| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. Nr 75, poz. 679), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. Nr 222, poz. 1774);

2) rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. poz. 242);

3) rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. poz. 526).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. Nr 222, poz. 1774), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. poz. 242), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. poz. 526), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.”.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych]

Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 22 listopada 2013 r. (poz. 309)

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane przedstawiać stanowiska partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w sprawach publicznych.

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności prezentowanie w programach publicznej radiofonii i telewizji dyskusji, analiz, oświadczeń i wypowiedzi, wydarzeń związanych z działalnością partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców oraz innych zwyczajowo przyjętych form wyrazu przez przedstawicieli i organy partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców.

3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mają obowiązek przedstawiać stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 2, w sposób rzetelny i pluralistyczny, umożliwiając przedstawienie różnorodnych stanowisk.

§ 2. 1.2) Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane przygotowywać i rozpowszechniać audycje informujące o bieżących wydarzeniach publicznych oraz o stanowiskach partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, obejmuje również możliwość zbierania informacji na temat stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w sposób zgodny z przepisami prawa.

§ 3. 1. (uchylony).3)

2.4) Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mają obowiązek rozpowszechniania audycji przedstawiających stanowiska partii politycznych w bieżących sprawach publicznych.

3.5) Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mają obowiązek rozpowszechniania audycji przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców w bieżących sprawach publicznych.

4.6) Czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 2 i 3, wynosi dla:

1) audycji radiowych przedstawiających stanowiska partii politycznych w bieżących sprawach publicznych:

a) w dniach od 1 września do 31 maja – nie mniej niż 180 minut w okresie jednego miesiąca,

b) w dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie mniej niż 30 minut w okresie jednego miesiąca;

2) audycji telewizyjnych przedstawiających stanowiska partii politycznych w bieżących sprawach publicznych:

a) w dniach od 1 września do 31 maja – nie mniej niż 180 minut w okresie jednego miesiąca,

b) w dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie mniej niż 30 minut w okresie jednego miesiąca;

3) audycji radiowych przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców – nie mniej niż 30 minut w okresie jednego miesiąca;

4) audycji telewizyjnych przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców – nie mniej niż 30 minut w okresie jednego miesiąca.

5.6) Audycja telewizyjna przedstawiająca stanowiska partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców będzie rozpowszechniana w godzinach 800–2300.

6.6) Audycja radiowa przedstawiająca stanowiska partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców będzie rozpowszechniana w godzinach 600–2200.

§ 4. Prawo przedstawiania w publicznej radiofonii i telewizji stanowisk, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje partiom politycznym, związkom zawodowym i związkom pracodawców, zarejestrowanym, na podstawie ustawy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4a.7) 1.8) Jednostki publicznej radiofonii i telewizji obowiązane są do składania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w formie pisemnej i elektronicznej, sprawozdań kwartalnych z realizacji obowiązków, o których mowa w § 3, nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie kwartalne, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. (uchylony).9)

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.10)

Załącznik do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 24 kwietnia 2003 r.11)

WZÓR SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PRZEDSTAWIANIA PRZEZ JEDNOSTKI PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI STANOWISK PARTII POLITYCZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. Nr 222, poz. 1774), które weszło w życie z dniem 29 marca 2010 r.

3) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. poz. 526), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. poz. 242), które weszło w życie z dniem 21 marca 2012 r.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 maja 2003 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »