| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;

2) częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach;

3) metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom;

4) sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pływalni, w których niecki basenowe są napełniane wodami o właściwościach leczniczych, dla których warunki i wymagania sanitarne określają przepisy:

1) art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505);

2) wydane na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742 oraz z 2015 r. poz. 1844).

§ 2. [Woda na pływalniach]

1. Woda na pływalniach, w tym woda doprowadzana na pływalnię, powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Zarządzający pływalnią dokonuje oceny jakości wody doprowadzanej na pływalnię, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli woda doprowadzana na pływalnię nie jest doprowadzana z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893).

§ 3. [Podstawa oceny spełniania wymagań]

1. Zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełniania wymagań, o których mowa w § 2, na podstawie:

1) bieżącej obserwacji, która zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności, z uwzględnieniem:

a) daty, godziny i podpisu osoby dokonującej bieżącej obserwacji wody na pływalni,

b) odnotowania przejrzystości wody, stwierdzonych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych, spostrzeżeń mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości i podejmowanych w związku z nimi czynności,

c) daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania o tym właściwego państwowego wojewódzkiego lub państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, zwanego dalej „właściwym państwowym inspektorem sanitarnym”, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kałowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni;

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni:

a) nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna mieć miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania, w zakresie następujących parametrów:

– pH wody,

– potencjału redox,

– stężenia chloru wolnego,

– temperatury wody,

b) nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni, w zakresie parametru chloru związanego;

3) systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, w tym sytuacji, o której mowa w pkt 1 lit. c, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii, wyników badań przekazywanych w terminie do 3 dni roboczych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych w zakresie dotyczącym parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Okres ciągłego dokumentowania spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1, określa zarządzający pływalnią, przy czym nie może on być krótszy niż 3 lata.

§ 4. [Zbiorcza roczna ocena]

Właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 2, przez analizę:

1) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;

3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

4) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny.

§ 5. [Częstotliwość pobierania próbek wody]

Częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. [Analizy wody na pływalniach]

1. Metodyki referencyjne analiz wody na pływalniach określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Analizy wody na pływalniach, o których mowa w ust. 1, realizują laboratoria, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. [Obowiązek ogłaszania informacji w komunikacie]

1. Zarządzający pływalnią w komunikacie informuje o:

1) ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w § 4;

2) spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny, o której mowa w § 3 ust. 1;

3) podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

2. Komunikat zamieszcza się:

1) na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz

2) na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

3. Zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.

§ 8. [Obowiązek dostosowania się zarządzającego pływalnią do wymagań]

Zarządzający pływalnią dostosuje się do wymagań określonych niniejszym rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Zembala


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830.

Załącznik 1. [WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ WODA NA PŁYWALNIACH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. (poz. 2016)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ WODA NA PŁYWALNIACH

 

Najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów [jtk lub NPL]

Parametr

Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji1)

Woda w niecce basenowej*

Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny2)

Woda w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

Woda w natryskach

Escherichia coli

w 100 ml wody

0

0

0

0

Pseudomonas aeruginosa
w 100 ml wody

0

0

0

0

Ogólna liczba mikroorganizmów3)
w 36+/–2°C po 48 h w 1 ml wody

20

100

100

100

Gronkowce koagulazododatnie
w 100 ml wody

0

Legionella sp.
w 100 ml

0

04)

0

0

< 1005)

 

* z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych

Objaśnienia:

1) Dotyczy wód:

a) słodkich, tj. wód powierzchniowych lub podziemnych spełniających wymagania określone w przepisach dla wody do spożycia,

b) słonych, w tym morskich i solankowych zawierających od 5 g/l do 15 g/l składników mineralnych (głównie chlorków),

c) termalnych, tj. wód podziemnych, które na wypływie z ujęcia mają temperaturę nie mniejszą niż 20°C (z wyłączeniem wód pochodzących z odwadniania wyrobisk górniczych).

2) Próbkę wody do badań należy pobierać z niecki basenowej, w możliwie jak najmniejszej odległości od wylotu dyszy.

3) Nie dotyczy pływalni odkrytych.

4) Badanie należy wykonać w przypadku gdy temperatura wody jest 30°C.

5) Należy badać w instalacjach wody ciepłej. Próbkę do badań należy pobierać przynajmniej z 1 na 10 natrysków.

Załącznik 2. [WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ WODA NA PŁYWALNIACH]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ WODA NA PŁYWALNIACH

A. Wymagania fizykochemiczne

Parametr

Jednostka

Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji1)

Woda w niecce basenowej*

Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny

Woda w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

Woda w brodziku do płukania stóp

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woda słodka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 6,5 pH 7,3

mV

750

750

720

b) 7,3 < pH 7,6

mV

770

770

750

woda słona2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 6,5 pH 7,3

mV

700

700

700

b) 7,3 < pH 7,8

mV

720

720

720

pH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) woda słodka

 

6,5

7,6

6,5

7,6

6,5

7,6

6,5

7,6

b) woda słona

 

6,5

7,8

6,5

7,8

6,5

7,8

6,5

7,8

Chlor wolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg/l

0,33)

0,64)5)

0,7

1,04)

0,33)

0,44)

1,0

2,0

 

* z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych

B. Dodatkowe wymagania fizykochemiczne

Parametr

Jednostka

Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji1)

Woda w niecce basenowej*

Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno- powietrzny

Woda w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

 

 

min

max

min

max

min

max

min

max

Mętność

NTU

0,3

0,5

0,5

0,5

Chlor związany6)

mg/l

0,2

0,3

 

0,3

0,3

Chloroform

mg/l

 

0,03

 

0,03

0,03

0,02

Σ THM7)

mg/l

 

0,1

 

0,1

0,1

0,1

Glin8)

mg/l

 

 

0,2

0,2

0,2

Żelazo8)

mg/l

 

 

0,2

0,2

0,2

Azotany9)

mg/l

 

20

20

20

20

Ozon 10)

mg/l

0,05

Kwas izocyjanurowy11)

mg/l

100

100

Utlenialność 9)

mg/l

4

4

4

 

* z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych

Objaśnienia:

1) Dotyczy wód:

a) słodkich tj. wód powierzchniowych lub podziemnych spełniających wymagania określone w przepisach dla wody do spożycia,

b) słonych w tym morskich i solankowych zawierających od 5 g/l do 15 g/l składników mineralnych (głównie chlorków),

c) termalnych tj. wód podziemnych, które na wypływie z ujęcia mają temperaturę nie mniejszą niż 20°C (z wyłączeniem wód pochodzących z odwadniania wyrobisk górniczych).

2) Wartość dla wody z zawartością chlorków powyżej 5g/l lub zawierającej bromki i jodki w ilości powyżej 0,5 mg/l należy ustalić indywidualnie dla każdego obiektu.

3) Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji związkami chloru – promieniowaniem UV lub ozonem.

4) W sytuacji przekroczenia norm wskaźników mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo dużego obciążenia niecki basenowej kąpiącymi się możliwe jest krótkotrwałe podwyższone stężenia chloru wolnego do wartości nie większej niż 3,0 mg/l.

5) W przypadku niecek basenowych odkrytych najwyższa dopuszczalna wartość stężenia wolnego chloru wynosi 1,0 mg/l.

6) Dążyć do utrzymania jak najniższej wartości.

7) Σ THM – wartość oznacza sumę stężeń związków:

– trichlorometan,

– bromodichlorometan,

– dibromochlorometan,

– tribromometan.

8) Oznacza się, gdy jest stosowany jako koagulant.

9) Podana wartość stanowi różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni.

10) Oznacza się w przypadku ozonowania wody, po filtracji sorbcyjnej.

11) Oznacza się w przypadku stosowania di –i trichloroizocyjanuranu.

Załącznik 3. [CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY NA PŁYWALNIACH]

Załącznik nr 3

CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY NA PŁYWALNIACH1),2)

A. Częstotliwość pobierania próbek wody doprowadzanej do pływalni, wprowadzanej do niecki basenowej i w nieckach basenowych

Parametr

Okres

Woda

 

 

Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

Woda w niecce basenowej*

Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny

Woda w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

Wskaźniki bakteriologiczne

Escherichia coli

miesiąc

1

2

2

4

Pseudomonas aeruginosa

miesiąc

1

2

2

2

Ogólna liczba mikroorganizmów

w 36+/–2°C po 48 h

miesiąc

1

1

1

2

Legionella sp.

rok

4

4

12

4

Gronkowce koagulazododatnie

miesiąc

1

Wskaźniki fizykochemiczne

Mętność

kwartał

1

3

3

3

pH3)

dzień

4

4

4

4

Potencjał redox Oksydoredukcyjny przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl3)4)

dzień

4

4

4

4

Chlor wolny3)4)

dzień

4

4

4

4

Chlor związany3)4)

dzień

1

1

1

1

Chloroform

kwartał

1

1

1

1

Σ THM

kwartał

1

1

1

1

Glin5)

 

Żelazo5)

 

Ozon6)

kwartał

1

Kwas izocyjanurowy

rok

4

4

Azotany

kwartał

1

1

1

1

Utlenialność

miesiąc

1

1

2

2

 

* z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych

Objaśnienia:

1) Jest to minimalna częstotliwość pobierania próbek wody na pływalni w ramach prowadzonej oceny przez zarządzającego pływalnią.

2) W przypadku niecek basenowych odkrytych jakość wody należy badać co najmniej 3 razy w sezonie, a w przypadku długo utrzymujących się wysokich temperatur co najmniej 2 razy w miesiącu.

3) Pomiar automatyczny. W przypadku braku możliwości pomiaru automatycznego, należy wykonać pomiar manualnie.

4) Oznaczać każdorazowo z wykonywaniem badań mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

5) W przypadku zastosowania w technologii uzdatniania wody na pływalni – należy kontrolować w wodzie stężenie po procesie filtracji sorpcyjnej lub koagulacji, wyłącznie jeżeli wystąpią problemy z mętnością wody.

6) W przypadku zastosowania w technologii uzdatniania wody na pływalni – należy kontrolować w wodzie stężenie po procesie filtracji sorpcyjnej.

B. Częstotliwość pobierania próbek wody z natrysków

Liczba Legionella sp. w 100 ml

Ocena skażenia

Badanie

100
102

brak/ znikome

Po 1 roku lub po 3 latach1)

>100 1 000 
102 – 103

średnie

Po 4 tygodniach, jeżeli wynik badania nie ulegnie zmianie, należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, powtórzyć badanie po 1 tygodniu, następnie po 1 roku.

>1 000 10 000 
103 – 104

wysokie

Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące2)

>10 000
>104

bardzo wysokie

Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące2)

 

Objaśnienia:

1) Jeżeli w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml.

2) Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to następne badanie można wykonać za rok.

Uwaga:

Postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna) powinno zostać ponadto podjęte zawsze:

1) w przypadku wyłączenia instalacji wodociągowej na czas dłuższy niż 1 miesiąc;

2) jeżeli instalacja lub jej część została wymieniona lub prace konserwacyjne mogły prowadzić do jej zanieczyszczenia.

Załącznik 4. [METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ WODY NA PŁYWALNIACH]

Załącznik nr 4

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ WODY NA PŁYWALNIACH

A. Parametry mikrobiologiczne, dla których określono metody analizy

Dla podanych w tabeli parametrów metoda analizy musi być odpowiednia do zakresu stosowania (matryca) oraz musi co najmniej umożliwiać oznaczanie wartości dopuszczalnej z podaną granicą wykrywalności.

Lp.

Parametry

Granica wykrywalności1)

Referencyjna metoda analizy

1.

Escherichia coli

1/100 ml

Filtracja membranowa lub NPL

2.

Pseudomonas aeruginosa

1/100 ml

Filtracja membranowa lub NPL

3.

Legionella sp.

1/100 ml

Filtracja membranowa

4.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36+/–2°C po 48 h

1/1 ml

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

5.

Gronkowce koagulazododatnie

1/100 ml

Filtracja membranowa

 

Objaśnienia:

1) Granica wykrywalności dla metod mikrobiologicznych – najmniejsza wykryta liczba mikroorganizmów (wyrażona w jtk lub NPL), zawartych w danej objętości wody.

B. Parametry chemiczne, dla których określono charakterystykę wykonania analizy

Dla podanych w tabeli parametrów określono, że stosowana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać oznaczanie wartości dopuszczalnej z podaną poprawnością, precyzją i granicą wykrywalności. Niezależnie od czułości zastosowanej metody analizy, wyniki należy wyrażać z co najmniej taką samą liczbą miejsc po przecinku, jaką podano w wartościach dopuszczalnych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Lp.

Parametry

Poprawność

[% wartości parametrów]1)

Precyzja

[% wartości parametrów]2)

Granica wykrywalności

[% wartości parametrów]3)

Warunki

1.

Azotany

10

10

10

2.

Barwa

10

10

10

 

3.

Chlor wolny

10

10

10

 

4.

Chlor związany

10

10

10

 

5.

Glin

10

10

10

6.

Kwas izocyjanurowy4)

20

20

20

 

7.

Mętność

25

25

25

 

8.

Ozon

25

25

25

 

9.

Stężenie jonów wodorowych PH

2,5

2,5

Nie dotyczy

 

10.

THM

25

25

10

 

11.

Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC)

25

25

25

 

12.

Utlenialność

25

25

10

5)

13.

Żelazo

10

10

10"

 

 

Objaśnienia:

1) Poprawność jest błędem systematycznym i jest to stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.

2) Precyzja jest błędem przypadkowym i zwykle wyrażona jest jako odchylenie standardowe (wewnątrz i między partiami) rozkładu wyników od średniej; aprobowana precyzja stanowi dwukrotność współczynnika zmienności wyrażonego w procentach.

3) Granica wykrywalności dla parametrów chemicznych – wartość trzykrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz próbek o niskim stężeniu badanego parametru lub pięciokrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz prób ślepych.

4) 0,001 mg/l metodą GC-TID ze specyficznym płomieniowym detektorem termojonowym; 0,05 mg/l metodą chromatografii cieczowej techniką faz odwróconych z detekcją UV(HPLC-UVPAD); 0,09 mg/l metodą GC-MS – z monitorowaniem jonoselektywnym.

5) Indeks nadmanganianowy – utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min. w temperaturze 100 °C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu potasu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »