| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2014 r. poz. 468) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3–5 otrzymują brzmienie:

„3) egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia oraz informatyka, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

5) egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;”;

2) w § 5 w ust. 1 w pkt 9 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych i gimnazjum dla dorosłych,

c) egzamin maturalny, egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej;”;

3) załączniki nr 1–8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–8 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Dokonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wpisy w ewidencji egzaminatorów w zakresie:

1) egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych – z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych;

2) egzaminu maturalnego, egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej – z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych i gimnazjum dla dorosłych.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598 i 642.

Załącznik 1. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 kwietnia 2014 r. (poz. 675)

Załącznik nr 1

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia

1

Sprawdzian w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje sprawdzianu w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę sprawdzianu;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o sprawdzianie,

b) przygotowaniem do sprawdzianu,

c) przekazywaniem wyników sprawdzianu.

2

2

Zadania na sprawdzianie

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na sprawdzianie;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia zestawu zadań do przeprowadzania sprawdzianu.

1

1

3

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez uczniów (słuchaczy) i oznaczać je;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

2

15

4

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie sprawdzianu;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy)

2

Razem godzin

25

 

 

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego dla uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz uczniów (słuchaczy) upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 2. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE]

Załącznik nr 2

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia

1

Egzamin w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie,

b) przygotowaniem do egzaminu,

c) przekazywaniem wyników egzaminu.

2

2

Zadania na egzaminie w części obejmującej przedmioty humanistyczne

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia zestawu zadań do przeprowadzania egzaminu.

1

1

3

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez uczniów (słuchaczy) i oznaczać je;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

2

15

4

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu w części obejmującej przedmioty humanistyczne, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy)

2

Razem godzin

25

 

 

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz uczniów (słuchaczy) upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 3. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE]

Załącznik nr 3

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia

1

Egzamin w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie,

b) przygotowaniem do egzaminu,

c) przekazywaniem wyników egzaminu.

2

2

Zadania na egzaminie w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia zestawu zadań do przeprowadzania egzaminu.

1

1

3

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez uczniów (słuchaczy) i oznaczać je;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

2

15

4

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy)

2

Razem godzin

25

 

 

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz uczniów (słuchaczy) upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 4. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY]

Załącznik nr 4

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczb godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia

1

Egzamin w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie,

b) przygotowaniem do egzaminu,

c) przekazywaniem wyników egzaminu.

2

2

Zadania na egzaminie w części obejmującej język obcy nowożytny

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia zestawu zadań do przeprowadzania egzaminu.

1

2

3

Zastosowanie deskryptorów ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) i EPJ (Europejskie Portfolio Językowe) w zakresie kompetencji i sprawności językowej

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować pojęcie deskryptora i rozróżniać rodzaje deskryptorów;

2) wykazać spójność między wymaganiami ogólnymi i wymaganiami szczegółowymi będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu i deskryptorami;

3) określić przydatność deskryptorów dla oceniającego poziom biegłości językowej ucznia (słuchacza).

1

1

4

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez uczniów (słuchaczy) i oznaczać je;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

2

7

5

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu w części obejmującej język obcy nowożytny, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy)

2

Razem godzin

20

 

 

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz zdających upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 5. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: MATEMATYKA, BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA ORAZ INFORMATYKA]

Załącznik nr 5

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: MATEMATYKA, BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA ORAZ INFORMATYKA1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia

1

Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,

b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,

c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.

2

2

Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia oraz informatyka

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.

1

2

3

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających i oznaczać je;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi zdających do zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

2

12

4

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi zdających do zadań otwartych.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia oraz informatyka, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi zdających

4

Razem godzin

25

 

 

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 6. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, HISTORIA MUZYKI, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA ORAZ FILOZOFIA]

Załącznik nr 6

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, HISTORIA MUZYKI, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA ORAZ FILOZOFIA1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia

1

Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,

b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,

c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.

2

2

Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.

1

2

3

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających i oznaczać je;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi zdających do zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

3

16

4

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi zdających do zadań otwartych.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi zdających

4

Razem godzin

30

 

 

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 7. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: JĘZYK POLSKI, JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ ORAZ JĘZYK REGIONALNY]

Załącznik nr 7

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: JĘZYK POLSKI, JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ ORAZ JĘZYK REGIONALNY1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia

1

Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,

b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,

c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.

2

2

Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.

1

2

3

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających i oznaczać je;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi zdających do zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

3

16

4

Ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) ocenić wypowiedź zdającego według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) formułować pytania dotyczące wypowiedzi monologowej zdającego w sposób umożliwiający pełną ocenę wiadomości i umiejętności zdającego;

3) uzasadnić ocenę, uwzględniając ustalone kryteria dla wypowiedzi monologowej i rozmowy.

1

9

5

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi zdających do zadań otwartych, a w przypadku części ustnej – wypowiedzi monologowej i rozmowy.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi zdających

4

Razem godzin

40

 

 

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 8. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTU – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY]

Załącznik nr 8

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTU – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia

1

Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,

b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,

c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.

2

2

Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotu – język obcy nowożytny

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.

1

2

3

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających i oznaczać je;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi zdających do zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

3

13

4

Ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) ocenić wypowiedź zdającego według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) formułować pytania w sposób umożliwiający pełną ocenę wiadomości i umiejętności zdającego;

3) uzasadnić ocenę, uwzględniając ustalone kryteria.

1

6

5

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi zdających do zadań otwartych, a w przypadku części ustnej – wypowiedzi zdającego.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego z przedmiotu – język obcy nowożytny, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi zdających

4

Razem godzin

34

 

 

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »