| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 82), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 1425);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 446).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 1425), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 446), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 69)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób wykonywania budżetu państwa, w tym:

1) sposób i warunki ustanawiania przez dysponentów części budżetowych dysponentów drugiego i trzeciego stopnia;

2) tryb i terminy przekazywania:

a) na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dochodów pobieranych przez urzędy obsługujące organy podatkowe i państwowe jednostki budżetowe z rachunków tych jednostek,

b) z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa środków na rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe i rachunki bieżące dochodów państwowych jednostek budżetowych z tytułu zwrotu nadpłat dochodów, określonych w odrębnych przepisach,

c) z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa środków na rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych w celu dokonywania wydatków przez te jednostki,

d) na centralny rachunek bieżący budżetu państwa niewykorzystanych środków budżetowych z rachunku bieżącego wydatków państwowych jednostek budżetowych,

e) na centralny rachunek bieżący budżetu państwa środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

f) środków pozostałych po uregulowaniu określonych zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego w ciężar planu wydatków tego roku, na których uregulowanie wyraził zgodę Minister Finansów;

3) wykonywanie budżetu państwa z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) dochodach – należy przez to rozumieć dochody pobierane i odprowadzane do budżetu państwa, które nie są objęte budżetem środków europejskich;

3) wydatkach – należy przez to rozumieć wydatki dokonywane lub zwracane, w przypadku niewykorzystania, do budżetu państwa, które nie są objęte budżetem środków europejskich;

4) krajowych środkach finansowych – należy przez to rozumieć dochody i wydatki budżetu państwa, z wyłączeniem dochodów i wydatków budżetu środków europejskich, oraz środki do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa;

5) rachunkach państwowych jednostek budżetowych – należy przez to rozumieć odpowiednio rachunki bieżące dochodów lub wydatków w zakresie krajowych środków finansowych dysponentów części budżetowych, dysponentów drugiego stopnia i dysponentów trzeciego stopnia lub rachunki pomocnicze w zakresie krajowych środków finansowych;

6) klasyfikacji budżetowej – należy przez to rozumieć klasyfikację określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy o finansach publicznych;

7) wydatkach niewygasających – należy przez to rozumieć wydatki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

8) rachunku bankowym do obsługi płatności – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Ministra Finansów prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, służący do obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyjątkiem środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej;

9) WPR – należy przez to rozumieć Wspólną Politykę Rolną;

10) rachunku bankowym do obsługi płatności WPR – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Ministra Finansów prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w oparciu o umowę, o której mowa w art. 208 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, służący do obsługi płatności na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

Rozdział 2

Ustanawianie dysponentów drugiego i trzeciego stopnia przez dysponentów części budżetowych

§ 3. 1. Dysponentami środków budżetu państwa są dysponenci części budżetowych i kierownicy podległych tym dysponentom państwowych jednostek budżetowych, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami dokonują wydatków budżetu państwa ujętych w planie finansowym jednostki lub realizują dochody budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, podlegli dysponentom części budżetowych, mogą być dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

3. Dysponent części budżetowej ustanawia bezpośrednio mu podległych dysponentów drugiego i trzeciego stopnia.

4. Dysponent części budżetowej ustanawia dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi drugiego stopnia.

5. Dysponent części budżetowej może, w porozumieniu z Ministrem Finansów, ustanowić dysponentami środków budżetu państwa kierowników państwowych jednostek organizacyjnych niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi.

6. Dysponent części budżetowej oraz dysponent drugiego stopnia może być jednocześnie dysponentem trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i dokonywania wydatków ujętych w planie finansowym jednostki.

7.2) Minister Finansów jako dysponent części 77 budżetu państwa ustanawia naczelnika urzędu skarbowego dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie dochodów części 77 budżetu państwa, pobieranych przez urząd obsługujący organ podatkowy.

Rozdział 3

Tryb i terminy przekazywania dochodów oraz środków w celu dokonania wydatków

§ 4. 1. Dochody są gromadzone odpowiednio na rachunkach bieżących urzędów obsługujących organy podatkowe lub na rachunkach bieżących dochodów państwowych jednostek budżetowych i przekazywane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa, którego dysponentem jest Minister Finansów, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Dochody pobierane przez urzędy obsługujące organy podatkowe i przez państwowe jednostki budżetowe są przekazywane przez te jednostki według stanu środków na:

1) 5. dzień miesiąca – do 10. dnia danego miesiąca,

2) 10. dzień miesiąca – do 15. dnia danego miesiąca,

3) 15. dzień miesiąca – do 20. dnia danego miesiąca,

4) 20. dzień miesiąca – do 25. dnia danego miesiąca,

5) 25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca,

6) ostatni dzień danego miesiąca – do 5. dnia następnego miesiąca

– na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z zastrzeżeniem ust. 3, § 13 ust. 2 i 5 oraz § 22.

3. Państwowe jednostki budżetowe zrealizowany w dochodach jednostki podatek od towarów i usług odprowadzają na właściwe rachunki na zasadach i w terminach określonych w odrębnych przepisach.

4. Dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1 są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części budżetowych niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w ust. 2, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5. Przekazywane kwoty dochodów, w terminach określonych w ust. 2 i 4, należy skorygować o zwroty nadpłat dokonane do dnia przekazania i zwroty nadpłat przewidywane w ciągu 5 dni po terminie przekazania, jeżeli w tym czasie upływają terminy zwrotów nadpłat ustalone w odrębnych przepisach.

6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi płatności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym pomocniczym do obsługi finansowej dochodów budżetu środków europejskich, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, są przekazywane przez Ministra Finansów na rachunek dysponenta części budżetowej 19 – „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.

7. Odsetki od:

1) przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich,

2) zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur właściwych dla realizacji wydatków w ramach danego programu lub projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

3) środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki

– w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa, są przekazywane przez beneficjenta zgodnie z zasadami wdrażania danego programu operacyjnego lub odrębnymi przepisami, jak i w terminach w nich określonych, na rachunek instytucji, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu albo która wydała decyzję o jego dofinansowaniu lub która jest upoważniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wystawiania zleceń płatności.

8. Otrzymane odsetki, po wyjaśnieniu i rozliczeniu, instytucja, o której mowa w ust. 7, przekazuje na rachunek bieżący dochodów właściwego dla tej instytucji dysponenta części budżetowej, w terminach określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Instytucja, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu albo która wydała decyzję o jego dofinansowanie, będąca państwową jednostką budżetową, otrzymane odsetki przekazuje bezpośrednio na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w ust. 2.

10. Przepisy ust. 7–9 stosuje się odpowiednio do przekazywanych przez beneficjenta, zgodnie z zasadami wdrażania danego programu operacyjnego lub odrębnymi przepisami, środków z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, wadiów oraz pozostałych dochodów lub przychodów powstałych w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.

11. Środki, o których mowa w ust. 10, beneficjent będący państwową jednostką budżetową przekazuje bezpośrednio na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w ust. 2.

12. Jeżeli, zgodnie z zasadami wdrażania danego programu operacyjnego, środki, o których mowa w ust. 10, pomniejszają kwotę wydatków kwalifikowalnych, środki te, w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, są przekazywane przez beneficjenta, będącego państwową jednostką budżetową, lub instytucję, o której mowa w ust. 7, bezpośrednio na rachunek bankowy do obsługi płatności.

13. Odsetki powstałe z tytułu środków europejskich, o których mowa w art. 208 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, są przekazywane przez właściwych dysponentów na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w ust. 2.

14. Odsetki powstałe od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi płatności WPR są przekazywane na rachunek, o którym mowa w ust. 6, w terminie wynikającym z umowy, o której mowa w art. 208 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

15. Dysponent części budżetowej, o którym mowa w ust. 6 i 8, odprowadza otrzymane środki, o których mowa w ust. 6, 7 i 10, na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w ust. 2.

16. Jednostki budżetowe mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przekazują pobrane dochody, według stanu środków na ostatni dzień miesiąca, do 10. dnia następnego miesiąca na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej.

§ 5.3) 1. Kierownik jednostki i naczelnik urzędu skarbowego przekazują do Ministerstwa Finansów zapotrzebowanie na środki w celu realizacji zwrotów nadpłat dochodów.

2. Zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest wówczas, gdy na właściwym rachunku brakuje środków na dokonanie zwrotu nadpłaty dochodów. Zapotrzebowanie powinno być przekazane w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem realizacji zwrotu.

3. Zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w ust. 1, podpisuje główny księgowy i kierownik jednostki, a w przypadku urzędu skarbowego kierujący komórką właściwą do spraw rachunkowości i naczelnik urzędu skarbowego.

4. Merytoryczna ocena zasadności przekazania do Ministerstwa Finansów zapotrzebowania na środki, o którym mowa w ust. 1, należy odpowiednio do kierownika jednostki albo naczelnika urzędu skarbowego.

§ 6. Do kasowej realizacji wydatków służy rachunek bieżący wydatków państwowej jednostki budżetowej.

§ 7. 1. Uruchamianie środków na wydatki budżetowe odbywa się w drodze przekazywania środków pieniężnych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki bieżące wydatków odpowiednich dysponentów części budżetowych.

2. Dysponenci części budżetowych z otrzymanych środków budżetu państwa realizują wydatki objęte ich planem finansowym oraz przekazują środki podległym im dysponentom drugiego i trzeciego stopnia.

3. Dysponenci drugiego stopnia z otrzymanych środków budżetu państwa realizują wydatki objęte ich planem finansowym oraz przekazują środki podległym dysponentom trzeciego stopnia.

4. Dysponenci trzeciego stopnia przeznaczają otrzymane środki budżetu państwa na realizację wydatków objętych ich planem finansowym bez prawa ich dalszego przekazywania, chyba że przekazują dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 i art. 149 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

5. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje ujęte w ustawie budżetowej są przekazywane z rachunku bieżącego wydatków dysponenta części budżetowej lub dysponenta drugiego stopnia, jeżeli dysponent części budżetowej ujął w jego planie finansowym taki rodzaj wydatku w związku z realizacją dotowanego zadania.

§ 8. 1. Minister Finansów przekazuje środki budżetu państwa na rachunki bieżące wydatków dysponentów części budżetowych na podstawie rocznego harmonogramu realizacji wydatków, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych, i zgodnie z zatwierdzonym limitem miesięcznym i dziennym środków na wydatki budżetowe.

1a.4) Aktualizacja rocznego harmonogramu realizacji wydatków, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych, jest dokonywana na podstawie wniosków o modyfikację harmonogramu, składanych przez dysponentów części budżetowych Ministrowi Finansów. Do czasu zatwierdzenia rocznego harmonogramu realizacji wydatków aktualizacja limitu miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywana na podstawie wniosków o zmianę limitu otwarcia, składanych przez dysponentów części budżetowych Ministrowi Finansów.

2.5) Dysponent części budżetowej przekazuje Ministrowi Finansów miesięczne zapotrzebowanie na środki na wydatki budżetowe do 20. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy, a w zakresie wynagrodzeń płatnych z góry i emerytur oraz innych wydatków, niezbędnych do uruchomienia w grudniu roku budżetowego i dotyczących wypłat w styczniu roku następującego po roku budżetowym, do dnia 20 listopada roku budżetowego.

3. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać kwoty środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu, w podziale na kolejne dni robocze.

4.6) Dysponent części budżetowej przekazuje Ministrowi Finansów w terminach, o których mowa w ust. 2, informację o kwotach środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu, w podziale na kolejne dni robocze i rodzaje wydatków, według szczegółowości określonej w systemie, o którym mowa w § 23 ust. 1.

5. Na 2 dni robocze przed pierwszym dniem kolejnej dekady miesiąca dysponent części budżetowej jest obowiązany zaktualizować dzienne zapotrzebowania na środki na wydatki budżetowe dotyczące tej dekady.

6.7) Zmiana limitu dziennego środków na wydatki budżetowe, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywana na podstawie zapotrzebowań na dodatkowe środki na wydatki budżetowe, wniosków o zmianę limitu otwarcia z wyborem dni albo wniosków o modyfikację harmonogramu z wyborem dni, składanych przez dysponentów części budżetowych Ministrowi Finansów nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków.

§ 9. 1. Bank prowadzący obsługę bankową rachunków budżetu państwa przekazuje, każdego dnia roboczego, środki z rachunków:

1) bieżących wydatków dysponentów drugiego i trzeciego stopnia na rachunki bieżące wydatków dysponentów nadrzędnych,

2) bieżących wydatków dysponentów części budżetowych na rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

– według stanu środków na tych rachunkach po zakończeniu dnia operacyjnego.

2. Minister Finansów może określić kwotę środków pozostających na rachunkach bieżących wydatków, o których mowa w ust. 1, i niepodlegających codziennemu przekazaniu w trybie określonym w ust. 1.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do niewykorzystanych środków budżetowych, o których mowa w § 22 ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 1 i ust. 8 pkt 2.

§ 10. 1. Środki budżetu państwa przekazane przez dysponentów środków budżetu państwa z rachunku bieżącego wydatków do kasy są klasyfikowane w podziałce klasyfikacji budżetowej.

2. Niewykorzystane środki, o których mowa w ust. 1, są zwracane z kasy na rachunek bieżący wydatków dysponenta środków budżetu państwa ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dysponent środków budżetu państwa może określić kwotę środków, do której nie stosuje się ust. 2.

4. Środki budżetu państwa przekazane przez dysponenta środków budżetu państwa z rachunku bieżącego wydatków na rachunek, o którym mowa w § 15 ust. 1, lub przez dysponenta części budżetowej z rachunku bieżącego wydatków na rachunek, o którym mowa w art. 192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, stanowią wydatki tego dysponenta i są klasyfikowane we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

5. Środki znajdujące się na rachunku, o którym mowa w art. 192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane do godziny 1430, państwowa jednostka budżetowa zwraca na rachunek bieżący wydatków do końca dnia operacyjnego.

6. Środki, które wpłyną na rachunek pomocniczy dla dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa, są przekazywane na właściwy rachunek bieżący dochodów lub wydatków państwowej jednostki budżetowej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek.

§ 11. 1. Niewykorzystane środki finansowe przekazane na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków na realizację wydatków, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, są przekazywane na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, nie później niż w terminie określonym w art. 181 ust. 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Państwowe jednostki budżetowe będące beneficjentami programów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, przekazują środki finansowe na wydatki niewygasające, o których mowa w art. 181 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, na swój rachunek dla środków na wydatki niewygasające do dnia 31 grudnia roku budżetowego.

§ 12. 1. Polecenia przelewów powinny zawierać rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej oraz w przypadku wydatków niewygasających – numer zadania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub odpowiedni symbol dla oznaczenia przekazywanych środków.

2. Wprowadza się następujące zasady zapisywania symboli, o których mowa w ust. 1:

1) polecenia przelewów dotyczące dokonywania wydatków oraz zwrotów nadpłat dochodów powinny zawierać odpowiedni rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej wydatku lub dochodu;

2) polecenia przelewów dotyczące dokonywania wydatków niewygasających powinny zawierać rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej wydatku oraz numer zadania;

3) polecenia przelewów dotyczące przekazania środków na wydatki dysponentom podległym powinny zawierać symbol 99999 dla rozdziału oraz symbol 9999 dla paragrafu;

4) polecenia przelewów dotyczące przekazania środków na wydatki niewygasające dysponentom podległym powinny zawierać symbol 99999 dla rozdziału, symbol 9999 dla paragrafu oraz symbol 999 dla zadania;

5) polecenia przelewów dotyczące zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki na rachunki dysponentów nadrzędnych i budżetu państwa oraz przekazania pobranych dochodów na odpowiedni rachunek centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa powinny zawierać symbol 88888 dla rozdziału oraz symbol 8888 dla paragrafu;

6) polecenia przelewów dotyczące zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające na wyodrębniony rachunek centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa powinny zawierać symbol 88888 dla rozdziału, symbol 8888 dla paragrafu oraz symbol 888 dla zadania.

3. W przypadku gdy kwota przelewu dotyczy więcej niż jednego rozdziału lub paragrafu klasyfikacji budżetowej, przelewy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, powinny zawierać rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej wydatku lub dochodu, który stanowi największą kwotę składającą się na kwotę przelewu.

4. Polecenia przelewów dotyczące przekazania środków na wydatki niewygasające dysponentom podległym powinny w polu „Tytułem” zawierać rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej wydatku oraz numer zadania, o którym mowa w ust. 1.

5. Polecenia przelewów dotyczące zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające powinny w polu „Tytułem” zawierać rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej wydatku oraz numer zadania, o którym mowa w ust. 1.

6.8) Polecenia przelewów dotyczące przekazania środków na wyodrębniony rachunek centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa powinny w polu „Tytułem” w pierwszej kolejności wskazywać rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

7. Obowiązek uzupełniania symboli, o których mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich dysponentów środków budżetu państwa.

8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz środków przekazywanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Rozdział 4

Tryb i terminy przekazywania na centralny rachunek bieżący budżetu państwa środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

§ 13. 1. Środki z tytułu programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856 oraz z 2015 r. poz. 1240), po rozliczeniu tych programów z Komisją Europejską są przekazywane przez Ministra Finansów na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu tych środków z Komisji Europejskiej na wyodrębnione rachunki bankowe, o których mowa w art. 202 ustawy o finansach publicznych.

2. Środki z tytułu programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, są przekazywane przez państwowe jednostki budżetowe na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych po ich otrzymaniu.

3. Środki, o których mowa w art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, są przekazywane przez Ministra Finansów z wyodrębnionych rachunków bankowych, o których mowa w art. 202 ustawy o finansach publicznych, na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie do końca kwartału następującego po kwartale, w którym odpowiadające im wydatki zostały poniesione, po dokonaniu stosownej analizy tych wydatków, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które nie są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, o których mowa w art. 202 ustawy o finansach publicznych, są przekazywane przez państwowe jednostki budżetowe na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych, po otrzymaniu tych środków od właściwej instytucji, z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowach z dawcami środków.

5. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, stanowiące refundację wydatków poniesionych z budżetu państwa na realizację projektów z udziałem tych środków, są przekazywane przez państwowe jednostki budżetowe na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

6. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, są przekazywane przez Ministra Finansów z wyodrębnionych rachunków bankowych, o których mowa w art. 202 ustawy o finansach publicznych, na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa zgodnie z wartością certyfikowanych wniosków o płatność, w terminie do końca kwartału następującego po kwartale, w którym została dokonana refundacja tych środków przez właściwą instytucję.

7. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, właściwa państwowa jednostka budżetowa przekazuje z wyodrębnionych rachunków bankowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, po ostatecznym rozliczeniu projektów realizowanych w ramach tych środków.

8. W przypadku gdy przekazanie środków, o których mowa w art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz pkt 6 ustawy o finansach publicznych, nastąpi w pierwszym kwartale nowego roku budżetowego, środki przekazane na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa zalicza się na rachunek bankowy roku budżetowego, w którym odpowiadające im wydatki zostały poniesione lub refundacja dokonana.

9. W przypadku gdy na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym do obsługi płatności znajdują się niewykorzystane środki przekazane na ten rachunek ze źródeł, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów przekazuje te środki na rachunek środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

10. Po ostatecznej weryfikacji przez Ministra Finansów sprawozdań rocznych z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, przekazanych przez dysponentów środków budżetu państwa, może zostać dokonana korekta wpłaty środków, o których mowa w ust. 9.

11. Środki, o których mowa w ust. 9 i 10, zalicza się na rachunek bankowy roku budżetowego, w którym odpowiadające im wydatki zostały poniesione.

Rozdział 5

Przekazywanie środków na realizację projektów państwowych jednostek budżetowych z udziałem środków europejskich, z wyjątkiem środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

§ 14. 1. Środki europejskie na realizację projektów państwowych jednostek budżetowych finansowanych z udziałem środków europejskich są przekazywane na podstawie zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, składanych w Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącym rachunek bankowy do obsługi płatności, na rachunki bankowe podmiotu upoważnionego lub wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku gdy projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe są również finansowane ze środków Funduszu Pracy, środki europejskie są przekazywane na podstawie zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, składanych przez ministra właściwego do spraw pracy.

3. Środki europejskie na realizację projektów państwowych jednostek budżetowych finansowanych z udziałem środków europejskich mogą być również przekazywane na podstawie zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na rachunki pomocnicze wydatków ze środków europejskich prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w Narodowym Banku Polskim, w celu dokonania w szczególności następujących operacji:

1) uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych od wynagrodzeń pracowników i wynagrodzeń bezosobowych;

2) uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników;

3) wypłat środków na wynagrodzenia dla pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz ich pochodnych, innych niż określone w pkt 1 i 2;

4) wypłat należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej;

5) wypłat należności i wypłat środków w walutach wymienialnych.

4. Środki, o których mowa w ust. 3, niewykorzystane w miesiącu ich przekazania, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy do obsługi płatności ostatniego dnia roboczego tego miesiąca, chyba że ich wpłata na rachunki pomocnicze wydatków ze środków europejskich prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w Narodowym Banku Polskim nastąpiła na poczet wydatku, który ma zostać dokonany pierwszego dnia roboczego miesiąca następnego.

5. W przypadku gdy w Banku Gospodarstwa Krajowego, prowadzącym rachunek bankowy do obsługi płatności, zostaną złożone zlecenia płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a ich realizacja nastąpi w nowym roku budżetowym, wydatki dokonane na ich podstawie zalicza się na rachunek bankowy roku budżetowego, w którym zostały poniesione.

§ 15. 1. Środki na współfinansowanie projektów państwowych jednostek budżetowych, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w § 14 ust. 3, mogą być przekazywane na rachunki pomocnicze wydatków ze środków europejskich prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w Narodowym Banku Polskim, z rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, niewykorzystane do godziny 1430 państwowa jednostka budżetowa zwraca na rachunek bieżący wydatków do końca dnia operacyjnego.

Rozdział 6

Środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich w zakresie WPR

§ 16. Przekazywanie środków europejskich w części dotyczącej WPR na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych przepisach, odbywa się w trybie określonym w tych przepisach.

§ 17. 1. Przekazywanie środków europejskich, o których mowa w art. 208 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, odbywa się na podstawie zapotrzebowania dysponenta na te środki, przekazanego do Ministra Finansów co najmniej 4 dni robocze przed planowanym terminem zasilenia rachunku dysponenta, wskazanym w zapotrzebowaniu.

2. Środki europejskie, o których mowa w art. 208 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane w dniu zasilenia rachunku dysponenta, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych.

§ 18. Środki z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, odsetek od zwrotów kwot nieprawidłowo wykorzystanych oraz inne środki będące pochodnymi wcześniej zrealizowanych wydatków dotyczących WPR są przekazywane na rachunek bieżący dochodów właściwego dysponenta. Dysponent odprowadza środki na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w § 4 ust. 2.

§ 19. 1. Przekazywane w ciągu roku budżetowego, z uwzględnieniem okresu przejściowego, o którym mowa w § 21 ust. 1, przez właściwych dysponentów na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR środki z tytułu kwot pobranych w nadmiernej wysokości oraz środki z tytułu zwrotów kwot, które nie zostały zrefundowane w ramach WPR, pomniejszają wydatki tego roku budżetowego. Zasada ta dotyczy wydatków poniesionych w danym roku budżetowym. Środki te są przeznaczane przez Ministra Finansów na finansowanie bieżących wydatków w ramach budżetu środków europejskich.

2. Przekazywane przez właściwych dysponentów na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR środki z tytułu zwrotów kwot pobranych w nadmiernej wysokości, po okresie przejściowym, o którym mowa w § 21 ust. 1, kwot pobranych w nadmiernej wysokości w poprzednich latach budżetowych oraz środki z tytułu zwrotów kwot z poprzednich lat budżetowych, które nie zostały zrefundowane w ramach WPR, są przeznaczane przez Ministra Finansów na finansowanie bieżących wydatków w ramach budżetu środków europejskich.

§ 20. 1. Przekazywane przez właściwych dysponentów na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR środki z tytułu zwrotów dokonanych przez agencje płatnicze kwot pobranych w danym roku budżetowym w nadmiernej wysokości, w okresie od zakończenia roku budżetowego do zakończenia okresu przejściowego, o którym mowa w § 21 ust. 1, pomniejszają wydatki tego roku budżetowego. Środki te są przeznaczane przez Ministra Finansów na finansowanie bieżących wydatków w ramach budżetu środków europejskich.

2. Przekazywane przez właściwych dysponentów na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR środki, o których mowa w ust. 1, po okresie przejściowym, o którym mowa w § 21 ust. 1, oraz zwroty kwot z poprzednich lat budżetowych, z wyłączeniem środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”, są przeznaczane przez Ministra Finansów na finansowanie bieżących wydatków w ramach budżetu środków europejskich.

§ 21. 1. Okres przejściowy, w którym dokonywane są rozliczenia środków europejskich w zakresie WPR dotyczące danego roku budżetowego, kończy się z dniem 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

2. W przypadku gdy dzień, o którym mowa w ust. 1, jest dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy po tym dniu.

Rozdział 7

Rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego

§ 22. 1. W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach właściwego roku budżetowego wprowadza się okres przejściowy dla operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych po zakończeniu roku budżetowego.

2. Do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym zalicza się na rachunki bankowe roku ubiegłego, z wyjątkiem rachunków bankowych państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez kasy jednostek budżetowych i inkasentów;

2) dochody wpłacone do dnia 31 grudnia do kas banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych i izb celnych;

3) rozliczone dochody paragrafu klasyfikacji budżetowej „Wpływy do wyjaśnienia”;

4) wydatki z tytułu przyjętych do dnia 31 grudnia przez banki lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) instytucje finansowe i placówki handlowe czeków rozrachunkowych;

5) zwroty wydatków dokonanych z rachunków bieżących wydatków do dnia 31 grudnia oraz zwroty środków sum na zlecenie;

6) zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych.

3. Do 9. dnia roboczego następującego po roku budżetowym realizuje się z rachunku bieżącego wydatków roku ubiegłego państwowej jednostki budżetowej zobowiązania wymagalne, na które Minister Finansów wydał zgodę, w trybie art. 181 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.

4. Do dnia 12 stycznia roku następującego po roku budżetowym zalicza się na rachunki bankowe roku ubiegłego dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im jednostki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

5. Do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

1) państwowe jednostki budżetowe przekazują zrealizowane dochody na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;

2) państwowe jednostki budżetowe, których kierownicy są dysponentami trzeciego stopnia, przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące dysponentów wyższego stopnia, w tym środki pozostałe po uregulowaniu zobowiązań, o których mowa w ust. 3, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej; termin nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

3) państwowe jednostki budżetowe przekazują środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie programów i projektów na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa; termin nie dotyczy środków, o których mowa w art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

6. Do dnia 20 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

1) państwowe jednostki budżetowe, których kierownicy są dysponentami drugiego stopnia, przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące roku ubiegłego dysponentów części budżetowej, w tym środki pozostałe po uregulowaniu zobowiązań, o których mowa w ust. 3;

2) urzędy skarbowe przekazują środki z tytułu ostatecznego rozliczenia dochodów należnych gminom i udziałów w dochodach, ustalonych w odrębnych przepisach, jednostkom samorządu terytorialnego.

7. Państwowe jednostki budżetowe mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonują rozliczeń związanych z zakończeniem roku budżetowego do dnia 25 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

8. Do dnia 25 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

1) urzędy skarbowe i izby celne przekazują dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;

2) dysponenci części budżetowych przekazują niewykorzystane środki budżetowe na odpowiedni rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w tym środki pozostałe po uregulowaniu zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

9. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym jednostkom samorządu terytorialnego są przekazywane środki z tytułu ostatecznego rozliczenia należnych im udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

10. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunek bieżący wydatków roku ubiegłego właściwych dysponentów środków budżetu państwa lub na rachunek, o którym mowa w § 10 ust. 6, dokonywany jest zwrot dotacji, o których mowa w art. 168 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem dotacji, których termin wykorzystania określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

11. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 10, na rachunek wydatków roku ubiegłego centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa następuje w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku budżetowym.

12. W przypadku gdy dzień, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 4–8, jest dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy po tym dniu.

Rozdział 8

Wykonywanie budżetu państwa z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa

§ 23.9) 1.10) Roczny harmonogram realizacji budżetu państwa, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, o których mowa w § 8 ust. 1a, zapotrzebowania na środki, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 i 6, informacja, o której mowa w § 8 ust. 4, projekty planów finansowych, plany finansowe oraz sprawozdania budżetowe, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów, są składane w formie dokumentów elektronicznych, z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dokumentów budżetu środków europejskich i zadaniowego ujęcia budżetu.

3. Minister Finansów zatwierdza roczny harmonogram realizacji budżetu państwa, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, o których mowa w § 8 ust. 1a, limity miesięczne i dzienne, o których mowa w § 8 ust. 1, oraz zapotrzebowania, o których mowa w § 8 ust. 6, w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

§ 24. 1. Dokumenty, o których mowa w § 23 ust. 1, są podpisywane podpisem elektronicznym przez uprawnione osoby.

2. Kierownik jednostki może upoważnić osoby do złożenia podpisu w jego imieniu pod dokumentami, o których mowa w § 23 ust. 1.

3.11) W Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego z zastosowaniem:

1) certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez Narodowy Bank Polski w ramach świadczenia usługi obsługi rachunków bankowych;

2) kwalifikowanych certyfikatów w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893).

4. W przypadku wystąpienia braku możliwości terminowego przekazania dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 1, w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa spowodowanego jego awarią Minister Finansów przekaże informację o nowych terminach przekazania poszczególnych dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, zostanie przekazana w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

6.12) Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa nie jest możliwe złożenie wniosków o zmianę limitu otwarcia, wniosków o modyfikację harmonogramu oraz zapotrzebowań na środki, dokumenty te należy przekazać w postaci papierowej. Po usunięciu awarii dysponenci środków budżetu państwa przekazują niezwłocznie dokumenty za pomocą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

7.13) W przypadku awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w § 5 ust. 1, składa się zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów mf.gov.pl w zakładce: Działalność/ Finanse publiczne/ Budżet państwa/ Informacje budżetowe/ Szablony.

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 25. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768 oraz z 2012 r. poz. 1546).

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia14), z wyjątkiem § 22 ust. 2 pkt 4, ust. 5 pkt 2 i ust. 7, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 446), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 1425), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 stycznia 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Dankowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »