reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanego dalej „programem”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie tej pomocy, zwanej dalej „pomocą”, oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej „umową”;

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania pomocy.

§ 2. [Wymogi dotyczące przyznania pomocy]

1. Pomoc przyznaje się:

1) osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli:

a) działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”,

b) wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie:

– co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub

– przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne,

c) jest zdolna do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania jej celu,

d) nie jest uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, w której programie operacyjnym uwzględniono realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zbieżnym z zakresem poddziałania, o którym mowa w § 1,

e) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

2) rolnikowi będącemu osobą fizyczną, domownikowi lub małżonkowi tego rolnika, jeżeli:

a) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,

b) spełnia warunki określone w pkt 1 lit. a, c i e,

c) podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, o których mowa w pkt 1 lit. b.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, jest spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Wysokość obrotu i sumy bilansowej wyrażonych w złotych przelicza się na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego, którego dotyczy badanie statusu przedsiębiorstwa w zakresie definicji mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

4. Oceniając spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 lit. c, bierze się pod uwagę dotychczasowe wyniki finansowe podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, prognozy co do jego wyników finansowych oraz możliwość sfinansowania realizacji operacji, w tym ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki.

§ 3. [Operacja, na którą przyznawana jest pomoc]

Pomoc przyznaje się na operację:

1) polegającą na:

a) rozwijaniu działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b,

b) podejmowaniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c;

2) spełniającą wymagania określone w programie, w szczególności zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów poddziałania, o którym mowa w § 1;

3) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

4) spełniającą wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji;

5) której realizacja oraz osiągnięcie zakładanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy celów w terminie określonym we wniosku o przyznanie pomocy nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

6) uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów.

§ 4. [Warunki przyznania pomocy]

1. Pomoc przyznaje się, jeżeli:

1) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, w każdym roku, będzie:

a) nabywał co najmniej 50% ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:

– producentami rolnymi,

– grupami producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach, zwanymi dalej „grupami producentów rolnych”, lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw lub organizacjami producentów,

– związkami grup producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach, zwanymi dalej „związkami grup producentów rolnych”, lub zrzeszeniami organizacji producentów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanymi dalej „zrzeszeniami organizacji producentów”, lub

– podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, które nabywają surowce od producentów rolnych na podstawie umów, lub

b) wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50% ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, lub

c) przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług innych niż wymienione w lit. b, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi;

2) zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu oraz wymagania określone przepisami prawa związane z realizacją operacji, w tym obowiązujące standardy weterynaryjne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do podmiotów przetwarzających:

1) produkty rolne wytworzone przez ich członków;

2) miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę;

3) wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej;

4) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

3. Pomoc przyznaje się, jeżeli:

1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż:

a) czterech etapach,

b) dwóch etapach – w przypadku operacji, w których wysokość pomocy nie przekracza 3 mln zł;

2) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie:

a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach,

b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie

– lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;

4) płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

4. Przez wniosek o płatność:

1) pośrednią – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu każdego z etapów operacji, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym;

2) końcową – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.

5. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu:

1) pomoc jest przyznawana, jeżeli:

a) operacja będzie realizowana w nie więcej niż pięciu etapach, przy czym, w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, będzie realizowana zgodnie z ust. 3 pkt 1,

b) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminie określonym w ust. 3 pkt 2,

c) wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż co 6 miesięcy,

d) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r., przy czym złożenie ostatniego wniosku o płatność w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminach określonych w ust. 3 pkt 3;

2) nie stosuje się przepisu ust. 3 pkt 4.

§ 5. [Forma przyznania pomocy]

1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) budowy lub modernizacji zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi;

2) operacji związanych ze sprzedażą detaliczną – w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

3) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”;

4) poniesione:

a) od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej „kosztami ogólnymi” – od dnia 1 stycznia 2014 r.,

b) w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu.

2. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy – w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

3. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w szczególności:

1) nabycia nieruchomości;

2) podatku od towarów i usług (VAT);

3) nabycia używanych rzeczy;

4) leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży finansującego lub ubezpieczenia;

5) kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych;

6) kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych;

7) budowy nowych zakładów obejmujących budynki lub budowle wraz z instalacjami, w których w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie jest prowadzona działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu żywności, a rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiłoby w wyniku realizacji operacji, o której mowa w § 3 – w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

5. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

– o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4, pomniejszonej o 10%.

6. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo – w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych – przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”.

7. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi:

1) 3 000 000 zł – w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) 15 000 000 zł – w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów;

3) 300 000 zł – w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

8. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi:

1) 100 000 zł – w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 i 2,

2) 10 000 zł – w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w ust. 7 pkt 3.

9. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych.

10. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

11. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

§ 6. [Koszty zaliczane do kosztów kwalifikowalnych]

1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją, niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

– innych niż związanych z ochroną środowiska,

– związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.2)),

d) pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych obiektów;

2) zakupu wraz z instalacją lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:

a) maszyn lub urządzeń do:

– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

– przetwarzania produktów rolnych,

– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

3) wdrażania systemów zarządzania jakością;

4) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

5) wymienione w pkt 1–4 związane ze sprzedażą detaliczną – w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

6) opłat za patenty i licencje.

2. Do kosztów ogólnych zalicza się koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

a) kosztorysów,

b) projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,

c) operatów wodnoprawnych,

d) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

e) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

f) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego;

3) związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

4) przygotowania biznesplanu:

a) w wysokości do 50 tys. zł – w przypadku wykonywania działalności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b,

b) w wysokości do 5 tys. zł – w przypadku podejmowania wykonywania działalności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c.

3. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji:

1) materiałów służących realizacji operacji;

2) maszyn i urządzeń objętych operacją.

§ 7. [Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy]

1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy zawiera wskazanie:

1) dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;

2) rodzaju operacji, zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a i b, dla której będzie realizowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.

3. Termin składania wniosków, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni.

4. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. [Ilość wniosków składana w ramach jednego naboru wniosków]

1. W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy:

1) dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części – w przypadku operacji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a;

2) na jeden podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy – w przypadku operacji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b.

2. W przypadku złożenia w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy na operacje, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a albo lit. b, Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który pierwszy wpłynął do Agencji. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

§ 9. [Miejsce składania wniosków]

1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji, z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

3. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

§ 10. [Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy]

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy odbywa się:

1) w Centrali Agencji – w przypadku operacji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a;

2) w oddziale regionalnym Agencji – w przypadku operacji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b.

§ 11. [Treść wniosku]

1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:

1) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo numer identyfikacyjny:

a) jego współmałżonka, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru – w przypadku osoby fizycznej,

b) spółki cywilnej, której jest wspólnikiem – w przypadku wspólnika spółki cywilnej;

2) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – w przypadku osoby fizycznej, a jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

3) określenie kategorii przedsiębiorstwa prowadzonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 651/2014;

4) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów, w szczególności związanych z innowacyjnością w zakresie wprowadzenia nowych produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa, poprawą środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu;

5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

6) plan finansowy operacji;

7) kwotę wnioskowanej pomocy;

8) oświadczenia lub zobowiązania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy związane z pomocą;

9) planowane do realizacji wskaźniki osiągnięcia celu operacji;

10) informację o załącznikach.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) biznesplan na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD), opracowany na podstawie wzoru udostępnionego przez Agencję;

2) kopię dokumentu tożsamości – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną;

3) kopię umowy spółki, statutu lub umowy spółdzielni, grupy producentów rolnych, organizacji producentów, związku grup producentów rolnych lub zrzeszenia organizacji producentów – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest grupą producentów rolnych, organizacją producentów, związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów;

4) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;

5) kopię umowy spółki cywilnej – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;

6) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników;

7) kopię promesy udzielenia kredytu lub pożyczki lub kopię umowy kredytowej lub umowy pożyczki – w przypadku gdy operacja będzie współfinansowana ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki;

8) kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu;

9) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, zawierające w szczególności numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;

10) odpis aktu notarialnego nabycia nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej – w przypadku gdy tytuł prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do tej nieruchomości nie został ujawniony w księdze wieczystej;

11) kopię umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, lub innej umowy, na podstawie której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada tę nieruchomość – w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej przedmiotem takiej umowy;

12) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy składa pełnomocnik lub jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy będzie reprezentowany przez pełnomocnika;

13) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

14) kopię dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy obowiązanych do prowadzenia ewidencji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisami o rachunkowości;

15) kopię dokumentacji dotyczącej wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy obowiązanych do prowadzenia wykazu zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

16) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do tej ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku;

17) informację o numerze rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – w przypadku gdy podmiot ten ubiega się o zaliczkę;

18) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

19) kopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem;

20) kopię certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.) – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy przetwarza produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów ekologicznych;

21) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy zawierające zobowiązanie w zakresie nabywania, po zakończeniu realizacji operacji, produktów do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych;

22) kopię decyzji o uznaniu organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, grupy producentów rolnych lub związku grup producentów rolnych – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest organizacją producentów, zrzeszeniem organizacji producentów, grupą producentów rolnych lub związkiem grup producentów rolnych;

23) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją;

24) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy oraz umożliwiające weryfikację wniosku o przyznanie pomocy.

3. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub notariusza, z tym że kopie, o których mowa w ust. 2 pkt 14 i 15, mogą być potwierdzone przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

4. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy informuje Agencję, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 12. [Pozostawienie wniosku bez rozpoznania]

1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, albo nie dołączono do niego wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo jego kopii, lub wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, Agencja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, jeżeli numer ten można ustalić w ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

3. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano imienia i nazwiska lub adresu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numeru PESEL lub numeru NIP i nie ma możności ustalenia tych danych na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. W przypadku wniosku o przyznanie pomocy, który został złożony w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, ale wpłynął do Agencji po upływie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 13. [Wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku]

1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż określone w § 12 ust. 1 i 3 wymagań lub został wypełniony nieprawidłowo, Agencja wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

2. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie usunął w terminie, o którym mowa w ust. 1, wszystkich braków wskazanych przez Agencję, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

3. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji.

§ 14. [Kolejność przysługiwania pomocy]

1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.

2. W przypadku naboru ogłoszonego dla operacji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

1) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest grupą producentów rolnych, związkiem grup producentów rolnych, organizacją producentów lub zrzeszeniem organizacji producentów, przyznaje się 5 punktów;

2) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma formę spółdzielni, przyznaje się 5 punktów – nie dotyczy podmiotów wymienionych w pkt 1;

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy po zakończeniu operacji w każdym roku będzie nabywał produkty do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych, przyznaje się 5 punktów;

4) jeżeli w ramach planowanej do realizacji operacji największy odsetek kosztów kwalifikowalnych stanowią koszty w zakresie wprowadzenia nowych produktów, procesów, w tym technologii (innowacyjności), przyznaje się 5 punktów;

5) jeżeli planowana do realizacji operacja zakłada inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, przyznaje się 5 punktów;

6) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

a) uczestniczy w unijnych systemach jakości, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowych systemach jakości, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem – w zakresie objętym operacją, przyznaje się 3 punkty,

b) po zakończeniu realizacji operacji będzie przetwarzał produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów wytwarzających produkty ekologiczne, nabywane na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości produktów niezbędnych do produkcji, przyznaje się 5 punktów;

7) jeżeli operacja będzie realizowana w gminach należących do powiatów, w których bezrobocie, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, było:

a) najwyższe w kraju, przyznaje się 4 punkty,

b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a, przyznaje się liczbę punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, która jest proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów określonej w lit. a, zgodnie z wartością bezrobocia;

8) jeżeli operacja dotyczy rodzajów działalności gospodarczej, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przyznaje się 2 punkty.

3. W przypadku naboru ogłaszanego dla operacji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

1) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest osobą poniżej 40 roku życia, przyznaje się 3 punkty;

2) określonych w ust. 2 pkt 4–8.

4. Wykaz rodzajów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. W przypadku niespełnienia kryterium, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 6 lit. b, w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku o płatność końcową, koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%.

§ 15. [Ustalanie kolejności przysługiwania pomocy]

1. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentach, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 19–22, złożonych wraz z tym wnioskiem.

2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

3. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli przyznano mniej niż:

1) 6,5 punktu – w przypadku operacji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a;

2) 5 punktów – w przypadku operacji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

5. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

6. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja:

1) z niższą wnioskowaną kwotą pomocy – w przypadku operacji, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. a;

2) realizowana przez osobę młodszą – w przypadku operacji, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. b.

7. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, do oddziału regionalnego Agencji, który nie jest właściwy, pomoc przysługuje w kolejności ustalonej zgodnie z § 14 oraz ust. 1–5, po wnioskach o przyznanie pomocy, których kolejność ustalono zgodnie z § 14 oraz ust. 1–5.

8. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych do tego wniosku są rozbieżne, punkty przyznaje się na podstawie danych zawartych w tych dokumentach.

§ 16. [Informacja o kolejności przysługiwania pomocy]

1. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

2. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie, dokonuje się aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

3. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 2, przyznano mniej niż:

1) 6,5 punktu – w przypadku operacji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a;

2) 5 punktów – w przypadku operacji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

5. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest aktualizowana w przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie rzadziej niż co 20 dni.

§ 17. [Wezwanie do zawarcia umowy oraz informacja o odmowie przyznania pomocy]

1. W terminie 8 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 16 ust. 1, Agencja:

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Agencja wyznacza niezwłocznie podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba że podmiot ten zawarł umowę w innym terminie:

1) uzgodnionym z Agencją przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, nie dłuższym niż miesiąc, albo

2) wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

§ 18. [Przywrócenie terminu na wykonanie czynności]

1. W razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy Agencja, na prośbę tego podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli ten podmiot:

1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. 2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

§ 19. [Wezwanie do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy]

1. Wezwanie przez Agencję podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy wydłuża termin, o którym mowa w § 17 ust. 1, o czas wykonania przez ten podmiot tych czynności.

2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin, o którym mowa w § 17 ust. 1, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja informuje na piśmie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

§ 20. [Zakaz wstąpienia następcy prawnego podmiotu albo nabywcy przedsiębiorstwa do toczącego się postępowania]

1. W razie śmierci podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną, rozwiązania, połączenia lub podziału podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa tego podmiotu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, następca prawny tego podmiotu albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu.

2. Wniosek złożony przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, o którym mowa w ust. 1, Agencja pozostawia bez rozpatrzenia z chwilą uprawdopodobnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

§ 21. [Inne postanowienia umowne]

1. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy, umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);

2) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji od dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych;

4) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upływa 5 lat;

5) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat;

6) uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo w ramach odpowiedniego kodu rachunkowego;

7) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji programu przez 5 lat;

8) zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 lub ust. 5 pkt 1 lit. d;

9) nabywania produktów rolnych przez 5 lat na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych lub nabywania produktów rolnych bezpośrednio od producentów ekologicznych – dotyczy zobowiązania określonego w § 14 ust. 2 pkt 3 i pkt 6 lit. b;

10) zarejestrowania działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

11) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. zł. netto.

2. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, liczy się od dnia wypłaty płatności końcowej.

§ 22. [Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie]

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję oraz dodatkowo, w przypadku operacji realizowanej w kilku etapach – gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa, w zależności od postanowień umowy.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej.

§ 23. [Wypłata środków finansowych]

1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, z tym że środki te są wypłacane, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

2. W przypadku gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

§ 24. [Złożenie umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat]

W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem umowy leasingu beneficjent, w terminie określonym w umowie, składa w oddziale regionalnym Agencji, przed planowanym dniem złożenia wniosku o płatność pośrednią, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat.

§ 25. [Złożenie wniosku o płatność]

1. Wniosek o płatność składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

2. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów lub wniosek lub dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent pomimo powtórnego wezwania nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

5. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 26. [Termin na rozpatrzenie wniosku]

1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.

2. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postepowania w sprawie o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.

3. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 18 i § 19.

§ 27. [Wniosek następcy prawnego]

1. W razie śmierci beneficjenta będącego osobą fizyczną, rozwiązania, połączenia lub podziału beneficjenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy.

8. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

10. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 11 ust. 1 pkt 1–7, ust. 2 i 3, § 12 ust. 3, § 13 oraz § 17–19.

§ 28. [Zbycie całości lub części przedsiębiorstwa po przyznaniu pomocy]

1. W razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa, po przyznaniu pomocy, nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części pomoc jest przyznana, na jego wniosek, po uprzednim zgłoszeniu Agencji przez beneficjenta zamiaru zbycia przedsiębiorstwa albo jego części, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy.

2. Agencja, w związku ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, ustala, czy względy ekonomiczne uzasadniają zbycie przedsiębiorstwa lub jego części w celu kontynuacji operacji i czy zbycie tego przedsiębiorstwa nie jest sprzeczne z zapewnieniem trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz informuje beneficjenta o warunkach ubiegania się o przyznanie pomocy przez nabywcę, w tym o okolicznościach faktycznych lub prawnych, wykluczających przyznanie pomocy.

3. Dokonując ustaleń, o których mowa w ust. 2, Agencja może żądać od beneficjenta przedłożenia stosownych dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

4. Wniosek nabywcy o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem nabywcy”, składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa albo jego części, o których mowa w ust. 1.

5. Do wniosku nabywcy dołącza się dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa albo jego części, o których mowa w ust. 1.

6. W przypadku złożenia wniosku nabywcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, Agencja nie przyznaje pomocy.

7. Wniosek nabywcy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

8. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nabywcy w terminie, o którym mowa w ust. 7, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

9. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 11 ust. 1 pkt 1–7, ust. 2 i 3, § 12 ust. 3, § 13 oraz § 17–19.

§ 29. [Maksymalna wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa albo jego części]

1. Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa albo jego części nie może przekraczać kwoty, która nie została wypłacona temu beneficjentowi.

2. Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa albo jego części określa warunki kontynuacji realizowanej operacji.

§ 30. [Limit pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa]

1. W przypadku określonym w § 27 i § 28 pomoc przyznaje się następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa albo jego części do wysokości limitu, o którym mowa w § 5 ust. 7.

2. Jeżeli suma kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych przez beneficjenta i jego następcę prawnego albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji, których realizacja nie została jeszcze zakończona przez beneficjenta i jego następcę prawnego albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części, przekracza limit, o którym mowa w § 5 ust. 7, następca prawny beneficjenta albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części nie zwraca pomocy wypłaconej przed dniem zaistnienia następstwa prawnego albo nabycia przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części, jeżeli ten następca albo nabywca realizuje zobowiązania beneficjenta.

§ 31. [Obliczanie i oznaczanie terminów]

Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

§ 32. [Termin na udostępnienie formularza wniosku o płatność oraz wzoru umowy w 2015 r.]

W 2015 r. Agencja udostępni formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

§ 33. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690 oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034.

Załącznik 1. [WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA POMOC]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 października 2015 r. (poz. 1581)

Załącznik nr 1

WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA POMOC

Numer Polskiej

Klasyfikacji

Działalności

(PKD)

Sektor

1

2

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 630)

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.31.Z

Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu

10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.01.Z

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych

13.10.D

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku, szyszek chmielu lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych

 

Załącznik 2. [WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W ZAKRESIE KTÓRYCH NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA POMOC NA BUDOWĘ NOWYCH ZAKŁADÓW]

Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W ZAKRESIE KTÓRYCH NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA POMOC NA BUDOWĘ NOWYCH ZAKŁADÓW

Numer Polskiej

Klasyfikacji

Działalności

(PKD)

Sektor

1

2

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy sprzedaży hurtowej zbóż

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

 

Załącznik 3. [WYKAZ RODZAJÓW INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA LUB PRZECIWDZIAŁANIEM ZMIANOM KLIMATU]

Załącznik nr 3

WYKAZ RODZAJÓW INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA LUB PRZECIWDZIAŁANIEM ZMIANOM KLIMATU

1.

Obiekty gromadzenia odpadów stałych

2.

Zbiorniki na ścieki przemysłowe

3.

Zbiornikowe systemy bioremediacji (neutralizacji) odpadów i ścieków

4.

Oczyszczalnie ścieków na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej

5.

Piece na biomasę na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej

6.

Wymiana pieca węglowego na piec gazowy na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej

7.

Instalacje paneli słonecznych, ogniw fotowoltaicznych; małe elektrownie wiatrowe do produkcji energii na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej

8.

Systemy odzysku ciepła lub pompy ciepła

9.

Wymiana eternitowych pokryć dachowych budynków produkcyjnych i magazynowych, zakup blachy

10.

Termomodernizacja budynków

11.

Produkcja biogazu na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama