reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie okresowej oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób ustalania okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, zwanego dalej „funduszem”, oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu funduszu, w tym zasady zaokrąglania ustalonych wielkości;

2) sposób i termin zawiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „organem nadzoru”, przez fundusz o wysokości okresowej stopy zwrotu funduszu oraz sposób i termin przekazywania przez fundusz informacji o wysokości tej stopy na ogólnodostępnej stronie internetowej;

3) sposób i termin ogłaszania okresowej stopy zwrotu funduszu oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu funduszu.

§ 2.
Okresową stopę zwrotu funduszu ustala się za pomocą następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

OSZ – oznacza okresową stopę zwrotu funduszu,

WJRn – oznacza wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu funduszu,

WJRk – oznacza wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu funduszu.

§ 3.
Okresową porównawczą stopę zwrotu funduszu ustala się za pomocą następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

OPSZ – oznacza okresową porównawczą stopę zwrotu funduszu,

WIGn – oznacza wartość Warszawskiego Indeksu Giełdowego w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową porównawczą stopę zwrotu funduszu,

WIGk – oznacza wartość Warszawskiego Indeksu Giełdowego w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową porównawczą stopę zwrotu funduszu,

WIBORl(3M) – oznacza roczną stopę procentową trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym w każdym dniu okresu, dla którego oblicza się okresową porównawczą stopę zwrotu funduszu; wartość WIBORl(3M) w dniu, w którym nie jest publikowana wartość WIBORl(3M), jest równa wartości WIBORl(3M) z ostatniego dnia, w którym została opublikowana wartość WIBORl(3M),

p.b. – oznacza punkt bazowy równy 1/100 punktu procentowego.

§ 4.
1. W każdym dniu wyceny fundusz ustala wysokość dziennej, tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej okresowej stopy zwrotu funduszu, o której mowa w § 2.

2. Okres oznaczony w dniach albo tygodniach rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wyceny, który nazwą odpowiada końcowemu dniowi okresu, a gdyby takiego dnia wyceny nie było – w dniu następującym po ostatnim dniu wyceny, poprzedzającym dzień odpowiadający końcowemu dniowi okresu.

3. Okres oznaczony w miesiącach, kwartałach, półroczach albo latach rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wyceny, który datą odpowiada końcowemu dniowi okresu, a gdyby takiego dnia wyceny nie było – w dniu następującym po ostatnim dniu wyceny, poprzedzającym dzień odpowiadający datą dniowi końcowemu z miesiąca, w którym przypadałby ten dzień.

§ 5.
1. Fundusz niezwłocznie po ustaleniu wysokości okresowej stopy zwrotu funduszu, o której mowa w § 4 ust. 1, nie później jednak niż do godziny 930 następnego dnia wyceny, zawiadamia organ nadzoru o wysokości okresowej stopy zwrotu funduszu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.

3. Fundusz zamieszcza na ogólnodostępnej stronie internetowej informację o wysokości okresowej stopy zwrotu funduszu w terminie, o którym mowa w ust. 1. Wzór informacji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
1. Na każdy dzień wyceny organ nadzoru ustala wysokość dziennej, tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej okresowej porównawczej stopy zwrotu funduszu zgodnie z § 3, niezwłocznie po sprawdzeniu zgodności informacji przekazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 5 ust. 1, i informacji o wartości aktywów netto funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej funduszu, z bieżącymi informacjami, o których mowa w art. 195 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717).

2. Okres oznaczony w dniach, tygodniach, miesiącach, kwartałach, półroczach albo latach ustala się zgodnie odpowiednio z § 4 ust. 2 albo 3.

§ 7.
Niezwłocznie po ustaleniu wysokości okresowej porównawczej stopy zwrotu funduszu organ nadzoru zamieszcza na ogólnodostępnej stronie internetowej informację o wysokości okresowej i okresowej porównawczej stopy zwrotu funduszu.
§ 8.
Wartość jednostki rozrachunkowej na potrzeby ustalenia stóp zwrotu, o których mowa w § 2 i § 3, oblicza się z dokładnością określoną w przepisach o rachunkowości funduszy emerytalnych, z uwzględnieniem § 10.
§ 9.
Wysokość stóp zwrotu, o których mowa w § 2 i § 3, ustala się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, z uwzględnieniem § 10.
§ 10.
Przy obliczaniu wartości jednostki rozrachunkowej na potrzeby ustalenia okresowej i okresowej porównawczej stopy zwrotu funduszu oraz przy ustalaniu okresowej i okresowej porównawczej stopy zwrotu funduszu zaokrągla się otrzymane wartości w następujący sposób:

1) jeśli następna cyfra po ostatniej cyfrze, do której oblicza się lub ustala wartość, mieści się w przedziale 0–4, zaokrągla się otrzymaną wartość w dół;

2) jeśli następna cyfra po ostatniej cyfrze, do której oblicza się lub ustala wartość, mieści się w przedziale 5–9, zaokrągla się wartość jednostki rozrachunkowej w górę.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJA O WYSOKOŚCI OKRESOWEJ STOPY ZWROTU FUNDUSZU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
 z dnia 22 maja 2014 r. (poz. 753)

WZÓR – INFORMACJA O WYSOKOŚCI OKRESOWEJ STOPY ZWROTU FUNDUSZU

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama