REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1793

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zasady wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej]

Rozporządzenie reguluje szczegółowe zasady wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności:

1) standardy wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy ratowniczo-gaśnicze i specjalne oraz w sprzęt i środki techniczne;

2) normy wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, pojazdy i środki techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego;

3) normy wyposażenia krajowych baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych.

§ 2. [Standard minimalnego wyposażenia]

1. Ustala się standard minimalnego wyposażenia komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, w tym jednostek ratowniczo-gaśniczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

2. Ustala się standard minimalnego dodatkowego wyposażenia komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem oceny zagrożenia na obszarze powiatu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.3)), zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

3. Ustala się standard minimalnego wyposażenia komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

4. Ustala się normy minimalnego wyposażenia specjalistycznych grup ratowniczych, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, stanowiącego dodatkowe wyposażenie komend powiatowych (miejskich) i wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

5. Ustala się standard minimalnego wyposażenia szkół Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

6. Komendanci, o których mowa w § 4 ust. 2, mogą, w zależności od potrzeb lokalnych, wprowadzać do wyposażenia podległych jednostek inne rodzaje pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oraz sprzętu i środków technicznych niż wymienione w załącznikach do rozporządzenia.

7. Szczegółowe wymagania techniczne dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oraz sprzętu i środków technicznych określają przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Polskie Normy dotyczące sprzętu pożarniczego oraz dokumenty odniesienia.

§ 3. [Krajowa baza sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych]

1. Na potrzeby działań ratowniczych tworzy się w każdym województwie krajową bazę sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych, zwaną dalej „bazą”.

2. W skład bazy, o której mowa w ust. 1, wchodzą pojazdy ratowniczo-gaśnicze i specjalne oraz sprzęt i środki techniczne z terenu województwa, stanowiące wyposażenie komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa i komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym pojazdy, środki i sprzęt określone w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia.

3. Normę minimalnego wyposażenia bazy, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 4. [Tabela wyposażenia]

1. Standardy wyposażenia oraz norma minimalnego wyposażenia stanowią podstawę opracowania zestawienia należnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oraz sprzętu i środków technicznych na obszarze powiatu i województwa wraz z ich rozmieszczeniem, zwanego dalej „tabelą wyposażenia”.

2. Tabelę wyposażenia ustalają:

1) na obszarze województwa – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,

2) na obszarze powiatu – komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

3) w szkołach Państwowej Straży Pożarnej – komendanci szkół w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej

– nie rzadziej niż raz na 5 lat po dokonaniu oceny zagrożenia na obszarze powiatu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

§ 5. [Pojazdy ratowniczo-gaśnicze i specjalne oraz sprzęt i środki techniczne]

1. W tabeli wyposażenia uwzględnia się pojazdy ratowniczo-gaśnicze i specjalne oraz sprzęt i środki techniczne, o których mowa w § 2 ust. 6, z wyjątkiem pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oraz sprzętu i środków technicznych, które pozostają w dalszej eksploatacji do czasu ich wycofania.

2. Pojazdy ratowniczo-gaśnicze i specjalne oraz sprzęt i środki techniczne stanowiące dotychczasowe wyposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej niewymienione w tabeli wyposażenia pozostają w dalszej eksploatacji do czasu wycofania ich ze względów technicznych, zbycia lub przekazania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 6. [Ustalenie pierwszych tabel wyposażenia]

1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia komendanci, o których mowa w § 4 ust. 2, ustalą pierwsze tabele wyposażenia.

2. Do czasu ustalenia pierwszych tabel wyposażenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 93, poz. 1035).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351 oraz z 2014 r. poz. 502 i 616.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635.

Załącznik 1. [STANDARD MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA KOMEND POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, W TYM JEDNOSTEK RATOWNICZO-GAŚNICZYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 listopada 2014 r. (poz. 1793)

Załącznik nr 1

STANDARD MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA KOMEND POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, W TYM JEDNOSTEK RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

Lp.

Rodzaj pojazdu lub sprzętu

Liczba/ilość

1

Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy

1 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej

2

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy

1 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej

3

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

1 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej

4

Samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem hydraulicznym

1 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej

5

Samochód ratownictwa technicznego1)

1 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej

6

Pompa przenośna do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm3/min

2 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej

7

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych2)

2 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej

8

Zestaw ratownictwa medycznego R12)

2 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej

9

Samochód operacyjny

1 na każde rozpoczęte 100 tys. mieszkańców powiatu, ale nie mniej niż 2

10

Mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą

1 na każde 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, ale nie mniej niż 1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej

11

Lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

1 na każde 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, ale nie mniej niż 1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej

12

Motopompa pożarnicza minimum M 8/8

1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej

13

Ponton lub łódź ratownicza z silnikiem

1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej

14

Zestaw do dekontaminacji wstępnej

1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej

15

Zapas butli do aparatów powietrznych3)

1 butla na każdą jednostkę ratowniczo-gaśniczą; nie mniej niż 4 butle na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej

16

Sprężarka do aparatów powietrznych butlowych

1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej

17

Zapas środka pianotwórczego

umożliwiający jednokrotne napełnienie zbiorników samochodów ratowniczo-gaśniczych o pojemności do 800 dm3

 

1) Nie dotyczy, jeżeli samochód wymieniony w lp. 2 lub 3 jest wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego spełniający wymagania wyposażenia do realizacji czynności podstawowych lub w wyposażeniu jednostki znajduje się lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego.

2) W tym zestawy będące w wyposażeniu samochodów wymienionych w lp. 2, 3 lub 5.

3) Niezależnie od zapasu butli w wyposażeniu pojazdów wymienionych w lp. 2 i 3.

Załącznik 2. [STANDARD MINIMALNEGO DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA KOMEND POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 2

STANDARD MINIMALNEGO DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA KOMEND POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj
zagrożenia

pożarowe – obiekty mieszkalne
i obiekty użyteczności publicznej

pożarowe
– zakłady przemysłowe, bazy paliw, gazoporty i w transporcie towarów niebezpiecznych

pożarowe
– lasy

chemiczne

powodziowe

katastrofy
techniczne
w ruchu
drogowym
i kolejowym

N II

N III

N II

N III

N II

N III

N II

N III

N II

N III

N II

N III

Wyposażenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mobilny zapas pianotwórczego środka gaśniczego o pojemności minimum 4000 dm3 1)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, minimum GCBA 7/40

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3

Działko wodno-pianowe (przenośne lub przewoźne), minimum DWP 402)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Samochód z modułem proszkowym lub przyczepa z agregatem proszkowym, lub agregat proszkowy – masa proszku gaśniczego: 50 kg ≤ m.p. < 250 kg4)

 

X

X3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Samochód z modułem proszkowym lub przyczepa proszkowa – masa proszku gaśniczego: 250 kg ≤ m.p. < 1500 kg lub samochód proszkowy (lub kontener) – masa proszku gaśniczego: m.p. ≥ 1500 kg

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

6

Quad
lub transporter

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

7

Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 6000 dm3/min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

8

Zestaw pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności łącznej minimum 6000 dm3/min

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

9

Motopompa pożarnicza o wydajności minimum 4000 dm3/min

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

10

Łódź ratownicza z silnikiem co najmniej 6-osobowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

11

Skokochron o powierzchni pola skoku minimum 40 m2

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ubrania chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1 (4 kpl.)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

1) Nie dotyczy, jeżeli ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (lp. 2) ma zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 4000 dm3.

2) Nie dotyczy, jeżeli ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (lp. 2) jest wyposażony w przenośne lub przewoźne działko wodno-pianowe o wielkości minimum DWP 40.

3) Dopuszcza się agregat proszkowy z proszkiem gaśniczym o masie 25 kg lub 2 gaśnice z zawartością 12 kg proszku.

4) Nie dotyczy, jeżeli na terenie powiatu znajduje się samochód z modułem proszkowym lub przyczepa proszkowa (masa proszku gaśniczego: 250 kg ≤ m.p. < 1500 kg), lub samochód proszkowy (masa proszku gaśniczego: m.p. ≥ 1500 kg).

Jeżeli pojazd lub sprzęt jest używany do likwidowania różnych zagrożeń, należy przy planowaniu wyposażenia liczyć go tylko raz.

Załącznik 3. [STANDARD MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 3

STANDARD MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj pojazdu

Liczba

1

Samochód operacyjny

6

2

Mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą

1

3

Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy

1

4

Autobus do przewozu ratowników (minimum 30-miejscowy)1)

1

5

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy1)

1

6

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy1)

1

7

Lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t1), 2)

2

 

1) Pojazd stanowi wyposażenie ośrodka szkolenia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

2) W tym 1 sztuka w wyposażeniu ośrodka szkolenia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik 4. [NORMY MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA SPECJALISTYCZNYCH GRUP RATOWNICZYCH]

Załącznik nr 4

NORMY MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA SPECJALISTYCZNYCH GRUP RATOWNICZYCH

Lp.

Rodzaj pojazdu lub sprzętu

Liczba

Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego

1

Samochód do transportu zespołu ratowniczego i wyposażenia

1 dla grupy składającej się z 2 ratowników

2

Lekki samochód ratownictwa wodnego

1 dla grupy składającej się z 3 ratowników

3

Średni samochód ratownictwa wodnego

1 dla grupy składającej się z co najmniej 5 ratowników

Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego

4

Samochód do transportu zespołu ratowniczego i wyposażenia

1 dla grupy składającej się z 2 ratowników

5

Lekki samochód ratownictwa wysokościowego

1 dla grupy składającej się z co najmniej 3 ratowników

6

Średni samochód ratownictwa wysokościowego

1 dla grupy składającej się z co najmniej 5 ratowników

7

Lekki lub średni samochód ratownictwa technicznego

1 dla grupy składającej się z co najmniej 5 ratowników

Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza

8

Samochód podzespołu poszukiwawczo-ratowniczego

1 dla grupy składającej się z co najmniej 8 ratowników

9

Samochód podzespołu ratowniczego i wsparcia technicznego

1 dla grupy składającej się z co najmniej 8 ratowników

Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego

10

Średni lub ciężki samochód ratownictwa technicznego z żurawiem

1 dla grupy

11

Ciężki samochód ratownictwa drogowego

1 dla grupy

12

Żuraw samochodowy o udźwigu maksymalnym minimum 30 t

1 dla grupy składającej się z co najmniej 9 ratowników

Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego

13

Lekki samochód rozpoznania chemicznego

1 dla grupy składającej się z 3–5 ratowników

14

Lekki, średni lub ciężki samochód lub kontener ratownictwa chemicznego

1 dla grupy składającej się z 8–11 ratowników

15

Lekki, średni lub ciężki samochód ratownictwa technicznego

1 dla grupy składającej się z 8–11 ratowników

16

Średni lub ciężki samochód lub kontener ratownictwa chemicznego

1 dla grupy składającej się z co najmniej 12 ratowników

17

Średni lub ciężki samochód ratownictwa technicznego

1 dla grupy składającej się z co najmniej 12 ratowników

 

Jeżeli pojazd lub sprzęt jest przeznaczony dla różnych grup specjalistycznych, należy przy obliczaniu uwzględniać nie więcej niż jeden pojazd na jednostkę ratowniczo-gaśniczą, z uwzględnieniem samochodu ratownictwa technicznego określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 5.

Załącznik 5. [STANDARD MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 5

STANDARD MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj pojazdu lub sprzętu

Liczba

Wyposażenie do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

1

Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy

1

2

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy

1

3

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

1

4

Samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem hydraulicznym

1

5

Samochód ratownictwa technicznego1)

1

6

Pompa przenośna do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm3/min

2

7

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych2)

2

8

Zestaw ratownictwa medycznego R12)

2

Wyposażenie do realizacji procesu dydaktycznego

9

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy

2

10

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

1

11

Samochód ratownictwa technicznego, minimum średni

1

12

Samochód ratownictwa chemicznego, minimum średni

1

13

Autobus do przewozu ratowników

3

14

Mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą

2

15

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych

6

16

Zestaw ratownictwa medycznego R1

6

17

Zestaw wyposażenia do realizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa3)

7

18

Zestaw do nauki z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

6

Wyposażenie dodatkowe do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w ramach odwodów operacyjnych

19

Samochód operacyjny

2

20

Lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

2

21

Samochód zaopatrzeniowy (ładowność minimum 6 t)

1

22

Samochód wężowy (minimum 3000 m węży W 110)4)

1

23

Nośnik kontenerowy

1 na każde
4 kontenery, nie mniej
niż 1

24

Przyczepa do przewozu kontenerów

1 na każde
4 kontenery, nie mniej
niż 1

25

Samochód, przyczepa lub kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych

1

26

Kontener kwatermistrzowski

2

27

Kontener sanitarny

1

28

Kontener logistyczny

1

29

Kontener do dekontaminacji

1

30

Mobilny zapas motopomp do wody zanieczyszczonej o wydajności 1000–2400 dm3/min – 10 szt. (kontener, przyczepa lub samochód zaopatrzeniowy)

1

 

1) Nie dotyczy, jeżeli samochód wymieniony w lp. 2 jest wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego spełniający wymagania wyposażenia do realizacji czynności podstawowych.

2) W tym zestawy będące w wyposażeniu samochodów wymienionych w lp. 2, 3 lub 5.

3) Dotyczy szkół aspirantów.

4) Dopuszcza się kontener lub przyczepę.

Załącznik 6. [NORMA MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA BAZY SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH]

Załącznik nr 6

NORMA MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA BAZY SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH

Lp.

Rodzaj pojazdu lub sprzętu

Liczba

1

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy

1 na każdą komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej

2

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

1 na każdą komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej

3

Samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem hydraulicznym

1 na każdą komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej

4

Samochód lub przyczepa z modułem proszkowym (masa proszku gaśniczego: 250 kg ≤ m.p. < 1500 kg)1)

umożliwiająca dojazd w czasie do 60 minut w każde miejsce województwa2)

5

Samochód lub kontener z agregatem proszkowym (co najmniej 1500 kg proszku)

umożliwiająca dojazd w czasie do 120 minut w każde miejsce województwa2)

6

Średni samochód ratownictwa technicznego3)

umożliwiająca dojazd w czasie do 60 minut w każde miejsce województwa2)

7

Ciężki samochód ratownictwa technicznego

umożliwiająca dojazd w czasie do 120 minut w każde miejsce województwa2)

8

Mobilny zapas pożarniczych węży tłocznych W 110 (samochód, przyczepa lub kontener) – minimum 6000 m (2 × 3000 m lub 3 × 2000 m węży)

1

9

Samochód zaopatrzeniowy (ładowność minimum 6 t)

1 na każde 5 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej

10

Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia)

umożliwiająca dojazd w czasie do 60 minut w każde miejsce województwa2)

11

Samochód lub kontener dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko dowodzenia)

1

12

Samochód, przyczepa lub kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych (zapas minimum 20 aparatów oddechowych i 20 butli)4)

umożliwiająca dojazd w czasie do 90 minut w każde miejsce województwa2)

13

Autocysterna, kontener lub przyczepa do transportu środka pianotwórczego (z zapasem środka pianotwórczego minimum 8000 dm3)

umożliwiająca dojazd w czasie do 90 minut w każde miejsce województwa2) (nie mniej niż 2)

14

Autocysterna lub kontener ze zbiornikiem na wodę, lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wody (minimum 9000 dm3)

umożliwiająca dojazd w czasie do 60 minut w każde miejsce województwa2)

15

Autobus do przewozu ratowników (minimum 30-miejscowy)

1 na każde rozpoczęte 15 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej

16

Nośnik kontenerowy

1 na każde 4 kontenery, nie mniej niż 2

17

Kontener przeciwpowodziowy z łodziami

1

18

Kontener przeciwpowodziowy z zaporami

1

19

Łódź ratownicza z silnikiem co najmniej 6-osobowa5)

6

20

Kontener inżynieryjno-techniczny

1

21

Kontener kwatermistrzowski

1 na każde rozpoczęte 20 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej

22

Kontener sanitarny

1

23

Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 6000 dm3/min

1 na każde 5 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej

24

Mobilny zapas pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności 1000–2400 dm3/min – 10 szt. (kontener, przyczepa lub samochód kwatermistrzowski), zlokalizowany na terenie jednego powiatu

1

25

Motopompa pożarnicza o wydajności minimum 4000 dm3/min

umożliwiająca dojazd w czasie do 90 minut w każde miejsce województwa2)

26

Przenośne lub przewoźne działko wodno-pianowe minimum DWP 40

umożliwiająca dojazd w czasie do 90 minut w każde miejsce województwa2)

27

Zapory przeciwolejowe elastyczne

300 m

28

Agregat lub generator piany lekkiej o wydajności minimum 150 m3/min

4

29

Agregat prądotwórczy przewoźny o mocy minimum 15 kVA

1 na każde 3 komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej

30

Namiot do pracy sztabu, o powierzchni wewnętrznej minimum 20 m2

2

 

1) Nie dotyczy, jeżeli samochód lub kontener z agregatem proszkowym (co najmniej 1500 kg proszku) – lp. 5 spełnia kryterium dojazdu w czasie do 60 minut.

2) Kryterium dojazdu w czasie może być zapewnione z wykorzystaniem zasobów sąsiedniego województwa.

3) Nie dotyczy, jeżeli ciężki samochód ratownictwa technicznego – lp. 7 spełnia kryterium dojazdu w czasie 60 minut.

4) Niezależnie od zapasu butli określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 15.

5) Niezależnie od łodzi ratowniczych znajdujących się w kontenerze przeciwpowodziowym z łodziami – lp. 17.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA