REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1885

USTAWA

z dnia 5 grudnia 2014 r.

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej]

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.2)) w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim:

1) określających firmę producenta w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.3)) i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) umożliwiających identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru jest oczywiste.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy towarów, w stosunku do których przepisy odrębne szczegółowo regulują obowiązki w zakresie oznakowania.”.

Art. 2. [Wyłączenie stosowania przepisu ustawy]

Przepisu art. 20 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do towarów:

1) wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym;

2) wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


1) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 17 kwietnia 2014 r., pod numerem 2014/0182/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138 i 1146.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106, z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586 oraz z 2014 r. poz. 1662.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
  • Data wejścia w życie: 2015-01-07
  • Data obowiązywania: 2015-01-07
  • Dokument traci ważność: 2018-04-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA