reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, w tym:

1) zakładanie konta na ePUAP;

2) warunki wymiany informacji między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) administrator podmiotu – użytkownika zarejestrowanego zarządzającego zasobami ePUAP posiadanymi przez podmiot;

2) certyfikat – certyfikat w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262);

3) identyfikator podmiotu – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących podmiot;

4) identyfikator użytkownika – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących użytkownika zarejestrowanego;

5) konto – profil podmiotu albo użytkownika wraz z zasobami ePUAP przyporządkowanymi do tego podmiotu albo użytkownika;

6) kwalifikowany certyfikat – kwalifikowany certyfikat w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

7) minister – ministra właściwego do spraw informatyzacji;

8) niezaprzeczalność – brak możliwości zanegowania swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie;

9) rozliczalność działań – funkcję ePUAP umożliwiającą przypisanie w sposób jednoznaczny działania użytkownika lub podmiotu tylko temu użytkownikowi lub podmiotowi;

10) oznaczanie czasem – funkcję ePUAP umożliwiającą dołączanie oznaczenia czasu do danych w postaci elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym w chwili wykonania takiego dołączenia oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez ePUAP;

11) podmiot – osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo podmiot publiczny;

12) profil podmiotu – dane opisujące podmiot;

13) profil użytkownika – dane opisujące użytkownika;

14) usługa – działanie podmiotu publicznego lub podmiotu, o którym mowa w art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, polegające na wykorzystaniu przez ten podmiot ePUAP do realizacji swoich ustawowych obowiązków;

15) usługodawca – podmiot publiczny lub podmiot, o którym mowa w art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, świadczący usługi przy użyciu ePUAP;

16) ustawa – ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

17) użytkownik zarejestrowany – użytkownika posiadającego konto.

§ 3.
1. Założenie konta dla użytkownika wymaga podania następujących danych:

1) imienia;

2) nazwiska;

3) adresu poczty elektronicznej, który użytkownik wskazał jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP;

4) identyfikatora użytkownika.

2. W celu uwierzytelnienia użytkownik określa hasło. Stopień złożoności hasła kontroluje ePUAP.

3. W ePUAP jest możliwe uwierzytelnienie przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu zamiast hasła określonego przez użytkownika.

4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, użytkownik zarejestrowany niezwłocznie dokonuje ich zmiany w profilu użytkownika.

5. Użytkownik zarejestrowany może usunąć swoje konto.

6. W przypadku utraty hasła, o którym mowa w ust. 2, użytkownik może wnioskować, poprzez środek komunikacji wskazany w ePUAP, o przesłanie na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, hasła tymczasowego. Użytkownik po uwierzytelnieniu się za pomocą hasła tymczasowego określa nowe hasło, którego stopień złożoności kontroluje ePUAP.

§ 4.
1. Założenie konta dla podmiotu jest dokonywane przez użytkownika zarejestrowanego działającego w imieniu podmiotu i wymaga podania:

1) nazwy podmiotu;

2) identyfikatora podmiotu.

2. Użytkownik zarejestrowany, zakładając konto dla podmiotu, staje się administratorem podmiotu.

3. Identyfikator użytkownika i identyfikator podmiotu są wybierane przez użytkownika. Raz nadany identyfikator nie może być nadany ponownie.

4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, użytkownik zarejestrowany działający w imieniu podmiotu powinien niezwłocznie dokonać ich zmiany w profilu podmiotu.

5. Konto podmiotu może usunąć administrator tego podmiotu albo minister na wniosek podmiotu.

§ 5.
1. Podmiot publiczny występuje do ministra z wnioskiem o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie podmiotu publicznego;

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu publicznego wraz z podaniem funkcji lub stanowiska;

3) dane administratora podmiotu.

3. Funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP staje się dostępna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ministra.

4. Podmiotowi, o którym mowa w art. 19c ust. 1 ustawy, funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP jest nadawana na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 19c ust. 2 ustawy, w celu jego realizacji.

5. Podmiotowi, o którym mowa w art. 20c ust. 3 pkt 2–4 ustawy, funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP jest nadawana na podstawie zgody ministra właściwego do spraw informatyzacji, o której mowa w art. 20c ust. 3 ustawy, w celu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP.

6. Nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP stanowi czynność materialno-techniczną.

§ 6.
Użytkownik zarejestrowany może działać w imieniu różnych podmiotów.
§ 7.
1. Rozwiązania techniczne ePUAP zapewniają niezaprzeczalność następujących wystawionych poświadczeń:

1) urzędowego poświadczenia odbioru;

2) elektronicznego poświadczenia opłaty;

3) oznaczania czasem;

4) weryfikacji podpisu elektronicznego;

5) weryfikacji zgodności dokumentu elektronicznego z jego wzorem.

2. Minister informuje na ePUAP o przerwach serwisowych w świadczeniu usług, wynikających z potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń, a w przypadku braku takiej możliwości – przez zamieszczenie informacji o takich przerwach w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8.
Platforma ePUAP udostępnia katalog usług zawierający informacje o usługach, a w szczególności:

1) podstawę prawną usługi;

2) nazwę usługi;

3) nazwę usługodawcy;

4) cel usługi;

5) odbiorców usługi;

6) kategorię usługi;

7) umiejscowienie usługodawcy według podziału administracyjnego kraju.

§ 9.
1. Podmioty publiczne mogą wykorzystywać do świadczenia usług w postaci elektronicznej w szczególności następujące funkcje ePUAP:

1) tworzenie i obsługa dokumentów elektronicznych przez osoby fizyczne i podmioty;

2) przesyłanie dokumentów elektronicznych;

3) wymiana danych między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi;

4) identyfikacja użytkowników i rozliczalność ich działań;

5) weryfikacja podpisu elektronicznego;

6) tworzenie usług podmiotu publicznego lub usług kilku podmiotów publicznych współdziałających ze sobą, zbudowanych na podstawie dwóch lub więcej usług;

7) obsługa płatności elektronicznych;

8) potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP.

2. Podmioty, o których mowa w art. 19c ust. 1 ustawy, w celu realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 19c ust. 2 ustawy, mogą wykorzystywać funkcje ePUAP, o których mowa w ust. 1.

3. Podmioty, o których mowa w art. 20c ust. 3 pkt 2–4 ustawy, w celu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP mogą wykorzystywać funkcje ePUAP, o których mowa w ust. 1.

§ 10.
1. Platforma ePUAP może wymieniać informacje z innymi systemami teleinformatycznymi podmiotów określonych w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Do wymiany informacji, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy.

3. Minister zapewnia bezpieczeństwo wymiany informacji określonych w ust. 1 przez wydanie, na wniosek podmiotu publicznego, certyfikatu dla systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1.

4. Wydanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 3, stanowi czynność materialno-techniczną.

§ 11.
Wnioski o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego ePUAP złożone do ministra przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoznaje się na zasadach dotychczasowych.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 546).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2014 r.

Minister Administracji i CyfryzacjiR. Trzaskowski

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama