REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1010

USTAWA

z dnia 23 czerwca 2016 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o systemie oświaty]
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) uchyla się pkt 2,

b) uchyla się pkt 21a,

c) w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26–33 w brzmieniu:

„26) gminie miejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.2));

27) gminie wiejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

28) gminie miejsko-wiejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejsko-wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

29) roku budżetowym – należy przez to rozumieć rok budżetowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198);

30) liczbie mieszkańców – należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

31) środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a–5c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3));

32) wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

33) wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”;

2) w art. 5:

a) ust. 3c otrzymuje brzmienie:

„3c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.”,

b) w ust. 7 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.”;

3) skreśla się użyte w art. 5 w ust. 7 w pkt 4, w art. 7 w ust. 1 w pkt 5 i w ust. 3 w pkt 3, w art. 11 w ust. 2 w części wspólnej, w art. 44zw w ust. 1, w art. 44zy w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 44zza w ust. 2 i 6 oraz w art. 44zzr w ust. 9, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „sprawdzian i”;

4) w art. 5a:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Zadaniem oświatowym gminy i powiatu jest także zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 94a ust. 4 i 4b.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.”;

5) skreśla się użyty w art. 5a w ust. 4 w pkt 1, w art. 9 w ust. 3, w art. 9a w ust. 2 w pkt 1–5, 9 i 10, w art. 9c w ust. 2 w pkt 1, 2, 5, w pkt 6 w lit. a i w pkt 11, w ust. 2b, w ust. 3 w pkt 1 i 4, w ust. 5 w pkt 2 w lit. b i c, w ust. 9 i w ust. 11, w art. 9e w ust. 1 i 3, w art. 44zzr w ust. 1–6, 8, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 4–6, w ust. 12, 13, 16 i 17, w art. 44zzs w ust. 1–3, w ust. 4 w pkt 1, w ust. 5 i 6, w art. 44zzt, w art. 44zzv w części wspólnej, w art. 44zzy w ust. 7 i 11 oraz w art. 44zzza we wprowadzeniu do wyliczenia, w pkt 1, 4, 10–12 i w części wspólnej, w różnym przypadku, wyraz „sprawdzian,”;

6) w art. 7:

a) ust. 1d otrzymuje brzmienie:

„1d. Przepisy ust. 1a, 1b i 1ba stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego, a w przypadku szkoły artystycznej – za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Szkoła niepubliczna niebędąca niepubliczną szkołą artystyczną może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli:”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli:

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a;

2) realizuje zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania publicznej szkoły artystycznej danego typu;

3) przyjmuje kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, uwzględniając limity wiekowe kandydatów określone dla kandydatów do publicznej szkoły artystycznej danego typu;

4) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

5) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla publicznych szkół artystycznych;

6) kształci w zawodach szkolnictwa artystycznego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, dla których minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określił podstawę programową kształcenia w zawodzie;

7) zatrudnia nauczycieli zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy ust. 1a, 1ba i 1d stosuje się odpowiednio.”;

7) w art. 7a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, uwzględnia cele i treści nauczania, w tym umiejętności, z zakresu języka polskiego i matematyki określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w gimnazjum może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w art. 44zu ust. 3.”;

8) w art. 7b:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uczniowie oddziału międzynarodowego w gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Do oddziału międzynarodowego nie stosuje się przepisów art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz pkt 5 w zakresie dotyczącym zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, o których mowa w rozdziale 3a, a także art. 7 ust. 3.”;

9) w art. 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sześcioletnią szkołę podstawową;”;

10) skreśla się użyte w art. 9a w ust. 2 w pkt 5, w art. 9c w ust. 11, w art. 44zzs w ust. 3 i 6 oraz w art. 44zzza w pkt 12 wyrazy „tego sprawdzianu i”;

11) w art. 9a w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) inicjowanie lub organizowanie badań, analiz i testów diagnostycznych oraz opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania;”;

12) skreśla się użyte w art. 9a w ust. 2 w pkt 10 w lit. a w tiret pierwszym w podwójnym tiret drugim, w art. 20t w ust. 2 w pkt 4 w lit. b, w art. 44zm w ust. 2, w art. 44zx w ust. 5, w art. 44zy w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 44zzz w ust. 1 w pkt 5 i w ust. 6 w pkt 1 wyrazy „sprawdzianu lub”;

13) w art. 9c w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „odpowiednio sprawdzianu lub”;

14) po art. 9c dodaje się art. 9ca–9cc w brzmieniu:

„Art. 9ca. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi:

1) listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań, o których mowa w art. 44zzz ust. 7;

2) listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rozpatrywania odwołań, o których mowa w art. 44zzzt ust. 7.

2. Wpis na listy arbitrów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

3. Na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego może być wpisana osoba, która:

1) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 4, w zakresie danego przedmiotu w co najmniej 3 latach, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra albo

2) posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych z przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, jest zatrudniona w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej, stowarzyszenia naukowego lub komitetu głównego olimpiady przedmiotowej z przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny.

4. Na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może być wpisana osoba, która:

1) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzzn ust. 6, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra albo

2) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o wpis na listę arbitrów, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra, albo

3) posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych z danym zawodem, jest zatrudniona w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej, stowarzyszenia naukowego lub komitetu głównego turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy, albo

4) jest specjalistą z zakresu danego zawodu, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).

5. Na listy arbitrów, o których mowa w ust. 1, nie może być wpisana osoba będąca pracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej.

6. Osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 i 4, może być wpisana na listę arbitrów, jeżeli:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną.

7. Listy arbitrów zawierają:

1) imię (imiona) i nazwisko arbitra;

2) w przypadku listy arbitrów, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – nazwę przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, w zakresie którego dana osoba jest arbitrem;

3) w przypadku listy arbitrów, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – nazwę zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1, oraz oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, w zakresie których dana osoba jest arbitrem; jeżeli co najmniej jedna z tych kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie została wyodrębniona jako kwalifikacja wspólna z innym zawodem lub zawodami, lista arbitrów obejmuje dodatkowo nazwę tego zawodu lub zawodów oraz oznaczenie tej kwalifikacji;

4) stopień lub tytuł w dziedzinie nauki lub sztuki, jeżeli arbiter taki stopień lub tytuł posiada;

5) nazwę podmiotu, który udzielił rekomendacji, o której mowa w ust. 3 i 4;

6) numer wpisu.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla arbitra z listy arbitrów:

1) na wniosek arbitra;

2) w przypadku utraty przez arbitra zdolności do czynności prawnych lub utraty pełni praw publicznych;

3) w przypadku skazania arbitra prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) w przypadku gdy toczy się przeciwko arbitrowi postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) w przypadku prawomocnego ukarania arbitra karą dyscyplinarną;

6) w przypadku śmierci arbitra;

7) w przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7;

8) w przypadku cofnięcia rekomendacji, o której mowa w ust. 3 i 4;

9) w przypadku utraty zatrudnienia w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej – w przypadku arbitrów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3;

10) w przypadku zatrudnienia w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej;

11) w przypadku dokonania wpisu na listę z naruszeniem prawa.

9. Arbiter ma obowiązek niezwłocznie poinformować ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 8 pkt 2–5 i pkt 7–10.

10. Na wniosek dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może skreślić arbitra z listy arbitrów, jeżeli:

1) arbiter dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił wykonania zadań związanych z rozpatrzeniem odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7;

2) arbiter dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na rozpatrzenie odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7.

11. Listy arbitrów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Art. 9cb. 1. Odwołania, o których mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7, rozpatruje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w składzie dwuosobowym.

2. Skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. W przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7, w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wchodzi:

1) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 1, oraz

2) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2

– wpisani na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

4. W przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzzt ust. 7, w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wchodzi:

1) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 4 pkt 1 lub 2, oraz

2) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 4 pkt 3 lub 4

– wpisani na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej kwalifikacji.

5. W skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego nie może być wyznaczony arbiter będący jednocześnie egzaminatorem, który:

1) sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną, której dotyczy odwołanie, albo

2) został wyznaczony do weryfikacji sumy punktów, o której mowa w art. 44zzz ust. 3 albo art. 44zzzt ust. 3, wyniku której dotyczy odwołanie.

6. W przypadku gdy:

1) na listy arbitrów nie został wpisany arbiter w zakresie przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, albo zawodu i kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, z której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, albo

2) liczba arbitrów wpisanych na listy arbitrów jest niewystarczająca do rozpatrzenia wszystkich odwołań, o których mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7, w terminie określonym w art. 44zzz ust. 17 albo art. 44zzzt ust. 17, albo

3) z powodu choroby arbitra lub innych uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe wyznaczenie arbitra

– dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamiast arbitra wyznacza w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, odpowiednio w zakresie egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z tym że w przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7, egzaminatorem tym może być osoba, która pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 4, w zakresie danego przedmiotu w co najmniej 3 latach.

7. Prace Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W razie potrzeby dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może zorganizować posiedzenie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

8. Arbitrowi oraz egzaminatorowi, o którym mowa w ust. 6, przysługuje:

1) wynagrodzenie za rozpatrzenie odwołania, w tym za sporządzenie pisemnego uzasadnienia, oraz

2) zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jeżeli prace Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odbywają się na posiedzeniu poza miejscem zamieszkania arbitra lub egzaminatora.

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiera z arbitrami oraz egzaminatorami, o których mowa w ust. 6, umowy określające zakres ich obowiązków, stopień złożoności rozwiązania każdego zadania egzaminacyjnego rozpatrywanego w ramach odwołania oraz wysokość wynagrodzenia.

10. Obsługę administracyjną i finansową Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego zapewnia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Art. 9cc. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, biorąc pod uwagę konieczność równomiernego rozłożenia pracy pomiędzy arbitrów;

2) tryb i sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego rozpatrywania odwołań oraz wykorzystywania w pracach tego kolegium przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej;

3) stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6, oraz sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania tych arbitrów i egzaminatorów, biorąc pod uwagę konieczność zróżnicowania stawek za jedno zadanie egzaminacyjne w zależności od stopnia złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego oraz konieczność odpowiedniego udokumentowania kosztów przejazdu i zakwaterowania;

4) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku, biorąc pod uwagę konieczność wykazania przez osobę składającą wniosek spełnienia warunków, o których mowa w art. 9ca ust. 3–6, oraz zapewnienie możliwości weryfikacji spełnienia przez tę osobę tych warunków.”;

15) w art. 9e w ust. 3 skreśla się wyrazy „sprawdzianu lub danej części sprawdzianu,”;

16) w art. 10:

a) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

„4b. Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, przepisy art. 44zzz ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 4b dodaje się ust. 4c–4g w brzmieniu:

„4c. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają opłacie.

4d. Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych oraz opłata za egzamin eksternistyczny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wynoszą 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

4e. Osoba, która przystąpiła do egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, i nie uzyskała wymaganej do zdania tego egzaminu liczby punktów z części pisemnej albo części praktycznej tego egzaminu, przystępując ponownie do tej części egzaminu, wnosi opłatę w wysokości:

1) w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty, o której mowa w ust. 4d;

2) w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty, o której mowa w ust. 4d.

4f. Opłata za egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

4g. Opłatę za egzaminy eksternistyczne wnosi się:

1) w przypadku egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a – nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 5,

2) w przypadku egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem tego egzaminu

– na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tych terminach opłaty za egzamin eksternistyczny, o którym mowa w ust. 1 lub 3, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, w tym warunki ich oceniania, oraz zajęcia edukacyjne, z których jest przeprowadzany egzamin eksternistyczny, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a,

2) warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i 3,

3) warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a

– z uwzględnieniem możliwości unieważnienia egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, ze względu na naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania tych egzaminów, jeżeli to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik egzaminu, a także z uwzględnieniem możliwości zwalniania osób o niskich dochodach z całości lub części opłat za przeprowadzanie egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w ust. 1 i 3. Wynagrodzenie egzaminatorów powinno być ustalone w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.”;

17) użyty w art. 11 w ust. 2 oraz w art. 32a w ust. 4, w różnym przypadku, wyraz „legalizacja” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „uwierzytelnienie”;

18) w art. 20h w ust. 6:

a) uchyla się pkt 1,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – w przypadku publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym;”;

19) w art. 20i w ust. 2:

a) uchyla się pkt 1,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;”;

20) art. 20l otrzymuje brzmienie:

„Art. 20l. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1–4, art. 20h ust. 6, art. 20i ust. 2 pkt 2a–4 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3–5, uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych szkół na równych i przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć;

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, uwzględniając rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny są przeliczane na punkty;

3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 20zb, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, uwzględniając konieczność zapewnienia bezstronnego wykonywania zadań przez komisję rekrutacyjną, dokonania weryfikacji spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz właściwego dokumentowania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.”;

21) w art. 20t w ust. 2 w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i 6 pkt 1 i 2, art. 20i ust. 1 i 2 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i 6 pkt 2, art. 20i ust. 1”;

22) w art. 20w w ust. 2 wyrazy „w przepisach wydanych na podstawie art. 20l” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 20wa ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6”;

23) po art. 20w dodaje się art. 20wa w brzmieniu:

„Art. 20wa. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do:

1) publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych – określa do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych gimnazjów, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych – określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.

2. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości szczegółowy termin:

1) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5, oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,

2) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a, oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,

3) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 20k ust. 5

– biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego kuratora oświaty zgodnie z ust. 1 pkt 2.

3. Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę podstawową lub publiczne gimnazjum do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 20c ust. 4–6 i art. 20e ust. 3 i 4.

4. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości odpowiednio informację o:

1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w danej szkole lub oddziale, o których mowa w art. 7b ust. 1 i 1c, art. 20i ust. 1 i art. 20j ust. 1;

2) sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, o których mowa w art. 20h ust. 1 i 4;

3) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 7b ust. 1c, art. 20f ust. 1, art. 20h ust. 4 i art. 20j ust. 1.

5. W przypadku nowo tworzonych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół terminy oraz informacje, o których mowa w ust. 2–4, należy podać do publicznej wiadomości nie później niż do dnia rozpoczęcia składania wniosków o przyjęcie odpowiednio do nowo tworzonych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego lub publicznych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym albo postępowaniu uzupełniającym, ustalonego zgodnie z ust. 1.

6. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach określonych w ust. 1–5, dyrektor przedszkola lub szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, oraz szczegółowe terminy, o których mowa w ust. 2 i 5, i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola lub szkoły oraz na jej stronie internetowej.

7. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 3a, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym terminy składania dokumentów.

8. Dyrektor publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 3a, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na pozaszkolne formy kształcenia, w tym terminy składania dokumentów.

9. W przypadku publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym zgodnie z ust. 1 pkt 2, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.”;

24) po art. 20zc dodaje się art. 20zca w brzmieniu:

„Art. 20zca. 1. Postępowanie rekrutacyjne:

1) do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7,

2) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w nowo tworzonej publicznej placówce oświatowo-wychowawczej,

3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, prowadzone odpowiednio w nowo tworzonej publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym ośrodku, o których mowa w art. 2 pkt 3a

– przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w innym publicznym przedszkolu, publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym ośrodku, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, prowadzonych przez ten sam organ prowadzący i wskazanych przez ten organ.

2. Jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która tworzy publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczny ośrodek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, nie prowadzi innego publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący.

3. Czynności dyrektora w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w:

1) ust. 1 – wykonuje dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, w których została powołana komisja rekrutacyjna przeprowadzająca to postępowanie rekrutacyjne, w uzgodnieniu z organem prowadzącym nowo tworzone publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczny ośrodek;

2) ust. 2 – wykonuje osoba upoważniona przez organ prowadzący nowo tworzone publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczny ośrodek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7.”;

25) w art. 20zf pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 20a ust. 3, art. 20f ust. 5, art. 20v, art. 20w ust. 5, art. 20wa ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6–8 oraz art. 20zca ust. 1 i 3 – wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.”;

26) w art. 22ae:

a) po ust. 10 dodaje się ust. 10a–10c w brzmieniu:

„10a. Jeżeli w ciągu roku szkolnego istnieje konieczność zakupu dodatkowych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, w wyniku:

1) dostarczenia do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, a środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu tych kompletów, lub

2) braku możliwości uzyskania tych kompletów z innej szkoły w drodze przekazania, zgodnie z art. 22ak ust. 6

– koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

10b. Jeżeli w latach szkolnych następujących po roku, w którym udzielono dotacji celowej na wszystkich uczniów danej klasy na wyposażenie:

1) klas IV–VI szkoły podstawowej oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VI szkoły podstawowej,

2) gimnazjum oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum

– istnieje konieczność zapewnienia, ze względu na zdiagnozowany stopień zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego przez uczniów kolejnych roczników tych klas, podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione ze środków dotacji celowej, koszt zakupu tych brakujących podręczników lub materiałów edukacyjnych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny. Koszt zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego jest refundowany do wysokości 25 zł na ucznia, uwzględniając koszty obsługi zadania, o których mowa w ust. 15.

10c. W przypadku podręczników lub materiałów edukacyjnych, o których mowa w ust. 10b, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych koszt zapewnienia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych jest refundowany do kwoty, o której mowa w ust. 10b, z uwzględnieniem ust. 5a.”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym – także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.”;

27) w art. 22ak dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Koszty przekazania podręczników lub materiałów edukacyjnych, o których mowa w ust. 6, pokrywa szkoła, która występuje z wnioskiem o przekazanie. Koszty przekazania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych mogą być pokryte z dotacji celowej.”;

28) użyty w art. 22am w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 i 3 oraz w art. 85b w ust. 8 i 9, w różnym przypadku, wyraz „urządzenia” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie”;

29) w art. 22as w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rekomendację instytucji lub, w przypadku osoby ubiegającej się o wpis na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, rekomendację organizacji pozarządowej, jeżeli statutowa działalność tej organizacji obejmuje działalność naukową lub edukacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych, potwierdzającą posiadanie doświadczenia i osiągnięć odpowiednio w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej lub pracy w danym zawodzie przez osobę ubiegającą się o wpis na listę rzeczoznawców, zapewniających należyte wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy do spraw podręczników.”;

30) w art. 31 w ust. 1:

a) w pkt 10 skreśla się wyrazy „i sprawdzianów”,

b) po pkt 10a dodaje się pkt 10b w brzmieniu:

„10b) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;”;

31) w art. 36a:

a) po ust. 1g dodaje się ust. 1h w brzmieniu:

„1h. Przepisy ust. 1a–1e oraz przepisy wydane na podstawie ust. 1f i 1g stosuje się także do dyrektora zespołu szkół i placówek oraz dyrektora zespołu placówek, w skład których wchodzi co najmniej jedna placówka, o której mowa w ust. 1a.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.”,

c) ust. 6–10 otrzymują brzmienie:

„6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy

– z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3.

8. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3.

9. Przepisy ust. 6–8 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placówek, w tym nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym że:

1) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w zespół;

2) dwóch przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w zespół.

10. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę.”;

32) w art. 44i ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla:

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, uczęszczającego do szkoły, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e

– są ocenami opisowymi.”;

33) w art. 44q:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku gimnazjum – przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Uczeń gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu gimnazjalnego.”;

34) w art. 44za:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku gimnazjum – przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Słuchacz szkoły podstawowej dla dorosłych, o którym mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powtarza ostatni semestr.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Słuchacz gimnazjum dla dorosłych, o którym mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatni semestr i przystępuje w tym semestrze do egzaminu gimnazjalnego.”;

35) skreśla się użyte w art. 44zd w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w pkt 1 i 3 oraz w ust. 8, w art. 44ze w ust. 1 w pkt 1, w ust. 4, w ust. 5 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 6, w art. 44zf w ust. 2, w art. 44zg w ust. 1, w art. 44zh, w art. 44zk w ust. 1, 3–6, 8 i 9 oraz w art. 44zl w ust. 3 wyrazy „i pomaturalnej”;

36) w art. 44zl ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, z zastrzeżeniem art. 44zk ust. 7.”;

37) w art. 44zm:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, w której ostatni rok nauki odpowiada klasie III gimnazjum – ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uzyskanie przez ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, jest równoważne z ukończeniem liceum ogólnokształcącego.”,

c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Uzyskanie przez ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum, w wyniku klasyfikacji w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie gimnazjum, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, oraz spełnienie przez niego warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo art. 44zl ust. 2 pkt 2, jest równoważne z ukończeniem gimnazjum.

5. Uzyskanie przez ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w wyniku klasyfikacji w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie szkoły podstawowej, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, jest równoważne z ukończeniem szkoły podstawowej.”;

38) w art. 44zn w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub pomaturalnej”;

39) tytuł rozdziału 3b otrzymuje brzmienie: „Egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie”;

40) art. 44zs otrzymuje brzmienie:

„Art. 44zs. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń lub słuchacz spełnia te wymagania.”;

41) w art. 44zt wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:”;

42) w art. 44zu:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „części drugiej sprawdzianu i”;

43) w art. 44zv:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „części pierwszej sprawdzianu oraz”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym jest przeprowadzana część pierwsza egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz część druga tego egzaminu.”;

44) w art. 44zw w ust. 2 skreśla się wyrazy „sprawdzianu lub jego części oraz z obowiązku przystąpienia do”;

45) w art. 44zx:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu.”,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej albo”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „z odpowiedniej części sprawdzianu albo”,

d) w ust. 5 skreśla się wyrazy „odpowiednio w części drugiej sprawdzianu albo”;

46) skreśla się użyte w art. 44zx w ust. 3 i w art. 44zzv w części wspólnej, w różnym przypadku, wyrazy „dana część sprawdzianu albo”;

47) w art. 44zy w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;”;

48) skreśla się użyte w art. 44zy w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „części pierwszej sprawdzianu albo”;

49) skreśla się użyte w art. 44zz w ust. 1 w pkt 1 i w części wspólnej oraz w ust. 2 wyrazy „sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo”;

50) skreśla się użyte w art. 44zz w ust. 1 w pkt 2, w art. 44zzw w ust. 1 w części wspólnej, w ust. 2, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5, 9 i 15 oraz w art. 44zzx, w różnym przypadku, wyrazy „dana część sprawdzianu lub”;

51) w art. 44zza:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu gimnazjum, w której klasa odpowiadająca klasie III gimnazjum nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo wyższej.

8. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi:

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki określone odpowiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2, albo

2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu gimnazjum, w której klasa odpowiadająca klasie III gimnazjum nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem promocyjnym – w przypadku gdy uczeń spełnił warunki określone w art. 44zl ust. 2, albo

3) informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie spełnił warunków określonych w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 2 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2.”;

52) w art. 44zzg dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Absolwent, który ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługuje się mową, jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego.”;

53) w art. 44zzk uchyla się ust. 4;

54) w art. 44zzq:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłata za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.”,

b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.”;

55) w art. 44zzr w ust. 7:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „części pierwszej sprawdzianu,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.”;

56) w art. 44zzu ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, tworzą odpowiednio zespół egzaminatorów z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danego przedmiotu w przypadku egzaminu maturalnego. W przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów z danego języka obcego nowożytnego.”;

57) w art. 44zzv w pkt 3 skreśla się wyrazy „odpowiedniej części sprawdzianu lub”;

58) skreśla się użyte w art. 44zzy w ust. 1, 7, 8 i 10 i w art. 44zzzw w pkt 1, w różnym przypadku, wyrazy „dana część sprawdzianu,”;

59) skreśla się użyte w art. 44zzy w ust. 1, 7 i 8 wyrazy „sprawdzianu albo”;

60) w art. 44zzz:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie pracy egzaminacyjnej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 3.”,

c) dodaje się ust. 7–21 w brzmieniu:

„7. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w ust. 5, do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.

8. Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego:

1) jest merytorycznie poprawne oraz

2) spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

9. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów.

10. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania dołącza się:

1) pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione;

2) kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane w odwołaniu;

3) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.

12. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania dołącza się:

1) kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane w odwołaniu;

2) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.

13. O przekazaniu odwołania, o którym mowa w ust. 11 i 12, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie informuje absolwenta, który wniósł odwołanie.

14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 11 i 12, w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację absolwenta, który wniósł odwołanie.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

16. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania lub zadań egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

17. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.

18. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, i sporządza pisemne uzasadnienie zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów podniesionych w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

19. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18.

20. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz absolwentowi, który wniósł odwołanie.

21. Jeżeli w wyniku:

1) rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 18, lub

2) uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w ust. 11

– suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.”;

61) w art. 44zzza w pkt 10 skreśla się wyrazy „każdej części sprawdzianu,”;

62) w art. 44zzzo uchyla się ust. 4;

63) w art. 44zzzt:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie karty odpowiedzi, karty oceny lub dokumentacji, o których mowa w ust. 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3. W przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego jest dokumentacja, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał tę część egzaminu zdającego.”,

c) dodaje się ust. 7–21 w brzmieniu:

„7. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – uczeń lub jego rodzice mogą wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w ust. 5, do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.

8. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – uczeń lub jego rodzice w odwołaniu wskazują zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadzają się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazują, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez zdającego:

1) jest merytorycznie poprawne oraz

2) spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego.

9. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów.

10. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania dołącza się:

1) pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione;

2) kopię karty odpowiedzi;

3) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.

12. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania dołącza się:

1) kopię karty odpowiedzi;

2) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.

13. O przekazaniu odwołania, o którym mowa w ust. 11 i 12, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie informuje zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – ucznia lub jego rodziców, którzy wnieśli odwołanie.

14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 11 i 12, w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – ucznia lub jego rodziców, którzy wnieśli odwołanie.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

16. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania lub zadań egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

17. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.

18. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, i sporządza pisemne uzasadnienie zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów podniesionych w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

19. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18.

20. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – uczniowi lub jego rodzicom, którzy wnieśli odwołanie.

21. Jeżeli w wyniku:

1) rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 18, lub

2) uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w ust. 11

– suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.”;

64) w art. 44zzzu w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, z tym że w przypadku gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z tym że tego zdającego nie dotyczy wykaz zawodów, o którym mowa w art. 10 ust. 6.”;

65) w art. 44zzzw w pkt 2 skreśla się wyrazy „lub turniejów”;

66) po art. 44zzzx dodaje się art. 44zzzy w brzmieniu:

„Art. 44zzzy. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustalone w trybie przepisów ustawy są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.”;

67) w art. 71b w ust. 3a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Do wydawania opinii stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 71b ust. 6, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości zespołu.”;

68) w art. 71d dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do książek pomocniczych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 22c ust. 1 i 4, w zakresie dotyczącym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”;

69) w rozdziale 7 dodaje się art. 78a–78e w brzmieniu:

„Art. 78a. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędące przedszkolem specjalnym, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej.

2. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, przez najbliższą gminę prowadzącą przedszkole należy rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędące przedszkolem specjalnym, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone w pkt 1 i 2

– położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca – na terenie tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego województwa co gmina dotująca – na terenie innego województwa niż gmina dotująca.

3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącą szkołą podstawową specjalną, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej.

4. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, należy rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącą szkołą podstawową specjalną, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone w pkt 1 i 2

– położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca – na terenie tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego województwa co gmina dotująca – na terenie innego województwa niż gmina dotująca.

5. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej.

6. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone w pkt 1 i 2

– położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca – na terenie tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego województwa co gmina dotująca – na terenie innego województwa niż gmina dotująca.

7. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat graniczący:

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym.

8. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lub 2, przez najbliższy powiat prowadzący szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat:

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2

– położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący – na terenie innego województwa niż powiat dotujący.

9. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat graniczący:

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzący co najmniej jedną placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym.

10. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, przez najbliższy powiat prowadzący placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7, należy rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat:

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzący co najmniej jedną placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2

– położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący – na terenie innego województwa niż powiat dotujący.

11. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę, w której zorganizowano internat, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej.

12. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 11 pkt 1 lub 2, przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę, w której zorganizowano internat, należy rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone w pkt 1 i 2

– położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca – na terenie tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego województwa co gmina dotująca – na terenie innego województwa niż gmina dotująca.

13. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę, w której zorganizowano internat, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat graniczący:

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzący co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym.

14. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lub 2, przez najbliższy powiat prowadzący szkołę, w której zorganizowano internat, należy rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat:

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzący co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2

– położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący – na terenie innego województwa niż powiat dotujący.

15. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć województwo prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub powiat dotujący.

16. W przypadku braku województwa spełniającego warunek, o którym mowa w ust. 15, przez najbliższe województwo prowadzące szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć województwo:

1) prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju oraz

2) o najmniejszej odległości mierzonej w linii prostej pomiędzy miastem będącym siedzibą sejmiku województwa, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub powiat dotujący, a miastem będącym siedzibą sejmiku województwa spełniającego warunek określony w pkt 1.

17. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra narzędzie pomocnicze w postaci elektronicznej aplikacji do wyznaczania, dla każdej gminy i powiatu, gmin i powiatów:

1) spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1, ust. 7 pkt 1, ust. 8 pkt 1, ust. 9 pkt 1, ust. 10 pkt 1, ust. 11 pkt 1, ust. 12 pkt 1, ust. 13 pkt 1 i ust. 14 pkt 1,

2) w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 3, ust. 5 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 3, ust. 8 pkt 3, ust. 9 pkt 3, ust. 10 pkt 3, ust. 11 pkt 3, ust. 12 pkt 3, ust. 13 pkt 3 i ust. 14 pkt 3

– przedstawiając listę gmin i powiatów, z wyszczególnieniem prowadzonych przez nie przedszkoli, szkół w podziale na typy, w tym szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub internat, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, uszeregowanych pod względem najbardziej zbliżonego wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.

Art. 78b. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach,

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli,

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach,

6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach,

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności.

2. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny, z wyłączeniem szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu gminy,

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu gminy,

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny,

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności.

3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół danego typu i rodzaju, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty za wyżywienie w tych szkołach, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkołach danego typu i rodzaju, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych szkołach, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych,

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół,

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkole danego typu i rodzaju, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych szkołach,

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach danego typu i rodzaju, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych szkołach,

6) zaplanowaną na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa w art. 22ae ust. 3, dla tych szkół,

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach,

8) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach, pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych szkołach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

4. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez powiat placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, z wyłączeniem szkół funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu opłaty za korzystanie z pobytu i wyżywienie w tych placówkach, stanowiące dochody budżetu powiatu,

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych placówek,

3) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w placówce danego rodzaju, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych placówkach,

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych placówkach

– i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych placówkach.

5. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na finansowanie działalności internatów w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego:

1) opłaty za korzystanie z pobytu i wyżywienie w tych internatach, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie działalności tych internatów,

3) wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych internatach

– i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych internatach.

6. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego szkół artystycznych danego typu, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół,

2) wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa, o którym mowa w art. 22ac, w tych szkołach,

3) wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach,

4) wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach.

7. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół,

2) wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa, o którym mowa w art. 22ac, w tych szkołach,

3) wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach,

4) wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach.

8. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół,

2) wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach,

3) wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach.

9. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na finansowanie działalności internatów w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie działalności tych internatów,

2) wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych internatach

– i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych internatach.

10. Przez wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1–5, art. 78a ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 2, art. 79a ust. 1 oraz art. 80 ust. 2, 2b i 2da, należy rozumieć wszystkie wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, w tym w jednostkach organizujących wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, bez uwzględnienia wydatków zaplanowanych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiednio przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego, szkół danego typu i rodzaju lub placówek danego rodzaju lub na finansowanie działalności internatów w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

11. Przez wydatki bieżące, o których mowa w ust. 6–9, należy rozumieć wszystkie wydatki bieżące zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bez uwzględnienia wydatków zaplanowanych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odpowiednio szkół artystycznych danego typu, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne lub szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne lub na finansowanie działalności internatów w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 78c. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, należy przez to rozumieć liczbę odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Aktualizacji statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dokonuje się w październiku roku budżetowego. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych stanowi sumę 2/3 liczby odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, oraz 1/3 liczby odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.

3. Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1–9 i art. 79a ust. 1, dokonuje się:

1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;

2) w październiku roku budżetowego.

4. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 3 pkt 1 uwzględnia się plan dochodów i wydatków:

1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1–5 i art. 79a ust. 1,

2) budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6–9

– według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc aktualizacji.

5. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 3 pkt 2 uwzględnia się:

1) plan dochodów i wydatków:

a) budżetu jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1–5 i art. 79a ust. 1,

b) budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6–9

– według stanu na dzień 30 września roku budżetowego;

2) zaktualizowaną zgodnie z ust. 2 statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

6. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1–9 i art. 79a ust. 1, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Art. 78d. 1. Jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, wysokość dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2–3ae, 5b i 5c, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, ustala się:

1) w okresie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku poprzedzającym rok budżetowy;

2) w okresie od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

2. Jeżeli w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1–9, dokonanej na podstawie art. 78c ust. 3, lub w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie ust. 1, wysokość dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2–3ae i 5–5c, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 80 ust. 2–3ae i 5–5c, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji a sumą części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji.

Art. 78e. 1. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2–3ae, ogłasza się:

1) podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1–5, oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3;

2) statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 2.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, ogłasza się:

1) podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6–9, oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3;

2) statystyczną liczbę uczniów lub wychowanków oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 2.”;

70) art. 79a otrzymuje brzmienie:

„Art. 79a. 1. Przez podstawową kwotę dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego należy rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę innych form wychowania przedszkolnego, z wyłączeniem innych form wychowania przedszkolnego, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych innych formach wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy,

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych innych formach wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy,

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w innych formach wychowania przedszkolnego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych innych formach wychowania przedszkolnego,

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych innych form wychowania przedszkolnego,

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w innej formie wychowania przedszkolnego, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych innych formach wychowania przedszkolnego,

6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w innych formach wychowania przedszkolnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych innych formach wychowania przedszkolnego,

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych innych formach wychowania przedszkolnego

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych innych formach wychowania przedszkolnego, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych innych formach wychowania przedszkolnego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności.

2. Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.”;

71) w art. 80:

a) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„2. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2a. Jeżeli do publicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa w brzmieniu:

„2aa. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.”,

c) ust. 2b–2d otrzymują brzmienie:

„2b. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2c. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 2, 2aa, 2b, 2da, 2dc, 3, 3a, 3ab i 3ac, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2d. Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 50%.”,

d) po ust. 2d dodaje się ust. 2da–2dc w brzmieniu:

„2da. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2db. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, o którym mowa w ust. 2da, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2da, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

2dc. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu powiatu dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.”,

e) ust. 2e–3a otrzymują brzmienie:

„2e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 2 lub 2da, w wysokości wyższej niż wysokość określona odpowiednio w ust. 2 lub 2da. Rada gminy w uchwale ustala okres udzielania tej dotacji.

2f. Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w ust. 2c i 3ac, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 2c i 3ac, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

3. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu. W przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

3a. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. W przypadku braku na terenie powiatu placówki danego rodzaju prowadzonej przez powiat kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.”,

f) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa–3ae w brzmieniu:

„3aa. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3a, dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1, jest proporcjonalna do czasu pobytu wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn podstawowej kwoty dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o jeden dzień, i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym.

3ab. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach szkołę, a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – także przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3a, na każdego ucznia tej szkoły, tego przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dotację z budżetu powiatu w wysokości, o której mowa w ust. 2aa, 2dc lub 3.

3ac. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3ad. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły, o których mowa w ust. 3, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3, na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły, w której zorganizowano internat, prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę, w której zorganizowano internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

3ae. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły niewymienione w ust. 3 otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.”,

g) ust. 3c otrzymuje brzmienie:

„3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2–3ae, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego.”,

h) w ust. 3d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dotacje, o których mowa w ust. 2–3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:”,

i) po ust. 3d dodaje się ust. 3da w brzmieniu:

„3da. Dotacja, o której mowa w ust. 2–3b, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 3d, poniesionych w okresie roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania.”,

j) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, z wyjątkiem szkół, o których mowa w ust. 5b, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu. Jeżeli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie prowadzi szkoły artystycznej danego typu, kwotę dotacji określa się:

1) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne – w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne;

2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne – w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.”,

k) po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5d w brzmieniu:

„5a. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, w których zorganizowano internat, z wyjątkiem szkół, o których mowa w ust. 5c, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 5, na każdego wychowanka tego internatu będącego uczniem szkoły artystycznej dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat.

5b. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

5c. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, w których zorganizowano internat, przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 5b, na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

5d. Do dotacji, o których mowa w ust. 5b i 5c, stosuje się odpowiednio ust. 3c–4.”,

l) ust. 6–8a otrzymują brzmienie:

„6. Dotacje, o których mowa w ust. 5 i 5a, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły lub zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

6a. Do dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, stosuje się odpowiednio ust. 3d–3g oraz 3i.

7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zawierającego te informacje,

2) tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, wzór składanego przez szkołę oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji,

3) tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a

– uwzględniając typy szkół, których informacje dotyczą, oraz odpowiedni stopień szczegółowości danych, konieczność zapewnienia jednolitości zasad dotowania szkół, możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczaniu wykorzystania tych dotacji, a także konieczność zapewnienia weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków publicznych i odpowiedniego udokumentowania przebiegu kontroli.

8. Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną ponadgimnazjalne szkoły publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę:

1) poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

8a. Rada powiatu, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 8, w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 8.”,

m) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„10. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w:

1) ust. 2, 2b i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego – w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 2, 2b i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego;

2) ust. 2aa, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c – w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 2aa, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c;

3) ust. 3–3aa, 3ad i 3ae w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej – w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 3–3aa, 3ad i 3ae w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej.

11. Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2–8, stanowi czynność z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846 i 996).”;

72) w art. 82:

a) w ust. 2:

– w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w:

a) art. 7 ust. 3 – w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,

b) art. 7 ust. 4 – w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum;”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Szkoła, o której mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.”,

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa w brzmieniu:

„2aa. Szkoła, o której mowa w ust. 2 pkt 6 lit. b, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1a, stwierdzi spełnianie wymagań określonych w art. 7 ust. 4 oraz jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 4 w zakresie kształcenia ogólnego.”,

d) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;”;

73) w art. 84 w ust. 2 w pkt 7 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej – także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 3.”;

74) w art. 85:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, jest obowiązany sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3. W przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, jest obowiązana sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 4 w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1a, na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej, złożony nie wcześniej niż po zakończeniu przez szkołę pierwszego roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej – pierwszego semestru kształcenia, nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej po stwierdzeniu, że szkoła ta spełnia warunki określone w art. 7 ust. 4, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne – także po przedstawieniu przez osobę prowadzącą pozytywnej opinii kuratora oświaty.”;

75) w art. 86 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy art. 86 ust. 1–2 stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół artystycznych, niespełniających warunków określonych w art. 7 ust. 4, z tym że uprawnienia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty wymienione w ust. 1, 1a i 2 przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1.”;

76) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. 1. Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, a w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej – przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 3 albo 4, lub warunków określonych zgodnie z art. 86 ust. 2. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum jest równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

2. W przypadku cofnięcia uprawnień szkoły publicznej niepublicznej szkole artystycznej ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień szkoły publicznej może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej – semestru kształcenia.”;

77) po art. 89a dodaje się art. 89b–89d w brzmieniu:

„Art. 89b. 1. Do dotacji, o których mowa w art. 90, stosuje się przepisy art. 78a–78c.

2. Do wydatków bieżących, o których mowa w art. 90 ust. 1b, 1ba, 1c, 2b, 2d i 2ea, stosuje się przepis art. 78b ust. 10.

Art. 89c. 1. Jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, wysokość dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a–3ad, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, ustala się:

1) w okresie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku poprzedzającym rok budżetowy;

2) w okresie od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

2. Jeżeli w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1–9, dokonanej na podstawie art. 78c ust. 3, lub w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie ust. 1, wysokość dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a–3ad i 4a–4cb, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 90 ust. 1a–3ad i 4a–4cb, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji a sumą części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji.

Art. 89d. 1. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a–3ad, ogłasza się:

1) podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1–5, oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3;

2) statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 2.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, ogłasza się:

1) podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6–9, oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3;

2) statystyczną liczbę uczniów lub wychowanków oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 2.”;

78) w art. 90:

a) ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie:

„1a. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3a, 3ab i 3ac, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

1b. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole:

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę;

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a;

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2;

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11;

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 2a.

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.”,

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:

„1ba. Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca szkołą podstawową specjalną, otrzymuje na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ten oddział przedszkolny w szkole podstawowej:

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę;

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a;

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2;

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11;

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 2a.

W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.”,

c) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ta inna forma wychowania przedszkolnego:

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę;

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. b;

3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone w rozdziale 2a.

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.”,

d) w ust. 1d wyrazy „ust. 1b i 1c” zastępuje się wyrazami „ust. 1b–1c”,

e) ust. 1e otrzymuje brzmienie:

„1e. Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, oraz podaje informację o planowanej liczbie uczniów.”,

f) ust. 1h–1k otrzymują brzmienie:

„1h. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w ust. 1g, gmina nadal nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, gmina jest obowiązana przeprowadzić konkurs, o którym mowa w ust. 1d, dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Jeżeli gmina nadal nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, gmina jest obowiązana przeprowadzić konkurs, o którym mowa w ust. 1d, dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

1i. Informację o otrzymywaniu przez niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, wpisuje się do ewidencji, o której mowa w art. 82 ust. 1. Przepisy art. 82 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

1j. Dotacja, o której mowa w ust. 1b, 1ba lub 1c, jest udzielana pod warunkiem, że osoba prowadząca odpowiednio niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Przepisu nie stosuje się w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

1k. Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 1b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1b, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.”,

g) po ust. 1k dodaje się ust. 1ka w brzmieniu:

„1ka. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w ust. 1ba, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1ba, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.”,

h) ust. 1l–1o otrzymują brzmienie:

„1l. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1c, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1c do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1c, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1c, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 50%.

1m. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego, otrzymująca dotację, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, może zrezygnować ze spełniania warunków, o których mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, i pobierania tej dotacji, z końcem roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze rezygnacji: rodziców uczniów przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, organu udzielającego dotacji oraz kuratora oświaty, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma nastąpić ta rezygnacja.

1n. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji, może cofnąć niepublicznemu przedszkolu, szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formie wychowania przedszkolnego dotację, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego warunków określonych odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c. Cofnięcie dotacji następuje z urzędu lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po uprzednim wezwaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoby prowadzącej przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego do zaprzestania naruszania warunków określonych odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

1o. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie niepublicznemu przedszkolu, szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formie wychowania przedszkolnego dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w wysokości wyższej niż wysokość określona odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c. Rada gminy w uchwale ustala okres udzielania dotacji w tej wysokości.”,

i) ust. 2a–2c otrzymują brzmienie:

„2a. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2b. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1b, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2c. Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 75%.”,

j) po ust. 2c dodaje się ust. 2ca w brzmieniu:

„2ca. Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”,

k) ust. 2d i 2e otrzymują brzmienie:

„2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w ust. 1c, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2e. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2d, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 40%.”,

l) po ust. 2e dodaje się ust. 2ea–2ec w brzmieniu:

„2ea. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1ba, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2eb. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w ust. 2ea, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2ea do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, określonej dla gminy dotującej, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o których mowa w ust. 2ea, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w ust. 2ea, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 75%.

2ec. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu powiatu dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę podstawową specjalną, w której zorganizowano oddział przedszkolny, poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”,

m) ust. 2g–3a otrzymują brzmienie:

„2g. Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek, poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub placówkę, o których mowa w ust. 1a–1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3, 3a i 3ab–3ad, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1a, 1j, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec i 3, 3a i 3ab–3ad, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 2a otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h i 3i. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. W przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju.

3a. Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną placówkę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie wychowanków nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”,

n) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa–3ad w brzmieniu:

„3aa. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3a, dla niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1, jest proporcjonalna do czasu pobytu wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn kwoty nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o jeden dzień, i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym.

3ab. Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach szkołę, a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – także przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3a, na każdego ucznia tej szkoły, tego przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dotację z budżetu powiatu w wysokości, o której mowa w ust. 2a, 2ca lub 2ec, pod warunkiem że osoba prowadząca placówkę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3ac. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3ad. Niepubliczne szkoły, o których mowa w ust. 2a, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 2a, na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie wychowanków internatu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”,

o) w ust. 3c wyrazy „ust. 1a–3a” zastępuje się wyrazami „ust. 1a–3ad”,

p) w ust. 3d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dotacje, o których mowa w ust. 1a–3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:”,

q) po ust. 3d dodaje się ust. 3da w brzmieniu:

„3da. Dotacja, o której mowa w ust. 1a–3b, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 3d, poniesionych w okresie roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania.”,

r) ust. 3fa–3fc otrzymują brzmienie:

„3fa. W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę, o której mowa w ust. 3, lub przez niepubliczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3, 4, 7 i 10, lub przez organ prowadzący tę szkołę lub placówkę czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3f, organ dotujący wzywa dyrektora szkoły lub placówki lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę do zaprzestania tych działań w określonym terminie.

3fb. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3fa, organ dotujący wstrzymuje przekazywanie szkole lub placówce dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w szkole lub placówce czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3f.

3fc. Dotacja przekazana szkole lub placówce za okres, którego dotyczyło wstrzymanie dotacji, może być wykorzystana wyłącznie na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły lub placówki, określonych w ust. 3d, poniesionych przez szkołę lub placówkę w okresie roku budżetowego, w którym dotacja została wstrzymana. Jeżeli okres wstrzymania dotacji przypada na więcej niż jeden rok budżetowy, może być ona wykorzystana proporcjonalnie do okresów wstrzymania w poszczególnych latach budżetowych.”,

s) ust. 4b i 4c otrzymują brzmienie:

„4b. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące kształcenie ogólne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę artystyczną poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4c. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 4b otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych danego typu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę artystyczną poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W niepublicznej artystycznej szkole policealnej uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach.”,

t) po ust. 4c dodaje się ust. 4ca i 4cb w brzmieniu:

„4ca. Jeżeli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie prowadzi szkoły artystycznej danego typu, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 4b i 4c, określa się:

1) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej realizującej kształcenie ogólne – w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne;

2) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne – w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych prowadzących wyłącznie kształcenie artystyczne.

4cb. Niepubliczne szkoły artystyczne, o których mowa w ust. 4b, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 4b, na każdego wychowanka tego internatu będącego uczniem szkoły artystycznej dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę artystyczną poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o planowanej liczbie wychowanków internatu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”,

u) ust. 4e otrzymuje brzmienie:

„4e. Dotacje, o których mowa w ust. 4a–4cb, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły lub zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego.”,

v) ust. 4g otrzymuje brzmienie:

„4g. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 4a–4d, oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zawierającego te informacje,

2) tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 4a–4d, wzór składanego przez szkołę oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji,

3) tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 4a–4d

– uwzględniając typy szkół, których informacje dotyczą, oraz odpowiedni stopień szczegółowości danych, konieczność zapewnienia jednolitości zasad dotowania szkół, możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczaniu wykorzystania tych dotacji, a także konieczność zapewnienia weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków publicznych i odpowiedniego udokumentowania przebiegu kontroli.”,

w) ust. 8 i 8a otrzymują brzmienie:

„8. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę:

1) poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

8a. Rada powiatu, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 8, w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 8.”,

x) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„10. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1a i 2a–3ad, w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 1a i 2a–3ad.

11. Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a–8, stanowi czynność z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”;

79) w art. 90s:

a) w ust. 2 po wyrazach „art. 80 ust. 3” dodaje się wyrazy „i 3ae”,

b) w ust. 5 wyrazy „z budżetu państwa w ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 5” zastępuje się wyrazami „odpowiednio z budżetu państwa w ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 5, lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 5b”;

80) w art. 90u w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „ze sprawdzianu,”;

81) w art. 94a w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sposób dostosowania procesu kształcenia do potrzeb edukacyjnych osób, o których mowa w ust. 4 i 4b, oraz sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, o których mowa w ust. 4, 4b i 4c, z uwzględnieniem formy organizacyjnej wspomagającej efektywność kształcenia, a także sposób organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o której mowa w ust. 5, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla których organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia;”;

82) po art. 94a dodaje się art. 94aa w brzmieniu:

„Art. 94aa. 1. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie osób, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b, podlegających obowiązkowi szkolnemu wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, w której obwodzie te osoby mieszkają, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową lub gimnazjum może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego:

1) inną publiczną szkołę podstawową albo publiczne gimnazjum, prowadzone przez tę jednostkę samorządu terytorialnego;

2) publiczną szkołę podstawową albo publiczne gimnazjum, prowadzone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu terytorialnego.

2. W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego szkół, o których mowa w ust. 1, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową lub gimnazjum, w których obwodzie mieszkają osoby, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b, kurator oświaty wskazuje odpowiednio szkołę podstawową albo gimnazjum, w których te osoby będą realizować obowiązek szkolny.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisów art. 20a ust. 2 i 5 nie stosuje się, a przepis art. 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 2. [Karta Nauczyciela]
W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ.”;

2) w art. 42 w ust. 2b w pkt 2 wyrazy „sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum” zastępuje się wyrazami „egzaminu gimnazjalnego”.

Art. 3. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.4)) w art. 21:

1) w ust. 1 pkt 129 otrzymuje brzmienie:

„129) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36;”;

2) dodaje się ust. 36 w brzmieniu:

„36. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.”.

Art. 4. [Prawo o szkolnictwie wyższym]
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.5)) w art. 169 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Uchwała, o której mowa w ust. 2, uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”.

Art. 5. [Ustawa o systemie informacji oświatowej]
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 wyrazy „ze zbioru danych osobowych PESEL, zwanego dalej „zbiorem PESEL” ” zastępuje się wyrazami „z rejestru PESEL”;

2) użyte w art. 5 w ust. 2 w pkt 3 i 4 oraz w ust. 3, w art. 52 w ust. 2–4, w art. 53 w pkt 1 w lit. a, w art. 55 w ust. 1 w pkt 1, w art. 56 w ust. 3, w art. 57 w ust. 1 w pkt 1, w art. 58 w ust. 1 w pkt 1, w art. 59 w pkt 1, w art. 65 w ust. 2 i 3, w art. 67 oraz w art. 69 w ust. 3 w pkt 1 w lit. c wyrazy „ze zbioru PESEL” zastępuje się wyrazami „z rejestru PESEL”;

3) w art. 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, sportowy, dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, w szczególności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, art. 22 ust. 2 pkt 6 i 11 oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;”;

4) w art. 16:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w przypadku wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego datę:

a) otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty, skierowania wychowanka do ośrodka,

b) przekazania informacji o niedoprowadzeniu wychowanka do ośrodka

– zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707).”;

5) użyte w art. 20 i w art. 42 w pkt 10 wyrazy „ze sprawdzianem, egzaminem gimnazjalnym” zastępuje się wyrazami „z egzaminem gimnazjalnym”;

6) skreśla się użyty w art. 20 w pkt 1, w art. 30, w art. 31 w ust. 1 i w art. 55 wyraz „sprawdzianu,”;

7) użyte w art. 26b w ust. 1, w art. 44 w ust. 1, w art. 47 w ust. 1 oraz w art. 56 w ust. 1 i 3 wyrazy „w zbiorze PESEL” zastępuje się wyrazami „w rejestrze PESEL”;

8) w tytule rozdziału 4 wyrazy „ze zbioru danych PESEL” zastępuje się wyrazami „z rejestru PESEL”;

9) w art. 56 w ust. 2 wyrazy „do zbioru PESEL” zastępuje się wyrazami „do rejestru PESEL”.

Art. 6. [Zintegrowany System Kwalifikacji]
W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) w art. 111 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 11 ust. 2, art. 24 ust. 1 i 2 i przepisy wykonawcze wydane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 32a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 98 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 11 ust. 2, art. 24 ust. 1 i 2 i przepisów wykonawczych wydanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 32a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 98 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez dwanaście miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;”.

Art. 7. [Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw]
W ustawie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35 i 668) w art. 12:

1) w ust. 1 w pkt 1 w lit. b skreśla się wyrazy „art. 79a, art. 80 ust. 2, 2a, 2e, 3d–3g i 4, art. 90 ust. 1b, 1d–1f, 1h–1k, 1m–1o, 2b, 2c, 2g, 3d, 3e, 3f, 3g i 4”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych stosuje się przepisy art. 20a ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 20b, art. 20c, art. 20s, art. 20t ust. 1, ust. 2 pkt 1–3, ust. 3–10, art. 20v, art. 20w ust. 1 i 2 oraz art. 20z–20ze ustawy zmienianej w art. 1, a także przepisy wydane na podstawie art. 20l ustawy zmienianej w art. 1.”.

Art. 8. [Przepisy stosowane do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych]
Do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych stosuje się przepisy:

1) art. 20a ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 20b, art. 20c, art. 20s, art. 20t ust. 1, ust. 2 pkt 1–3, ust. 3–10, art. 20v, art. 20w ust. 1 oraz art. 20z–20zc, art. 20zd i art. 20ze ustawy zmienianej w art. 1;

2) art. 20w ust. 2, art. 20wa i art. 20zca ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

3) wydane na podstawie art. 20l ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9. [Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego]
1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2016/2017 do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, ustalone przed dniem 1 września 2016 r. zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20l ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na kwalifikacyjne kursy zawodowe i kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzone odpowiednio przez publiczne szkoły, publiczne placówki lub publiczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 1, ustalone przed dniem 1 września 2016 r. zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20l ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

3. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, o której mowa w art. 20zb ustawy zmienianej w art. 1, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje wniosek kandydata złożony po terminie określonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20l ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Art. 10. [Przepisy stosowane do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016]
Do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 stosuje się przepis art. 5a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2016 r.
Art. 11. [Osoba zatrudniona do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego]
Przepis art. 7 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do osób zatrudnionych od dnia 1 września 2016 r.
Art. 12. [Utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej lub gimnazjum]
1. Zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej lub gimnazjum udzielone przed dniem 1 września 2016 r. pozostają w mocy.

2. Do wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej lub gimnazjum złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 września 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 13. [Likwidacja klasy pierwszej dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury]
1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę pierwszą dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury.

2. Na rok szkolny 2017/2018 nie prowadzi się postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły, o której mowa w ust. 1.

3. Od dnia 1 października 2016 r.:

1) nie tworzy się nowych publicznych i niepublicznych szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury;

2) niepublicznym szkołom pomaturalnym bibliotekarskim i animatorów kultury nie mogą być nadane uprawnienia szkoły publicznej.

4. Z dniem 1 września 2018 r. znosi się dotychczasową szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury.

5. Z dniem 1 września 2018 r. wygasają:

1) wpisy do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych dotyczące niepublicznych szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury;

2) decyzje w sprawie zezwolenia osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego lub osobom fizycznym na prowadzenie publicznych szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury.

Art. 14. [Brak komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu]
Na rok szkolny 2016/2017 nie ogłasza się komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 15. [Zaprzestanie prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej]
1. Z dniem 1 września 2016 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych.

2. Z dniem 1 września 2016 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych przestają być egzaminatorami w tym zakresie.

3. Postępowania w sprawie wpisu do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2016 r. podlegają umorzeniu.

Art. 16. [Zapewnienie podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego]
W przypadku konieczności zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego, o której mowa w art. 22ae ust. 10b i 10c ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, możliwość zapewnienia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych powstaje, począwszy od roku:

1) 2016 – na wyposażenie klas IV szkół podstawowych, klas I gimnazjów oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum;

2) 2017 – na wyposażenie klas IV i V szkół podstawowych, klas I i II gimnazjów oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy IV i V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum;

3) 2018 – na wyposażenie klas V i VI szkół podstawowych, klas II i III gimnazjów oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy V i VI szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum.

Art. 17. [Wyłączenie stosowania przepisu dotyczącego opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek]
Przepisu art. 31 ust. 1 pkt 10b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się do arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2016/2017.
Art. 18. [Dyrektor zespołu szkół i placówek albo dyrektor zespołu placówek, w skład których wchodzi co najmniej jedna publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym]
Osoba zajmująca w dniu wejścia w życie art. 1 pkt 31 lit. a stanowisko dyrektora zespołu szkół i placówek albo dyrektora zespołu placówek, w skład których wchodzi co najmniej jedna publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych lub publiczna placówka doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o której mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, zajmuje nadal to stanowisko do końca okresu, na jaki je powierzono albo na jaki ją powołano, chyba że wcześniej zostanie odwołana na podstawie art. 36a ust. 1a w związku z art. 36a ust. 1h ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 19. [Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół lub placówek oraz dyrektorów zespołów szkół lub placówek]
Do konkursów na stanowiska dyrektorów szkół lub placówek oraz dyrektorów zespołów szkół lub placówek wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 20. [Przepisy stosowane do egzaminu maturalnego od 1 stycznia 2017 r.]
Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm.7)), stosuje się odpowiednio przepisy art. 9ca–9cc i art. 44zzz ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 21. [Ostateczność wyników sprawdzianu]
Wyniki sprawdzianu, o którym mowa w art. 3 pkt 21a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
Art. 22. [Przepisy stosowane do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej]
Do sprawdzianu, o którym mowa w art. 3 pkt 21a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016 stosuje się art. 44zzz ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2016 r.
Art. 23. [Wyłączenie stosowania przepisu art. 44zzz ust. 2a ustawy o systemie oświaty]
Przepisu art. 44zzz ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w art. 3 pkt 21a i 21b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, przeprowadzonych w roku szkolnym 2015/2016.
Art. 24. [Wnioski o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka]
Do wniosków o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 67 stosuje się przepisy art. 71b ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 25. [Zgłoszenia o wpis do ewidencji niepublicznych szkół lub placówek]
Do zgłoszeń o wpisanie:

1) niepublicznej szkoły lub placówki do ewidencji, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,

2) niepublicznej szkoły lub placówki artystycznej do ewidencji, o której mowa w art. 82 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1

– złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 72 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 26. [Wniosek o nadanie niepublicznej szkole artystycznej uprawnień szkoły publicznej]
1. Do wniosków o nadanie niepublicznej szkole artystycznej uprawnień szkoły publicznej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 74 i 76 stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do dnia 1 września 2017 r. niepubliczne szkoły artystyczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 6 lit. c oraz szkoły, o których mowa w ust. 1, dostosują prowadzoną działalność do przepisów art. 7 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz postanowienia statutów do przepisu art. 84 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 27. [Dotacje]
1. Do czynności podejmowanych w związku z udzielaniem dotacji, o których mowa w art. 80 i art. 90 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok 2017 stosuje się przepisy art. 3 pkt 26–33, art. 78a–78e, art. 79a, art. 80, art. 89b–89d i art. 90 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W przypadku dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2c, 3ac i 8 oraz art. 90 ust. 1a–1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3, 3a, 3ab–3ad, 4b, 4c, 4cb i 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, udzielanych na rok 2017, informację o planowanej liczbie odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych podaje się do dnia 30 września 2016 r.

Art. 28. [Postępowania dotyczące oceny pracy dyrektora szkoły]
Do postępowań dotyczących oceny pracy dyrektora szkoły oraz oceny pracy nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 29. [Dostosowanie uchwał]
Do dnia 31 stycznia 2017 r. senat uczelni dostosuje uchwały, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4, podjęte na rok akademicki 2017/2018, do przepisów art. 169 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 30. [Informacje przekazywane do bazy danych systemu informacji oświatowej przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze]
W okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. młodzieżowe ośrodki wychowawcze przekazują do bazy danych systemu informacji oświatowej dane dziedzinowe obejmujące datę:

1) otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty, skierowania nieletniego do ośrodka,

2) przekazania informacji o niedoprowadzeniu nieletniego do ośrodka

– zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707).

Art. 31. [Utrata mocy przez przepis art. 44zza ust. 6 ustawy o systemie oświaty]
Przepis art. 44zza ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą traci moc z dniem 1 stycznia 2017 r.
Art. 32. [Przepisy wykonawcze]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 9 ust. 3, art. 44zzza i art. 90u ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 9 ust. 3, art. 44zzza i art. 90u ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

2) art. 11 ust. 2 i przepisy wykonawcze wydane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 32a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 i przepisów wykonawczych wydanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 32a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 15 stycznia 2017 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

3) art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2017 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu;

4) art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2017 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Art. 33. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 15 stycznia 2016 r.;

2) art. 1 pkt 60 lit. a i b, pkt 63 lit. a i b, art. 9 ust. 3 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 16 lit. b i c, pkt 26 lit. b, pkt 27–29, pkt 31 lit. a, pkt 54, pkt 64, pkt 67, pkt 68, pkt 72–76, art. 11, art. 13, art. 14, art. 18, art. 24–26, art. 29, art. 30 oraz art. 32 pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

4) art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 16 lit. a, pkt 53, pkt 60 lit. c, pkt 62, pkt 63 lit. c, pkt 66, pkt 69–71, pkt 77–79, art. 2 pkt 1, art. 3, art. 4, art. 5 pkt 4 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 20 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

5) art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 35 i pkt 38, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz ustawę z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662, z 2015 r. poz. 855, 1240, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863, z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188, 195, 615, 780, 823 i 929.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, 907 i 908.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 855, 1045 i 1607 oraz z 2016 r. poz. 35 i 668.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 1705, z 2011 r. poz. 1206, z 2012 r. poz. 176, z 2013 r. poz. 1265, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 668.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA