Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o systemie oświaty]

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 po ust. 6a dodaje się ust. 6aa w brzmieniu:

„6aa. Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 6a, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.”;

2) w art. 14:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 16a.”,

b) ust. 3–3b otrzymują brzmienie:

„3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

3b. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.”;

3) w art. 14a:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Ustalenie sieci, o której mowa w ust. 1 i 1a, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi w ust. 2.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.”;

4) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”;

5) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.”,

c) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3.

3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.”,

d) uchyla się ust. 4a,

e) ust. 4c otrzymuje brzmienie:

„4c. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 3, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 14a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”,

f) uchyla się ust. 4d,

g) dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„15. Przepisy ust. 1, 1a, 2, 5, 5a, 5c, 6 i 6b stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne.”;

6) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 14 ust. 1a, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 2, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Przepisy art. 14a ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

7) w art. 17 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 4 i 5, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5.”;

8) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Kuratora oświaty, na wniosek wojewody, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może odwołać kuratora oświaty także z własnej inicjatywy.

2. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu.

3. Konkurs ogłasza i przeprowadza wojewoda.

4. Ogłoszenie konkursu następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie kuratora oświaty.

5. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego;

3) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.

6. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) dwaj przedstawiciele wojewody;

3) po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

7. Do czasu powołania na stanowisko kuratora oświaty osoby wyłonionej w drodze konkursu albo ustalonej zgodnie z ust. 8 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii wojewody, wyznacza osobę pełniącą obowiązki kuratora oświaty.

8. Jeżeli do konkursu nie przystąpił żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie został wyłoniony żaden kandydat, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii wojewody, może powołać na stanowisko kuratora oświaty ustaloną przez siebie osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 5.

9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia o konkursie, tryb pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania, a także możliwość unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania, kierując się sprawnością i efektywnością prac komisji.

10. Na wniosek kuratora oświaty, po zasięgnięciu opinii wojewody, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania powołuje i odwołuje wicekuratorów oświaty.

11. Stanowisko wicekuratora oświaty może zajmować osoba, która posiada:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.”;

9) w art. 31 w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ministra właściwego do spraw rolnictwa;”;

10) w art. 44zm dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, który nie zdał albo nie przystąpił do egzaminu dyplomowego, ale uzyskał w wyniku klasyfikacji w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, kończy szkołę artystyczną w zakresie kształcenia ogólnego, co jest równoważne z ukończeniem liceum ogólnokształcącego.”;

11) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga:

1) zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty;

2) w przypadku szkół artystycznych:

a) realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

b) realizujących także kształcenie ogólne – zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.”;

12) w art. 59:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.”,

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje:

1) zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – w przypadku postanowienia wydanego przez kuratora oświaty;

2) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku postanowienia wydanego przez tego ministra.”;

13) w art. 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58, z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne. W przypadku utworzenia zespołu szkół lub placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną albo włączenia takiej szkoły lub placówki do zespołu, wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3, nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty, z zastrzeżeniem ust. 5b.”.

Art. 2. [Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 5 w lit. a w zakresie art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sieć publicznych przedszkoli, wraz z publicznymi przedszkolami i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę, niepublicznymi przedszkolami, o których mowa w art. 90 ust. 1b, oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c, powinna zapewniać dzieciom, o których mowa w art. 14 ust. 1, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3, i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km.”;

2) w art. 3 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO informacji o zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, zakończeniu nauki przez ucznia w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych, zakończeniu przez ucznia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego albo ustaniu pobytu ucznia w placówce oświatowej, zbiór danych o uczniu w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez daną szkołę lub placówkę oświatową, z dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany.”;

8) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. Przekazywanie do bazy danych SIO danych dziedzinowych ucznia przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium pracowników służb społecznych, w których uczeń odpowiednio rozpoczął naukę w ramach kolejnego etapu edukacyjnego albo w ramach danego etapu edukacyjnego w związku ze zmianą odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub kolegium pracowników służb społecznych, następuje po przekazaniu do bazy danych SIO przez odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium pracowników służb społecznych, do których uczeń dotychczas uczęszczał, informacji o dacie zakończenia uczęszczania do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub zakończenia nauki w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych.”.”;

3) w art. 5:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Z dniem 1 września 2019 r.:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczą szkół podstawowych, które w dniu 1 września 2019 r. działają w ramach zespołu szkół. W takim przypadku przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1 pkt 1 wchodzi w skład zespołu, w ramach którego działa szkoła podstawowa, w której przed dniem 1 września 2019 r. działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne.”;

4) w art. 7 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez gminę, lub

2) publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub”;

5) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W roku szkolnym 2015/2016 sieć publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonymi przez gminę, publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, niepublicznymi przedszkolami, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinna zapewniać zamieszkałym na obszarze gminy dzieciom, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieciom czteroletnim – możliwość realizowania wychowania przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z domu do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w których organ prowadzący zapewnił spełnianie tego obowiązku, nie powinna przekraczać 3 km.”;

6) w art. 11:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w 2016 r. – 1370 zł;”;

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomniejszenie dotacji, o którym mowa w art. 14d ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia w roku szkolnym 2015/2016:”;

7) w art. 18:

a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) art. 1 pkt 4 lit. c, pkt 5 lit. a w zakresie art. 14a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 15 lit. b – które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;

6) art. 1 pkt 4 lit. d, e i f w zakresie art. 14 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 7 w zakresie art. 14d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – które wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.;”,

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. i, pkt 5 lit. a w zakresie art. 14a ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 6, pkt 8 i art. 3 – które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.”.

Art. 3. [Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 1 września 2019 r.”.

Art. 4. [Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811 oraz z 2015 r. poz. 357) w art. 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2019 r.;”.

Art. 5. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw]
W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) w art. 19 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO informacji o zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, zakończeniu nauki przez ucznia w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych, zakończeniu przez ucznia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego albo ustaniu pobytu ucznia w placówce oświatowej, zbiór danych o uczniu w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez daną szkołę lub placówkę oświatową, z dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany.”;

6) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. Przekazywanie do bazy danych SIO danych dziedzinowych ucznia przez przedszkole, szkołę podstawową, w której został zorganizowany oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium pracowników służb społecznych, w których uczeń odpowiednio rozpoczął naukę w ramach kolejnego etapu edukacyjnego albo w ramach danego etapu edukacyjnego w związku ze zmianą odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub kolegium pracowników służb społecznych, następuje po przekazaniu do bazy danych SIO przez odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium pracowników służb społecznych, do których uczeń dotychczas uczęszczał, informacji o dacie zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego lub zakończenia nauki w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych.”.”.

Art. 6. [Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego]

1. Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, dziecko uzyskuje z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 5 lat.

3. Zapewnienie warunków do realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1, jest zadaniem własnym gminy.

4. W roku szkolnym 2016/2017 gmina zapewnia dzieciom możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w:

1) publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez gminę, lub

2) publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub

3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, położonych na obszarze gminy.

5. Pomniejszenie dotacji, o którym mowa w art. 14d ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017:

1) dzieciom, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

2) dzieciom czteroletnim i pięcioletnim – warunków do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Art. 7. [Przyjmowanie do klasy I szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego]

Dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016–2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem art. 8.

Art. 8. [Wskazanie jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka]

1. Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 2016 r., może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka. W tym przypadku przepisu art. 20a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się, a przepis art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I:

1) w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców przekracza 7;

2) w pozostałych szkołach przekracza 11.

Art. 9. [Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej na wniosek rodziców]

1. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona w ust. 2, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do:

1) dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu;

2) dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 1 – stosuje się przepisy rozdziału 2a ustawy zmienianej w art. 1;

3) dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej – stosuje się zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły zgodnie z art. 84 ustawy zmienianej w art. 1.

4. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

5. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej zgodnie z ust. 4, może korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego. O przyjęciu dziecka dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego niezwłocznie informuje dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego dziecko kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej zgodnie z ust. 4.

6. Przepisy ust. 1, 2, 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Art. 10. [Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego]

1. Do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 przez dzieci urodzone w roku 2007, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016, stosuje się przepisy art. 14 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2014 r. Przepisy art. 16a ust. 2–5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się, z tym że wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2. Do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 przez dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym odpowiednio 2015/2016 lub 2016/2017, stosuje się przepisy art. 14 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2014 r. Przepisy art. 16a ust. 2–5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się, z tym że wniosek może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów oraz na podstawie ust. 1 i 2, zachowują to prawo do końca okresu, na jaki zostało udzielone.

Art. 11. [Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej na wniosek rodziców]

1. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona w ust. 2, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do:

1) dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu;

2) dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 1 – stosuje się przepisy rozdziału 2a ustawy zmienianej w art. 1;

3) dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej – stosuje się zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły zgodnie z art. 84 ustawy zmienianej w art. 1.

4. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

Art. 12. [Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych]

1. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się odpowiednio przepisy:

1) w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

a) art. 14 ust. 1 i 3, art. 14a ust. 4, art. 16 ust. 4c i art. 16a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 6 ust. 4 pkt 3,

b) art. 3 pkt 22, art. 6 ust. 2a, art. 14 ust. 4b, 5–5i i 8, art. 14a ust. 4a, art. 14d ust. 4, 6 i 11, art. 20 ust. 2 pkt 1, art. 79a, art. 80 ust. 2, 2a, 2e, 3d–3g i 4, art. 90 ust. 1b, 1d–1f, 1h–1k, 1m–1o, 2b, 2c, 2g, 3d, 3e, 3f, 3g i 4 oraz art. 94a ust. 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1,

c) art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 2;

2) w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

a) art. 14 ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

b) art. 14 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1.

2. Do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2016/2017–2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych stosuje się przepisy art. 20a ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 20b, art. 20c, art. 20s, art. 20t ust. 1, 2 pkt 1–3, ust. 3–10, art. 20v, art. 20w ust. 1 i 2 oraz art. 20z–20ze ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także przepisy wydane na podstawie art. 20l ustawy zmienianej w art. 1.

3. W latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się przepisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811 oraz z 2015 r. poz. 357) oraz art. 22a ust. 1 i 4–8 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 13. [Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne]

W latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje również dyrektor szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne, w porozumieniu z organem prowadzącym.

Art. 14. [Możliwość spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, możliwość realizowania wychowania przedszkolnego]

1. W latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 sieć publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonymi przez gminę, publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, niepublicznymi przedszkolami, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, powinna zapewniać zamieszkałym na obszarze gminy:

1) dzieciom objętym obowiązkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – możliwość spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego;

2) dzieciom czteroletnim i pięcioletnim, a od dnia 1 września 2017 r. także dzieciom trzyletnim – możliwość realizowania wychowania przedszkolnego.

Droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, w których organ prowadzący zapewnił tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km.

2. Jeżeli droga, o której mowa w ust. 1, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

3. W latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzieci, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 16a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 15. [Ustalenie sieci]

W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 sierpnia 2019 r. ustalenie sieci, o której mowa w art. 14a ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi odpowiednio w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz w art. 14 ust. 1.

Art. 16. [Stanowisko kuratora oświaty]

1. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowisko kuratora oświaty zajmują to stanowisko do dnia powołania kuratora oświaty zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że wcześniej zostaną odwołane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ogłasza konkurs na stanowisko kuratora oświaty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 17. [Likwidacja lub przekształcanie publicznych przedszkoli, szkół lub placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego]

Przepisy art. 59 ust. 2 i 2c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się w sprawach dotyczących likwidacji lub przekształcenia publicznych przedszkoli, szkół lub placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończonych podjęciem uchwały o likwidacji lub przekształceniu przedszkola, szkoły lub placówki.

Art. 18. [Sprawy w toku]

W sprawach dotyczących publicznych innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół lub placówek, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w których stosuje się art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 19. [Przepisy dotychczasowe]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r.

Art. 20. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 2 lit. a i b w zakresie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4–6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;

2) art. 1 pkt 2 lit. b w zakresie art. 14 ust. 3b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.;

3) art. 1 pkt 3 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811 oraz z 2015 r. poz. 357.

Dziennik Ustaw