reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 4 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach (Dz. U. Nr 24, poz. 182), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach (Dz. U. Nr 23, poz. 139);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach (Dz. U. poz. 850).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach (Dz. U. Nr 23, poz. 139), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach (Dz. U. poz. 850), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 listopada 2013 r. (poz. 321)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 lutego 2006 r.

w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach2) 3)

Na podstawie art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.4)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenie „pierwotne ognisko” oznacza ognisko choroby zakaźnej w powiecie niepowiązane epizootycznie z wcześniejszym ogniskiem tej choroby w tym powiecie lub pierwsze wyznaczone ognisko choroby w innym powiecie.

§ 2. Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.5) Powiatowy lekarz weterynarii powiadamia niezwłocznie wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz powiatowych lekarzy weterynarii przylegających powiatów w przypadku pojawienia się:

1) choroby zakaźnej zwierząt wymienionej w załączniku nr 1 do rozporządzenia o:

a) podejrzeniu jej wystąpienia,

b) wyznaczeniu jej pierwotnego ogniska,

c) wygaszeniu jej pierwotnego ogniska i zniesieniu środków podjętych w celu zwalczania,

d) wyznaczeniu jej wtórnego ogniska,

e) wygaszeniu jej wtórnego ogniska i zniesieniu środków podjętych w celu zwalczania;

2) nowo rozpoznanej poważnej choroby zakaźnej zwierząt akwakultury o znanej lub nieznanej etiologii, która może rozprzestrzeniać się w obrębie populacji tych zwierząt lub między tymi populacjami, albo rozpoznania choroby zwierząt akwakultury podlegającej obowiązkowi zwalczania u gatunku zwierząt akwakultury dotychczas uznawanego za niewrażliwy.

§ 4. Wojewódzki lekarz weterynarii po otrzymaniu informacji, o których mowa w § 3, powiadamia niezwłocznie o tym Głównego Lekarza Weterynarii.

§ 5. Powiadomienia, o których mowa w § 3 i 4, są przesyłane:

1) w formie raportów, których wzory są określone w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia;

2) osobiście, telefonicznie, telefaksem lub przy użyciu innych środków łączności w taki sposób, aby adresat mógł zapoznać się z ich treścią.

§ 6. 1. Podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz zakłady higieny weterynaryjnej i inne laboratoria, w rozumieniu przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej, powiadamiają niezwłocznie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wymienionej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w sposób, o którym mowa w § 5 pkt 2.

§ 7. 1.6) Główny Lekarz Weterynarii powiadamia Komisję Europejską, inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, a w przypadku wykrycia chorób zakaźnych zwierząt akwakultury także Konfederację Szwajcarską i państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym o:

1)7) wyznaczeniu pierwotnego ogniska chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w ust. 1 pkt 1–24 i ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz wygaszeniu ostatniego ogniska i zniesieniu środków podjętych w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) wystąpieniu chorób, o których mowa w § 3 pkt 2

– nie później niż przed upływem 24 godzin od zaistnienia tych zdarzeń.

1a.8) Główny Lekarz Weterynarii powiadamia o chorobach, o których mowa w § 3 pkt 2, jeżeli choroby te stanowią zagrożenie epizootyczne dla państw, o których mowa w ust. 1.

2.9) Główny Lekarz Weterynarii każdego pierwszego roboczego dnia tygodnia przesyła Komisji Europejskiej powiadomienie zawierające informacje o wyznaczeniu wtórnego ogniska chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w ust. 1 pkt 1–24 załącznika nr 1 do rozporządzenia, opracowane na podstawie danych zebranych z tygodnia poprzedzającego dzień wysłania powiadomienia.

3.10) Główny Lekarz Weterynarii przesyła Komisji Europejskiej oraz innym państwom członkowskim Unii Europejskiej powiadomienie zawierające informacje o wyznaczeniu pierwotnego lub wtórnego ogniska chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w ust. 1 pkt 25–27 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w sposób określony w ust. 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

4.10) Główny Lekarz Weterynarii przesyła Komisji Europejskiej oraz innym państwom członkowskim Unii Europejskiej powiadomienie zawierające informacje o wyznaczeniu pierwotnego lub wtórnego ogniska chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w sposób określony w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. Powiadomienia, o których mowa w § 7:

1) zawierają informacje określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2) są przesyłane telefaksem oraz drogą elektroniczną.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie powiadamiania o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 94, poz. 920).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 lutego 2006 r.

Załącznik nr 112)

WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH NOTYFIKACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

1. Choroby zakaźne zwierząt lądowych:

1) pryszczyca (Foot and mouth disease – FMD);

2) księgosusz (Rinderpest);

3) wąglik (Anthrax);

4) zakażenie wirusem wścieklizny (Rabbies);

5) zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia – CBPP);

6) choroba niebieskiego języka (Bluetongue);

7) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease – SVD);

8) klasyczny pomór świń (Classical swine fever – CSF, Hog cholera);

9) afrykański pomór świń (African swine fever – ASF);

10) grypa ptaków (Avian influenza), w tym:

a) wysoce zjadliwa grypa ptaków w przypadku drobiu, ptaków żyjących w niewoli i dzikiego ptactwa,

b) nisko zjadliwa grypa ptaków w przypadku drobiu i ptaków żyjących w niewoli;

11) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease – ND);

12) afrykański pomór koni (African horse sickness);

13) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);

14) pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants – PPR);

15) gorączka doliny Rift (Rift valley fever);

16) choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease – LSD);

17) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

18) gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE);

19) mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida);

20) roztocze Tropilaelaps;

21) zaraza stadnicza (Dourine);

22) wirusowe zapalenia mózgu i rdzenia koni (Equine encephalomyelitis), w tym:

a) wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia koni (Venezuelan equine encephalomyelitis),

b) wschodnie zapalenie mózgu i rdzenia koni,

c) zachodnie zapalenie mózgu i rdzenia koni,

d) japońskie zapalenie mózgu koni,

e) gorączka zachodniego Nilu;

23) niedokrwistość zakaźna koni (Equine infectious anaemia);

24) nosacizna (Glanders);

25) bruceloza u bydła, kóz i owiec (B. abortus, B. melitensis);

26) gruźlica bydła (Bovine tuberculosis);

27) enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis – EBL).

2. Choroby zakaźne zwierząt akwakultury:

1) zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis – IHN);

2) zakaźna anemia łososi (Infectious salmon anaemia – ISA);

3) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia – VHS);

4) zakażenie herpeswirusem koi (Koi herpes virus – KHV);

5) marteilioza (Marteilia refringens);

6) bonamioza (Bonamia ostreae);

7) zespół WSS (White Spot Syndrome);

8) epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis – EHN);

9) bonamioza (Bonamia exitiosa);

10) perkinsoza (Perkinsus marinus);

11) mikrocytoza (Microcytos mackini);

12) zespół Taura (Taura syndrome);

13) choroba żółtej głowy (Yellowhead disease).

Załącznik nr 213)

WZÓR – RAPORT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O PODEJRZENIU WYSTĄPIENIA/WYZNACZENIU PIERWOTNEGO OGNISKA/WYZNACZENIU WTÓRNEGO OGNISKA/WYGASZENIU PIERWOTNEGO OGNISKA/WYGASZENIU WTÓRNEGO OGNISKA I ZNIESIENIU ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU ZWALCZANIA CHOROBY ZAKAŹNEJ ZWIERZĄT PODLEGAJĄCEJ NOTYFIKACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 314)

WZÓR – RAPORT WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII O PODEJRZENIU WYSTĄPIENIA/WYZNACZENIU PIERWOTNEGO OGNISKA/WYZNACZENIU WTÓRNEGO OGNISKA/WYGASZENIU PIERWOTNEGO OGNISKA/WYGASZENIU WTÓRNEGO OGNISKA I ZNIESIENIU ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU ZWALCZANIA CHOROBY ZAKAŹNEJ ZWIERZĄT PODLEGAJĄCEJ NOTYFIKACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 415)

INFORMACJE, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ ZAWARTE W POWIADOMIENIU O WYZNACZENIU PIERWOTNEGO OGNISKA, WYZNACZENIU WTÓRNEGO OGNISKA, WYGASZENIU OSTATNIEGO OGNISKA I ZNIESIENIU ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU ZWALCZANIA CHOROBY ZAKAŹNEJ ZWIERZĄT PODLEGAJĄCEJ NOTYFIKACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

1. Informacje, które powinny zostać zawarte w powiadomieniu o wyznaczeniu pierwotnego ogniska, wyznaczeniu wtórnego ogniska, wygaszeniu ostatniego ogniska i zniesieniu środków podjętych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji w Unii Europejskiej:

1) data przekazania informacji;

2) godzina przekazania informacji;

3) państwo pochodzenia;

4) nazwa choroby i rodzaj wirusa – jeżeli dotyczy;

5) numer porządkowy ogniska choroby;

6) rodzaj ogniska choroby (pierwotne/wtórne);

7) numer przypisany ognisku choroby wynikający z łańcucha epizootycznego;

8) powiat i położenie geograficzne gospodarstwa;

9) inny powiat objęty ograniczeniami;

10) data stwierdzenia choroby;

11) data powzięcia podejrzenia wystąpienia choroby;

12) przypuszczalna data pierwszego zakażenia;

13) miejsce pochodzenia źródła zakażenia;

14) działania podjęte w celu zwalczenia choroby zakaźnej;

15) liczba zwierząt w gospodarstwie podatnych na daną chorobę:

a) bydło,

b) świnie,

c) owce,

d) kozy,

e) drób,

f) koniowate,

g) zwierzęta akwakultury (masa lub liczba x 1000 zwierząt),

h) dzikie zwierzęta (z podaniem gatunków),

i) liczba rodzin pszczelich,

j) inne zwierzęta (z podaniem gatunków);

16) liczba zwierząt z klinicznymi objawami choroby w gospodarstwie:

a) bydło,

b) świnie,

c) owce,

d) kozy,

e) drób,

f) koniowate,

g) zwierzęta akwakultury (masa lub liczba x 1000 zwierząt),

h) dzikie zwierzęta (z podaniem gatunków),

i) liczba rodzin pszczelich,

j) inne zwierzęta (z podaniem gatunków);

17) liczba zwierząt, które padły w gospodarstwie:

a) bydło,

b) świnie,

c) owce,

d) kozy,

e) drób,

f) koniowate,

g) zwierzęta akwakultury (masa lub liczba x 1000 zwierząt),

h) dzikie zwierzęta (z podaniem gatunków),

i) liczba rodzin pszczelich,

j) inne zwierzęta (z podaniem gatunków);

18) liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabiciu:

a) bydło,

b) świnie,

c) owce,

d) kozy,

e) drób,

f) koniowate,

g) zwierzęta akwakultury w stosownych przypadkach (tylko dla skorupiaków i ryb masa lub liczba x 1000 zwierząt),

h) dzikie zwierzęta (z podaniem gatunków),

i) liczba rodzin pszczelich,

j) inne zwierzęta (z podaniem gatunków);

19) liczba unieszkodliwionych zwłok zwierzęcych:

a) bydło,

b) świnie,

c) owce,

d) kozy,

e) drób,

f) koniowate,

g) zwierzęta akwakultury (masa lub liczba x 1000 zwierząt),

h) dzikie zwierzęta (z podaniem gatunków),

i) liczba rodzin pszczelich,

j) inne zwierzęta (z podaniem gatunków);

20) przewidywana data zakończenia zabijania lub uboju;

21) przewidywana data zakończenia unieszkodliwiania zwłok zwierząt.

2. W przypadku stwierdzenia klasycznego pomoru świń w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się dodatkowo następujące informacje:

1) odległość ogniska choroby od najbliższego gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie;

2) ogólną liczbę i przeznaczenie hodowlane świń znajdujących się w ognisku choroby (do rozrodu, tuczu, prosięta do 3 miesiąca życia);

3) liczbę i przeznaczenie hodowlane świń z objawami klinicznymi w ognisku choroby (do rozrodu, tuczu oraz prosięta do 3 miesiąca życia);

4) metody diagnozowania choroby;

5) w przypadku gdy choroba nie została stwierdzona w gospodarstwie, wskazuje się miejsce stwierdzenia choroby – w środkach transportu albo w rzeźni;

6) stwierdzenie pierwotnych przypadków*) wystąpienia klasycznego pomoru świń u dzików.

3. W przypadku chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w ust. 1 pkt 25–27 załącznika nr 1 do rozporządzenia:

1) jako pierwotne ognisko choroby zgłasza się:

a) potwierdzenie każdego wystąpienia ogniska choroby, zakażenia lub obecności czynnika chorobotwórczego, w stadzie lub w gospodarstwie, urzędowo wolnym lub wolnym od tej choroby, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w regionie położonym na tym terytorium, urzędowo wolnym od tej choroby, które jest niezwiązane epidemiologicznie z poprzednim ogniskiem choroby, lub

b) cofnięcie statusu urzędowo wolnego od choroby stadu lub gospodarstwu, znajdującemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w regionie położonym na tym terytorium, urzędowo wolnym od tej choroby, w związku z wynikami badań laboratoryjnych lub epidemiologicznych niezwiązanymi epidemiologicznie z poprzednim ogniskiem choroby;

2) o pierwotnych ogniskach choroby powiadamia się Komisję Europejską oraz inne państwa członkowskie Unii Europejskiej w terminie jednego tygodnia od dnia ich potwierdzenia;

3) jako wtórne ognisko choroby zgłasza się:

a) potwierdzenie każdego wystąpienia ogniska choroby, zakażenia lub obecności czynnika chorobotwórczego, innego niż określone w pkt 1 lit. a, lub

b) cofnięcie statusu urzędowo wolnego od choroby stadu lub gospodarstwu, znajdującemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w regionie położonym na tym terytorium, urzędowo wolnym od tej choroby, w związku z wynikami badań laboratoryjnych lub epidemiologicznych;

4) o wtórnych ogniskach choroby powiadamia się Komisję Europejską oraz inne państwa członkowskie Unii Europejskiej raz w miesiącu;

5) w przypadku gruźlicy bydła, brucelozy u bydła, kóz i owiec, w powiadomieniu podaje się nazwę gatunku czynnika chorobotwórczego, o ile jest ona znana.

4. W przypadku chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia:

1) jako pierwotne ognisko choroby zgłasza się potwierdzenie każdego wystąpienia ogniska choroby egzotycznej oraz ogniska choroby nieegzotycznej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w strefach lub enklawach uznanych za wolne od choroby;

2) jako wtórne ognisko choroby zgłasza się ogniska chorób inne niż określone w pkt 1;

3) o wtórnych ogniskach choroby powiadamia się Komisję Europejską oraz inne państwa członkowskie Unii Europejskiej raz w miesiącu; w powiadomieniu podaje się nazwę i opis strefy lub enklawy.

*) Przypadek pierwotny pomoru świń u dzików oznacza przypadki mające miejsce na obszarach wolnych od choroby, to jest poza obszarem objętym ograniczeniami w odniesieniu do klasycznego pomoru świń u dzików.

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

a) dyrektywy 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (Dz. Urz. EWG L 378 z 31.12.1982, str. 58; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 3, str. 191; Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2004, str. 27),

b) dyrektywy Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającej dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 252, z późn. zm.),

c) decyzji Komisji 2008/650/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób do wykazu chorób wymagających zgłaszania oraz skreślenie z tego wykazu enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (Dz. Urz. UE L 213 z 08.08.2008, str. 42),

d) decyzji wykonawczej Komisji 2012/737/UE z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającej załączniki I i II do dyrektywy Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 329 z 29.11.2012, str. 19).

3) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. Urz. UE L 328 z 24.11.2006, str. 14, z późn. zm.).

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach (Dz. U. Nr 23, poz. 139), które weszło w życie z dniem 27 lutego 2009 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach (Dz. U. poz. 850), które weszło w życie z dniem 10 sierpnia 2013 r.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

10) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 lutego 2006 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama