| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–20202)

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378 i 1130) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach następujących poddziałań drugiej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020:

1) poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, zwanego dalej „poddziałaniem 2.3.1”;

2) poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, zwanego dalej „poddziałaniem 2.3.2”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dniu udzielenia pomocy – należy przez to rozumieć dzień podpisania umowy o dofinansowanie;

2) dniu zakończenia realizacji projektu – należy przez to rozumieć dzień określony w umowie o dofinansowanie;

3) intensywności wsparcia – należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) inwestycji początkowej – należy przez to rozumieć inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5) inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

6) jednym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013;

7) rozpoczęciu realizacji projektu – należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

8) środkach trwałych – należy przez to rozumieć środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.3));

9) wartościach niematerialnych i prawnych – należy przez to rozumieć wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 3. [Forma pomocy]

Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

§ 4. [Wsparcie udzielane w ramach poddziałania 2.3.1 i 2.3.2]

1. Wsparcie udzielane w ramach poddziałania 2.3.1 w odniesieniu do wydatków, o których mowa w § 9 ust. 2, może stanowić:

1) pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013”;

2) regionalną pomoc inwestycyjną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”; w przypadku dużych przedsiębiorców działających na terenie województwa mazowieckiego wsparcie może być udzielone wyłącznie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) pomoc na szkolenia, o ile są niezbędne do osiągnięcia zasadniczego celu projektu; wsparcie to jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozdz. I i art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Wsparcie udzielane w ramach poddziałania 2.3.2 w odniesieniu do wydatków, o których mowa w § 9 ust. 2, może stanowić:

1) pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013;

2) pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozdz. I i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) pomoc na szkolenia, o ile są niezbędne do osiągnięcia zasadniczego celu projektu; wsparcie to jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozdz. I i art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, udzielone jednemu przedsiębiorcy nie może doprowadzić do przekroczenia w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzednich lat podatkowych równowartości 200 000 euro, a w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów – równowartości 100 000 euro.

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, jest udzielane na koszty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3–5, 9 i 10; wsparcie to może być udzielone na wszystkie kategorie kosztów przewidzianych w § 9 ust. 2, jeżeli nie doprowadzi do przekroczenia limitów kwot, o których mowa w ust. 3;

2) pkt 2, jest udzielane na koszty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, 2, 6 i 7;

3) pkt 3, jest udzielane na koszty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 8.

5. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2:

1) pkt 1, jest udzielane na koszty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4 lit. a i pkt 10; wsparcie to może być udzielone na wszystkie kategorie kosztów przewidzianych w § 9 ust. 2, jeżeli nie doprowadzi do przekroczenia limitów kwot, o których mowa w ust. 3;

2) pkt 2, jest udzielane na koszty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1–3, pkt 4 lit. b–d, pkt 5–7 i 9;

3) pkt 3, jest udzielane na koszty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 8.

§ 5. [Wsparcie, o którym mowa w § 4]

1. Wsparcie, o którym mowa w § 4:

1) ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, nie może być udzielone w przypadkach, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013;

2) ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, nie może być udzielone w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2–5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, a także – w odniesieniu do wsparcia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – w przypadkach, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) nie może być udzielone na działalność niezgodną z prawem oraz w zakresie:

a) produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych,

b) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,

c) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,

d) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,

e) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

2. Wsparcie nie może zostać udzielone ani wypłacone przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

§ 6. [Podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie]

O wsparcie może ubiegać się podmiot określony w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 i Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, w szczególności:

1) państwowa lub współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucja kultury,

2) ogólnokrajowy nadawca radiowy i telewizyjny,

3) jednostka naukowa prowadząca działalność o charakterze gospodarczym nierozdzieloną od działalności o charakterze niegospodarczym w rozumieniu przyjętym przez Komisję Europejską4),

4) partner w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

– będący przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, zwany dalej „przedsiębiorcą”.

§ 7. [Warunki udzielenia wsparcia]

1. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na cyfrowym udostępnieniu informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych, zasobów nauki lub zasobów kultury, w tym ich digitalizacji.

2. Wsparcie jest udzielane w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadzi działalność gospodarczą, co najmniej w formie oddziału, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; powyższy wymóg musi być spełniony najpóźniej w momencie wypłaty wsparcia;

2) jest wpisany do właściwego rejestru;

3) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu, chyba że podmiot ubiegający się o wsparcie wnioskuje jedynie o przyznanie pomocy zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2; wniosek o przyznanie pomocy zawiera co najmniej informacje wskazane w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) nie uzyskał pomocy finansowej ze środków publicznych na te same wydatki w ramach realizowanego projektu;

5) zobowiązał się do utrzymywania inwestycji w obszarze otrzymującym pomoc przez co najmniej pięć lat lub – w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez co najmniej trzy lata od daty jej ukończenia, co nie wyklucza wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez stosowny minimalny okres, przy czym warunek ten ma zastosowanie wyłącznie do wsparcia udzielonego na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2.

§ 8. [Kumulacja pomocy]

1. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 i art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Równowartość udzielonego wsparcia oblicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy.

3. Podmiot ubiegający się o wsparcie jest obowiązany do przedstawienia informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.5)).

§ 9. [Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem]

1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, bezpośrednio i wyłącznie związane z projektem, niezbędne do jego realizacji i ponoszone w sposób efektywny, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług, które spełniają łącznie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu oraz w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na:

1) nowe środki trwałe, a w przypadku udzielania wsparcia małym albo średnim przedsiębiorcom lub przejęcia zakładu, lub udzielania wsparcia na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 – także na używane środki trwałe:

a) na pokrycie kosztów zakupu lub leasingu sprzętu informatycznego związanego z przeprowadzeniem procesu digitalizacji oraz przechowywaniem i udostępnianiem informacji sektora publicznego, w tym zasobów administracyjnych, nauki i kultury; w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 są kwalifikowalne również koszty modernizacji, amortyzacji, dzierżawy i najmu,

b) na pokrycie kosztów zakupu lub leasingu innych niż sprzęt informatyczny środków trwałych, z wyłączeniem zakupu nieruchomości, niezbędnych do przeprowadzenia procesu digitalizacji; w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 są kwalifikowalne również koszty amortyzacji, dzierżawy lub najmu;

2) wartości niematerialne i prawne na pokrycie kosztów stworzenia, zakupu lub leasingu oprogramowania związanego z przeprowadzeniem procesu digitalizacji oraz przechowywaniem i udostępnianiem informacji sektora publicznego, w tym zasobów administracyjnych, nauki i kultury; w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 są kwalifikowalne również koszty rozwoju, aktualizacji, amortyzacji, dzierżawy lub najmu oprogramowania; w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 koszty kwalifikują się do wsparcia, o ile:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym wsparcie,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z beneficjentem na warunkach rynkowych oraz

d) zostaną włączone do aktywów przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej pięć lat albo – w przypadku małego lub średniego przedsiębiorcy – trzy lata;

3) rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych, niezbędne do konserwacji i przygotowania zasobów do digitalizacji i cyfrowego udostępnienia;

4) usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne:

a) związane z przygotowaniem projektu, w tym opracowanie studium wykonalności, dokumentacji przetargowej i technicznej, zakup analiz, ekspertyz i usług doradczych, przeprowadzenie publicznej prezentacji założeń projektu,

b) informatyczne w okresie realizacji projektu, w tym hosting, kolokację, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, koszty związane z opieką posprzedażową sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu, audyty techniczne,

c) wspomagające realizację projektu, tj. usługi zapewniające wsparcie techniczne, ekspertyzy prawne, finansowe, ekonomiczne i analizy oraz usługi doradcze,

d) zarządcze, księgowe, tłumaczenia;

5) digitalizację oraz udostępnianie zasobów oraz wydatki dotyczące przygotowania zasobów do digitalizacji, w tym selekcji i przygotowania konserwatorskiego, wykonywania odwzorowań, opisywania zasobów metadanymi i tworzenia lub uzupełniania baz danych, strukturyzacji języka opisu, tłumaczenia słowników weryfikacji jakości zasobów i metadanych;

6) wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy beneficjentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 14 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, kwalifikowalne są szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej albo inwestycji na rzecz nowej działalności gospodarczej obliczone za okres 2 lat;

7) roboty budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na pracownie lub dostosowania pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania systemów teleinformatycznych służących udostępnianiu zasobów cyfrowych objętych projektem; w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 kwalifikowalne są również koszty modernizacji istniejących pracowni digitalizacyjnych;

8) szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie i utrzymanie projektu oraz korzystających z jego produktów w zakresie wskazanym w art. 31 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

9) informację i promocję projektu, w tym koszty związane z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących digitalizowanych i udostępnianych zasobów;

10) opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności za wydanie decyzji, zgód, zezwoleń.

3. Cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 10. [Dzień poniesienia wydatków]

1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

2. Wydatki ponoszone zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 2 mogą być ponoszone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

§ 11. [Wydatki poniesione w walucie obcej]

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej:

1) z rachunku bankowego beneficjenta prowadzonego w walucie polskiej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania;

2) posiadanej przez beneficjenta przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania płatności przez właściwą instytucję na rzecz beneficjenta.

§ 12. [Maksymalna kwota wsparcia w odniesieniu do pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1]

1. Maksymalna kwota wsparcia w odniesieniu do pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1:

1) pkt 1, nie przekracza 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) pkt 2, wynika z mapy pomocy regionalnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) pkt 3, nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Beneficjent wsparcia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

3. Intensywność wsparcia w odniesieniu do pomocy na szkolenia może ulec zwiększeniu do wartości ustalonych zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

4. W przypadku gdy wsparcie w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej dotyczy projektu realizowanego w kilku lokalizacjach objętych różną intensywnością wsparcia, maksymalną dopuszczalną intensywnością wsparcia w części dotyczącej wydatków na inwestycję początkową jest pułap określony dla tej lokalizacji projektu, w której intensywność wsparcia jest najniższa.

§ 13. [Maksymalna kwota wsparcia w odniesieniu do pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 2]

1. Maksymalna kwota wsparcia w odniesieniu do pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 2:

1) pkt 1, nie przekracza 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) pkt 2, nie przekracza 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; w przypadku projektów generujących zysk operacyjny kwota wsparcia jest określana zgodnie z art. 53 ust. 6 lub 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; jeżeli wsparcie na projekt nie przekracza 1 mln euro, maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zgodnie z art. 53 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) pkt 2, w przypadku projektów polegających na upublicznianiu literatury lub muzyki maksymalna kwota wsparcia i maksymalny poziom dofinansowania są ustalane zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) pkt 3, nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Intensywność wsparcia w odniesieniu do pomocy na szkolenia może ulec zwiększeniu do wartości ustalonych zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 14. [Wsparcie podlegające indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej]

Wsparcie na realizację poddziałania 2.3.1 oraz poddziałania 2.3.2 podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej:

1) w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1 lit. a i z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) w części dotyczącej wydatków na szkolenia, w przypadku określonym w art. 4 ust. 1 lit. n rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 15. [Okres udzielania pomocy]

Pomoc, o której mowa w § 4:

1) ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013;

2) ust. 1 pkt 2, jest udzielana w zakresie wynikającym z mapy pomocy regionalnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej - administracja publiczna i informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Tekst Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2014PL16RFOP002 z dnia 5 grudnia 2014 r., przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045 i 1166.

4) Pojęcie działalności o charakterze niegospodarczym zostało ustalone w komunikacie Komisji - Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 198 z 27.06.2014, str. 1).

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »