REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1896

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym (Dz. U. Nr 165, poz. 1357, z 2007 r. Nr 96, poz. 638 oraz z 2008 r. Nr 167, poz. 1038) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tabelę kwalifikacji zawodowych odpowiadających poszczególnym grupom i specjalnościom, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

2) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. G. Karpiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 19 grudnia 2014 r. (poz. 1896)

Załącznik nr 1

TABELA NR 1

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ FUNKCJONARIUSZ NA STANOWISKU SZEFA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

Lp.

Nazwa stanowiska

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe*)

Staż służby (w latach)

1

Szef BOR

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

2

Zastępca szefa BOR – szef pionu działań ochronnych

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

3

Zastępca szefa BOR – szef pionu logistyki

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

4

Dyrektor gabinetu

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

5

Zastępca szefa pionu – dyrektor sztabu

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

6

Dyrektor zarządu

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

7

Dyrektor zarządu – główny księgowy

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

7

8

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych – dyrektor zarządu

tytuł magistra, magistra inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

9

Zastępca dyrektora sztabu – szef centrum kierowania

tytuł magistra, magistra inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

10

Zastępca dyrektora sztabu – szef centrum szkolenia i doskonalenia zawodowego

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

11

Zastępca dyrektora zarządu – szef centrum zaopatrzenia logistycznego

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

12

Zastępca dyrektora zarządu – szef służby zdrowia

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

7

13

Naczelnik wydziału

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

14

Naczelnik wydziału – radca prawny

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

5

15

Koordynator – szef ochrony Prezydenta RP

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

16

Koordynator – szef ochrony Prezesa RM

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

17

Koordynator zespołu

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

18

Koordynator zespołu – audytor wewnętrzny

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

19

Koordynator zespołu – główny specjalista

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

20

Kierownik ambulatorium

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

5

21

Kierownik poradni badań profilaktycznych

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

5

22

Kierownik pracowni psychologicznej

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

5

23

Kierownik sekcji

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

24

Kierownik kancelarii

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

25

Kierownik archiwum

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

26

Kierownik magazynów

średnie

przeszkolenie podstawowe

2

27

Kierownik strzelnicy

średnie

przeszkolenie podstawowe

2

*) Przeszkolenie podstawowe oznacza ukończenie przeszkolenia przygotowującego do służby w Biurze Ochrony Rządu. Przeszkolenie specjalistyczne oznacza zdanie egzaminu na stopień podoficera lub chorążego albo odbycie przeszkolenia specjalistycznego zakończonego zdaniem egzaminu oficerskiego przed komisją powołaną przez Szefa Biura Ochrony Rządu.

TABELA NR 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ FUNKCJONARIUSZ NA INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Lp.

Nazwa stanowiska

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe*)

Staż służby (w latach)

1

Zastępca szefa pionu działań ochronnych

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

2

Zastępca szefa logistyki

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

3

Zastępca dyrektora zarządu

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

4

Zastępca pełnomocnika ochrony informacji niejawnych – zastępca dyrektora zarządu

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

7

5

Radca

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

6

Koordynator

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

7

Ksiądz kapelan

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

8

Główny specjalista

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

9

Główny specjalista – audytor

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

10

Główny specjalista – instruktor

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

11

Główny specjalista – koordynator

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

5

12

Radca prawny

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

3

13

Starszy specjalista

tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

3

14

Starszy lekarz

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

3

15

Starszy psycholog

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

3

16

Starszy specjalista – instruktor

tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

3

17

Specjalista

tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

3

18

Specjalista – instruktor

tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

3

19

Specjalista ratownik medyczny – instruktor

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

3

20

Młodszy specjalista

tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

2

21

Młodszy specjalista – ratownik medyczny

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

2

22

Lekarz

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

23

Psycholog

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

24

Rzecznik prasowy

tytuł magistra, magistra

inżyniera lub tytuł

równorzędny

przeszkolenie specjalistyczne

3

25

Ekspert ochrony

tytuł licencjata, inżyniera

lub równorzędny lub

średnie

przeszkolenie

specjalistyczne lub

podstawowe

2

26

Starszy funkcjonariusz

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

27

Starszy funkcjonariusz / instruktor

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

28

Starszy funkcjonariusz / starszy pirotechnik

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

29

Starszy instruktor

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

30

Starszy instruktor / przewodnik psa

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

31

Starszy kancelista

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

32

Starszy kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

33

Starszy magazynier

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

34

Starszy pielęgniarz

według odrębnych przepisów

przeszkolenie podstawowe

1

35

Starsza pielęgniarka

według odrębnych przepisów

przeszkolenie podstawowe

1

36

Starszy pirotechnik

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

37

Starszy pirotechnik / kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

38

Starszy pirotechnik / magazynier

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

39

Starszy pirotechnik / przewodnik psa

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

40

Starszy ratownik medyczny

według odrębnych przepisów

przeszkolenie podstawowe

1

41

Starszy ratownik medyczny / instruktor

według odrębnych przepisów

przeszkolenie podstawowe

1

42

Starszy sanitariusz / kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

43

Starszy technik

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

44

Starszy technik / kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

45

Archiwista

średnie

przeszkolenie podstawowe

46

Funkcjonariusz

średnie

przeszkolenie podstawowe

47

Funkcjonariusz / pirotechnik

średnie

przeszkolenie podstawowe

48

Dyspozytor

średnie

przeszkolenie podstawowe

49

Kasjer

średnie

przeszkolenie podstawowe

50

Kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

51

Kurier poczty

średnie

przeszkolenie podstawowe

52

Magazynier

średnie

przeszkolenie podstawowe

53

Pielęgniarz

według odrębnych przepisów

przeszkolenie podstawowe

54

Pielęgniarka

według odrębnych przepisów

przeszkolenie podstawowe

55

Pirotechnik

średnie

przeszkolenie podstawowe

56

Ratownik medyczny

według odrębnych przepisów

przeszkolenie podstawowe

57

Ratownik medyczny – instruktor

według odrębnych przepisów

przeszkolenie podstawowe

58

Rusznikarz

średnie

przeszkolenie podstawowe

59

Technik

średnie

przeszkolenie podstawowe

60

Technik/kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

61

Zaopatrzeniowiec

średnie

przeszkolenie podstawowe

*) Przeszkolenie podstawowe oznacza ukończenie przeszkolenia przygotowującego do służby w Biurze Ochrony Rządu. Przeszkolenie specjalistyczne oznacza zdanie egzaminu na stopień podoficera lub chorążego albo odbycie przeszkolenia specjalistycznego zakończonego zdaniem egzaminu oficerskiego przed komisją powołaną przez Szefa Biura Ochrony Rządu.

Załącznik 2. [TABELA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM GRUPOM I SPECJALNOŚCIOM]

Załącznik nr 2

TABELA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM GRUPOM I SPECJALNOŚCIOM

Symbol

Grupa

Symbol

Specjalność

Kwalifikacje zawodowe*)

01 korpus osobowy ogólnoochronny

1

ochrony osób i obiektów

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

ochrona osób

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

ochrona obiektów

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

04

działanie specjalne

przeszkolenie specjalistyczne

05

rozpoznanie i zabezpieczenie

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

06

operacyjno-szkoleniowa

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

07

działania profilaktyczne

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

2

elektronicznych systemów zabezpieczeń

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

02

rozpoznania antypodsłuchowego

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

sygnalizacji alarmowej i kontroli dostępu

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

04

telewizja ochronna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

05

techniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

3

szkolenia

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

02

szkolenie ogólne

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

szkolenie taktyczne

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

04

szkolenie obronne

przeszkolenie specjalistyczne

05

wychowanie fizyczne

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

06

nauczanie języków obcych

przeszkolenie specjalistyczne

07

szkolenie strzeleckie

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

02 korpus osobowy pirotechniki

1

rozpoznania pirotechnicznego, radiologicznego i biochemicznego

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

rozpoznanie pirotechniczne

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

rozpoznanie radiologiczne

przeszkolenie specjalistyczne

04

przewodnik psów służbowych

przeszkolenie podstawowe

05

rozpoznanie biochemiczne

przeszkolenie specjalistyczne

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

03 korpus osobowy łączności

1

łączności stacjonarnej

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

obsługa łączności przewodowej i telekomunikacyjnej urządzeń końcowych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

teleinformatyka

przeszkolenie specjalistyczne

04

teletransmisja

przeszkolenie specjalistyczne

05

telekomutacja

przeszkolenie specjalistyczne

06

eksploatacja central telefonicznych i telegraficznych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

07

obsługa urządzeń zasilających sprzęt telekomunikacyjny

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

08

budowa linii kablowych

przeszkolenie podstawowe

2

łączności radiowej i satelitarnej

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

obsługa aparatowni radioodbiorczych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

obsługa wozu dowodzenia

przeszkolenie podstawowe

04

obsługa ruchomego węzła łączności

przeszkolenie podstawowe

05

obsługa urządzeń radioliniowych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

3

łączności specjalnej

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

obsługa urządzeń łączności specjalnej i telegraficznej

przeszkolenie podstawowe

4

techniczna

01

ogólnotechniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

eksploatacja i naprawa sprzętu radiowego

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

eksploatacja i naprawa sprzętu radioliniowego

przeszkolenie specjalistyczne

04

eksploatacja i naprawa cyfrowych urządzeń łączności

przeszkolenie specjalistyczne

05

eksploatacja i konserwacja końcowych urządzeń telekomunikacyjnych

przeszkolenie podstawowe

06

eksploatacja i naprawa sprzętu telefoniczno-telegraficznego

przeszkolenie specjalistyczne

07

eksploatacja i naprawa urządzeń zasilających i zespołów prądotwórczych

przeszkolenie podstawowe

08

gospodarka i zaopatrzenie

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

04 korpus osobowy informatyki

1

projektowo-programowa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

02

projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych

przeszkolenie specjalistyczne

2

eksploatacyjno-techniczna

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

eksploatacja i konserwacja systemów komputerowych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

elektroniczny serwis systemów komputerowych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

3

administrowania sieciami i systemami informatycznymi

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

02

administrowanie sieciami informatycznymi typu WAN i LAN

przeszkolenie specjalistyczne

03

teletransmisja i kryptografia danych w sieciach informatycznych

przeszkolenie specjalistyczne

04

administrowanie systemami informatycznymi

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

05 korpus osobowy logistyki

1

ogólnologistyczna

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

2

żywnościowa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

gospodarka i zaopatrzenie żywnościowe

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

obsługa kuchni, stołówki i kasyna

przeszkolenie podstawowe

04

obsługa piekarni

przeszkolenie podstawowe

05

obsługa chłodni

przeszkolenie podstawowe

06

obsługa rzeźni

przeszkolenie podstawowe

07

obsługa urządzeń do wydobywania wody

przeszkolenie podstawowe

08

techniczna

przeszkolenie podstawowe

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

3

mundurowa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

gospodarka i zaopatrzenie mundurowe

przeszkolenie podstawowe

03

obsługa warsztatu krawieckiego

przeszkolenie podstawowe

04

obsługa warsztatu szewskiego

przeszkolenie podstawowe

05

obsługa pralni, łaźni i zakładu fryzjerskiego

przeszkolenie podstawowe

06

techniczna

przeszkolenie podstawowe

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

4

materiały pędne i smary

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

02

gospodarka i zaopatrzenie w materiały pędne i smary

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

eksploatacja i naprawa urządzeń oraz sprzętu MPS

przeszkolenie podstawowe

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

5

uzbrojenia

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

02

gospodarka i zaopatrzenie

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

eksploatacja i naprawa broni strzeleckiej

przeszkolenie podstawowe

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

6

transportowa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

nadzór techniczny

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

04

nadzór eksploatacyjny

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

05

gospodarka i zaopatrzenie

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

06

organizacja transportu

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

07

obsługa żurawia

przeszkolenie podstawowe

08

kierowca kat. D

przeszkolenie podstawowe

09

kierowca kat. C+E

przeszkolenie podstawowe

10

kierowca kat. C

przeszkolenie podstawowe

11

kierowca kat. B+A

przeszkolenie podstawowe

12

kierowca kat. T

przeszkolenie podstawowe

13

mechanik pojazdów samochodowych

przeszkolenie podstawowe

14

elektromechanik pojazdów samochodowych

przeszkolenie podstawowe

15

blacharz samochodowy

przeszkolenie podstawowe

16

lakiernik pojazdów samochodowych

przeszkolenie podstawowe

17

spawalnictwo

przeszkolenie podstawowe

18

obróbka materiałów

przeszkolenie podstawowe

19

obsługa narzędziowni

przeszkolenie podstawowe

20

tapicer

przeszkolenie podstawowe

21

obsługa i naprawa sprzętu przeładunkowego

przeszkolenie podstawowe

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

7

chemiczna

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

obsługa urządzeń filtrowentylacyjnych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

zabiegi specjalne

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

04

rozpoznanie skażeń

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

06 korpus osobowy zakwaterowania i infrastruktury

1

zakwaterowania

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

gospodarka i zaopatrzenie kwaterunkowe

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

gospodarka zasobami mieszkaniowymi

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

2

ekologii (ochrony środowiska)

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

3

pożarnictwa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

prewencja

przeszkolenie podstawowe

03

eksploatacja sprzętu pożarniczego

przeszkolenie specjalistyczne

4

techniczna

01

ogólnotechniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

eksploatacja obiektów obronnych (specjalnych)

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

eksploatacja i konserwacja urządzeń sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych

przeszkolenie podstawowe

04

eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

przeszkolenie podstawowe

05

techniczne utrzymanie nieruchomości

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

06

eksploatacja i konserwacja zewnętrznych (zapasowych) źródeł zasilania

przeszkolenie podstawowe

07

eksploatacja i naprawa urządzeń automatyzacji systemów automatyki

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

08

stolarz-tapicer

przeszkolenie podstawowe

07 korpus osobowy medyczny

1

lekarzy

01

ogólnolekarska

przeszkolenie specjalistyczne

02

organizacja ochrony zdrowia

przeszkolenie specjalistyczne

03

choroby wewnętrzne

przeszkolenie specjalistyczne

04

dermatologia i wenerologia

przeszkolenie specjalistyczne

05

chirurgia ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

06

ortopedia i traumatologia

przeszkolenie specjalistyczne

07

epidemiologia

przeszkolenie specjalistyczne

08

higiena żywności i żywienia

przeszkolenie specjalistyczne

09

okulistyka

przeszkolenie specjalistyczne

2

lekarzy dentystów

01

ogólnodentystyczna

przeszkolenie specjalistyczne

02

stomatologia ogólna (stomatologia zachowawcza, paradontologia)

przeszkolenie specjalistyczne

03

protetyka stomatologiczna

przeszkolenie specjalistyczne

3

lekarzy weterynarii

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

02

epizootiologia

przeszkolenie specjalistyczne

03

higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

przeszkolenie specjalistyczne

04

profilaktyka

przeszkolenie specjalistyczne

05

toksykologia

przeszkolenie specjalistyczne

4

psychologów

01

psychologia kliniczna i higiena pracy

przeszkolenie specjalistyczne

02

psychologia pracy

przeszkolenie specjalistyczne

5

średniego i niższego personelu medycznego

01

pielęgniarstwo ogólne

przeszkolenie podstawowe

02

pielęgniarstwo dentystyczne

przeszkolenie podstawowe

03

fizykoterapia

przeszkolenie podstawowe

04

przechowywanie leków

przeszkolenie podstawowe

05

protetyka dentystyczna

przeszkolenie podstawowe

06

ratownictwo medyczne

przeszkolenie podstawowe

6

średniego i niższego personelu weterynarii

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

02

higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

przeszkolenie podstawowe

7

techniczna

01

eksploatacja i naprawa urządzeń elektromedycznych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

ogólnotechniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

08 korpus osobowy obsługi prawnej

1

obsługi prawnej

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

02

radca prawny

przeszkolenie specjalistyczne

03

legislator

przeszkolenie specjalistyczne

04

referent prawny

przeszkolenie specjalistyczne

09 korpus osobowy administracji

1

ekonomiczno-finansowa

01

ogólnoekonomiczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

finanse i rachunkowość

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

obsługa kasowa

przeszkolenie podstawowe

2

administracyjno-biurowa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

archiwistyka

przeszkolenie podstawowe

3

środków masowego przekazu

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

02

dziennikarstwo

przeszkolenie specjalistyczne

03

techniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

04

fotografii

przeszkolenie podstawowe

4

ochrony informacji niejawnych

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

02

techniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

5

społeczno-wychowawcza

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

02

wychowanie obywatelskie

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03

techniczna

przeszkolenie podstawowe

6

audytu wewnętrznego

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

7

kontroli

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

8

bezpieczeństwa i higieny pracy

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

10 korpus osobowy duszpasterstwa

1

teologiczna

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

*) Przeszkolenie podstawowe oznacza ukończenie przeszkolenia przygotowującego do służby w Biurze Ochrony Rządu. Przeszkolenie specjalistyczne oznacza zdanie egzaminu na stopień podoficera lub chorążego albo odbycie przeszkolenia specjalistycznego zakończonego zdaniem egzaminu oficerskiego przed komisją powołaną przez Szefa Biura Ochrony Rządu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-24
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2019-02-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA