| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową (Dz. U. Nr 157, poz. 1861), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową (Dz. U. poz. 1127).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową (Dz. U. poz. 1127), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 listopada 2013 r. (poz. 432)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową

Na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568 i 628) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa;

2) wzory stosowanych druków i rejestrów.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

§ 2. Czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwane dalej „czynnościami”, przeprowadza się w sposób tajny, polegający na:

1) obserwowaniu przesyłki zawierającej przedmiot przestępstwa, zwanej dalej „przesyłką”, w tym przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających obraz lub dźwięk;

2) wyłączeniu przesyłki z obrotu;

3) otwarciu przesyłki;

4) ocenie zawartości przesyłki, w tym na pobraniu próbek i dokonaniu badań laboratoryjnych;

5) usunięciu przedmiotu przestępstwa z przesyłki;

6) oznakowaniu przesyłki;

7) zastąpieniu zawartości przesyłki w części lub całości;

8) zamknięciu przesyłki;

9) włączeniu przesyłki do obrotu.

§ 3. 1. Dokumentację czynności stanowią:

1) zarządzenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa;

2) zawiadomienie o zarządzeniu przeprowadzenia czynności właściwego miejscowo, wojskowego prokuratora okręgowego;

3) informacja Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o zakończeniu i wynikach czynności, skierowana do wojskowego prokuratora okręgowego;

4) notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki czynności;

5) nakaz wojskowego prokuratora okręgowego zaniechania czynności;

6) rejestr wniosków i zarządzeń;

7) rejestr zawiadomień.

2. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:

1) numer sprawy i jej kryptonim;

2) określenie rodzaju zastosowanych czynności;

3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności;

4) dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności, oraz osób przeprowadzających je;

5) informacje o wynikach czynności, w szczególności o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestniczących w jego popełnieniu, a także o zaniechaniu czynności w razie ich nakazania przez wojskowego prokuratora okręgowego;

6) wyniki badań lub ekspertyz, jeżeli badania takie lub ekspertyzy zostały przeprowadzone.

3. Wzór:

1) zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – stanowi załącznik nr 1;

2) zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – stanowi załącznik nr 2;

3) informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – stanowi załącznik nr 3;

4) rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 – stanowi załącznik nr 4;

5) rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 – stanowi załącznik nr 5.

4. W razie użycia urządzeń, o których mowa w § 2 pkt 1, do notatki służbowej dołącza się nośniki, na których zostały zarejestrowane informacje.

§ 4. Przy przeprowadzaniu czynności Żandarmeria Wojskowa zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz osób udzielających im pomocy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 grudnia 2001 r.

Załącznik nr 11)

WZÓR – ZARZĄDZENIE

infoRgrafika

Załącznik nr 21)

WZÓR – ZAWIADOMIENIE

infoRgrafika

Załącznik nr 31)

WZÓR – INFORMACJA

infoRgrafika


Załącznik nr 4

WZÓR – REJESTR WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH NIEJAWNEGO NADZOROWANIA WYTWARZANIA, PRZEMIESZCZANIA, PRZECHOWYWANIA I OBROTU PRZEDMIOTAMI PRZESTĘPSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5

WZÓR – REJESTR ZAWIADOMIEŃ DOTYCZĄCYCH NIEJAWNEGO NADZOROWANIA WYTWARZANIA, PRZEMIESZCZANIA, PRZECHOWYWANIA I OBROTU PRZEDMIOTAMI PRZESTĘPSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową (Dz. U. poz. 1127), które weszło w życie z dniem 31 października 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »