| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 559), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 131).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 131), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 kwietnia 2014 r. (poz. 1016)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.2))3) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1, pobiera się:

1) przy składaniu wniosku o:

a) wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa części A i B, świadectwa bezpieczeństwa oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,

b) wydanie certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w odniesieniu do wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków lub wymagań zawartych w tym certyfikacie,

c) wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji:

– podsystemów strukturalnych składających się na system kolei,

– nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego jako podsystemu strukturalnego, nieobjętego technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej „TSI”,

d) wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu: budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, pojazdu kolejowego oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów

– 100% minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności, a pozostałą część opłaty przy wydawaniu dokumentu;

2) przy wydawaniu dokumentów na podstawie wniosku o:

a) wydanie, przedłużenie ważności, aktualizowanie danych zawartych w licencji maszynisty i wydanie wtórników licencji oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,

b) nadanie i zmianę europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz za dokonanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych,

c) wyrejestrowanie pojazdu kolejowego,

d) odstępstwo od stosowania TSI w przypadkach, o których mowa w art. 25f ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej „ustawą”

– 100% opłaty;

3) w każdym roku kalendarzowym za nadzór nad podmiotami uprawnionymi do:

a) szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty,

b) przeprowadzania badań w celu uzyskania licencji i świadectwa maszynisty

– 100% opłaty płatnej w terminie 30 dni od dnia sporządzenia dokumentu pokontrolnego;

4) za czynności związane z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 1a pkt 6 ustawy, o ile polegają one na wykonywaniu badań i pomiarów – 50% minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności przy rozpoczęciu kontroli, a pozostałą część opłaty przy odbiorze protokołu kontroli.

§ 3. Wysokość opłat za wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa, świadectw bezpieczeństwa oraz za wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu eksploatowanego pojazdu kolejowego:

1) wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.4)), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami „Retro” – wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju czynności;

2) eksploatowanego w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym kolei wąskotorowych – wynosi 20% opłaty dla danego rodzaju czynności.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).6)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 maja 2012 r.7)

WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, ZA KTÓRE POBIERANE SĄ OPŁATY, ORAZ WYSOKOŚĆ TYCH OPŁAT

Nr poz.

Rodzaj czynności

Wysokość opłat (PLN)

Pracochłonność

1

2

3

4

5

6

7

I.

Dotyczące autoryzacji bezpieczeństwa

do 10 godzin

10 do 30 godzin

30 do 40 godzin

40 do 50 godzin

opłata maksymalna ponad 50 godzin

1.

Wydawanie dokumentu autoryzacja bezpieczeństwa

7000

9000

12000

15000

równowartość w złotych 5500 euro*

2.

Przedłużanie ważności autoryzacji bezpieczeństwa

4000

7000

8000

9000

10000

3.

Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa

2000

2500

3000

4000

5000

II.

Dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa – część A

do 10 godzin

10 do 30 godzin

30 do 40 godzin

40 do 50 godzin

opłata maksymalna ponad 50 godzin

1.

Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczeństwa – część A

7000

9000

12000

15000

równowartość w złotych 5500 euro*

2.

Przedłużanie ważności certyfikatu bezpieczeństwa – część A

4000

7000

8000

9000

10000

3.

Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa – część A

2000

2500

3000

4000

5000

III.

Dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa – część B

do 10 godzin

10 do 30 godzin

30 do 40 godzin

40 do 50 godzin

opłata maksymalna ponad 50 godzin

1.

Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczeństwa – część B

4000

5000

6000

9000

równowartość w złotych 5500 euro*

2.

Przedłużanie ważności certyfikatu bezpieczeństwa – część B

3000

5000

6000

8000

10000

3.

Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa – część B

2000

2500

3000

4000

5000

IV.

Dotyczące świadectw bezpieczeństwa

do 10 godzin

10 do 30 godzin

30 do 40 godzin

40 do 50 godzin

opłata maksymalna ponad 50 godzin

1.

Wydawanie dokumentu świadectwa bezpieczeństwa

3000

5000

7000

10000

równowartość w złotych 5500 euro*

2.

Przedłużanie ważności świadectwa bezpieczeństwa

1500

2500

3500

5000

7000

3.

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa

800

1000

1500

2000

3500

V.

Wydawanie certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w odniesieniu do wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków zawartych w tym certyfikacie

do 10 godzin

10 do 30 godzin

30 do 40 godzin

40 do 50 godzin

opłata maksymalna ponad 50 godzin

7000

9000

10000

12000

równowartość w złotych 5500 euro*

 

1

2

3

4

5

6

7

VI.

Dotyczące licencji maszynisty – wydawanie, przedłużanie ważności, aktualizowanie danych zawartych w licencji, wydawanie wtórników licencji

 

1.

W przypadku złożenia wniosku przy pomocy systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa UTK

 

100

2.

W przypadku złożenia wniosku w inny sposób niż w pkt 1

 

200

VII.

Dotyczące zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji

do 10 godzin

10 do 30 godzin

30 do 40 godzin

40 do 50 godzin

opłata maksymalna ponad 50 godzin

1.

Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych

4000

6000

7000

10000

równowartość w złotych 3000 euro*

2.

Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego jako podsystemu strukturalnego nieobjętego TSI

4000

6000

7000

10000

równowartość w złotych 3000 euro*

VIII.

Dotyczące prowadzenia spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o odstępstwa od stosowania TSI w przypadkach, o których mowa w art. 25f ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

do 10 godzin

10 do 30 godzin

30 do 40 godzin

40 do 50 godzin

opłata maksymalna ponad 50 godzin

1100

2000

4000

6000

12000

IX.

Dotyczące europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN)

 

1.

Nadawanie i zmiana europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz dokonywanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, z wyjątkiem zmiany kodu interoperacyjności1)

 

200 za pojazd

2.

Zmiana kodu interoperacyjności

 

20 za pojazd

3.

Dotyczące wyrejestrowania pojazdu kolejowego

 

opłata maksymalna równowartość w złotych 25 euro* za pojazd

4.

Wyrejestrowanie pojazdu kolejowego

 

50 za pojazd

X.

Dotyczące świadectw dopuszczenia do eksploatacji

 

 

1.

Dla budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego – na typ:

do 10 godzin

10 do 20 godzin

20 do 30 godzin

30 do 40 godzin

opłata maksymalna ponad 40 godzin

1.1.

Skrzyżowania torów kolejowych

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

1.2.

Rozjazdu kolejowego

2000

4000

6000

8000

równowartość w złotych 7000 euro*

 

1

2

3

4

5

6

7

1.3.

Szyny kolejowej

1000

2000

3000

4000

równowartość w złotych 7000 euro*

1.4.

Systemu przytwierdzeń

1000

2000

3000

4000

równowartość w złotych 7000 euro*

1.5.

Podkładu kolejowego i podrozjazdnicy

800

1500

2300

3000

równowartość w złotych 7000 euro*

1.6.

Sieci jezdnej, sieci powrotnej i trzeciej szyny metra

2000

4000

6000

8000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.

Dla urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego – na typ:

do 10 godzin

10 do 20 godzin

20 do 30 godzin

30 do 40 godzin

opłata maksymalna ponad 40 godzin

2.1.

Stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

2000

4500

7000

9000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.2.

Urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego

2000

4500

7000

9000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.3.

Urządzeń blokady liniowej

2000

4500

7000

9000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.4.

Systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, w tym: napędu rogatkowego, sygnalizatora drogowego

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.5.

Urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.6.

Urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów kolejowych, w tym: obwodów torowych i liczników osi

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.7.

Urządzeń oddziaływania tor-pojazd

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.8.

Urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.9.

Sygnalizatora kolejowego

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.10.

Dławika torowego

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.11.

Linek dławikowych

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.12.

Wyłącznika szybkiego

2000

4000

6000

8000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.13.

Systemu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

2000

4000

6000

8000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.14.

Systemu automatycznego prowadzenia pociągu

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.15.

Urządzeń łączności przewodowej: zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ruchowej

2000

4500

7000

9000

równowartość w złotych 7000 euro*

 

1

2

3

4

5

6

7

2.16.

Urządzeń łączności bezprzewodowej: pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania

2000

4500

7000

9000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.17.

Systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.18.

Systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.19.

Rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

3.

Dla pojazdów kolejowych – na typ:

do 10 godzin

10 do 30 godzin

30 do 40 godzin

40 do 50 godzin

opłata maksymalna ponad 50 godzin

3.1.

Pojazdu trakcyjnego

4000

10000

20000

40000

równowartość w złotych 30000 euro*

3.2.

Wagonu pasażerskiego

4000

10000

20000

40000

równowartość w złotych 30000 euro*

3.3.

Wagonu towarowego

3000

6000

10000

30000

60000

3.4.

Pojazdu specjalnego

3000

6000

15000

40000

75000

3.5.

Pojazdu pomocniczego

3000

6000

15000

40000

75000

XI.

Dotyczące nadzoru

do 10 godzin

10 do 20 godzin

20 do 30 godzin

30 do 40 godzin

opłata maksymalna ponad 40 godzin

1.

Kontrole w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty

2500

4000

5500

7000

8000

2.

Kontrole w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań w celu uzyskania licencji i świadectwa maszynisty

2500

4000

5500

7000

8000

XII.

Dotyczące kontroli

do 10 godzin

10 do 20 godzin

20 do 30 godzin

30 do 40 godzin

opłata maksymalna ponad 40 godzin

1.

Przestrzegania zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

1900

3600

7000

12000

równowartość w złotych 5000 euro*

2.

Warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

1900

3600

7000

12000

opłata maksymalna równowartość w złotych 5000 euro*

3.

Przestrzegania warunków, jakie powinni spełniać maszyniści, osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra

1900

3600

6000

8000

równowartość w złotych 5000 euro*

 

* Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

1) W opłacie za nadanie i zmianę europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) została wkalkulowana opłata za dokonywanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, z wyjątkiem zmiany kodu interoperacyjności.

 

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962.

3) Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1152) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 oraz z 2014 r. poz. 644, 768 i 962) w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 zmienianej ustawy z dnia 28 marca 2003 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2015 r.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 maja 2012 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. Nr 47, poz. 276), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 230, poz. 1372), tj. z dniem 28 stycznia 2012 r.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 131), które weszło w życie z dniem 12 lutego 2013 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »