REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1766

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 26 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 687) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci;”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Oferta zawiera w szczególności:

1) wniosek o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej na przedsięwzięcie gospodarcze, realizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składany na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia;

2) wysokość oferowanej ceny z tytułu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu – w przypadku gdy specyfikacja zawiera informacje, o których mowa w § 5 ust. 2;

3) inne dokumenty wymagane w specyfikacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

2. Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim.”;

3) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE INWESTYCYJNEJ POMOCY REGIONALNEJ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE GOSPODARCZE, REALIZOWANE NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, SKŁADANY W RAMACH OFERTY NA UDZIELENIE ZEZWOLENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 listopada 2014 r. (poz. 1766)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE INWESTYCYJNEJ POMOCY REGIONALNEJ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE GOSPODARCZE, REALIZOWANE NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, SKŁADANY W RAMACH OFERTY NA UDZIELENIE ZEZWOLENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA