| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dokumentację dołączaną do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, zwanego dalej „wnioskiem”, przedstawia się w formacie Wspólnego Dokumentu Technicznego (Common Technical Document (CTD)), zwanego dalej „CTD”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
W przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej „ustawą”, do wniosku dołącza się dokumentację wraz ze zgodą podmiotu odpowiedzialnego posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego na wykorzystanie do oceny przedstawionego wniosku wyników badań nieklinicznych i klinicznych zawartych w dokumentacji referencyjnego produktu leczniczego.
§ 3.
W przypadkach, o których mowa w art. 15 oraz art. 31 ust. 2 pkt 3 ustawy, podmiot odpowiedzialny przedstawia dodatkową dokumentację określoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
W przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot odpowiedzialny zastępuje lub uzupełnia wyniki badań nieklinicznych i klinicznych, przedstawiając szczegółowe odniesienia do danych zawartych w opublikowanym piśmiennictwie naukowym pod warunkiem, że substancja czynna ma ugruntowane zastosowanie medyczne oraz uznaną skuteczność i akceptowalny poziom bezpieczeństwa stosowania.
§ 5.
1. W przypadku tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych dokumentację przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

2. W przypadku produktów leczniczych homeopatycznych dokumentację, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 lit. a oraz w art. 21 ust. 3 pkt 1–3a ustawy, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 6.
Podmiot odpowiedzialny, który po dniu 21 lipca 2012 r. a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, złożył wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, zgodnie z przepisami dotychczasowymi, jest obowiązany na wezwanie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, do uzupełnienia dokumentacji w zakresie wskazanym przez Prezesa Urzędu, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: B. A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 1245.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. Nr 82, poz. 538), które utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1245).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU DLA PRODUKTÓW LECZNICZYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 kwietnia 2014 r. (poz. 732)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU DLA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [SPIS DODATKOWEJ DOKUMENTACJI DO CTD]

Załącznik nr 2

SPIS DODATKOWEJ DOKUMENTACJI DO CTD

Dodatkowe dane dołączane do wniosku

1.

Inna sól, ester, kompleks, pochodna z tą samą częścią terapeutycznie czynną cząsteczki

Dowód braku zmian farmakokinetyki części terapeutycznie czynnej cząsteczki, farmakodynamiki lub toksyczności, co mogłoby zmienić profil bezpieczeństwa lub skuteczności (w przeciwnym razie cząsteczka jest uważana za nową substancję czynną)

2.

Inna droga podania lub postać farmaceutyczna

(w przypadku podania parenteralnego należy rozróżnić podanie dotętnicze, dożylne, domięśniowe, podskórne i inne drogi podania)

1) nowa droga podania;

2) nowa postać farmaceutyczna, o niemodyfikowanym uwalnianiu oraz o modyfikowanym uwalnianiu, przy tej samej drodze podania

Dane kliniczne (skuteczności i bezpieczeństwa), farmakokinetyczne i przedkliniczne (np. tolerancja miejscowa), jeżeli jest to uzasadnione

3.

Inna moc, ale te same: droga podania, postać farmaceutyczna, dawkowanie

Dane dotyczące dostępności biologicznej (wytyczna: Guideline on the investigation of bioequivalence. CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev.1 Corr**, 2010)

4.

Produkty lecznicze wykazujące naddostępność biologiczną: ten sam schemat dawkowania, lecz zmniejszone dawki celem uzyskania tego samego stężenia w osoczu lub w krwi w czasie

Badania dostępności biologicznej mogą być wystarczające (wytyczna: pkt 5 Guideline on the investigation of bioequivalence. CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev.1 Corr**, 2010)

5.

Substancje czynne występujące łącznie w nowej proporcji lub innych schematach dawkowania lub gdy jednej lub więcej substancji dotyczy zmodyfikowane uwalnianie

Badania kliniczne porównujące istniejącą lub nową proporcję substancji czynnych lub schemat dawkowania, łącznie z badaniami dostępności biologicznej

 

Załącznik 3. [SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU TRADYCYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH ROŚLINNYCH Z UŻYCIEM CTD]

Załącznik nr 3

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU TRADYCYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH ROŚLINNYCH Z UŻYCIEM CTD

Zakres regulacji

Przepisy dotyczące Modułów 2.3 i 3 mogą jednakże dotyczyć także wniosków o dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych roślinnych określonych w art. 10, art. 15 i art. 16 ustawy.

Poniższe tabele opisują strukturę CTD dokumentacji wymaganej dla wniosku o dopuszczenie do obrotu tradycyjnego produktu leczniczego roślinnego. W tabelach przyjęto określenie „Ma zastosowanie”, oznaczające, że w wymienionej części dokumentacji stosuje się przepisy takie same jak do produktów leczniczych roślinnych, które podlegają dopuszczeniu do obrotu na podstawie art. 10, art. 15 i art. 16 ustawy, dla których format dokumentacji został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Moduł 1 Informacje administracyjne i informacje dotyczące kategorii dostępności produktu leczniczego

1.0. Pismo przewodnie

Ma zastosowanie

1.1. Szczegółowy spis treści

Ma zastosowanie

1.2. Formularz wniosku

Ma zastosowanie

1.3. Druki informacyjne

Ma zastosowanie

1.3.1. ChPL, oznakowanie opakowania i ulotka

Ma zastosowanie

1.3.2. Projekt graficzny opakowania

Ma zastosowanie

1.3.3. Próbka oznakowania opakowania

Ma zastosowanie

1.3.4. Raport z badania czytelności ulotki (konsultacja z docelowymi grupami pacjentów)

Ma zastosowanie

1.3.5. Druki informacyjne już zatwierdzone przez państwa członkowskie

Ma zastosowanie

1.3.6. Zapis w systemie Braille'a

Ma zastosowanie*

1.4. Informacje dotyczące ekspertów

 

1.4.1. Informacje dotyczące eksperta z zakresu jakości

Ma zastosowanie (podpisuje ekspert odpowiedzialny za informację w Module 2.3.)

1.4.2. Informacje dotyczące eksperta z zakresu danych nieklinicznych

Ma zastosowanie (podpisuje ekspert odpowiedzialny za informację w Module 2.4.)

1.4.3. Informacje dotyczące eksperta z zakresu danych klinicznych

Ma zastosowanie (podpisuje ekspert odpowiedzialny za informację w Module 2.5.)

1.5. Szczegółowe wymagania dla różnego rodzaju wniosków

W tym punkcie niezbędne jest dostarczenie krótkiego oświadczenia na temat tego, dlaczego produkt leczniczy spełnia wymagania tradycyjnego stosowania, szczególnie dotyczące dowodów długotrwałego stosowania produktu leczniczego

1.6. Ocena ryzyka dla środowiska naturalnego

Nie jest wymagana zgodnie z wytyczną „Guideline on the environmental risk assessment of medicinal product for human use” (EMEA/CHMP/SPW/4447/00)

1.7. Informacja dotycząca wyłączności rynkowej dla sierocego produktu leczniczego

Nie ma zastosowania

Wyłączenia

 

1.8. Informacje dotyczące systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych oraz monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.

Nie ma zastosowania

1.9. Informacje dotyczące badań klinicznych

Nie ma zastosowania

* z wyjątkiem kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy w systemie Braille'a (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille'a; Dz. U. Nr 218, poz. 1700).

 

Moduł 2 Podsumowania zawarte we wspólnym dokumencie technicznym (CTD)

2.1. Spis treści CTD (Moduły 2, 3, 4 i 5)

Ma zastosowanie

2.2. Wprowadzenie

Ma zastosowanie

2.3. Ogólne podsumowanie jakości – wprowadzenie

2.3.S. Ogólne podsumowanie jakości – substancja czynna

2.3.P. Ogólne podsumowanie jakości – produkt leczniczy

2.3.A. Ogólne podsumowanie jakości – załączniki

2.3.R. Ogólne podsumowanie jakości – informacje regionalne

Dla substancji i przetworów roślinnych dołącza się opisy wymagań dla produktu leczniczego i substancji związanych z tym produktem i podsumowania ich ogólnych właściwości, charakterystyczne cechy i dane je charakteryzujące, jak opisano w S.3.1.

QOS podsumowuje dane na temat możliwych zanieczyszczeń przez drobnoustroje, produkty drobnoustrojów, pestycydy, metale toksyczne, zanieczyszczenia radioaktywne, fumiganty itp.

2.4. Przegląd niekliniczny

Dla tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych w Module 2.4., jak podano w art. 16c ust. 1 lit. d dyrektywy 2001/83/WE, wymaga się:

1) przeglądu bibliograficznego danych niezbędnych na temat bezpieczeństwa wraz z raportem eksperta,

2) danych niezbędnych do oceny bezpieczeństwa produktu leczniczego, jeżeli jest to wymagane przez właściwe władze, na żądanie Prezesa Urzędu. Zaleca się, aby raport eksperta na temat danych o bezpieczeństwie uwzględniał format uzgodniony dla przeglądów nieklinicznych w CTD.

Listę odpowiednich referencji do danych nieklinicznych dołącza się na końcu Modułu 2.4.

2.5. Przegląd kliniczny

Dla tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych, w Module 2.5., wymaga się danych, o których mowa w art. 20a ust. 5 pkt 6 ustawy, tj. danych z piśmiennictwa, w tym naukowego lub opinii ekspertów stwierdzających, że produkt leczniczy będący przedmiotem wniosku lub produkt odpowiadający był stosowany w celach leczniczych przez okres co najmniej 30 lat poprzedzających datę złożenia wniosku, w tym co najmniej 15 lat w państwie członkowskim.

Ponadto, w tym punkcie omawia się, czy działania farmakologiczne i skuteczność produktu leczniczego są odpowiednie dla tradycyjnego stosowania, oraz omawia się informacje na temat bezpieczeństwa stosowania

2.6. Streszczenie danych nieklinicznych

2.6.1. Wprowadzenie

2.6.2. Streszczenie danych dotyczących farmakologii w formie tekstowej

2.6.3. Streszczenie danych dotyczących farmakologii w formie tabel

2.6.4. Streszczenie danych dotyczących farmakokinetyki w formie tekstowej

2.6.5. Streszczenie danych dotyczących farmakokinetyki w formie tabel

2.6.6. Streszczenie danych dotyczących toksykologii w formie tekstowej

2.6.7. Streszczenie danych dotyczących toksykologii w formie tabel

W Module 2 przedstawia się podsumowania niekliniczne i kliniczne.

Dla dobrze znanych substancji zestawienia tabelaryczne mogą nie być przedstawiane, ale w takich przypadkach jest wymagane należyte uzasadnienie niedostarczenia tych podsumowań 

2.7. Podsumowania kliniczne

2.7.1. Podsumowanie badań biofarmaceutycznych i odnośnych metod analitycznych

2.7.2. Podsumowanie klinicznych badań farmakologicznych

2.7.3. Podsumowanie skuteczności klinicznej

2.7.4. Podsumowanie bezpieczeństwa klinicznego

2.7.5. Piśmiennictwo

2.7.6. Skrótowe przedstawienie wyników poszczególnych badań.

W Module 2 przedstawia się podsumowania niekliniczne i kliniczne. Dla dobrze znanych substancji zestawienia tabelaryczne mogą nie być przedstawiane, ale w takich przypadkach jest wymagane należyte uzasadnienie niedostarczenia tych podsumowań

 

Moduł 3 Jakość

3.1. Spis treści Modułu 3

Ma zastosowanie

3.2. Dane zasadnicze

Ma zastosowanie

3.2.S. Substancja czynna (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.1. Informacje ogólne (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.1.1. Nazewnictwo (nazwa, wytwórca)

Przedstawia się informacje na temat substancji roślinnej:

1) binominalna nazwa naukowa rośliny (rodzaj, gatunek, odmiana i autor) oraz chemotyp (jeżeli dotyczy),

2) części roślin,

3) definicja substancji roślinnej,

4) inne nazwy (synonimy w innych farmakopeach),

5) kod laboratoryjny.

Przedstawia się informację na temat nomenklatury przetworu roślinnego:

1) binominalną nazwę naukową rośliny (rodzaj, gatunek, odmiana, autor) i chemotyp (jeżeli dotyczy),

2) części roślin,

3) definicję przetworu roślinnego,

4) stosunek ilości użytej substancji roślinnej do ilości otrzymanego przetworu roślinnego (Drug Extract Ratio (DER)),

5) rozpuszczalnik/rozpuszczalniki ekstrakcyjny/ekstrakcyjne,

6) inne nazwy (synonimy w innych farmakopeach),

7) kod laboratoryjny,

8) możliwe dodatki substancji pomocniczych (np. środków konserwujących, nośników)

3.2.S.1.2. Struktura (nazwa, wytwórca)

Jeżeli ma to zastosowanie, przedstawia się następujące informacje o substancji roślinnej/substancjach roślinnych i przetworze roślinnym/przetworach roślinnych:

1) postać fizyczna,

2) opis składników o znanej aktywności terapeutycznej lub markerów (wzór chemiczny, względna masa cząsteczkowa, wzór strukturalny obejmujący stereochemię względną i bezwzględną, jego wzór chemiczny i masę cząsteczkową),

3) inny składnik/składniki

 

3.2.S.1.3. Właściwości ogólne (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.2. Wytwarzanie (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.2.1. Wytwórcy (nazwa, wytwórca)

Dla substancji roślinnych

Jeżeli ma to zastosowanie, przedstawia się nazwę, adres i zakres odpowiedzialności każdego dostawcy, z włączeniem dostawców kontraktowych, i każde proponowane miejsce wytwarzania lub zakład biorący udział w wytwarzaniu, zbiorze i badaniu substancji roślinnej

Dla przetworów roślinnych

Jeżeli ma to zastosowanie, przedstawia się nazwę, adres i zakres odpowiedzialności każdego dostawcy, z włączeniem dostawców kontraktowych, i każde proponowane miejsce wytwarzania lub zakład biorący udział w wytwarzaniu i badaniu substancji roślinnej

3.2.S.2.2. Opis procesu wytwarzania i jego kontroli (nazwa, wytwórca)

Dla substancji roślinnych

Przedstawia się informacje odpowiednio opisujące wytwarzanie roślin i zbiór roślin, obejmujące:

1) rejon geograficzny pochodzenia rośliny leczniczej,

2) warunki uprawy, zbioru, suszenia i przechowywania,

3) wielkość serii.

Dla przetworów roślinnych

Przedstawia się informacje odpowiednio opisujące proces wytwórczy przetworów, jak następuje, z włączeniem danych o substancji roślinnej podanych powyżej:

1) opis procesu (w tym schemat blokowy),

2) rozpuszczalniki, odczynniki,

3) etapy oczyszczania,

4) sposób standaryzacji,

5) wielkość serii

3.2.S.2.3. Kontrola materiałów (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.2.4. Kontrole etapów krytycznych i produktów pośrednich (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.2.5. Walidacja i ocena procesu (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.2.6. Badania rozwojowe procesu wytwarzania (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się krótkie podsumowanie opisujące rozwój substancji roślinnych i przetworów roślinnych, biorące pod uwagę proponowaną drogę podania i sposób stosowania. Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić wyniki badań porównawczych składu fitochemicznego substancji roślinnych i przetworów roślinnych, o ile w dokumentacji (Moduł 3.2.S.1.) jest stosowane uzasadnianie danymi bibliograficznymi dla substancji i dla przetworów

3.2.S.3. Charakterystyka (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.3.1. Opis struktury i innych cech charakterystycznych (nazwa, wytwórca)

Dla substancji roślinnych

Jeżeli jest to niezbędne, przedstawia się informacje na temat botanicznych, makroskopowych, mikroskopowych, fitochemicznych charakterystyk i aktywności biologicznej

Dla przetworów roślinnych

Jeżeli jest to niezbędne, przedstawia się informacje o charakterystykach fito- i fizykochemicznych i aktywności biologicznej

 

3.2.S.3.2. Zanieczyszczenia (nazwa, wytwórca)

Dla substancji roślinnych

Należy przedstawić zanieczyszczenia pochodzące z wytwarzania substancji roślinnej i jej obróbki po zbiorze, takie jak pozostałości pestycydów i fumigantów, metale toksyczne, mykotoksyny, zanieczyszczenia radioaktywne i mikrobiologiczne, a także potencjalne domieszki

Dla przetworów roślinnych

Należy przedstawić zanieczyszczenia pochodzące z wytwarzania substancji roślinnej i jej obróbki po zbiorze, takie jak pozostałości pestycydów i fumigantów, metale toksyczne, mykotoksyny, zanieczyszczenia radioaktywne i mikrobiologiczne, a także potencjalne domieszki (pozostałości rozpuszczalników)

3.2.S.4. Kontrola substancji czynnej (nazwa, wytwórca)

Przedstawia się dane dla substancji roślinnych i przetworów roślinnych

3.2.S.4.1. Specyfikacja (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.4.2. Metody analityczne (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.4.3. Walidacja metod analitycznych (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.4.4. Badania serii (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.4.5. Uzasadnienie specyfikacji (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.5. Wzorce lub materiały odniesienia (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.6. Opakowanie bezpośrednie i system jego zamknięcia (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.7. Trwałość (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.7.1. Podsumowanie danych na temat trwałości i wnioski (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.7.2. Protokół badań trwałości po uzyskaniu zatwierdzenia i zobowiązanie dotyczące trwałości (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.S.7.3. Dane na temat trwałości (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.P. Produkt leczniczy (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.1. Opis i skład produktu leczniczego (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.2. Badania rozwojowe nad produktem leczniczym (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.2.1. Skład produktu leczniczego (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.2.1.1. Substancja czynna (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.2.1.2. Substancje pomocnicze (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.2.2. Produkt leczniczy (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

 

3.2.P.2.2.1. Badania rozwojowe dotyczące składu i postaci farmaceutycznej (nazwa, postać farmaceutyczna)

Dla produktu leczniczego roślinnego przedstawia się krótkie podsumowanie opisujące rozwój farmaceutyczny produktu leczniczego roślinnego, uwzględniające proponowaną drogę podania i sposób stosowania. Jeżeli jest to stosowne, należy przedstawić wyniki porównawcze składu fitochemicznego produktów użytych do uzasadnienia danych bibliograficznych i produktu opisanego w Module 3.2.P.1.

3.2.P.2.2.2. Nadmiary (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.2.2.3. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.2.3. Badania rozwojowe dotyczące procesu wytwarzania (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.2.4. Opakowanie bezpośrednie i system jego zamknięcia (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.2.5. Charakterystyka mikrobiologiczna (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.2.6. Zgodność (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.3. Wytwarzanie (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.3.1. Wytwórcy (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.3.2. Skład serii (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.3.3. Opis procesu wytwarzania i jego kontroli (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.3.4. Kontrole etapów krytycznych i produktów pośrednich (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.3.5. Walidacja i ocena procesu (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.4. Kontrola substancji pomocniczych (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.4.1. Specyfikacje (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.4.2. Metody analityczne (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.4.3. Walidacja metod analitycznych (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.4.4. Uzasadnienie specyfikacji (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.4.5. Substancje pomocnicze pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.4.6. Nowe substancje pomocnicze (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.5. Kontrola produktu leczniczego (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.5.1. Specyfikacje (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.5.2. Metody analityczne (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.5.3. Walidacja metod analitycznych (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

 

3.2.P.5.4. Badania serii (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.5.5. Charakterystyka zanieczyszczeń (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.5.6 Uzasadnienie specyfikacji

Ma zastosowanie

3.2.P.6. Wzorce lub materiały odniesienia (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.7. Opakowanie bezpośrednie i system jego zamknięcia (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.8. Trwałość (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.8.1. Podsumowanie danych na temat trwałości i wnioski (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.8.2. Protokół badań trwałości po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie dotyczące trwałości (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.P.8.3. Dane na temat trwałości (nazwa, postać farmaceutyczna)

Ma zastosowanie

3.2.A. Załączniki

Ma zastosowanie

3.2.A.1. Pomieszczenia i wyposażenie produkcyjne (nazwa, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.A.2. Ocena bezpieczeństwa pod kątem przypadkowych zanieczyszczeń (nazwa, postać farmaceutyczna, wytwórca)

Ma zastosowanie

3.2.A.3. Substancje pomocnicze

Ma zastosowanie

3.2.R. Informacje regionalne

Ma zastosowanie

1. Plan walidacji procesu wytwarzania produktu leczniczego

Ma zastosowanie

2. Wyrób medyczny dołączany do produktu leczniczego

Ma zastosowanie

3. Certyfikaty zgodności

Ma zastosowanie

4. Produkty lecznicze zawierające materiały pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego bądź też produkty lecznicze, w których procesie wytwarzania stosuje się takie materiały. Zgodność z załącznikiem I do dyrektywy 2001/83/WE, część I, Moduł 2, 3.2 pkt 9

 

3.3. Piśmiennictwo

Ma zastosowanie

Aneks do Modułu 3

 

A – Wykaz wytycznych dotyczących jakości, do których się odwoływano

Ma zastosowanie

B – Wykaz wytycznych dotyczących biotechnologii, do których się odwoływano

Ma zastosowanie

C – Wykaz wytycznych dotyczących roślinnych/tradycyjnych roślinnych produktów leczniczych

Ma zastosowanie

 

Moduł 4 Sprawozdania z badań nieklinicznych

Jeżeli wniosek o dopuszczenie do obrotu dotyczy substancji roślinnej, przetworu roślinnego lub ich zestawienia umieszczonego na wspólnotowej liście ustanowionej zgodnie z art. 16f ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE, nie są wymagane dane określone w art. 20a ust. 5, 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy.

4.1. Spis treści Modułu 4

 

4.2. Sprawozdania z badań

Zamieścić, jeżeli ma to zastosowanie. Jeżeli są dostępne dane lub były one wymagane, przedstawia się je i podsumowuje w Module 2.6., dla których odpowiedni raport eksperta zamieszcza się w Module 2.4.

4.3. Piśmiennictwo

Dla tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych w Module 4 przedstawia się piśmiennictwo dotyczące danych na temat bezpieczeństwa, zgodnie z art. 16c ust. 1 lit. d dyrektywy 2001/83/WE. Referencje literaturowe układa się alfabetycznie w dokumentacji według formatu rozmieszczenia dokumentacji zgodnego z Modułem 4

 

Moduł 5 Sprawozdania z badań klinicznych

Jeżeli wniosek o dopuszczenie do obrotu dotyczy substancji roślinnej, przetworu roślinnego lub ich zestawienia umieszczonego na wspólnotowej liście ustanowionej zgodnie z art. 16f ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE, nie są wymagane dane określone w art. 20a ust. 5, 6 oraz 7 pkt 2 i 3 ustawy.

5.1. Spis treści Modułu 5

 

5.2. Tabelaryczny spis wszystkich badań klinicznych

Zamieścić, jeżeli ma to zastosowanie

5.3. Sprawozdania z badań klinicznych

Zamieścić, jeżeli ma to zastosowanie. Jeżeli są dostępne dane lub były one wymagane, przedstawia się je i podsumowuje w Module 2.7, dla których odpowiedni raport eksperta zamieszcza się w Module 2.5.

5.4. Piśmiennictwo

Referencje literaturowe układa się w dokumentacji alfabetycznie, według formatu rozmieszczenia dokumentacji zgodnego z Modułem 4.

Dla tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych w większości przypadków format CTD uzgodniony dla badań klinicznych nie ma zastosowania, ponieważ danych klinicznych nie ma.

Jednakże w przypadkach, gdy są dane kliniczne np. z badań obserwacyjnych, zamieszczone w celu potwierdzenia, że działania farmakologiczne lub skuteczność są odpowiednie dla tradycyjnego stosowania, te dane przedstawia się zgodnie ze strukturą Modułu 5

 

Piśmiennictwo

Rules governing medicinal products in the European Union, Volume 2B NtA, Presentation and content of the dossier – incorporating the Common Technical Document (CTD).

Guideline on quality of herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products (CPMP/QWP/2819/00 Rev. 1, EMEA/CVMP/814/00 Rev. 2).

Guideline on specifications: test procedures and acceptance criteria for herbal substances, herbal preparations and herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products (CPMP/QWP/2820/00 Rev.1, EMEA/CVMP/815/00 Rev.2).

Załącznik 4. [SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ JAKOŚCI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH HOMEOPATYCZNYCH Z UŻYCIEM FORMATU CTD]

Załącznik nr 4

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ JAKOŚCI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH HOMEOPATYCZNYCH Z UŻYCIEM FORMATU CTD

Celem tego załącznika jest przedstawienie wskazówek dotyczących przygotowywania dokumentacji produktów leczniczych homeopatycznych dołączonej do wniosku zarówno o dopuszczenie do obrotu w procedurze uproszczonej (art. 21 ustawy), jak i o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego (art. 17 ust. 2 ustawy). Punkty zawierają odpowiednie informacje opisane w wytycznych HMPC lub CHMP–ICH. Wnioskodawcy, przygotowując dokumentację dołączaną do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, uwzględniają wytyczne Unii Europejskiej dotyczące jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych, opublikowane przez Komisję Europejską: Wytyczne dotyczące jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych stosowanych u ludzi tomy 3A, 3B, 3C (The rules governing medicinal products in the European Community, volume 3A, 3B, 3C: Guidelines on the quality, safety and efficacy of drug/medicinal products for human use), w ich kolejnych aktualizacjach przyjętych przez CHMP. Wytyczne przyjmowane w ramach działań ICH są uważane za wytyczne Komisji Europejskiej po ich przyjęciu przez CHMP i opublikowaniu. Odwołania do odpowiednich wytycznych Unii Europejskiej lub ICH zostały podane w odpowiednich punktach lub jako aneksy do każdej części dokumentacji. Zaleca się, aby wnioskodawcy sprawdzali stronę EMA (Regulatory Guidance and Procedures – Notes for Guidance). Ponadto, w przypadku braku szczególnych wytycznych CHMP/HMPC dla produktów homeopatycznych pochodzenia roślinnego, należy brać pod uwagę wytyczne CHMP/HMPC dla substancji roślinnych, przetworów roślinnych i roślinnych produktów leczniczych. W odniesieniu do części dokumentacji dotyczącej jakości będą miały także zastosowanie monografie i rozdziały ogólne Farmakopei Europejskiej lub jej tłumaczenia na język polski zawarte w Farmakopei Polskiej, jeżeli Farmakopea Europejska nie zawiera odpowiednich monografii i rozdziałów ogólnych, zastosowanie mają Farmakopea Polska lub odpowiednia farmakopea uznana w państwie członkowskim. Substancją czynną homeopatycznego produktu leczniczego może być homeopatyczny preparat wyjściowy (stock) albo jego rozcieńczenie, natomiast homeopatyczny preparat wyjściowy (stock) może być zarówno przetworzoną, jak i nieprzetworzoną substancją wyjściową. Produkty lecznicze homeopatyczne mogą zawierać wiele homeopatycznych substancji czynnych lub połączenie substancji czynnych pochodzenia biologicznego, chemicznego, mineralnego i roślinnego. Dodatkowo, produkt leczniczy może być samą w sobie homeopatyczną substancją czynną, przetworzonym homeopatycznym preparatem wyjściowym (stock) lub rozcieńczeniem.

3.2.S. Substancja czynna (nazwa, wytwórca)

(Uwaga:

W przypadku produktów leczniczych homeopatycznych, w części S należy przedstawić informacje o materiałach wyjściowych, roztworach macierzystych, rozcieńczeniach pośrednich lub rozcierkach oraz rozcieńczeniach końcowych. W przypadku produktu leczniczego zawierającego więcej niż jedną substancję czynną, informacje wymagane w części S należy podać w całości dla każdej z tych substancji.)

3.2.S.1. Informacje ogólne (nazwa, wytwórca)

3.2.S.1.1. Nazewnictwo (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się definicję homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) i nazwy homeopatyczne. Dla homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) pochodzenia roślinnego zamieszcza się:

1) binominalną nazwę naukową rośliny (rodzaj, gatunek, odmiana i autor) i chemotyp, jeżeli dotyczy;

2) stan (świeży czy wysuszony) oraz części rośliny;

3) inne nazwy (synonimy), nazwy homeopatyczne, nazwy łacińskie;

4) odniesienie do homeopatycznego procesu wytwarzania;

5) opis użytych nośników, rozpuszczalników.

3.2.S.1.2. Struktura (nazwa, wytwórca)

3.2.S.1.3. Właściwości ogólne (nazwa, wytwórca)

3.2.S.2. Wytwarzanie (nazwa, wytwórca)

3.2.S.2.1. Wytwórcy (nazwa, wytwórca)

Podaje się nazwę, adres i zakres odpowiedzialności każdego wytwórcy, uwzględniając zarówno wytwórcę roztworu macierzystego, rozcieńczeń lub rozcierek, jak i wytwórców kontraktowych oraz każde proponowane miejsce wytwarzania lub zakład biorący udział w wytwarzaniu/zbiorze i kontroli.

3.2.S.2.2. Opis procesu wytwarzania i jego kontroli (nazwa, wytwórca)

Opis procesu wytwarzania homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock), rozcieńczeń pośrednich lub rozcierek oraz rozcieńczenia końcowego stanowi deklarację wnioskodawcy o wytwarzaniu homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) i rozcieńczenia końcowego. Informacje te właściwie opisują proces wytwarzania i kontroli. Na przykład, należy przedstawić opis procesu wytwarzania, który zawiera ilości materiałów wyjściowych, rozpuszczalników/nośników, odczynników, jeżeli dotyczy, etapy krytyczne i kontroli, które mają skutkować powtarzalnym procesem wytwarzania materiałów odpowiedniej jakości. Należy załączyć schemat blokowy procesu wytwarzania. Dla homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) i rozcieńczenia końcowego należy odnieść się do odpowiedniej procedury homeopatycznej opisanej w Farmakopei Europejskiej lub w przypadku jej braku do homeopatycznego sposobu wytwarzania opisanego w odpowiedniej farmakopei uznanej w państwie członkowskim.

Różne etapy przygotowania homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) i rozcieńczenia końcowego lub wszystkie czynności wstępne opisuje się w sposób umożliwiający ocenę powtarzalności jakości. Opisuje się materiał, metody i specyficzne ostrzeżenia, w tym światło, wilgotność, różne zanieczyszczenia i temperatura.

Wytyczne: „Chemistry of Active Substances”, „Note for guidance on specifications on quality of Herbal Medical Products”, „Note for guidance on specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Herbal Drugs, Herbal Drug Preparations and Herbal Medicinal Products”, Points to consider on good agricultural and collection practice for starting material of herbal origin”.

Wytyczna CPMP–ICH: „Note for guidance on specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Biotechnological/Biological Products”.

Farmakopea Europejska lub Farmakopea Polska lub odpowiednia farmakopea uznana w państwie członkowskim.

3.2.S.2.3. Kontrola materiałów (nazwa, wytwórca)

Przedstawia się informacje na temat substancji wyjściowych, rozpuszczalników, odczynników lub nośników użytych do wytworzenia homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) oraz końcowego rozcieńczenia.

Nazewnictwo substancji wyjściowych

Dla substancji wyjściowych pochodzenia roślinnego podaje się nazwę naukową, w tym rodzaj, gatunek, odmiana, chemotyp, nazwę użytej części i inne nazwy.

Dla substancji wyjściowych pochodzenia biologicznego podaje się nazwę naukową (np. rodzaj, gatunek zwierzęcia), nazwę użytych tkanek, płynów, części narządów lub narządów i inne nazwy.

Dla minerałów oraz substancji chemicznych podaje się nazwę międzynarodową (INN), nazwę chemiczną i inne nazwy.

Opis substancji wyjściowych

Dla substancji wyjściowych pochodzenia roślinnego podaje się: stan użytego materiału (np. świeży, wysuszony) oraz, jeżeli dotyczy, informacje o aktywności farmakologicznej, składnikach toksycznych lub markerach, jeżeli dotyczy. Dodatkowo należy przedstawić makroskopowy i mikroskopowy opis materiału wyjściowego.

Dla substancji wyjściowych pochodzenia biologicznego podaje się informacje o stanie fizycznym lub anatomicznym i histologicznym (jeżeli dotyczy).

Dla minerałów oraz substancji chemicznych podaje się postać fizyczną, wzór strukturalny, wzór cząsteczkowy i względną masę cząsteczkową, jeżeli dotyczy.

Niezbędne dane pomocnicze

Przedstawia się następujące dane:

1) nazwę i adres dostawcy oraz deklarację dostawcy lub nazwę i adres wytwórcy oraz deklarację wytwórcy, jeżeli jest inny niż wnioskodawca;

2) dane o pochodzeniu/źródle materiału;

3) drogę syntezy lub wytwarzania;

4) wytwarzanie, w tym:

dla substancji wyjściowych pochodzenia roślinnego:

a) naturalny stan rośliny, pochodzenie ze stanu dzikiego czy z uprawy,

b) miejsce zbioru, czas zbioru i, jeżeli dotyczy, etap wegetacji,

c) warunki uprawy,

d) informacje o obróbce zastosowanej przed zbiorem lub po zbiorze,

e) przetwarzanie, jeżeli dotyczy,

f) okres i warunki przechowywania,

dla substancji wyjściowych pochodzenia biologicznego, nieroślinnego:

a) wiek zwierzęcia, historia hodowli,

b) stan zdrowia, sposób hodowli i żywienia zwierząt, techniki immunizacji, opis antygenów, pożywka hodowli,

c) warunki uboju i rozbioru zwierząt, warunki hodowli,

d) wielkość narządu, tkanki, pule płynów,

e) sposób pozyskiwania, obróbka, warunki transportu i warunki przechowywania narządu lub puli narządów lub kultur mikrobiologicznych lub surowic odpornościowych,

f) ustalenia podjęte w celu śledzenia pochodzenia materiałów wyjściowych,

g) ocena ryzyka zakaźności.

dla substancji wyjściowych pochodzących od ludzi:

a) pochodzenie materiału – dane kliniczne dawców,

b) identyfikacja materiału wyjściowego biologicznego, opis płynu, opis tkanki, charakter komórek, pochodzenie, nazwa, odnośniki, objętość próbki, sposób pozyskiwania, transport, warunki przechowywania puli,

c) ocena ryzyka zakaźności,

dla substancji mineralnych i chemicznych:

a) stopień oczyszczenia,

b) lokalizacja zbioru, rejon geograficzny.

Wytyczne: „Chemistry of Active Substances”, „Note for guidance on specifications on quality of Herbal Medical Products”, „Note for guidance on specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Herbal Drugs, Herbal Drug Preparations and Herbal Medicinal Products”, „Virus validation studies: the design, Contribution and Interpretation of Studies Validating the Inactivation and Removal of Viruses”, „Note for guidance on Plasma-Derived Medicinal products”. „Points to consider on good agricultural and collection practice for starting material of herbal origin”.

Wytyczne CPMP–ICH: „Note for guidance on specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Biotechnological/Biological Products” and „Note for guidance on specifications – Test Procedures and Acceptance Criteria for New Drug Substances and New Drug Products – Chemical Substances”.

Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpieczeństwa dla pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi ludzkiej i jej składników oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 08.02.2003 r., str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 346). Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Dz. Urz. UE L 91 z 30.03.2004 r., str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 272).

3.2.S.2.4. Kontrola etapów krytycznych i produktów pośrednich (nazwa, wytwórca)

3.2.S.2.5. Walidacja lub ocena procesów (nazwa, wytwórca)

3.2.S.2.6. Badania rozwojowe procesu wytwarzania (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się odniesienie się do metody wytwarzania opisanej w farmakopei.

3.2.S.3. Charakterystyka (nazwa, wytwórca)

3.2.S.3.1. Opis struktury i innych właściwości (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się, jeżeli dotyczy, potwierdzenie struktury oparte, w szczególności na drodze syntezy, analizie widmowej, aktywności biologicznej, czystości oraz charakterystyce fitochemicznej.

3.2.S.3.2. Zanieczyszczenia (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się informacje o zanieczyszczeniach pochodzących z materiałów wyjściowych lub wynikających z procesu wytwarzania.

Na przykład:

1) potencjalne zanieczyszczenia pochodzące z drogi syntezy;

2) potencjalne zanieczyszczenia z procesu wytwarzania i oczyszczania (produkty degradacji);

3) metody badań analitycznych i kryteria akceptacji;

4) badanie zanieczyszczeń: mineralnych, biologicznych lub botanicznych innych niż opisanych dla homeopatycznej substancji czynnej;

5) oznaczenie pozostałości pestycydów.

3.2.S.4. Kontrola substancji czynnej (nazwa, wytwórca)

3.2.S.4.1. Specyfikacje (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się specyfikacje dla materiałów wyjściowych, homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) i rozcieńczeń końcowych. Przedstawione informacje spełniają odpowiednie wytyczne CHMP/HMPC dotyczące jakości.

Jeżeli substancja wyjściowa jest opisana w Farmakopei Europejskiej lub jej tłumaczeniu na język polski zawartym w Farmakopei Polskiej, jeżeli Farmakopea Europejska nie zawiera odpowiednich monografii i rozdziałów ogólnych, zastosowanie mają Farmakopea Polska lub odpowiednia farmakopea uznana w państwie członkowskim, należy zamieścić odniesienie do monografii i, jeżeli dotyczy, opisać dodatkowe badania. Jeżeli substancja wyjściowa nie jest opisana w farmakopei, należy opracować monografię na podstawie danych naukowych.

3.2.S.4.2. Metody analityczne (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się metody analityczne zastosowane do badań materiałów wyjściowych, homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) i rozcieńczeń końcowych.

Dla substancji wyjściowych pochodzenia roślinnego zamieszcza się:

1) różne techniki chromatografii optymalne do badania składu rośliny,

2) oznaczenie straty masy po suszeniu lub zawartość wody,

3) zawartość głównych składników, jeżeli dotyczy,

4) badanie na potencjalne zafałszowania.

3.2.S.4.3. Walidacja metod analitycznych (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się informacje o walidacji analitycznej, zawierające dane eksperymentalne metod analitycznych użytych do badania substancji wyjściowych, homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) i rozcieńczeń końcowych.

3.2.S.4.4. Badania serii (nazwa, wytwórca)

3.2.S.4.5. Uzasadnienie specyfikacji (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się uzasadnienie dla specyfikacji substancji wyjściowych, homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) i rozcieńczeń końcowych.

3.2.S.5. Wzorce lub materiały odniesienia (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się informacje o wzorcach lub substancjach odniesienia użytych do badania substancji wyjściowych, homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) i rozcieńczeń końcowych.

3.2.S.6. Opakowanie bezpośrednie i system jego zamknięcia (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się opisy opakowania bezpośredniego, wraz z systemem zamknięcia, użytego do przechowywania homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock), rozcieńczeń końcowych, pośrednich rozcieńczeń lub rozcierek i substancji wyjściowych, jeżeli są przechowywane. Zestawienie specyfikacji opakowania bezpośredniego oraz danych dotyczących trwałości homeopatycznego preparatu wyjściowego (stock) może być wystarczające do wykazania przydatności opakowania bezpośredniego do przechowywania i transportu roztworu macierzystego.

3.2.S.7. Trwałość (nazwa, wytwórca)

3.2.S.7.1. Podsumowanie danych na temat trwałości i wnioski (nazwa, wytwórca)

Zamieszcza się dane dotyczące trwałości homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock), rozcieńczeń końcowych oraz substancji wyjściowych, które nie są przetwarzane natychmiast po przebadaniu. Dane na temat trwałości homeopatycznych preparatów wyjściowych (stock) są zazwyczaj możliwe do przeniesienia na rozcieńczenia lub rozcierki otrzymywane z tych roztworów, o ile data ważności rozcieńczeń lub rozcierek nie przekracza daty ważności homeopatycznego preparatu wyjściowego (stock).

3.2.S.7.2. Protokół badań trwałości po uzyskaniu zatwierdzenia i zobowiązanie dotyczące trwałości

3.2.S.7.3. Dane na temat trwałości

Danych na temat trwałości lub powtórnych badań wymaga się dla rozcieńczeń lub rozcierek, jeżeli trwałość nie jest związana z datą ważności homeopatycznego preparatu wyjściowego (stock) i jeżeli nie są one przetwarzane natychmiast po przebadaniu.

3.2.P. Produkt leczniczy (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.1. Opis i skład produktu leczniczego (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.2. Badania rozwojowe nad produktem leczniczym (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.2.1. Skład produktu leczniczego (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.2.1.1. Substancja czynna (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.2.1.2. Substancje pomocnicze (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.2.2. Produkt leczniczy (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.2.2.1. Badania rozwojowe dotyczące składu i postaci farmaceutycznej (nazwa, postać farmaceutyczna)

Przedstawia się różnice pomiędzy produktem leczniczym a produktem użytym do badań klinicznych opisane w Module 3.2.P.1., jeżeli dotyczy.

3.2.P.2.2.2. Nadmiary (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.2.2.3. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.2.3. Badania rozwojowe dotyczące procesu wytwarzania (nazwa, postać farmaceutyczna)

Jeżeli dotyczy, przedstawia się różnice w procesach wytwarzania produktu leczniczego i produktu użytego do badań klinicznych.

3.2.P.2.4. Opakowanie bezpośrednie i system jego zamknięcia (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.2.5. Charakterystyka mikrobiologiczna (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.2.6. Zgodność (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.3. Wytwarzanie (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.3.1. Wytwórcy (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.3.2. Skład serii (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.3.3. Opis procesu wytwarzania i jego kontroli (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.3.4. Kontrole etapów krytycznych i produktów pośrednich (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.3.5. Walidacja i ocena procesu (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.4. Kontrola substancji pomocniczych (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.4.1. Specyfikacje (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.4.2. Metody analityczne (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.4.3. Walidacja metod analitycznych (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.4.4. Uzasadnienie specyfikacji (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.4.5. Substancje pomocnicze pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.4.6 Nowe substancje pomocnicze (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.5. Kontrola produktu leczniczego (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.5.1. Specyfikacje (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.5.2. Metody badań analitycznych (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.5.3. Walidacja metod analitycznych (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.5.4. Badania serii (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.5.5. Charakterystyka zanieczyszczeń (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.5.6. Uzasadnienie specyfikacji (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.6. Wzorce lub materiały odniesienia (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.7. Opakowanie bezpośrednie i system jego zamknięcia (nazwa, postać farmaceutyczna)

Zestawienie specyfikacji opakowania bezpośredniego (wraz z systemem jego zamknięcia) oraz danych dotyczących trwałości produktu leczniczego może być wystarczające do wykazania przydatności opakowania bezpośredniego do przechowywania i transportu produktu leczniczego.

3.2.P.8. Trwałość (nazwa, postać farmaceutyczna)

Jeżeli identyfikacja lub oznaczenie zawartości substancji czynnej nie są możliwe ze względu na stopień rozcieńczenia, wówczas dane na temat trwałości postaci farmaceutycznej mogą być uznane (załącznik nr I dyrektywy 2001/83/WE).

3.2.P.8.1. Podsumowanie danych na temat trwałości i wnioski (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.8.2. Protokół badań trwałości po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie dotyczące trwałości (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.P.8.3. Dane na temat trwałości (nazwa, postać farmaceutyczna)

3.2.A Załączniki

3.2.A.1. Pomieszczenia i wyposażenie (nazwa, wytwórca)

3.2.A.2. Analiza przypadkowych czynników wpływających na bezpieczeństwo (nazwa, postać farmaceutyczna, wytwórca)

3.2.A.3. Nowe substancje pomocnicze

3.2.R. Informacje regionalne

3.3. Piśmiennictwo

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »