Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 313

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych,

podpisane w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 31 stycznia 2013 r. w Londynie zostały podpisane Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych, w następującym brzmieniu:

UMOWA
MIĘDZY
RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ
A
GIBRALTAREM
O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

MAJĄC na uwadze, iż Polska i Gibraltar („Strony”) uznają, iż obecne ustawodawstwo umożliwia współpracę oraz wymianę informacji w sprawach przestępstw podatkowych;

MAJĄC na uwadze, iż Strony od dłuższego czasu podejmują wysiłki na płaszczyźnie międzynarodowej w celu zwalczania przestępstw finansowych i innych przestępstw, włącznie z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu;

MAJĄC na uwadze, iż uznaje się prawo Gibraltaru, przyznane upoważnieniem Zjednoczonego Królestwa, do negocjacji, zawierania, wykonywania oraz na zasadach określonych w niniejszej Umowie, wypowiadania Umowy o wymianie informacji z Rzecząpospolitą Polską;

MAJĄC na uwadze, iż w dniu 27 lutego 2002 roku Gibraltar przyjął na siebie zobowiązanie polityczne stosowania zasad OECD w zakresie efektywnej wymiany informacji w sprawach podatkowych;

MAJĄC na uwadze, iż intencją Stron jest usprawnienie i ułatwienie zasad i warunków wymiany informacji w odniesieniu do podatków;

Strony uzgodniły zawarcie niniejszej Umowy, nakładającej zobowiązania wyłącznie na Polskę i Gibraltar:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres obowiązywania Umowy [Przedmiot i zakres obowiązywania Umowy]

Właściwe organy Umawiających się Stron udzielają sobie pomocy przez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego Umawiających się Stron w zakresie podatków, które obejmuje niniejsza Umowa, w tym informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Informacje będą wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą traktowane jako poufne na zasadach określonych w artykule 8. Prawa i środki ochrony zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej o pomoc będą nadal stosowane, o ile nie ograniczają one nadmiernie lub nie opóźniają efektywnej wymiany informacji.

Artykuł 2

Właściwość organów [Właściwość organów]

Strona proszona o pomoc nie jest obowiązana do udzielenia informacji, które nie znajdują się w posiadaniu jej organów, lub też nie znajdują się w posiadaniu lub pod nadzorem osób pozostających w ich właściwości miejscowej.

Artykuł 3

Podatki, których dotyczy Umowa [Podatki, których dotyczy Umowa]

1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do następujących podatków nakładanych przez Umawiające się Strony:

a) w przypadku Polski:

i) podatku dochodowego od osób fizycznych;

ii) podatku dochodowego od osób prawnych;

b) w przypadku Gibraltaru:

wszelkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę.

2. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie w odniesieniu do wszelkich podatków takiego samego rodzaju nałożonych po dacie podpisania niniejszej Umowy obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie do podatków podobnego rodzaju, nałożonych po dacie podpisania niniejszej Umowy obok istniejących podatków lub w ich miejsce, jeżeli właściwe organy Umawiających się Stron tak uzgodnią. Właściwe organy Umawiających się Stron informują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach dokonanych w ich ustawodawstwie, które mogą mieć wpływ na zobowiązania Umawiającej się Strony wynikające z niniejszej Umowy.

Artykuł 4

Definicje [Definicje]

1. W niniejszej Umowie:

a) określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może wykonywać suwerenne prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

b) określenie „Gibraltar” oznacza terytorium Gibraltaru;

c) określenie „Umawiająca się Strona” oznacza w zależności od kontekstu odpowiednio Polskę lub Gibraltar;

d) określenie „właściwy organ” oznacza:

i) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

ii) w przypadku Gibraltaru, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

e) określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz inne zrzeszenie osób;

f) określenie „spółka” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek podmiot, który dla celów podatkowych jest traktowany jak osoba prawna;

g) określenie „spółka notowana na giełdzie” oznacza jakąkolwiek spółkę, której podstawowy rodzaj akcji jest notowany na oficjalnie uznanej giełdzie papierów wartościowych, przy założeniu, że jej notowane akcje mogą być bez ograniczeń nabywane lub sprzedawane w ofercie publicznej. Akcje są nabywane lub sprzedawane „w ofercie publicznej”, jeśli ich zakup lub sprzedaż nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do określonej grupy inwestorów;

h) określenie „podstawowy rodzaj akcji (udziałów)” oznacza rodzaj lub rodzaje akcji (udziałów) reprezentujące większościowe prawo głosu oraz większościowy udział w majątku spółki;

i) określenie „uznana giełda papierów wartościowych” oznacza każdą giełdę papierów wartościowych uzgodnioną przez właściwe organy Umawiających się Stron;

j) określenie „zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program” oznacza każde zbiorowe narzędzie inwestycyjne, niezależnie od jego formy prawnej. Określenie „publiczny zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program” oznacza każdy zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program, pod warunkiem, że jednostki uczestnictwa, akcje lub inne udziały nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do określonej grupy inwestorów;

k) określenie „podatek” oznacza każdy podatek, do którego ma zastosowanie niniejsza Umowa;

l) określenie „Strona wnioskująca” oznacza Umawiającą się Stronę, która występuje z wnioskiem o udzielenie informacji;

m) określenie „Strona proszona o pomoc” oznacza Umawiającą się Stronę, do której zwrócono się z wnioskiem o udzielenie informacji;

n) określenie „środki gromadzenia informacji” oznacza przepisy prawa oraz procedury administracyjne lub sądowe umożliwiające Umawiającej się Stronie uzyskiwanie i przekazywanie informacji będących przedmiotem wniosku;

o) określenie „informacja” oznacza każdy fakt, stwierdzenie lub zapis w jakiejkolwiek formie;

p) określenie „sprawy o przestępstwa podatkowe” oznacza sprawy podatkowe związane z umyślnym działaniem, dokonanym przed lub po wejściu w życie niniejszej Umowy, które podlegają ściganiu na mocy prawa karnego Strony wnioskującej oraz obejmuje przestępstwa skarbowe oraz umyślną zwłokę w realizacji zobowiązania podatkowego;

r) określenie „prawo karne” oznacza wszelkie regulacje określone jako przepisy karne w prawie wewnętrznym, bez względu na to czy są one zawarte w prawie podatkowym, prawie karnym, czy w innych ustawach.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Strony, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Strony.

Artykuł 5

Wymiana informacji na wniosek [Wymiana informacji na wniosek]

1. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc, na żądanie właściwego organu Strony wnioskującej, udziela informacji dla celów określonych w artykule 1. Informacje te będą wymieniane bez względu na to czy sprawa będąca przedmiotem dochodzenia mogłaby zostać uznana za przestępstwo zgodnie z ustawodawstwem Strony proszonej o pomoc, gdyby wystąpiła na jej terytorium.

2. Jeżeli informacje będące w posiadaniu właściwego organu Strony proszonej o pomoc są niewystarczające do wykonania wniosku o udzielenie informacji, Strona ta zastosuje wszelkie odpowiednie środki gromadzenia informacji w celu udzielenia ich właściwemu organowi Strony wnioskującej, mimo że informacje te nie są potrzebne Stronie proszonej o pomoc dla własnych celów podatkowych.

3. Na wyraźny wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc udzieli na podstawie niniejszego artykułu, w zakresie dozwolonym przez jej wewnętrzne ustawodawstwo, informacje w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów.

4. Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje, aby dla celów określonych w artykule 1 niniejszej Umowy, jej właściwe organy były upoważnione do uzyskiwania i udzielania na wniosek:

a) informacji pochodzących z banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób, w tym przedstawicieli i zarządców, działających w charakterze pełnomocnika lub powiernika;

b) informacji dotyczących prawnych i rzeczywistych właścicieli spółek, spółek osobowych, zbiorowych programów inwestycyjnych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji i innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski, w szczególności:

i) w przypadku publicznych zbiorowych funduszy inwestycyjnych lub programów, informacji o udziałach (akcjach), jednostkach uczestnictwa i innych prawach udziałowych;

ii) w przypadku fundacji, informacji o fundatorach, członkach rady fundacji i beneficjentach;

iii) w przypadku funduszy powierniczych (trustów), informacji o osobach powierzających majątek, powiernikach, opiekunach i beneficjentach;

niniejsza Umowa nie nakłada na Umawiające się Strony obowiązku uzyskania lub udzielenia informacji dotyczących praw własnościowych w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie lub publicznych funduszy lub programów inwestycyjnych, chyba że takie informacje mogą być uzyskane bez niewspółmiernych trudności.

5. Każdy wniosek o informacje powinien być możliwie najbardziej szczegółowy, sporządzony w formie pisemnej i powinien zawierać:

a) dane identyfikujące osobę, w sprawie której prowadzone jest postępowanie lub dochodzenie;

b) okres, którego dotyczą wnioskowane informacje;

c) rodzaj żądanych informacji;

d) cel podatkowy, dla którego informacje są wnioskowane;

e) powody, dla których istniało przypuszczenie, że wnioskowane informacje są przechowywane przez Stronę proszoną o pomoc lub są w posiadaniu lub pod kontrolą osoby znajdującej się we właściwości Strony proszonej o pomoc;

f) w zakresie, w jakim jest to znane, nazwisko (nazwę) i adres każdej osoby, która przypuszczalnie może być w posiadaniu żądanych informacji;

g) oświadczenie, że wniosek jest zgodny z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną Strony wnioskującej oraz, że gdyby wnioskowane informacje znajdowały się na jej terytorium, wówczas właściwy organ Strony wnioskującej mógłby je uzyskać zgodnie z jej ustawodawstwem lub normalną praktyką administracyjną, oraz że wniosek jest zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy;

h) oświadczenie, że Strona wnioskująca wykorzystała na swoim terytorium wszelkie dostępne środki w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem tych, które pociągałyby za sobą niewspółmierne trudności.

6. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc przekazuje Stronie wnioskującej żądane informacje w najkrótszym możliwym terminie. W celu zapewnienia możliwie szybkiej odpowiedzi, właściwy organ Strony proszonej o pomoc:

a) potwierdza pisemnie właściwemu organowi Strony wnioskującej otrzymanie wniosku i powiadamia właściwy organ Strony wnioskującej o wszelkich brakach stwierdzonych we wniosku w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, oraz

b) jeżeli właściwy organ Strony proszonej o pomoc nie jest w stanie uzyskać i przekazać informacji w terminie 120 dni od dnia otrzymania wniosku, również w razie napotkania na przeszkody w udzieleniu informacji lub w przypadku odmowy udzielenia informacji, informuje niezwłocznie Stronę wnioskującą, wyjaśniając przyczyny zwłoki, istotę przeszkód lub przyczyny odmowy udzielenia informacji.

Artykuł 6

Kontrola podatkowa za granicą [Kontrola podatkowa za granicą]

1. Strona wnioskująca może wystąpić do Strony proszonej o pomoc z uzasadnionym wnioskiem o zezwolenie przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na pobyt na terytorium Strony proszonej o pomoc, w celu przesłuchiwania osób i badania dokumentów, w zakresie dopuszczalnym na mocy jej krajowego prawa. Właściwy organ Strony wnioskującej poinformuje właściwy organ Strony proszonej o pomoc o terminie i miejscu spotkania z zainteresowanymi osobami fizycznymi.

2. Na wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc może zezwolić przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na obecność w trakcie odpowiedniej części kontroli podatkowej prowadzonej na terytorium Strony proszonej o pomoc.

3. Jeśli wniosek, o którym mowa w ustępie 2, zostanie uwzględniony, właściwy organ Strony proszonej o pomoc prowadzący kontrolę zawiadomi, bez zbędnej zwłoki, właściwy organ Strony wnioskującej o czasie i miejscu kontroli, organie lub osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz o procedurach i warunkach wymaganych przez Stronę proszoną o pomoc do przeprowadzenia kontroli. Wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia kontroli podejmuje Strona proszona o pomoc prowadząca kontrolę.

Artykuł 7

Możliwość odrzucenia wniosku [Możliwość odrzucenia wniosku]

1. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc może odmówić pomocy, jeżeli:

a) wniosek został sporządzony niezgodnie z niniejszą Umową;

b) Strona wnioskująca nie wykorzystała na swoim terytorium wszelkich dostępnych środków w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem przypadku, w którym zastosowanie tych środków pociągałoby za sobą niewspółmierne trudności;

c) ujawnienie żądanej informacji byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym (ordre public).

2. Niniejsza Umowa nie nakłada na Stronę proszoną o pomoc obowiązku udzielenia informacji podlegającej ochronie prawnej lub informacji, które mogłyby ujawnić jakąkolwiek tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową lub zawodową albo jakikolwiek tryb działalności przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że informacje określone w artykule 5 ust. 4, nie będą tylko z powodu tego faktu traktowane jak tego typu tajemnica lub tryb działalności.

3. W żadnym przypadku, postanowienia niniejszej Umowy nie będą interpretowane, jako nakładające na Umawiającą się Stronę obowiązek udzielenia informacji, której uzyskanie nie byłoby możliwe na podstawie jej ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej drugiej Umawiającej się Strony.

4. Nie można odrzucić wniosku o udzielenie informacji z tego powodu, że zobowiązanie podatkowe, którego on dotyczy jest przedmiotem sporu sądowego.

5. Strona proszona o pomoc może odrzucić wniosek o udzielenie informacji, jeżeli Strona wnioskująca żąda tych informacji w celu stosowania lub wprowadzania własnych przepisów prawa podatkowego lub jakiegokolwiek związanego z nimi wymogu, które prowadziłoby do dyskryminacji obywatela Strony proszonej o pomoc w porównaniu do obywatela Strony wnioskującej, którzy znajdują się w takich samych okolicznościach.

Artykuł 8

Poufność [Poufność]

1. Każda informacja przekazywana i otrzymywana przez właściwy organ każdej z Umawiających się Stron będzie traktowana jako poufna.

2. Informacje mogą być ujawnione tylko osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym) zgodnie z właściwością Umawiającej się Strony zajmujących się wymiarem lub poborem, windykacją i egzekucją zaległości podatkowych, lub postępowaniem odwoławczym, w zakresie podatków objętych niniejszą Umową. W tych celach informacje mogą być ujawnione w postępowaniu sądowym lub w orzeczeniach sądu.

3. Informacje nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach niż określone w artykule 1, bez wyrażonego na piśmie zezwolenia właściwego organu Strony proszonej o pomoc.

4. Informacje przekazane Stronie wnioskującej na mocy niniejszej Umowy nie będą ujawniane żadnemu innemu państwu.

Artykuł 9

Koszty [Koszty]

O ile właściwe organy nie uzgodnią inaczej, zwykłe koszty związane z udzieleniem pomocy ponosi Strona proszona o pomoc a koszty nadzwyczajne związane z udzieleniem pomocy (włączając koszty zaangażowania zewnętrznych doradców w związku ze sporem sądowym lub innym) ponosi Strona wnioskująca. Właściwe organy będą okresowo uzgadniały kwestie dotyczące tego artykułu, a w szczególności właściwy organ Strony proszonej o pomoc będzie dokonywał uzgodnień z właściwym organem Strony wnioskującej, jeżeli przewidywane koszty przekazania informacji w szczególnych przypadkach będą znaczące.

Artykuł 10

Procedura wzajemnego porozumiewania [Procedura wzajemnego porozumiewania]

1. W razie pojawienia się problemów lub wątpliwości między Umawiającymi się Stronami dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy, właściwe organy dołożą starań w celu rozwiązania problemu w drodze wzajemnego porozumienia.

2. Oprócz porozumień, o których mowa w ustępie 1, właściwe organy Umawiających się Stron mogą wzajemnie uzgodnić procedury na potrzeby stosowania artykułów 5, 6 i 7.

3. W razie potrzeby Umawiające się Strony podejmą działania w celu uzgodnienia innych form rozwiązywania sporów.

4. Oficjalne porozumiewanie się, w tym wnioski o informacje, sporządzane w związku lub zgodnie z przepisami niniejszej Umowy, będzie miało formę pisemną i będzie kierowane bezpośrednio do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony na adres podany przez jedną Umawiającą się Stronę drugiej Umawiającej się Stronie. Wszelkie uzupełniające wiadomości związane z wnioskiem o informację właściwe organy lub ich upoważnieni przedstawiciele będą sobie przekazywali pisemnie lub ustnie, w zależności od względów praktycznych.

Artykuł 11

Wejście w życie [Wejście w życie]

Umawiające się Strony notyfikują sobie wzajemnie na piśmie zakończenie wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszej z not, przy czym Umowa będzie miała zastosowanie:

a) do spraw o przestępstwa podatkowe od tego dnia; oraz

b) do wszelkich innych spraw, o których mowa w artykule 1, od tego dnia, ale tylko w odniesieniu do okresów podatkowych rozpoczynających się w tym dniu lub po tym dniu lub w przypadku gdy okres podatkowy nie występuje, do wszelkich zobowiązań podatkowych, powstałych w tym dniu lub po tym dniu.

Artykuł 12

Wypowiedzenie [Wypowiedzenie]

1. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez jedną z Umawiających się Stron.

2. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnej notyfikacji. Takie wypowiedzenie będzie mieć zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty wypowiadającej. Wnioski otrzymane przez Umawiające się Strony przed dniem wypowiedzenia Umowy zostaną rozpatrzone zgodnie z jej postanowieniami.

3. W razie wypowiedzenia Umowy, Umawiające się Strony pozostają związane postanowieniami artykułu 8 w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych na mocy niniejszej Umowy.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez Umawiające się Strony, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Londynie dnia 31.01.2013 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

infoRgrafika

PROTOKÓŁ DO UMOWY
MIĘDZY
RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ
A
GIBRALTAREM
O WYMIANIE INFORMACJI
W SPRAWACH PODATKOWYCH

W odniesieniu do artykułu 11 Umowy, rozumie się, że określenie „sprawy o przestępstwa podatkowe” obejmuje wszelkie sprawy, gdy osoba została powiadomiona o wszczęciu przeciwko niej postępowania dotyczącego przestępstwa skarbowego lub umyślnej zwłoki w realizacji zobowiązania podatkowego.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez Umawiające się Strony, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Londynie dnia 31.01.2013 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

infoRgrafika

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Po zaznajomieniu się z powyższymi umową i protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

– są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 15 listopada 2013 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-14
  • Data wejścia w życie: 2013-12-05
  • Data obowiązywania: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw