reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Na podstawie art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, w tym tryb oceny wniosków dotyczących zadań przewidzianych do finansowania oraz tryb oceny realizacji zadań, a także szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o finansowanie inwestycji oraz w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków finansowych zawierający informacje o realizacji inwestycji wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów.

§ 2. [Wniosek o przyznanie dotacji]

Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, zwany dalej „wnioskiem”, mogą składać jednostki naukowe oraz jednostki naukowe reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 12 i 14–16a ustawy, a w przypadku inwestycji służących rozbudowie infrastruktury informatycznej nauki także uczelnie, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy, zwane dalej „wnioskodawcami”.

§ 3. [Przyznanie środków finansowych]

1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, przyznaje środki finansowe na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie wniosków, złożonych w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja, w systemie teleinformatycznym, wskazanym przez Ministra na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra, zwanym dalej „systemem”.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca składa dodatkowo informację określoną odpowiednio w części A załącznika nr 1, 2 albo 3 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej.

§ 4. [Zdarzenie losowe]

1. W przypadku zdarzenia losowego, niezależnego od wnioskodawcy, powodującego zakłócenie jego działalności, w tym uszkodzenia lub unieruchomienia aparatury naukowo-badawczej albo zakłócenia gromadzenia i przetwarzania informacji, wniosek może być złożony bez zachowania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza dokumenty zawierające opis zdarzenia losowego oraz poświadczające zaistniałą szkodę, jeżeli wystąpiła.

§ 5. [Wnioski podlegające rozpatrzeniu]

Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań, wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 6. [Informacje zawarte w poszczególnych wnioskach]

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie środków finansowych na:

1) inwestycję budowlaną oraz inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej składa wniosek zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą składa wniosek zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej składa wniosek zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Dokumenty dołączane do wniosku w zależności od rodzaju inwestycji]

1. W przypadku inwestycji podejmowanej w ramach współpracy międzynarodowej do wniosku dołącza się kopię umowy, porozumienia lub innego dokumentu potwierdzającego nawiązanie takiej współpracy.

2. W przypadku inwestycji współfinansowanej z innej części budżetu państwa, do wniosku dołącza się opinię dysponenta tej części.

3. W przypadku gdy inwestycja ma być współfinansowana ze środków funduszy strukturalnych do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające przyznanie takich środków lub przyrzeczenie ich otrzymania.

4. W przypadku inwestycji podejmowanej przez konsorcjum naukowe, sieć naukową, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk lub centrum naukowe uczelni, do wniosku dołącza się umowę o ich utworzeniu oraz informacje o:

1) jednostce naukowej odpowiedzialnej za wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych;

2) jednostce naukowej, która przejmie przedmiot inwestycji na stan majątku trwałego;

3) sposobie wspólnego użytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasadach dostępu do inwestycji jednostek naukowych lub innych podmiotów.

§ 8. [Dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w § 6 pkt 1]

1. Do wniosku, o którym mowa w § 6 pkt 1, dołącza się:

1) kosztorys – opis zakresu rzeczowego planowanej do realizacji inwestycji, zawierający wykaz rzeczowo-kosztowy;

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel budowlany.

2. Jeżeli wymaga tego charakter inwestycji, do wniosku dołącza się:

1) pozwolenie na budowę;

2) pozwolenie konserwatora zabytków na realizację inwestycji.

§ 9. [Dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w § 6 pkt 2]

Do wniosku, o którym mowa w § 6 pkt 2, dołącza się kosztorys – opis zakresu rzeczowego planowanej do realizacji inwestycji, zawierający wykaz rzeczowo-kosztowy, oraz:

1) harmonogram realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy ona wytworzenia aparatury naukowo-badawczej;

2) w przypadku rozbudowy aparatury naukowo-badawczej – informację o posiadaniu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą, której dotyczy rozbudowa, wraz z dokumentem potwierdzającym jej wartość, w tym wyciąg z ewidencji środków trwałych;

3) informację o aparaturze naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą zakupionej lub wytworzonej przez wnioskodawcę, w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;

4) dokumenty uzasadniające wykazaną we wniosku wysokość planowanych nakładów na zakup aparatury naukowo-badawczej;

5) informację o osiągnięciach naukowych wnioskodawcy w zakresie realizowanego programu badań naukowych lub prac rozwojowych, w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

§ 10. [Dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w § 6 pkt 3]

Do wniosku, o którym mowa w § 6 pkt 3, dołącza się:

1) informację o posiadanej infrastrukturze informatycznej nauki stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą, której dotyczy rozbudowa, wraz z wyszczególnieniem jej głównych składników oraz z dokumentem potwierdzającym jej wartość, w tym wyciąg z ewidencji środków trwałych;

2) uzasadnienie potrzeby rozbudowy posiadanej infrastruktury informatycznej nauki;

3) informację o możliwości i planach udostępniania infrastruktury informatycznej nauki innym podmiotom.

§ 11. [Ocena wniosków]

1. Oceny wniosków dokonuje zespół, powołany przez Ministra na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwany dalej „zespołem”.

2. Przy ocenie wniosków, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, uwzględnia się kryteria określone w art. 13b ustawy oraz:

1) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji dla realizacji programu badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) możliwość wykorzystania i udostępniania planowanej do realizacji inwestycji jednostkom naukowym i innym podmiotom oraz jej wpływ na rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej w ramach wspólnie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;

3) stopień wykorzystania inwestycji do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę;

4) prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wcześniej przyznanych środków finansowych na naukę.

3. Przy ocenie wniosków, o których mowa w § 6 pkt 3, uwzględnia się kryteria określone w art. 13b ustawy oraz:

1) stopień wykorzystania inwestycji do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę;

2) zasadność planowanych nakładów w stosunku do planowanego do realizacji zakresu rzeczowego inwestycji;

3) planowany zasięg wykorzystania inwestycji, w tym na poziomie lokalnym, regionalnym lub ponadregionalnym;

4) prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wcześniej przyznanych środków finansowych na naukę.

§ 12. [Listy rankingowe]

1. Zespół sporządza oceny wniosków w formie list rankingowych, oddzielnie dla inwestycji budowlanych, inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki.

2. Ocena wniosku zawiera pozycję rankingową, proponowaną kwotę finansowania albo odmowę finansowania oraz uzasadnienie dokonanej oceny.

§ 13. [Harmonogram płatności]

1. Warunkiem przekazania środków finansowych na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych jest złożenie harmonogramu płatności wynikającego z terminów płatności oraz kwot określonych w umowie zawartej przez wnioskodawcę z wykonawcą.

2. Harmonogram płatności składa się w terminie umożliwiającym wykorzystanie środków finansowych do końca roku kalendarzowego, na który środki zostały przyznane, jednak nie później niż do dnia 30 listopada.

3. Harmonogram płatności zawiera numer decyzji Ministra, kwotę określoną w umowie zawartej przez wnioskodawcę z wykonawcą, przedmiot umowy oraz terminy płatności określone w tej umowie, a także informację o aktualnej wartości kosztorysowej inwestycji.

4. Jeżeli wysokość środków finansowych przekracza 3 000 000 zł, do harmonogramu płatności dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, o której mowa w ust. 1.

5. Jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji została obniżona w czasie jej realizacji, to łączną kwotę środków finansowych na naukę, przyznanych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, obniża się o taki sam procent, o jaki została obniżona planowana wartość kosztorysowa inwestycji.

§ 14. [Składanie harmonogramu płatności]

Harmonogram płatności składa się w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej.

§ 15. [Raport roczny z wykorzystania środków finansowych na naukę]

1. Wnioskodawca, który otrzymał środki finansowe na realizację inwestycji służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na okres dłuższy niż rok, do dnia 28 lutego następnego roku składa raport roczny z wykorzystania środków finansowych na naukę zawierający szczegółowe informacje określone w:

1) załączniku nr 4 do rozporządzenia – dla inwestycji budowlanej oraz inwestycji budowlanej dotyczącej strategicznej infrastruktury badawczej;

2) załączniku nr 5 do rozporządzenia – dla inwestycji realizowanej w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz inwestycji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

2. Warunkiem przekazania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w kolejnym roku finansowania jest pozytywna ocena dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji, sporządzona przez zespół na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 1.

§ 16. [Raport końcowy]

1. Wnioskodawca w terminie 60 dni po zakończeniu realizacji inwestycji składa raport końcowy z wykorzystania środków finansowych na naukę zawierający szczegółowe informacje określone w:

1) załączniku nr 6 do rozporządzenia – dla inwestycji budowlanej oraz inwestycji budowlanej dotyczącej strategicznej infrastruktury badawczej;

2) załączniku nr 7 do rozporządzenia – dla inwestycji realizowanej w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz inwestycji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

2. Do raportu końcowego dołącza się:

1) w przypadku inwestycji realizowanej w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej – poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie inwestycji na stan majątku trwałego;

2) w przypadku inwestycji budowlanej oraz inwestycji budowlanej dotyczącej strategicznej infrastruktury badawczej – poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

a) dokumentów potwierdzających przyjęcie inwestycji na stan majątku trwałego,

b) protokołu odbioru końcowego inwestycji,

c) decyzji o przyjęciu obiektu do użytkowania.

§ 17. [Forma składania raportów]

Raporty, o których mowa w § 15 i § 16, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej.

§ 18. [Raporty podlegające rozpatrzeniu]

Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie raporty kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia raportu niespełniającego tych wymagań, wzywa się jednostkę naukową do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje nieprzyjęcie raportu przez Ministra.

§ 19. [Ocena raportów]

1. Oceny raportów z wykorzystania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych dokonuje zespół, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia ich otrzymania.

2. Przy ocenie raportów, o których mowa w § 15 i § 16, uwzględnia się kryteria określone w art. 13d ustawy oraz:

1) zgodność zrealizowanego zakresu rzeczowego z wnioskiem;

2) prawidłowość wydatkowania przyznanych środków finansowych z uwzględnieniem planowanych nakładów i źródeł finansowania, ujętych we wniosku;

3) proporcjonalność wydatkowania przyznanych środków finansowych w stosunku do ujętych we wniosku nakładów i źródeł finansowania.

3. Minister na podstawie oceny raportu rocznego, o której mowa w ust. 2, rozstrzyga o:

1) kontynuacji finansowania;

2) zaprzestaniu lub zmniejszeniu finansowania przez uchylenie lub zmianę decyzji, z ewentualnym wezwaniem do zwrotu części lub całości przekazanych środków finansowych.

4. Minister, na podstawie oceny raportu końcowego, uznaje zadanie określone w decyzji za:

1) wykonane;

2) wykonane nienależycie lub niewykonane, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych.

§ 20. [Zwrot niewykorzystanych środków finansowych]

Po zakończeniu realizacji inwestycji, w terminie 30 dni, niewykorzystane środki finansowe, wraz z odsetkami od środków pozostających na rachunku bankowym wnioskodawcy, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego Ministra.

§ 21. [Termin na złożenie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na 2016 r.]

Wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na 2016 r., składa się w terminie do dnia 15 listopada 2015 r.

§ 22. [Przepis przejściowy]

Do rozpatrzenia wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, złożonych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 249), a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 23. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 200, poz. 1324) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1379), które utraciły moc z dniem 25 maja 2015 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 249).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ LUB INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ DOTYCZĄCĄ STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ NA ROK/LATA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 8 października 2015 r. (poz. 1693)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ LUB INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ DOTYCZĄCĄ STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ NA ROK/LATA

A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy

2. Siedziba i adres wnioskodawcy

3. Adres e-mail, WWW

4. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy

6. Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców

Niniejszym, wnioskodawca oświadcza, że:

1) informacje zawarte we wniosku pn.: (nazwa inwestycji do 250 znaków), złożonym w systemie, o numerze identyfikacyjnym ID: (numer wniosku nadany przez system), są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;

2) dokumenty dołączone do wniosku są zgodne z oryginałem;

3) jest przygotowany do realizacji inwestycji i posiada zdolność do pokrycia kosztów utrzymania przedmiotu wnioskowanej inwestycji, w tym kosztów bieżących i serwisowych;

4) wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

PIECZĘCIE I PODPISY (jednostki naukowej, głównego księgowego albo kwestora, kierownika jednostki, rektora).

(W przypadku gdy część A wniosku zostanie przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą, pieczęcie nie są wymagane).

B. DANE OGÓLNE O INWESTYCJI

1. Lokalizacja inwestycji.

2. Inwestycja dotyczy: (budowy nowego obiektu budowlanego, przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, zakupu nieruchomości) i będzie realizowana w ramach: (udziału w przedsięwzięciu krajowym, udziału w przedsięwzięciu budowlanym w ramach współpracy międzynarodowej, inwestycji budowlanej współfinansowanej ze środków funduszy strukturalnych).

3. Inwestycja będzie realizowana przez: (wnioskodawcę, konsorcjum naukowe, sieć naukową, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk lub centrum naukowe uczelni).

4. Planowany okres realizacji inwestycji: (rok rozpoczęcia i rok zakończenia).

5. Wnioskowana kwota środków finansowych: (w tys. zł).

6. Wartość kosztorysowa inwestycji: (w tys. zł).

7. Wpisanie inwestycji na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (Nr decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wpisaniu przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej).

C. OPIS INWESTYCJI

1. Informacja o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji wraz z uzasadnieniem kosztów jej realizacji.

2. Uzasadnienie celowości realizacji inwestycji i jej lokalizacji dla realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę.

3. Określenie programu badań naukowych lub prac rozwojowych, do realizacji którego niezbędna jest wnioskowana inwestycja, jego znaczenie dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki w kraju, wpływ na rozwój współpracy międzynarodowej oraz realizację celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, z uwzględnieniem Krajowego Programu Badań.

4. Osiągnięcia naukowe wnioskodawcy w zakresie przedstawionego programu badań, wykazane z 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (publikacje, patenty lub inne).

5. Informacja o możliwości wykorzystania i udostępniania, planowanej do realizacji inwestycji przez jednostki naukowe i inne podmioty oraz jej wpływ na rozwój współpracy w ramach wspólnie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych (należy dołączyć dokumenty potwierdzające współpracę, realizację wspólnych badań itp.).

6. Stopień wykorzystania inwestycji do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

Cel wykorzystania inwestycji budowlanej:

Wykorzystanie w %

– badania naukowe lub prace rozwojowe

 

– inne zadania jednostki naukowej (dydaktyka, badania kliniczne, wykonywanie zleceń zewnętrznych, inne)

 

 

7. Informacja o planowanych nakładach i źródłach finansowania kosztów utrzymania wnioskowanej inwestycji, w tym kosztów bieżących i serwisowych.

8. Do wniosku dołącza się:

a) kosztorys – opis zakresu rzeczowego planowanej do realizacji inwestycji, zawierający wykaz rzeczowo-kosztowy,

b) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel budowlany,

c) pozwolenie na budowę, jeżeli wymaga tego charakter inwestycji,

d) pozwolenie konserwatora zabytków na realizację inwestycji, jeżeli wymaga tego charakter inwestycji.

D. WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA I STRUKTURA PLANOWANYCH NAKŁADÓW (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość kosztorysowa

w tym:

nakłady
poprzedzające
rozpoczęcie
prac
budowlanych

roboty budowlano-montażowe

zakupy
maszyn
i urządzeń

pierwsze wyposażenie

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Nakłady ogółem

 

 

 

 

 

 

2

w tym
poniesione w latach

 

 

 

 

 

 

planowane na lata

 

 

 

 

 

 

3

w tym w roku

 

 

 

 

 

 

 

E. PLANOWANE NAKŁADY ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

Nakłady
inwestycyjne
ogółem

w tym:

nakłady
dotychczas
poniesione

planowane nakłady w roku:

(4 + 8)

...

...

...

Razem
(kol. 5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ogółem (Lp. 2 – 6)

 

 

 

 

 

 

2

Środki własne

 

 

 

 

 

 

3

Kredyt

 

 

 

 

 

 

4

Dotacja celowa ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę

 

 

 

 

 

 

5

Dotacja celowa
z innych części budżetu
państwa (podać z jakich)

 

 

 

 

 

 

6

Środki z innych źródeł (podać z jakich)

 

 

 

 

 

 

 

F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU

(Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail).

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKUP, WYTWORZENIE LUB ROZBUDOWĘ APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ STANOWIĄCEJ DUŻĄ LUB STRATEGICZNĄ INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ NA ROK/LATA]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKUP, WYTWORZENIE LUB ROZBUDOWĘ APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ STANOWIĄCEJ DUŻĄ LUB STRATEGICZNĄ INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ NA ROK/LATA

A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy

2. Siedziba i adres wnioskodawcy

3. Adres e-mail, WWW

4. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy

6. Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców

Niniejszym, wnioskodawca oświadcza, że:

1) informacje zawarte we wniosku pn.: (nazwa inwestycji do 250 znaków), złożonym w systemie, o numerze identyfikacyjnym ID: (numer wniosku nadany przez system), są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;

2) dokumenty dołączone do wniosku są zgodne z oryginałem;

3) jest przygotowany do realizacji inwestycji i posiada zdolność do pokrycia kosztów utrzymania przedmiotu wnioskowanej inwestycji, w tym kosztów bieżących i serwisowych;

4) wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

PIECZĘCIE I PODPISY (jednostki naukowej, głównego księgowego albo kwestora, kierownika jednostki, rektora).

(W przypadku gdy część A wniosku zostanie przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą, pieczęcie nie są wymagane).

B. DANE OGÓLNE O INWESTYCJI

1. Inwestycja realizowana w ramach: (udziału w przedsięwzięciu krajowym, udziału w przedsięwzięciu podjętym w ramach współpracy międzynarodowej, inwestycji w zakresie infrastruktury badawczej współfinansowanej ze środków funduszy strukturalnych).

2. Inwestycja realizowana przez: (wnioskodawcę, konsorcjum naukowe, sieć naukową, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk lub centrum naukowe uczelni).

3. Inwestycja realizowana w grupie nauk: (humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej lub nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu).

4. Planowany okres realizacji inwestycji: (rok rozpoczęcia i rok zakończenia).

5. Wnioskowana kwota dotacji celowej: (w tys. zł).

6. Wartość kosztorysowa inwestycji: (w tys. zł).

7. Wpisanie inwestycji na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. (Nr decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wpisaniu przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej).

C. OPIS INWESTYCJI

1. Planowany zakres rzeczowy inwestycji:

Lp.

Nazwa aparatury naukowo-badawczej

Liczba

Planowane nakłady (w tys. zł)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opis zakresu rzeczowego planowanej do realizacji inwestycji stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą z uzasadnieniem wysokości planowanych nakładów wykazanych we wniosku: (załączona przykładowa oferta lub inne)

a) w przypadku zakupu aparatury naukowo-badawczej kosztorys, zawierający wykaz rzeczowo-kosztowy,

b) w przypadku wytworzenia aparatury naukowo-badawczej – kosztorys – planowany wykaz rzeczowo-kosztowy zawierający harmonogram realizacji inwestycji,

c) w przypadku rozbudowy aparatury naukowo-badawczej informację o posiadaniu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą, której dotyczy rozbudowa, wraz z dokumentem potwierdzającym jej wartość, w tym wyciąg z ewidencji środków trwałych.

3. Określenie programu badań naukowych lub prac rozwojowych, do realizacji którego niezbędna jest wnioskowana inwestycja, jego znaczenie dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki w kraju, wpływ na rozwój współpracy międzynarodowej oraz realizację celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, z uwzględnieniem Krajowego Programu Badań.

4. Uzasadnienie celowości zakupu planowanego zakresu rzeczowego inwestycji dla realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę.

5. Osiągnięcia naukowe wnioskodawcy w zakresie przedstawionego programu badań, wykazane z 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

(publikacje, patenty lub inne)

6. Wykaz aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą zakupionej lub wytworzonej przez wnioskodawcę, w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku zawierający:

Źródło pozyskania
środków

Nazwa aparatury
naukowo-badawczej

Rok
(zakupu/wytworzenia)

wartość
(w zł)

 

 

 

 

 

7. Informacja o możliwości wykorzystania i udostępniania, planowanej do realizacji inwestycji przez inne jednostki naukowe i inne podmioty oraz jej wpływ na rozwój współpracy w ramach wspólnie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. (np. w załączeniu dokumenty potwierdzające współpracę, realizację wspólnych badań).

8. Stopień wykorzystania inwestycji do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

Cel wykorzystania aparatury naukowo-badawczej:

Wykorzystanie w %

– badania naukowe lub prace rozwojowe

 

– inne zadania jednostki naukowej
(dydaktyka, badania kliniczne, wykonywanie zleceń
zewnętrznych, inne)

 

 

9. Informacja o nakładach i źródłach finansowania kosztów utrzymania wnioskowanej inwestycji, w tym kosztów bieżących i serwisowych.

D. PLANOWANE NAKŁADY ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Lp.

Wyszczególnienie

Planowane nakłady (w tys. zł)

ogółem
(suma
kol. 4–6)

w tym
w roku

w tym
w roku

w tym
w roku

1

2

3

4

5

6

1

Wnioskowana kwota dotacji celowej ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę

 

 

 

 

2

Środki własne

 

 

 

 

3

Kredyt lub pożyczka

 

 

 

 

4

Dotacja celowa z innych części budżetowych (podać z których)

 

 

 

 

5

Środki z innych źródeł niż dotacja celowa (podać z jakich)

 

 

 

 

6

Suma (lp. 1–5)

 

 

 

 

 

E. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU

(Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail).

Załącznik 3. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ NAUKI W ZAKRESIE DUŻEJ LUB STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ NA ROK/LATA]

Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ NAUKI W ZAKRESIE DUŻEJ LUB STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ NA ROK/LATA

A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy

2. Siedziba i adres wnioskodawcy

3. Adres e-mail, WWW

4. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy

6. Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców

Niniejszym, wnioskodawca oświadcza, że:

1) informacje zawarte we wniosku pn.: (nazwa inwestycji do 250 znaków), złożonym w systemie, o numerze identyfikacyjnym ID: (numer wniosku nadany przez system), są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;

2) dokumenty dołączone do wniosku są zgodne z oryginałem;

3) jest przygotowany do realizacji inwestycji i posiada zdolność do pokrycia kosztów utrzymania przedmiotu wnioskowanej inwestycji, w tym kosztów bieżących i serwisowych;

4) wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

PIECZĘCIE I PODPISY (jednostki naukowej, głównego księgowego albo kwestora, kierownika jednostki, rektora).

(W przypadku gdy część A wniosku zostanie przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą, pieczęcie nie są wymagane).

B. DANE OGÓLNE O INWESTYCJI

1. Inwestycja dotyczy rozbudowy w szczególności: Lokalnej Sieci Komputerowej (LAN), Miejskiej Sieci Komputerowej (MSK), Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej (KDM).

2. Inwestycja realizowana w ramach: (udziału w przedsięwzięciu krajowym, udziału w przedsięwzięciu podjętym w ramach współpracy międzynarodowej, inwestycji w zakresie infrastruktury badawczej współfinansowanej ze środków funduszy strukturalnych).

3. Inwestycja realizowana przez: (wnioskodawcę, konsorcjum naukowe, sieć naukową, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk lub centrum naukowe uczelni).

4. Inwestycja realizowana w grupie nauk: (humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej lub nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu).

5. Okres realizacji inwestycji: (data rozpoczęcia i zakończenia).

6. Wnioskowana kwota dotacji celowej: (w tys. zł).

7. Wartość kosztorysowa inwestycji: (w tys. zł).

8. Wpisanie inwestycji na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. (Nr decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wpisaniu przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej).

C. OPIS INWESTYCJI

1. Planowany zakres rzeczowy inwestycji:

Lp.

Nazwa infrastruktury informatycznej nauki

Liczba

Planowane nakłady (w tys. zł)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacja o posiadanej infrastrukturze informatycznej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą, której dotyczy rozbudowa wraz z wyszczególnieniem jej głównych składników oraz z dokumentem potwierdzającym jej wartość, w tym wyciąg z ewidencji środków trwałych.

3. Uzasadnienie potrzeby rozbudowy posiadanej infrastruktury informatycznej nauki.

4. Opis badań naukowych lub prac rozwojowych, do realizacji których niezbędna jest wnioskowana inwestycja.

5. Znaczenie inwestycji dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, z uwzględnieniem Krajowego Programu Badań.

6. Informacja o możliwości i planach udostępniania infrastruktury informatycznej nauki innym podmiotom.

7. Stopień wykorzystania inwestycji do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

Cel wykorzystania infrastruktury informatycznej nauki:

Wykorzystanie w %

– badania naukowe lub prace rozwojowe

 

– inne zadania jednostki naukowej (dydaktyka, badania kliniczne, wykonywanie zleceń zewnętrznych, inne)

 

 

8. Informacja o nakładach i źródłach finansowania kosztów utrzymania wnioskowanej inwestycji, w tym kosztów bieżących i serwisowych.

D. PLANOWANE NAKŁADY ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Lp.

Wyszczególnienie

Planowane nakłady (w tys. zł)

ogółem
(suma
kol. 4–6)

w tym
w roku

w tym
w roku

w tym
w roku

1

2

3

4

5

6

1

Wnioskowana kwota dotacji celowej ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę

 

 

 

 

2

Środki własne

 

 

 

 

3

Kredyt lub pożyczka

 

 

 

 

4

Dotacja celowa z innych części budżetowych (wpisać z których)

 

 

 

 

5

Środki z innych źródeł niż dotacja celowa (wpisać z jakich)

 

 

 

 

6

Suma (lp. 1–5)

 

 

 

 

 

E. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU

(Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail).

Załącznik 4. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ROCZNYM Z WYKORZYSTANIA DOTACJI NA INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ LUB INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ DOTYCZĄCĄ STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W ROKU]

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ROCZNYM Z WYKORZYSTANIA DOTACJI NA INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ LUB INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ DOTYCZĄCĄ STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ* W ROKU

A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy

2. Siedziba i adres wnioskodawcy

3. Adres e-mail, WWW

4. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy

6. Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców

B. DANE OGÓLNE O INWESTYCJI

1. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: nr, data.

2. Numer wniosku, na podstawie którego przyznano dotację.

3. Nazwa inwestycji: (tytuł wniosku do 250 znaków).

4. Wysokość przyznanej dotacji celowej w zł. ogółem, w tym w danym roku.

5. Wysokość środków deklarowanych we wniosku w zł, pochodzących z innych źródeł niż otrzymana dotacja w tym: (środki własne, kredyt lub pożyczka, dotacja celowa z innych części budżetowych*).

C. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH

Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego.

D. INFORMACJA O PONIESIONYCH WYDATKACH

Rozliczenie finansowe (w zł) wg stanu na dzień 31.12. r.

Wartość kosztorysowa ogółem według wniosku

Wydatki ogółem
poniesione
przed
rokiem
objętym
raportem

Środki wydatkowane

Stan środków na
rachunku
bankowym:

Zobowiązania
wynikające
z podpisanych umów
z wykonawcą/cami
inwestycji
pozostające
do uregulowania
z dotacji przyznanej
na kolejny rok
finansowania

ogółem
(kol. 4–6)

ze środków
z dotacji celowej
przekazanej
w roku
objętym
raportem

środki własne

inne środki

a) z dotacji celowej
b) z odsetek
– do zwrotu na rachunek dochodów budżetu państwa

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

a)

 

b)

 

E. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU ROCZNEGO

(Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail).

F. PIECZĘCIE I PODPISY (jednostki naukowej, głównego księgowego albo kwestora, kierownika jednostki, rektora).

(W przypadku gdy raport zostanie przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą, pieczęcie nie są wymagane).

*wybrać właściwe

Załącznik 5. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ROCZNYM Z WYKORZYSTANIA DOTACJI NA INWESTYCJĘ Z ZAKRESU DUŻEJ LUB STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ, OBEJMUJĄCY APARATURĘ NAUKOWO-BADAWCZĄ LUB INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ NAUKI W ROKU]

Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ROCZNYM Z WYKORZYSTANIA DOTACJI NA INWESTYCJĘ Z ZAKRESU DUŻEJ LUB STRATEGICZNEJ* INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ, OBEJMUJĄCY APARATURĘ NAUKOWO-BADAWCZĄ LUB INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ NAUKI* W ROKU

A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy

2. Siedziba i adres wnioskodawcy

3. Adres e-mail, WWW

4. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy

6. Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców

B. DANE OGÓLNE O INWESTYCJI

1. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: nr, data.

2. Numer wniosku, na podstawie którego przyznano dotację.

3. Nazwa inwestycji: (tytuł wniosku do 250 znaków).

4. Wysokość przyznanej dotacji celowej w zł ogółem, w tym w danym roku.

5. Wysokość środków deklarowanych we wniosku w zł, pochodzących z innych źródeł niż otrzymana dotacja w tym: (środki własne, kredyt lub pożyczka, dotacja celowa z innych części budżetowych*).

C. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH

1. Wykaz zrealizowanego zakresu rzeczowego:

Lp.

Nazwa
aparatury naukowo-badawczej
lub
infrastruktury informatycznej nauki

Liczba

Poniesione nakłady (w zł)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego.

3. Opis działań podjętych przez wnioskodawcę na rok następny.

D. INFORMACJA O PONIESIONYCH WYDATKACH

Rozliczenie finansowe (w zł) wg stanu na dzień 31.12. r.

Wydatki ogółem
poniesione przed
rokiem objętym
raportem

Środki wydatkowane

Stan środków
na rachunku
bankowym:

Zobowiązania
wynikające
z podpisanych umów
z wykonawcą/cami
inwestycji pozostające
do uregulowania
z dotacji przyznanej na
kolejny rok finansowania

Ogółem (kol. 3–5)

Ze środków dotacji celowej

Środki własne

Inne
środki

a) z dotacji celowej
b) z odsetek
– do zwrotu na rachunek dochodów budżetu państwa

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

a)

 

b)

 

E. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU ROCZNEGO

(Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail).

F. PIECZĘCIE I PODPISY (jednostki naukowej, głównego księgowego albo kwestora, kierownika jednostki, rektora).

(W przypadku gdy raport zostanie przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą, pieczęcie nie są wymagane).

*wybrać właściwe

Załącznik 6. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE KOŃCOWYM I ROZLICZENIE FINANSOWE PONIESIONYCH KOSZTÓW ZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI BUDOWLANEJ LUB INWESTYCJI BUDOWLANEJ DOTYCZĄCEJ STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ]

Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE KOŃCOWYM I ROZLICZENIE FINANSOWE PONIESIONYCH KOSZTÓW ZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI BUDOWLANEJ LUB INWESTYCJI BUDOWLANEJ DOTYCZĄCEJ STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ*

A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy

2. Siedziba i adres wnioskodawcy

3. Adres e-mail, WWW

4. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy

6. Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców

B. DANE OGÓLNE O INWESTYCJI

1. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: nr data.

2. Numer wniosku, na podstawie którego przyznano dotację.

3. Nazwa inwestycji: (tytuł wniosku do 250 znaków).

4. Wysokość przyznanej dotacji celowej w zł ogółem, w tym w danym roku.

5. Wysokość środków deklarowanych we wniosku w zł, pochodzących z innych źródeł niż otrzymana dotacja w tym: (środki własne, kredyt lub pożyczka, dotacja celowa z innych części budżetowych*).

C. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH

Opis zrealizowanej inwestycji budowlanej i jej charakterystyka techniczna.

D. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Rozliczenie finansowe (w zł) wg stanu na dzień 31.12. r.

Wartość
kosztorysowa
według
wniosku

Termin
zakończenia
inwestycji

Nakłady

Środki wydatkowane

Środki
niewykorzystane
OGÓŁEM
– do zwrotu

1

2

3

4

5

6

7

8

ogółem

planowany

ogółem

w tym
z dotacji
celowej ze środków ustalonych w budżecie państwa
na naukę

ogółem
(kol. 6+7)

z dotacji celowej ze
środków ustalonych
w budżecie
państwa
na naukę

inne środki

a) z dotacji celowej
b) z odsetek

w tym:

faktyczny

w tym:

 

w tym:

 

w tym: środki własne

a)
b)

1) roboty budowlano-montażowe
2) zakupy
3) inne

1) roboty budowlano-montażowe
2) zakupy
3) inne

1) roboty budowlano-montażowe
2) zakupy
3) inne

 

W przypadku zaistniałych zmian w stosunku do wniosku należy omówić ich przyczyny.

E. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO RAPORTU

1. Kopia dokumentu stwierdzającego przyjęcie inwestycji na stan majątku trwałego, poświadczona za zgodność z oryginałem.

2. Kopia protokołu odbioru końcowego inwestycji, poświadczona za zgodność z oryginałem.

3. Kopia decyzji o przyjęciu obiektu do użytkowania, poświadczona za zgodność z oryginałem, o ile wymaga tego charakter zrealizowanej inwestycji.

F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU KOŃCOWEGO

(Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail).

G. PIECZĘCIE I PODPISY (jednostki naukowej, głównego księgowego albo kwestora, kierownika jednostki, rektora).

(W przypadku gdy raport zostanie przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą, pieczęcie nie są wymagane).

*wybrać właściwe

Załącznik 7. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE KOŃCOWYM I ROZLICZENIE FINANSOWE PONIESIONYCH KOSZTÓW ZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI Z ZAKRESU DUŻEJ LUB STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ, OBEJMUJĄCY APARATURĘ NAUKOWO-BADAWCZĄ LUB INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ NAUKI]

Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE KOŃCOWYM I ROZLICZENIE FINANSOWE PONIESIONYCH KOSZTÓW ZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI Z ZAKRESU DUŻEJ LUB STRATEGICZNEJ* INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ, OBEJMUJĄCY APARATURĘ NAUKOWO-BADAWCZĄ LUB INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ NAUKI*

A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy

2. Siedziba i adres wnioskodawcy

3. Adres e-mail, WWW

4. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy

6. Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców

B. DANE OGÓLNE O INWESTYCJI

1. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: nr, data.

2. Numer wniosku, na podstawie którego przyznano dotację.

3. Nazwa inwestycji: (tytuł wniosku do 250 znaków).

4. Wysokość przyznanej dotacji celowej w zł ogółem, w tym w danym roku.

5. Wysokość środków deklarowanych we wniosku w zł, pochodzących z innych źródeł niż otrzymana dotacja w tym: (środki własne, kredyt lub pożyczka, dotacja celowa z innych części budżetowych*).

C. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH

1. Wykaz zrealizowanego zakresu rzeczowego:

Lp.

Nazwa
aparatury naukowo-badawczej
lub
infrastruktury informatycznej nauki

Liczba

Poniesione nakłady (w zł)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uzasadnienie dokonanego zakupu zakresu rzeczowego inwestycji dla realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę.

3. Opis planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych i innych zadań jednostki, których potrzebom będzie służyć inwestycja w okresie następnych co najmniej 3 lat.

D. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Rozliczenie finansowe (w zł) wg stanu na dzień 31.12. r.

infoRgrafika

E. ZAŁĄCZNIKI

Kopie dokumentów stwierdzających przyjęcie inwestycji z zakresu dużej infrastruktury badawczej na stan majątku trwałego, poświadczone za zgodność z oryginałem.

F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU KOŃCOWEGO

(Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail).

G. PIECZĘCIE I PODPISY (jednostki naukowej, głównego księgowego albo kwestora, kierownika jednostki, rektora).

(W przypadku gdy raport zostanie przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą, pieczęcie nie są wymagane).

*wybrać właściwe

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama