reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 12, poz. 73);

2) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 221, poz. 1619);

3) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 247, poz. 1832);

4) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 139, poz. 881);

5) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 150, poz. 1006);

6) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 784).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 12, poz. 73), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 221, poz. 1619), które stanowią:

„§ 2. Wnioski złożone do dnia 15 listopada 2006 r. zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 16 grudnia 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 247, poz. 1832), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 139, poz. 881), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 150, poz. 1006), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 784), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 30 października 2013 r. (poz. 399)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY
1)

z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją”, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2. 1. Udzielenie dotacji przez organy, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej „wnioskodawcą”, wniosku w tej sprawie do:

1) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, o dotację udzielaną przez ministra;

2) wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, właściwego dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku, o dotację udzielaną przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2.3) W przypadku dotacji udzielonej przez ministra prace muszą być realizowane w ramach zadań mieszczących się w ogłaszanych przez ministra programach lub priorytetach tych programów.

§ 3. 1. Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, zwanym dalej „wnioskiem”, przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.

2. Wnioski:

1)4) o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, składa się w następujących terminach:

a) do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

b) do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację prac , na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone,

c) do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone;

2) o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2:

a) na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku składa się do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona,

b) na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.

2a.5) Termin rozpatrzenia wniosków, o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 1 lit. a oraz lit. c wynosi 2 miesiące,

2) ust. 2 pkt 1 lit. b wynosi 3 miesiące

– od dnia upływu terminu składania wniosków, określonego w ust. 2 pkt 1.

2b.6) Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

3. Prace, na których przeprowadzenie udzielono dotacji, mogą być ponownie dofinansowane, jeżeli zaistnieje potrzeba ich przeprowadzenia, po upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji.

§ 4. 1. Wniosek zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;

3) rodzaj prac;

4)7) nazwę programu, jeżeli prace są lub będą realizowane w ramach tego programu;

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

6) harmonogram realizacji prac;

7) oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę wykonanych prac;

8) kosztorys całkowitych kosztów prac.

2. (uchylony).8)

§ 5. W przypadku udzielania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy tych prac jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację:

1) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

2) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

3) kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.

§ 6. 1. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku, zawiera:

1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób rozliczenia dotacji;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Umowa o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku zawiera:

1) zakres wykonanych prac i termin ich wykonania;

2) wysokość dotacji oraz termin jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób rozliczenia dotacji.

§ 7. Przekazywanie środków na dofinansowanie odbywa się:

1) w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków;

2)9) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 8. 1. Organy udzielające dotacji prowadzą dokumentację udzielonych dotacji, która zawiera:

1) wniosek;

2) umowę o udzielenie dotacji;

3) informację o sposobie rozliczenia dotacji.

2. Dokumentacja jest przechowywana w formie pisemnej w urzędzie, który udzielił dotacji.

3. Kierownik urzędu jest odpowiedzialny za stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych przechowywania dokumentacji zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zgubieniem.

4. Dokumentację rozliczonej dotacji przechowuje archiwum urzędu, który udzielił dotacji.

§ 9. Minister i właściwy wojewódzki konserwator zabytków informują się, w terminie:

1) do dnia 31 lipca – o dotacjach udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca w danym roku;

2) do dnia 31 stycznia roku następnego – o dotacjach udzielonych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 10. 1. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Do dotacji przyznanych i nierozliczonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 124, poz. 1303).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury
z dnia 6 czerwca 2005 r.

Załącznik nr 1

(uchylony)11)

Załącznik nr 2

(uchylony)12)

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 247, poz. 1832), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2007 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 784), które weszło w życie z dniem 6 lipca 2013 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 12, poz. 73), które weszło w życie z dniem 9 lutego 2006 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 221, poz. 1619), które weszło w życie z dniem 4 grudnia 2006 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 150, poz. 1006), które weszło w życie z dniem 1 września 2010 r.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 czerwca 2005 r.

11) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama