| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 108, poz. 705), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. poz. 720).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2–4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. poz. 720), które stanowią:

„§ 2. 1. Znosi się Oddział Regionalny „Mazowsze” w Warszawie.

2. Właściwość miejscową Oddziału Regionalnego „Mazowsze” w Warszawie przejmują:

1) w zakresie województwa łódzkiego – Oddział Regionalny w Bydgoszczy;

2) w zakresie województwa mazowieckiego – Oddział Regionalny w Lublinie, Oddział Regionalny w Olsztynie oraz Oddział Regionalny w Warszawie;

3) w zakresie województwa podlaskiego – Oddział Regionalny w Olsztynie.

3. Mienie będące we władaniu znoszonego oddziału lub oddziału, którego właściwość ulega zmianie, zostanie przejęte odpowiednio przez oddziały regionalne, które ze względu na położenie tego mienia stały się właściwe miejscowo po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. 1. Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w tym egzekucyjnych w administracji, dotychczas prowadzone przez znoszony oddział regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przejmują oddziały regionalne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej właściwe rzeczowo i miejscowo, określone w załączniku do statutu.

2. Zobowiązania i wierzytelności znoszonego oddziału stają się z dniem wejścia w życie rozporządzenia zobowiązaniami i wierzytelnościami właściwych miejscowo oddziałów regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.”.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 października 2013 r. (poz. 299)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 9 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 148, poz. 1558, z 2005 r. Nr 254, poz. 2137 oraz z 2009 r. Nr 44, poz. 359).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 maja 2010 r.

STATUT WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

§ 1. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Agencja jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. Agencja jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Agencji.

§ 4. 1. Strukturę organizacyjną Agencji stanowią:

1) Biuro Prezesa;

2) oddziały regionalne Agencji;

3) inne jednostki organizacyjne utworzone przez Prezesa Agencji.

2. Szczegółową organizację i tryb pracy Biura Prezesa Agencji, oddziałów regionalnych i innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Agencji oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny Agencji i regulaminy organizacyjne oddziałów regionalnych oraz innych jednostek organizacyjnych Agencji.

§ 5. 1. W czasie nieobecności Prezesa Agencji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz zastępca Prezesa.

2. Prezes Agencji określa zakresy obowiązków i uprawnień zastępców Prezesa.

§ 6. 1. Prezes Agencji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz, a także wykonuje inne zadania określone w szczególności w art. 12 ustawy.

2. Prezes Agencji w szczególności:

1) nadaje regulamin organizacyjny Agencji;

2) zatwierdza plany finansowe oddziałów regionalnych i innych jednostek organizacyjnych Agencji;

3) zatwierdza plan inwestycji mieszkaniowych Agencji;

4) nadzoruje i kontroluje działalność dyrektorów oddziałów regionalnych i innych jednostek organizacyjnych Agencji;

5) dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Agencji;

6) wydaje decyzje i wytyczne regulujące tryb działania Agencji w sprawach nieuregulowanych w ustawach;

7) tworzy i przejmuje na podstawie odrębnych przepisów spółki i towarzystwa budownictwa społecznego oraz wnosi mienie do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego;

8) zaciąga kredyty, a po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej, również kredyty na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

9) udziela poręczeń i gwarancji kredytowych dla towarzystw budownictwa społecznego utworzonych przez Agencję do wysokości określonej w planie finansowym Agencji;

10) przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

§ 7. 1. Pracami oddziałów regionalnych Agencji kierują dyrektorzy tych oddziałów, którzy ponoszą odpowiedzialność za całość spraw objętych ich zakresem działania.

2. Oddział regionalny jest aparatem wykonawczym dyrektora oddziału regionalnego.

3. Właściwość miejscową oddziałów regionalnych określa załącznik do statutu.

§ 8. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest organem Agencji, który wykonuje zadania wynikające z ustawy, a w szczególności:

1) opracowuje projekt planu finansowego oddziału i realizuje go;

2) planuje i realizuje inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego;

3) planuje i realizuje remonty bieżące i konserwację zasobu mieszkaniowego i internatowego Agencji;

4) administruje zasobem nieruchomości Agencji i sprawuje nadzór nad administrowaniem realizowanym w trybie zleconym;

5) zleca osobom prawnym lub fizycznym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy;

6) jest kierownikiem zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.2)), w ramach prowadzonej działalności i w granicach planu finansowego oddziału;

7) wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne z dotacji budżetowej;

8) organizuje zakwaterowanie przez tworzenie i utrzymywanie bazy internatowej i wydzielanie kwater oraz najem lokali mieszkalnych na to zakwaterowanie;

9) odpowiada za wykwaterowywanie osób, które samowolnie zajęły lokal mieszkalny, bez obowiązku dostarczenia innego lokalu;

10) zawiera umowy leasingu i najmu lokali mieszkalnych z osobami trzecimi na potrzeby zakwaterowania żołnierzy zawodowych;

11) zawiera umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

12) nieodpłatnie przejmuje od Skarbu Państwa, w tym od jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, nieruchomości, które mogą być zagospodarowane lub przeznaczone do obrotu w celu realizacji zadań Agencji w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w art. 18 ust. 7 ustawy;

13) sprzedaje lub dokonuje zamiany, darowizny nieruchomości, oddaje je w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie oraz ustanawia i nabywa ustanowione na nich ograniczone prawa rzeczowe;

14) dokonuje na potrzeby Agencji zakupu nieruchomości oraz najmu lub dzierżawy nieruchomości, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji;

15) nieodpłatnie przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości gruntowe, budynki i lokale oraz budowle i urządzenia infrastruktury, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji;

16) dokonuje innych czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości określonych w art. 14 ust. 1 ustawy;

17) przyjmuje, w drodze umowy najmu, zasób mieszkaniowy od towarzystw budownictwa społecznego utworzonych przez Agencję;

18) zawiera z towarzystwami budownictwa społecznego utworzonymi przez Agencję umowy, o których mowa w art. 17 ust. 7 ustawy;

19) przekazuje na wniosek właściwego terytorialnie starosty nieruchomości, o których mowa w art. 14 ustawy, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.3));

20) dokonuje kontroli kwater i lokali mieszkalnych pod kątem zamieszkiwania w nich osób uprawnionych.

§ 9. 1. Prezes Agencji w drodze decyzji tworzy i znosi inne jednostki organizacyjne Agencji.

2. Właściwość rzeczową i miejscową jednostek organizacyjnych Agencji, o których mowa w ust. 1, określa Prezes Agencji w decyzji o utworzeniu tych jednostek.

3. Organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Agencji, o których mowa w ust. 1, określają regulaminy organizacyjne tych jednostek, ustalane przez ich dyrektorów i zatwierdzane przez Prezesa Agencji.

§ 10. 1. Prezes Agencji może udzielić zastępcom Prezesa, dyrektorom oddziałów regionalnych i innych jednostek organizacyjnych Agencji, a także innym pracownikom Agencji lub innym osobom ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych w jego imieniu.

2. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane do następujących czynności prawnych:

1) zbycia lub przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, których cena ustalona zgodnie z przepisem art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przekracza równowartość 1 000 000 euro, z wyjątkiem sprzedaży kwater i lokali mieszkalnych, w trybie art. 57 ustawy, osobom posiadającym do nich tytuł prawny;

2) nieodpłatnego zbycia nieruchomości o wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, przekraczającej równowartość 500 000 euro lub innego mienia o wartości przekraczającej równowartość 100 000 euro;

3) zaciągania kredytów i pożyczek;

4) tworzenia spółek.

3. Przeliczenia cen lub wartości, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, na równowartość wyrażoną w euro dokonuje się nie wcześniej niż 14 dni przed terminem czynności prawnej mającej na celu zbycie nieruchomości lub innego mienia, według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w tym dniu.

4. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane również wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego pełnomocnictwa.

5. W przypadku gdy obowiązujące przepisy uprawniają jednocześnie Prezesa i dyrektora oddziału regionalnego Agencji do dokonywania czynności prawnej, dyrektor oddziału regionalnego Agencji może dokonać tej czynności po uzyskaniu pełnomocnictwa szczególnego Prezesa Agencji.

§ 11. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może udzielać pełnomocnictw, o których mowa w § 10 ust. 1, pracownikom oddziału lub innym osobom do dokonywania określonych czynności prawnych w jego imieniu.

§ 12. Audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w Agencji.

§ 13. 1. Prezes Agencji organizuje kontrolę wewnętrzną oraz zapewnia jej działanie i wykorzystanie wyników przeprowadzonych kontroli.

2. Czynności kontrolne wykonują:

1) z urzędu – Prezes Agencji, zastępcy Prezesa, dyrektorzy oddziałów regionalnych i innych jednostek organizacyjnych Agencji;

2) kierownicy komórek organizacyjnych Biura, a także inni pracownicy Agencji, w razie posiadania upoważnień, o których mowa w § 15 ust. 1.

3. W zależności od potrzeb, Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji mogą powoływać zespoły kontrolne spośród pracowników odpowiednio Biura lub oddziału regionalnego Agencji.

§ 14. 1. Kontrola wewnętrzna ma na celu:

1) dokonanie oceny stanu faktycznego i dokonanie oceny w zakresie przedmiotu kontroli w jednostce kontrolowanej pod względem celowości, legalności, gospodarności, efektywności i rzetelności;

2) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych;

3) wskazanie sposobów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Kontroli wewnętrznej podlegają komórki organizacyjne Biura, oddziały regionalne i inne jednostki organizacyjne Agencji.

§ 15. 1. Podstawą podjęcia czynności kontrolnych przez osoby, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, jest imienne upoważnienie udzielone na piśmie przez Prezesa Agencji albo dyrektora oddziału regionalnego lub innej jednostki organizacyjnej Agencji.

2. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka, krewnych i powinowatych lub osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności kontrolującego. Czynności kontrolne nie mogą być podjęte przed rozstrzygnięciem przez Prezesa Agencji albo dyrektora oddziału regionalnego lub innej jednostki organizacyjnej Agencji sprawy wyłączenia tych osób od udziału w kontroli.

3. Pracownicy Agencji są obowiązani do udzielania kontrolującemu niezbędnych wyjaśnień i pomocy oraz udostępniania dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 16. Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia przez Prezesa Agencji oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i innych jednostek organizacyjnych Agencji czynności zmierzających do zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości oraz usunięcia uchybień stwierdzonych w toku kontroli.

Załącznik do statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej4)

WYKAZ ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ ORAZ ICH WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Lp.

Nazwa oddziału

Nazwa województwa

Nazwa miasta, powiatu i gminy

1

2

3

4

1

Oddział Regionalny w BYDGOSZCZY

kujawsko-pomorskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

łódzkie

miasta na prawach powiatu Łódź i Skierniewice

powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, rawski, skierniewicki, zduńskowolski i zgierski

mazowieckie

miasto na prawach powiatu Płock

powiaty: gostyniński i płocki

pomorskie

gmina Debrzno w powiecie człuchowskim

wielkopolskie

powiaty: chodzieski, pilski i złotowski, z wyłączeniem gmin Jastrowie i Okonek

2

Oddział Regionalny w GDYNI

pomorskie

miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem gminy Debrzno w powiecie człuchowskim

zachodniopomorskie

powiat sławieński

3

Oddział Regionalny w KRAKOWIE

łódzkie

miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski

powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, wieluński i wieruszowski

małopolskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

śląskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

świętokrzyskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

4

Oddział Regionalny w LUBLINIE

lubelskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

mazowieckie

miasta na prawach powiatu Radom i Siedlce

powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, przysuski, radomski, siedlecki, sokołowski, szydłowiecki i zwoleński, gmina Trojanów w powiecie garwolińskim

podkarpackie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

5

Oddział Regionalny w OLSZTYNIE

warmińsko-mazurskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

podlaskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

mazowieckie

miasto na prawach powiatu Ostrołęka

powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, wyszkowski i żuromiński

6

Oddział Regionalny w POZNANIU

łódzkie

powiat sieradzki

wielkopolskie

miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatów: chodzieskiego, pilskiego i złotowskiego

7

Oddział Regionalny w SZCZECINIE

wielkopolskie

gminy Jastrowie i Okonek w powiecie złotowskim

zachodniopomorskie

miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatów sławieńskiego i myśliborskiego

8

Oddział Regionalny w WARSZAWIE

mazowieckie

miasto stołeczne Warszawa na prawach powiatu

powiaty: garwoliński, z wyłączeniem gminy Trojanów, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, żyrardowski

9

Oddział Regionalny we WROCŁAWIU

dolnośląskie

miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatu głogowskiego i gminy Osiecznica w powiecie bolesławieckim

opolskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

10

Oddział Regionalny w ZIELONEJ GÓRZE

dolnośląskie

powiat głogowski

gmina Osiecznica w powiecie bolesławieckim

lubuskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

zachodniopomorskie

powiat myśliborski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 908.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. poz. 720), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bush Taxi Off-Road Centre

Firma Bush Taxi to centrum sprzedaży oraz montażu profesjonalnych akcesoriów przeznaczonych do wszystkich pojazdów terenowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »