „maszt”,

• „wieża”,

• „kontener”,

• „szafa uliczna”,

• „skrzynka”,

• „studnia kablowa”,

• „komin”,

• inne – jakie? ...............

Typ budynku lub budowli, w której umieszczony jest element infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnych.

 

III.6. Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator punktu styku

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator elementu infrastruktury stanowiący punkt styku sieci z innymi sieciami. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji „Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami”.

2

Identyfikatory powiązane

Identyfikator węzła własnego

TAK

Tekst/100

 

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej”.

3

Identyfikator węzła obcego

TAK

Tekst/100

 

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców”.

4

Identyfikator grupy interfejsów

TAK

Tekst/100

 

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu”.

5

Wykorzystanie punktu styku

Wykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

6

Wykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu głosowego

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

7

Inne przeznaczenie

NIE

Tekst/100

 

Wymagane w przypadku wykorzystania punktu styku w celach innych niż wymia na ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi i wymiany ruchu głosowego.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

8

Przepustowość

Przepustowość łączna

TAK

Liczba całkowita/7

Nieujemna liczba całkowita [Mb/s].

 

9

W tym przepustowości na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych

TAK

Liczba całkowita/7

Nieujemna liczba całkowita [Mb/s].

Nie większa niż przepustowość łączna.

 

 

III.7. Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator linii przewodowej

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku” oraz „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku” i „Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci”.

2

Własność infrastruktury

Określenie własności elementu infrastruktury

TAK

Tekst/50

Jedna z wartości: „Własna”, „Udostępniona przez inny podmiot”.

„Własna” – w przypadku gdy linia kablowa jest własnością podmiotu przekazującego informacje. „Udostępniona przez inny podmiot” – w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje, np. dzierżawa ciemnych włókien.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

3

Identyfikatory powiązane

Identyfikator podmiotu obcego

TAK – w przypadku elementu udostępnianego przez inny podmiot.

Tekst/100

 

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę”.

4

Rodzaj punktu początkowego A

TAK

Tekst/50

Jedna z wartości: „Węzeł własny”, „Węzeł obcy”, „Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli”.

 

5

Identyfikator punktu A

TAK

Tekst/100

 

Identyfikator punktu początkowego A, który jest połączony za pomocą linii kablowej z punktem końcowym B. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” lub „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców” lub „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych”.

6

Rodzaj punktu końcowego B

TAK

Tekst/50

Jedna z wartości: „Węzeł własny”, „Węzeł obcy”, „Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli”.

 

7

Identyfikator punktu B

TAK

Tekst/100

 

Identyfikator punktu końcowego B, do którego dochodzi linia kablowa z punktu A. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowied nim zbiorze informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” lub „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców” lub „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych”.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

8

Medium

Medium transmisyjne

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „światłowodowe”

• „kablowe współosiowe miedziane”,

• „kablowe parowe miedziane”,

• inne – jakie? ...............

Środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów.

9

 

Typ włókna

TAK – w przypadku medium światłowodowego.

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „G.652”,

• „G.653”,

• „G.654”,

• „G.655”,

• „G.656”,

• „G.657”,

• „G.651”,

• inne – jakie? ...............

Wymagane, gdy wybrano medium światłowodowe.

10

Liczba elementów

Liczba włókien łącznie

TAK – w przypadku medium światłowodowego.

Liczba całkowita/5

Dodatnia liczba całkowita.

Wymagane w przypadku linii światłowodowych.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

11

 

Liczba włókien wykorzystanych

TAK – w przypadku medium światłowodowego.

Liczba całkowita/5

Nieujemna liczba całkowita, nie większa niż w polu „Liczba włókien łącznie”.

 

12

Finansowanie ze środków UE

Linia współfinansowana ze środków unijnych

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

13

Możliwość udostępniania

Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”, „Brak danych”.

Dostępność wolnych duktów, kanalizacji, otworów, rurociągu, podbudowy słupowej dla innego podmiotu – dotyczy wyłącznie linii własnych.

14

Rodzaj infrastruktury pasywnej możliwej do udostępnienia

TAK – w przypadku gdy wybrano „Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej”.

Tekst/100

 

 

15

Możliwość udostępnienia włókien

TAK – w przypadkach gdy wybrano medium transmisyjne światłowodowe.

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

16

Liczba włókien możliwych do udostępnienia

TAK – w przypadku zadeklarowania możliwości udostępnienia włókien.

Liczba całkowita/5

Nieujemna liczba całkowita, nie większa niż różnica wartości pól: „Liczba włókien łącznie” i „Liczba włókien wykorzystanych”.

 

17

Możliwość udostępnienia przepustowości

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Możliwość udostępnienia przepustowości, np. lambd, MetroEthernet, IPMPLS.

18

Informacje techniczne

Rodzaj traktu dla linii przewodowej

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „podziemny”,

• „podziemny w kanalizacji”,

• „podziemny w rurociągu”,

• „podziemny w kanale technicznym drogi”,

• „napowietrzny”,

• „napowietrzny na dedykowanej podbudowie słupowej”,

• „napowietrzny na linii energetycznej”,

• inne – jakie? ...............

 

19

 

Długość kabla

TAK – w przypadku medium światłowodowego.

Liczba rzeczywista/5

Dodatnia liczba rzeczywista typ dddD.D [km] z dokładnością do 0,1 km, gdzie „D” to wymagana cyfra, a „d” to cyfra opcjonalna.

 

 

III.8. Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator linii bezprzewodowej

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator elementu infrastruktury telekomunikacyjnej będącego linią bezprzewodową. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku” oraz „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku” i „Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci”.

2

Identyfikatory powiązane

Identyfikator węzła A

TAK

Tekst/100

 

Identyfikator węzła początkowego A, który jest połączony za pomocą linii bezprzewodowej z węzłem końcowym B. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” lub „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców”.

3

Identyfikator węzła B

TAK

Tekst/100

Identyfikator węzła końcowego B, do którego dochodzi linia bezprzewodowa z węzła A. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” lub „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców”.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

4

Medium

Medium transmisyjne

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości:

• „radiowe, wykorzystujące urządzenia radiowe, których używanie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego”,

• „radiowe, wykorzystujące urządzenia radiowe, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego”,

• „optyczne w wolnej przestrzeni”.

Środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów.

5

Numer pozwolenia radiowego

TAK – w przypadku linii radiowej wykorzystującej urządzenia radiowe, których używanie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego.

Tekst/100

 

 

6

Pasmo radiowe

TAK – w przypadku linii radiowej wykorzystującej urządzenia radiowe, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego.

Liczba rzeczywista/8

Od 1 do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr (ułamek dziesiętny) [ddD.Ddddd] wyrażone w GHz, gdzie „D” to wymagana cyfra, a „d” to cyfra opcjonalna.

 

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

7

Technologia

System transmisyjny dla medium radiowego

TAK – w przypadku medium radiowego.

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „radiolinia”,

• „WiFi”,

• „WiMAX”,

• „LMDS”,

• inne – jakie? ...............

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.

8

Przepustowość

Przepustowość

TAK

Liczba całkowita/7

Dodatnia liczba całkowita [Mb/s].

 

9

Możliwość udostępniania

Możliwość udostępnienia przepustowości

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Możliwość udostępnienia przepustowości, np. kanałów teletransmisyjnych.

 

III.9. Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator połączenia

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator połączenia pomiędzy węzłami sieci. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku” oraz „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku” i „Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci”.

2

Własność infrastruktury

Własność infrastruktury

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości: „Własna”, „Udostępniona przez inny podmiot”.

Określenie własności infrastruktury wykorzystanej do zestawienia połączenia pomiędzy węzłami sieci.

„Własna” – w przypadku połączenia zrealizowanego z wykorzystaniem własnej infrastruktury kablowej lub bezprzewodowej. „Udostępniona przez inny podmiot” – w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje, np. dzierżawy kanałów cyfrowych lub pasma, dzierżawy lambdy.

3

Identyfikatory powiązane

Identyfikator podmiotu obcego

TAK – w przypadku elementu udostępnianego przez inny podmiot.

Tekst/100

 

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę”.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

4

 

Identyfikator węzła A

TAK

Tekst/100

 

Identyfikator węzła początkowego A, który jest połączony z węzłem końcowym B.

5

Identyfikator węzła B

TAK

Tekst/100

 

Identyfikator węzła końcowego B, do którego dochodzi połączenie z węzła A. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” lub „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców”.

6

Przypisanie do warstw

Warstwa szkieletowa

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Wymagana wartość „Tak”, co najmniej w jednym polu: „Warstwa szkieletowa”, „Warstwa dystrybucyjna”, „Warstwa dostępowa”.

7

Warstwa dystrybucyjna

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

8

Warstwa dostępowa

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

9

Przepustowość

Wykorzystanie na potrzeby usług szerokopasmowych

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Wymagana wartość „Tak”, co najmniej w jednym z dwóch pól wyboru lub określenia innego wykorzystania.

10

Wykorzystanie na potrzeby usług głosowych

TAK

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

11

Inne przeznaczenie

TAK – w przypadku innego wykorzystania niż powyżej.

Tekst/100

 

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

12

 

Przepustowość całkowita

TAK

Liczba całkowita/7

Nieujemna liczba całkowita [Mb/s].

 

13

W tym przepustowość na potrzeby usług szerokopasmowego dostępu do Internetu

TAK

Liczba całkowita/7

Nieujemna liczba całkowita [Mb/s] nie większa niż przepustowość całkowita.

 

 

III.10. Charakterystyka budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator budynku

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator adresów budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji „Charakterystyka budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej”.

2

Własność infrastruktury dostępowej

Określenie własności elementu infrastruktury

TAK

Tekst/50

Jedna z wartości: „Własna”, „Udostępniona przez inny podmiot”.

„Własna” – w przypadku gdy zakończenie sieci jest zrealizowane w oparciu o własną sieć dostępową.

„Udostępniona przez inny podmiot” – w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje, np. BSA, WLR, LLU lub inne.

3

Forma korzystania z infrastruktury obcej

TAK – w przypadku elementu udostępnianego przez inny podmiot.

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „Współwłasność z innym podmiotem”,

• „Usługa LLU na sieci innego podmiotu”,

• „Usługa BSA na sieci innego podmiotu”,

• „Usługa WLR na sieci innego podmiotu”,

• „Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu”,

• „Usługa dostępu szerokopasmowego w modelu MVNO”,

• „Inne usługi w modelu MVNO”,

• inne – jakie? ...............

Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu – dotyczy podmiotów, które są tylko pośrednikami w sprzedaży usług i nie posiadają umów WLR czy BSA.

Inne usługi w modelu MVNO – podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi telefoniczne w oparciu o inną infrastrukturę niż usługi dostępu szerokopasmowego.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

4

Identyfikatory powiązane

Identyfikator podmiotu obcego

TAK – w przypadku elementu udostępnianego przez inny podmiot.

Tekst/100

 

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji „Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę”.

5

Identyfikator węzła

TAK

Tekst/100

 

Identyfikator węzła, z którego podmiot posiada zasięg sieci. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” lub „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców”.

6

Adres budynku, w którym występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal sieci bezprzewodowej

Województwo

TAK

Tekst/100

Nazwa województwa zgodna z TERYT.

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99998”.

7

Powiat

Tekst/100

Nazwa powiatu zgodna z TERYT.

8

Gmina

Tekst/100

Nazwa gminy zgodna z TERYT.

9

Kod TERC

Tekst/7

Zgodny z TERYT.

10

Miejscowość

Tekst/100

Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.

11

Kod SIMC

Tekst/7

Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

12

 

Ulica

TAK – wymagane dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

Tekst/250

Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

13

Kod ULIC

Tekst/5

Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.

14

Numer porządkowy

Tekst/50

Numer porządkowy budynku, budowli lub nieruchomości, podany z dokładnością do punktu adresowego.

15

Kod pocztowy – PNA

NIE

Kod pocztowy/6

Format [DD-DDD], gdzie „D” to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli.

16

Współrzędne

Szerokość

TAK – gdy nie podano nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego. Możliwe podanie współrzędnych również przy podaniu numeru porządkowego.

Liczba rzeczywista/6

Format [DD.DDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra.

Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Ф i λ lokaliza cji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

17

 

Długość

 

Liczba rzeczywista/6

Format [DD.DDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra.

 

18

Medium

Medium transmisyjne

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „światłowodowe”,

• „kablowe współosiowe miedziane”,

• „kablowe parowe miedziane”,

• „radiowe”,

• inne – jakie? ...............

Środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów.

19

Sieć dostępowa do terminala abonenckiego

Sieć dostępowa w przypadku medium światłowodowego

TAK – w przypadku medium światłowodowego.

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „CWDM”,

• „DWDM”,

• „SDH”,

• „10 Mb/s Ethernet”,

• „100 Mb/s Fast Ethernet”,

• „1 Gigabit Ethernet”,

• „10 Gigabit Ethernet”,

• „100 Gigabit Ethernet”,

• „EPON”,

• „GPON”,

• inne – jakie? ........

Sieć dostępowa światłowodowa FTTH, PON lub AON oraz dedykowane zakończenia do użytkowników końcowych. Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

20

 

Sieć dostępowa w przypadku medium miedzianego

TAK – w przypadku medium miedzianego.

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „ADSL”,

• „ADSL2”,

• „ADSL2+”,

• „VDSL”,

• „VDSL2”,

• „(EURO)DOCSIS 1.x”,

• „(EURO)DOCSIS 2.x”,

• „(EURO)DOCSIS 3.x”,

• „10 Mb/s Ethernet”,

• „100 Mb/s Fast Ethernet”,

• „1 Gigabit Ethernet”,

• „10 Gigabit Ethernet”,

• inne – jakie? ...............

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.

21

Sieć dostępowa w przypadku medium radiowego

TAK – w przypadku medium radiowego.

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „,WiFi – 2,4 GHz”,

• „WiFi – 5 GHz”,

• „WiMAX”,

• „LMDS”,

• „radiolinia”,

• „CDMA”,

• „GPRS”,

• „EDGE”,

• „HSPA”,

• „HSPA+”,

• „DC-HSPA+”,

• „MC-HSPA+”,

• „LTE”,

• inne – jakie? ........

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.

22

Usługi możliwe do zaoferowania

Telefonia stacjonarna POTS i ISDN

TAK – wymagane podanie przynajmniej jednego „Tak” w polach z wartością logiczną lub wypełnienie pola „Inne usługi”.

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Usługi telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, dla których w umowie o świadczenie tych usług został określony adres zainstalowania zakończenia sieci oraz przydzielony numer z planu numeracji krajowej.

23

Telefonia stacjonarna VoIP

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

24

 

Telefonia mobilna

 

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Publicznie dostępna usługa telefoniczna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

25

Stacjonarny dostęp do Internetu

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Usługi dostępu do sieci Internet w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

26

Mobilny dostęp do Internetu

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Usługi dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

27

IPTV lub DTV

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Rozprowadzanie programów telewizyjnych w technologii cyfrowej.

28

Inne usługi

Tekst/100

Inna wpisana usługa:

• inne – jakie? ...............

 

29

Przepustowość oferowana

Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu

TAK

Liczba całkowita/7

Nieujemna liczba całkowita [Mb/s] Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• 1,

• 2,

• 4,

• 8,

• 10,

• 20,

• 30,

• 100,

• inne – jakie? ............

 

30

Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu

TAK

Liczba całkowita/7

Nieujemna liczba całkowita [Mb/s] Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• 1,

• 2,

• 4,

• 8,

• 10,

• 20,

• 30,

• 100,

• inne – jakie? ............

 

 

III.11. Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci telekomunikacyjnej

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator grupy usług

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji „Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci telekomunikacyjnej”.

2

Identyfikatory powiązane

Identyfikator budynku

TAK

Tekst/100

 

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Charakterystyka budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej”.

3

Usługi świadczone

Telefonia stacjonarna POTS i ISDN

TAK – wymagane podanie przynajmniej jednego „Tak” w polach z wartością logiczną lub wypełnienie pola „Inne usługi”.

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Usługi telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, dla których w umowie o świadczenie tych usług został określony adres zainstalowania zakończenia sieci oraz przydzielony numer z planu numeracji krajowej.

4

Telefonia stacjonarna VoIP

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

5

Telefonia mobilna

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Publicznie dostępna usługa telefoniczna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

6

Stacjonarny dostęp do Internetu

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Usługi dostępu do sieci Internet w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

7

Mobilny dostęp do Internetu

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Usługi dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

8

IPTV lub DTV

Wartość logiczna

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

Rozprowadzanie programów telewizyjnych w technologii cyfrowej.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

9

 

Inne usługi

 

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „IP Tranzyt”,

• „IP Peering”,

• „IP Transport”,

• „VPN MPLS”,

• „VPN FR”,

• „VPN-MetroETH”,

• „dzierżawa łącza”,

• „dzierżawa włókna”,

• „dzierżawa lambdy”,

• inne – jakie? ...............

 

10

Liczba klientów

Konsumenci bez dostępu do Internetu

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

Łączna liczba klientów musi być większa od 0.

11

Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości poniżej lub równej 1 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

12

Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 1 [Mb/s] i poniżej 2 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

13

Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości równej 2 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

14

Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 2 [Mb/s] i poniżej lub równej 10 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

15

Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 10 [Mb/s] i poniżej lub równej 20 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

16

 

Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 20 [Mb/s] i poniżej 30 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

 

17

Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości równej 30 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

18

Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 30 [Mb/s] i poniżej 100 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

19

Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości równej 100 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

20

Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 100 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

21

Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami bez dostępu do Internetu

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

22

Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości poniżej lub równej 1 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

23

Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 1 [Mb/s] i poniżej 2 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

24

Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości równej 2 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

25

 

Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 2 [Mb/s] i poniżej lub równej 10 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

 

26

Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 10 [Mb/s] i poniżej lub równej 20 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

27

Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 20 [Mb/s] i poniżej 30 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

28

Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości równej 30 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

29

Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 30 [Mb/s] i poniżej 100 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

30

Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości równej 100 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

31

Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 100 [Mb/s]

TAK

Liczba całkowita/4

Nieujemna liczba całkowita.

 

IV. Informacje o budynkach umożliwiających kolokację

IV.1. Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator kolokacji

TAK

Tekst/100

Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.

Identyfikator budynku umożliwiającego kolokację. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji „Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację”.

2

Adres budynku umożliwiającego kolokację

Województwo

TAK

Tekst/100

Nazwa województwa zgodna z TERYT.

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99998”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

3

Powiat

Tekst/100

Nazwa powiatu zgodna z TERYT.

4

Gmina

Tekst/100

Nazwa gminy zgodna z TERYT.

5

Kod TERC

Tekst/7

Zgodny z TERYT.

6

Miejscowość

Tekst/100

Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.

7

Kod SIMC

Tekst/7

Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.

8

Ulica

TAK – wymagane dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

Tekst/250

Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.

9

Kod ULIC

Tekst/5

Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.

10

Numer porządkowy

Tekst/50

Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.

11

Kod pocztowy – PNA

NIE

Kod pocztowy/6

Format [DD-DDD], gdzie „D” to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli.

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

12

Współrzędne

Szerokość

TAK – gdy nie podano nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego. Możliwe podanie współrzędnych również przy podaniu numeru porządkowego.

Liczba rzeczywista/6

Format [DD.DDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra.

Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).

13

Długość

Liczba rzeczywista/6

Format [DD.DDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra.

14

Typ budynku

Typ budynku, w którym umieszczony jest element

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

• „budynek biurowy”,

• „budynek przemysłowy”,

• „budynek mieszkalny”,

• inne – jakie? ...............

 

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Wartość wymagana

Typ

Dopuszczalne wartości

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

15

Możliwość umieszczenia anten

Możliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

 

16

Wysokość zawieszenia anten nad poziomem gruntu

NIE

Liczba całkowita/10

Nieujemna liczba całkowita [m].

17

Możliwość postawienia masztu

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”.

18

Informacje dodatkowe

Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego – całkowita

TAK

Liczba całkowita/5

Dodatnia liczba całkowita [m2].

 

19

Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego – wolna

TAK

Liczba całkowita/5

Nieujemna liczba całkowita [m2].

20

Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w podłogę techniczną

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”, „Częściowo”.

21

Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w sufit techniczny

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”, „Częściowo”.

22

Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w klimatyzację

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”, „Częściowo”.

23

Wyposażenie w gwarantowane zasilanie DC48V

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”, „Brak danych”.

24

Wyposażenie w gwarantowane zasilanie AC230V

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”, „Brak danych”.

25

Możliwość udostępnienia przyłącza światłowodowego

TAK

Tekst/100

Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”, „Brak danych”.

26

Liczba podmiotów obcych w budynku

NIE

Liczba całkowita/5

Nieujemna liczba całkowita.

27

Liczba podmiotów posiadających zakończenia światłowodowe w budynku

NIE

Liczba całkowita/5

Nieujemna liczba całkowita.

 

 

1 Numer Identyfikacji Podatkowej.

2 Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej.

3 Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

4 Rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.

5 Krajowy Rejestr Sądowy.

6 Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju.

7 System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego w TERYT.

8 System identyfikatorów i nazw miejscowości w TERYT.

9 System identyfikatorów i nazw ulic w TERYT.

10 Pocztowy Numer Adresowy.

11 Budynek kolokacyjny – budynek, w którym zostały udostępnione fizyczna przestrzeń lub urządzenia techniczne w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu podmiotu podłączającego swoją sieć do sieci innego podmiotu lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej.

12 Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union).

13 Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

14 Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European Telecommunications Standards Institute).

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

WZÓR

Formularz do przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, budynkach umożliwiających kolokację, o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia.

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa

Nr

Grupa

Nazwa pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Nazwa podmiotu przekazującego informacje

Nazwa podmiotu

 

 

2

Numery identyfikacyjne podmiotu przekazującego informacje

NIP1

 

 

3

REGON2

 

 

4

RPT3

 

 

5

RJST4

 

 

6

KRS5

 

 

7

Adres siedziby podmiotu przekazującego informacje

Województwo

 

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT6, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

8

Powiat

 

9

Gmina

 

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

10

 

Kod TERC7

 

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99998”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

11

Miejscowość

 

12

Kod SIMC8

 

13

Ulica

 

14

Kod ULIC9

 

15

Numer porządkowy

 

16

Kod pocztowy – PNA10

 

17

Dane kontaktowe podmiotu przekazującego informacje

Strona WWW

 

 

18

E-mail

 

 

19

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu przekazującego informacje dla poszczególnych elementów sieci

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla węzłów własnych

 

 

20

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych

 

 

21

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami

 

 

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

22

 

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie kablowe lub bezprzewodowe

 

 

23

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla połączeń pomiędzy węzłami sieci

 

 

24

Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla adresów budynków objętych zasięgiem sieci, w których możliwe jest świadczenie usług

 

 

25

Dane osoby przekazującej informacje

Imiona

 

 

26

Nazwisko

 

 

27

Numer telefonu

 

 

28

Numer faksu

 

 

29

E-mail

 

 

 

II. Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę

Nr

Grupa

Nazwa pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator podmiotu obcego

 

Identyfikator dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji „Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę”.

2

Nazwa dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę

Nazwa podmiotu obcego

 

Nazwa dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę tj. podmiotu innego niż podmiot przekazujący informacje a posiadający lub zarządzający wymienionymi w informacjach elementami sieci nienależącymi do podmiotu przekazującego informacje lub współdzielonymi z podmiotem przekazującym informacje.

3

Numery identyfikacyjne dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę

NIP

 

Wymagane podanie co najmniej jednego numeru dostawcy usługi lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę umożliwiający jednoznaczną identyfikację podmiotu w RPT lub RJST.

W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji w RPT lub RJST wymagane jest podanie informacji o adresie siedziby podmiotu.

4

REGON

 

5

RPT

 

6

Adres siedziby dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę

Województwo

 

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99998”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

7

Powiat

 

8

Gmina

 

9

Kod TERC

 

10

Miejscowość

 

11

Kod SIMC

 

12

Ulica

 

13

Kod ULIC

 

14

Numer porządkowy

 

15

Kod pocztowy – PNA

 

 

III. Informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych

III.1. Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej

Nr

Grupa

Nazwa pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator węzła

 

Identyfikator węzła własnego lub współdzielonego z innym podmiotem. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” oraz „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców” i „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych”. Urządzenia wzmacniające i regenerujące sygnał oraz szafki kablowe bez urządzeń aktywnych nie wchodzą w zakres definicji węzła, gdyż nie ma tam zmiany medium ani agregacji sygnału na poziomie logicznym.

2

Własność infrastruktury

Własność infrastruktury

 

Węzeł własny jest to węzeł należący do podmiotu, który raportuje przedmiotowe informacje.

3

Identyfikatory powiązane

Identyfikator podmiotu obcego

 

 

4

Identyfikator kolokacji

 

 

5

Adres budynku lub budowli, w której znajduje się węzeł własny lub współdzielony

Województwo

 

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99998”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

6

Powiat

 

7

Gmina

 

8

Kod TERC

 

9

Miejscowość

 

10

Kod SIMC

 

11

Ulica

 

12

Kod ULIC

 

13

 

Numer porządkowy

 

14

 

Kod pocztowy – PNA

 

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

15

Współrzędne węzła własnego lub współdzielonego

Szerokość

 

Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).

16

Długość

 

17

Typ obiektu

Typ obiektu

 

Typ budynku lub budowli, w której umieszczony jest węzeł własny lub współdzielony.

18

Możliwość udostępnienia

Możliwość udostępnienia innym podmiotom powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzeł

 

Niniejsza informacja dotyczy gotowości podmiotu do udostępnienia innemu podmiotowi powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzeł.

19

Możliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii w obiekcie, w którym znajduje się węzeł

 

20

Finansowanie ze środków UE

Węzeł współfinansowany ze środków unijnych

 

 

 

III.2. Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców

Nr

Grupa

Nazwa pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator węzła obcego

 

Identyfikator węzła sieci telekomunikacyjnej innego podmiotu na potrzeby przekazania informacji o punkcie styku między sieciami lub punktu świadczenia usługi przez dostawcę. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” oraz „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców” i „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej łączenie kabli telekomunikacyjnych”.

2

Forma własności infrastruktury

Podstawa i forma korzystania z infrastruktury innego podmiotu

 

Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu – dotyczy podmiotów, które są tylko pośrednikami w sprzedaży usług i nie posiadają umów WLR czy BSA.

Inne usługi w modelu VNO – podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi telefoniczne w oparciu o inną infrastrukturę niż usługi dostępu szerokopasmowego. Podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi w modelu VNO (mobilne MVNO lub stacjonarne FVNO).

3

Identyfikator podmiotu obcego

 

 

4

Adres budynku lub budowli, w której znajduje się węzeł obcy

Województwo

 

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99998”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

5

Powiat

 

6

Gmina

 

7

Kod TERC

 

8

Miejscowość

 

9

Kod SIMC

 

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

10

 

Ulica

 

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

11

Kod ULIC

 

12

Numer porządkowy

 

13

Kod pocztowy – PNA

 

14

Współrzędne węzła obcego

Szerokość

 

Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).

15

Długość

 

16

Typ obiektu

Typ obiektu

 

Typ budynku lub budowli, w której umieszczony jest węzeł obcy.

 

III.3. Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu

Nr

Grupa

Nazwa wiersza pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator grupy interfejsów

 

Identyfikator grupy interfejsów na węźle własnym lub współdzielonym. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji „Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu”.

2

Identyfikatory powiązane

Identyfikator węzła własnego

 

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej”.

3

Przypisanie do warstw

Warstwa szkieletowa

 

 

4

Warstwa dystrybucyjna

 

5

Warstwa dostępowa

 

6

Medium

Medium transmisyjne (środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów)

 

7

Pasmo radiowe

 

Wymagane w przypadku medium radiowego.

8

Technologia

Technologia w przypadku medium światłowodowego

 

Zgodnie ze standardami ITU11, IEEE12, ETSI13 lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.

9

Technologia w przypadku medium miedzianego

 

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.

10

Technologia w przypadku medium radiowego

 

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.

11

Przepustowość

Maksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w kierunku od sieci do użytkownika

 

 

 

Nr

Grupa

Nazwa wiersza pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

12

 

Maksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w kierunku od użytkownika do sieci

 

Wymagane w przypadku interfejsów sieci dostępowej o asymetrycznej przepustowości w dół do użytkownika (downlink) i w górę od użytkownika (uplink). W pozostałych przypadkach pole niewypełnione.

13

Liczba interfejsów

Liczba interfejsów łącznie

 

 

14

Liczba interfejsów wykorzystanych do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu

 

Suma wartości podanych w polach „Liczba interfejsów wykorzystywanych do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu” i „Liczba interfejsów niewykorzystanych”, nie większa niż wartość podana w polu „Liczba interfejsów łącznie”.

15

Liczba interfejsów niewykorzystanych

 

16

Możliwość udostępniania

Możliwość udostępnienia interfejsów

 

 

 

III.4. Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej

Nr

Grupa

Nazwa wiersza pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator sektora radiowego

 

Identyfikator radiowego sektora własnego lub współdzielonego węzła dostępowego. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji „Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej”.

2

Identyfikatory powiązane

Identyfikator węzła własnego

 

Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej”.

3

Identyfikator grupy interfejsów

 

Identyfikator grupy interfejsów radiowych na własnych lub współdzielonych węzłach dostępowych. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji „Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu” oraz być przypisana do medium radiowego oraz warstwy dostępowej.

4

Pozwolenie radiowe

Czy na używanie urządzenia radiowego obsługującego sektor zostało wydane pozwolenie radiowe?

 

 

5

Numer pozwolenia radiowego

 

Należy podać numer pozwolenia radiowego wydanego dla urządzenia radiowego obsługującego sektor.

6

Informacja o systemie antenowym

Azymut sektora

 

 

7

Szerokość kątowa sektora

 

 

8

Wysokość zawieszenia anten nad poziomem gruntu

 

 

9

Informacja o zasięgu na zewnątrz budynku i osiąganej przepustowości dla terminali instalowanych w budynkach użytkowników końcowych

Promień zasięgu sektora dla pokrycia na zewnątrz budynków dla terminali abonenckich instalowanych u użytkowników końcowych

 

 

10

 

Największa możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika, na końcu promienia zasięgu sektora

 

 

 

III.5. Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych

Nr

Grupa

Nazwa pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1

Identyfikator główny

Identyfikator elementu łączenia kabli

 

Identyfikator elementu infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnych. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: „Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej” oraz „Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców” i „Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych”.

2

Adres budynku lub budowli, w której znajduje się element infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnych

Województwo

 

Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99998”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać „BRAK ULICY”, a w polu kod ULIC należy podać wartość „99999”.

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie województwa, powiatu, gminy, kodu TERC, nazwy miej scowości, kodu SIMC, nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości, w przypadku których podano współrzędne.

3

Powiat

 

4

Gmina

 

5

Kod TERC

 

6

Miejscowość

 

7

Kod SIMC

 

8

Ulica

 

9

Kod ULIC

 

10

Numer porządkowy

 

 

Nr

Grupa

Nazwa pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

11

 

Kod pocztowy – PNA

 

 

12

Współrzędne

Szerokość

 

Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).

13

Długość

 

14

Typ obiektu

Typ obiektu

 

Typ budynku lub budowli, w której umieszczony jest element infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnych.

 

III.6. Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami

Nr

Grupa

Nazwa pola

Pole do wypełniania

Objaśnienia co do sposobu wypełniania pól

1