REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 254 poz. 2539

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zasady, warunki oraz sposób przeprowadzania przetargów i rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, zwanej dalej „strefą”.
§ 2.
1. Celem przetargu i rokowań jest ustalenie przedsiębiorców, których planowane przedsięwzięcia gospodarcze na terenie strefy w największym stopniu przyczyniają się do realizacji planu rozwoju strefy określonego rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Przetargi i rokowania przeprowadza Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., zwana dalej „Zarządzającym”.

§ 3.
1. Przetargi i rokowania są podejmowane na podstawie publicznego zaproszenia.

2. W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie i nabycie prawa do nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie strefy Zarządzający przeprowadza przetarg łączny.

3. W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie Zarządzający przeprowadza rokowania, w trakcie których ustala się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przedmiot działalności oraz minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych i minimalną liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku tej inwestycji.

§ 4.
1. Zarządzający zaprasza do przetargu lub rokowań, zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej strefy w języku polskim oraz w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Zaproszenie może być ogłoszone w prasie zagranicznej.

2. Zaproszenie do przetargu lub rokowań zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę Zarządzającego oraz nazwę strefy;

2) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;

3) miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

3. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, zaproszenie do przetargu zawiera również informację o nieruchomości lub innych składnikach majątkowych położonych na terenie strefy, które mają być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy.

§ 5.
1. Specyfikacja, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, zawiera w szczególności:

1) tekst regulaminu strefy;

2) informacje o kryteriach oceny przedsięwzięć gospodarczych, o których mowa w § 11, planowanych na terenie strefy przez przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia;

3) opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci, w tym dokumentach potwierdzających ich formę prawną oraz kondycję finansową;

4) istotne postanowienia umowy lub umów, które mają być zawarte z Zarządzającym, lub ogólne warunki albo wzór umowy, jeżeli Zarządzający wymaga od oferenta, żeby zawarł z nim umowę na takich warunkach;

5) opis sposobu udzielania przez Zarządzającego wyjaśnień dotyczących specyfikacji;

6) określenie położonego na terenie strefy mienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy;

7) termin, do którego oferent będzie związany ofertą.

2. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, specyfikacja zawiera również:

1) szczegółowy opis nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu;

2) informację co do sposobu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu i wysokości oferowanej opłaty z tego tytułu;

3) wymagania dotyczące wadium, jeżeli przewiduje się jego złożenie;

4) informację o uzyskaniu przez Zarządzającego zgody właściwego organu na zbycie praw do nieruchomości.

§ 6.
Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

1) nazwę i siedzibę oferenta albo imię, nazwisko i adres, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna;

2) wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny planowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodarczych na terenie strefy i warunków ich realizacji (biznesplan, studium wykonalności);

3) nazwę i siedzibę podmiotu występującego w imieniu oferenta albo imię, nazwisko i adres, jeżeli w imieniu oferenta występuje osoba fizyczna – w przypadku gdy zachodzi taka sytuacja;

4) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;

5) wysokość oferowanej ceny z tytułu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu – w przypadku gdy specyfikacja zawiera informację określoną w § 5 ust. 2.

§ 7.
1. Termin składania ofert, wyznaczony przez Zarządzającego, nie może być krótszy niż 21 dni, licząc od dnia zaproszenia do przetargu lub rokowań.

2. Ofertę odrzuca się, jeżeli nie odpowiada wymogom ustalonym w § 6. Zarządzający niezwłocznie zawiadamia oferenta o odrzuceniu jego oferty.

§ 8.
Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zarządzający:

1) zamieszcza na stronie internetowej strefy informację o wyborze oferty;

2) powiadamia pisemnie wyłonionego w drodze postępowania oferenta o warunkach realizacji ustaleń przetargu lub rokowań.

§ 9.
1. Zarządzający może unieważnić przetarg lub odstąpić od rokowań w przypadku, gdy:

1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

2) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości.

2. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadamia pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 10.
Zarządzający przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wyniki postępowania przetargowego lub rokowań w celu wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, o ile minister właściwy do spraw gospodarki nie powierzy Zarządzającemu wydawania zezwoleń.
§ 11.
Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, powinna być dokonana na podstawie następujących kryteriów:

1) przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas oraz działalności, której prowadzenie planuje na terenie strefy;

2) wartości i warunków realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji planowanych na terenie strefy;

3) udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie;

4) udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju;

5) zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie strefy przez innych przedsiębiorców;

6) stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowanych przedsięwzięć w zakresie jego ochrony;

7) stopnia innowacyjności technologii przedsięwzięć i działalności planowanej na terenie strefy.

§ 12.
Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 13.
§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 37, poz. 436).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA