reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot

Na podstawie art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy;

2) wzór informacji zbiorczej o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w poszczególnych gminach przekazywanej przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w roku poprzedzającym rok budżetowy;

3) tryb zwrotu z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, zwanych dalej „wydatkami”;

4) wzór wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków, zwany dalej „wnioskiem”.

§ 2. [Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo]

Wzór informacji, o której mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach]

Wzór informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Zwrot wydatków]

1. Zwrot części wydatków następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przesłany w postaci elektronicznej.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przesyła wniosek właściwemu wojewodzie w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków.

3. We wniosku wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykazuje wykonane wydatki według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który jest przesyłany wniosek.

4. Właściwy wojewoda sprawdza prawidłowość wniosku pod względem rachunkowym oraz formalnym.

5. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów właściwy wojewoda wzywa wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie jest przesyłane w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku nieusunięcia braków lub błędów w tym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Zwrot wydatków następuje na rachunek budżetu gminy w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków.

7. Wzór wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.2)

Minister Administracji i Cyfryzacji: wz. S. Huskowski

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Rozporządzenie w zakresie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz. U. Nr 21, poz. 106), które na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w 2014 r. ma zastosowanie do zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA DANE SOŁECTWA ORAZ O WYSOKOŚCI KWOTY BAZOWEJ (Kb) PRZEKAZYWANEJ WŁAŚCIWEMU WOJEWODZIE PRZEZ WÓJTA (BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA) W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. (poz. 916)

Załącznik nr 1

WZÓR – INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA DANE SOŁECTWA ORAZ O WYSOKOŚCI KWOTY BAZOWEJ (Kb) PRZEKAZYWANEJ WŁAŚCIWEMU WOJEWODZIE PRZEZ WÓJTA (BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA) W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJA ZBIORCZA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINACH ORAZ O WYSOKOŚCI KWOTY BAZOWEJ (Kb) W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH PRZEKAZYWANEJ PRZEZ WOJEWODĘ MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJA ZBIORCZA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINACH ORAZ O WYSOKOŚCI KWOTY BAZOWEJ (Kb) W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH PRZEKAZYWANEJ PRZEZ WOJEWODĘ MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY

infoRgrafika


 

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O ZWROT Z BUDŻETU PAŃSTWA CZĘŚCI WYDATKÓW GMIN W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O ZWROT Z BUDŻETU PAŃSTWA CZĘŚCI WYDATKÓW GMIN W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama