| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 20 ust. 1 pkt 4–6 oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) (Dz. U. z 2013 r. poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w pkt 2 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) zapakowane lub zapakowane i magazynowane na obszarze strefy porażenia lub strefy bezpieczeństwa lub – jeżeli nie stwarza to ryzyka rozprzestrzenienia się pchełki – zapakowane lub zapakowane i magazynowane w pobliżu tych stref w miejscu pakowania ustalonym z wojewódzkim inspektorem;”;

2) po § 7 dodaje się § 7a i § 7b w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Bulwy ziemniaka, w tym bulwy ziemniaka przeznaczone do sadzenia, pochodzące ze strefy porażenia lub strefy bezpieczeństwa albo z obszarów innych państw członkowskich objętych takimi strefami, wyznaczonymi w związku ze stwierdzeniem występowania pchełki, mogą być pakowane w pobliżu strefy porażenia lub strefy bezpieczeństwa, jeżeli:

1) zostały spełnione wymagania, o których mowa w § 7 pkt 1;

2) na polach, na których były uprawiane rośliny ziemniaka, z których pochodzą te bulwy:

a) były wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin zwalczających pchełkę,

b) zostały przeprowadzone kontrole, w wyniku których nie stwierdzono występowania pchełki;

3) wojewódzki inspektor został poinformowany przez podmiot, który uprawiał rośliny ziemniaka, z których pochodzą te bulwy, o terminie przemieszczenia tych bulw do miejsca pakowania, nie później niż na 7 dni przed terminem ich przemieszczenia;

4) bulwy te podczas transportu były zaopatrzone w dokument potwierdzający ich pochodzenie i miejsce przeznaczenia przez podmiot, który uprawiał rośliny ziemniaka, z których pochodzą te bulwy;

5) bulwy te:

a) były transportowane do miejsca pakowania w środkach transportu lub opakowaniach wolnych od gleby, resztek roślinnych oraz innych zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie rozprzestrzenienia się pchełki, zamkniętych w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się pchełki,

b) niezwłocznie po dostarczeniu do miejsca pakowania zostały poddane zabiegowi, o którym mowa w § 7 pkt 2 lit. a.

2. W przypadku pakowania bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor:

1) prowadzi kontrole występowania pchełki w odległości co najmniej 100 m od miejsca pakowania tych bulw;

2) informuje podmioty zajmujące się produkcją, obrotem lub przetwarzaniem bulw ziemniaka w pobliżu miejsca pakowania tych bulw o zagrożeniach stwarzanych przez pchełkę oraz o sposobach zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się pchełki, udostępniając te dane co najmniej na stronie internetowej administrowanej przez urząd go obsługujący.

§ 7b. 1. Środki transportu, opakowania i materiały opakowaniowe służące do transportu bulw ziemniaka, przed poddaniem tych bulw zabiegowi wskazanemu w § 7 pkt 2 lit. a, poddaje się czyszczeniu oraz dezynfekcji przed ich przemieszczeniem poza strefę porażenia lub strefę bezpieczeństwa, lub miejsce pakowania tych bulw, w sposób zapewniający zwalczenie pchełki.

2. Maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane w miejscu pakowania bulw ziemniaka, o których mowa w § 7a ust. 1, które miały kontakt z tymi bulwami, poddaje się czyszczeniu oraz dezynfekcji niezwłocznie po kontakcie z tymi bulwami, w sposób zapewniający zwalczenie pchełki.

3. Glebę i resztki roślinne powstałe podczas pakowania bulw ziemniaka, o których mowa w § 7a ust. 1, unieszkodliwia się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się pchełki.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2014/679/UE z dnia 25 września 2014 r. zmieniającej decyzję wykonawczą 2012/270/UE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz w odniesieniu do przemieszczania do zakładów pakowania bulw ziemniaka pochodzących z wyznaczonych obszarów w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się w Unii organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) (Dz. Urz. UE L 283 z 27.09.2014, str. 61).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 822, 907 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »