| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;

3) kryteria wyboru operacji;

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej „umową”;

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznawania tej pomocy.

§ 2. [Pomoc na budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów]

1. Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na budowie lub przebudowie targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, w tym na związany z tą budową lub przebudową zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji tej operacji.

2. Przez lokalne produkty należy rozumieć artykuły rolno-spożywcze wytworzone przez podmioty, które prowadzą swoją działalność rolniczą lub gospodarczą na obszarze województwa, w którym realizowana jest operacja.

§ 3. [Podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc]

O pomoc może ubiegać się:

1) gmina;

2) związek międzygminny;

3) powiat;

4) związek powiatów.

§ 4. [Warunki przyznawania pomocy]

Pomoc jest przyznawana na operację, która oprócz warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, oraz ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, spełnia następujące warunki:

1) będzie realizowana:

a) w zakresie określonym w § 2,

b) nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach – nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.,

c) w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 000 mieszkańców,

d) na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub na nieruchomości, do której podmiot ten posiada prawo do dysponowania przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres, o którym mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;

2) do dnia złożenia wniosku o płatność końcową powstałe w wyniku realizacji tej operacji targowisko będzie spełniać warunki określone w załączniku do rozporządzenia;

3) budowa lub przebudowa obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów będzie stanowiła integralną część operacji polegającej na budowie lub przebudowie targowiska;

4) koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;

5) będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały sporządzone, albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;

6) będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;

7) będzie ogólnodostępna;

8) dla tej operacji została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;

9) suma kosztów kwalifikowalnych tej operacji, o których mowa w § 5 ust. 1, nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy;

10) realizacja tej operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

11) powierzchnia handlowa targowiska, przez którą należy rozumieć powierzchnię sprzedaży, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961), która zostanie przeznaczona dla rolników w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.3)), zwanych dalej „rolnikami”, pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych, będzie stanowiła co najmniej 30% powierzchni handlowej targowiska.

§ 5. [Refundacja części kosztów kwalifikowalnych]

1. Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 i 865, z późn. zm.4)), zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

2) budowy lub przebudowy targowiska lub obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów,

3) zakupu nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji operacji,

4) podatku od towarów i usług (VAT), o którym mowa w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, przekraczające kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie nie są uznawane za koszty kwalifikowalne.

§ 6. [Wysokość pomocy]

1. Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

2. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 1 000 000 zł na beneficjenta.

3. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.

4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności w rozumieniu przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.5)), przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

5. Koszty związane z wyposażeniem targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925), służące do wytwarzania energii na potrzeby własne, nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem kosztów ogólnych.

6. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

§ 7. [Organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania pomocy]

1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”.

3. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej jednostce, właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia ze wskazaniem zakresu tego upoważnienia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

§ 8. [Termin składania wniosków o przyznanie pomocy]

1. Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 14 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.

4. Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce w formie pisemnej lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 113), w terminie i miejscu określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.

6. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się w formie pisemnej. Potwierdzenie złożenia wniosku, które zawiera datę wpływu wniosku, opatruje się pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, a podpisuje je osoba przyjmująca ten wniosek.

7. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

§ 9. [Elementy wniosku]

1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w tym co najmniej:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy;

3) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:

a) celów operacji,

b) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji,

c) zakresu, w jakim będzie realizowana operacja,

d) terminu i miejsca realizacji operacji;

4) plan finansowy operacji;

5) kwotę wnioskowanej pomocy wyrażoną w złotych zaokrągloną w dół do pełnych złotych;

6) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

7) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące pomocy;

8) informacje o dołączonych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do przyznania pomocy.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy albo pracownika samorządu województwa, albo podmiot, który wydał dokument, albo dołącza się w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.

§ 10. [Nieprzyznanie pomocy]

1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2 – pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie usunął wszystkich braków, wzywa się go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął w terminie braków, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy.

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

§ 11. [Kryteria decydujące o kolejności przysługiwania pomocy]

1. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji.

2. W celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy, o której mowa w ust. 1, dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według następujących kryteriów wyboru:

1) powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych będzie stanowiła po realizacji operacji:

a) ponad 30% i nie więcej niż 40% powierzchni handlowej targowiska – 4 punkty,

b) ponad 40% i nie więcej niż 50% powierzchni handlowej targowiska – 8 punktów,

c) ponad 50% powierzchni handlowej targowiska – 12 punktów;

2) planowana operacja dotyczy przebudowy istniejącego targowiska – 4 punkty;

3) w gminie nie był realizowany projekt z zakresu budowy lub przebudowy targowiska dofinansowany ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 6 punktów;

4) powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.6)), będzie stanowiła po realizacji operacji:

a) nie mniej niż 5% i nie więcej niż 10% powierzchni handlowej targowiska – 5 punktów,

b) ponad 10% powierzchni handlowej targowiska – 10 punktów;

5) operacja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które będą zapewniały pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną – 6 punktów;

6) targowisko będzie obiektem całorocznym – 10 punktów;

7) w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie o co najmniej 25% niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty – 6 punktów.

3. Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 27 punktów.

4. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje większa liczba punktów uzyskanych za spełnienie kolejnych kryteriów określonych w ust. 2.

5. W przypadku gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów i niemożliwe jest ustalenie ich kolejności zgodnie z ust. 4, o kolejności przyznania pomocy decyduje liczba mieszkańców miejscowości, w której jest realizowana operacja, według aktualnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy danych Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja, która będzie realizowana w miejscowości o większej liczbie mieszkańców.

§ 12. [Punkty wpływające na kolejność przysługiwania pomocy]

1. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, w dokumentach, o których mowa w § 9 ust. 2, złożonych wraz z tym wnioskiem, oraz na podstawie kontroli administracyjnej.

2. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

§ 13. [Lista zawierająca informacje o kolejności przysługiwania pomocy]

1. Po przyznaniu punktów za kryteria, o których mowa w § 11 ust. 2, właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka niezwłocznie sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce listę, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, liczbę przyznanych punktów, tytuł operacji i kwotę pomocy.

§ 14. [Wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności]

1. W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa:

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie jej przyznania – w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

2. Wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 15. [Kolejność zawierania umów]

Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w § 13 ust. 1.

§ 16. [Termin zawarcia umowy]

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy właściwy organ samorządu województwa wyznacza w wezwaniu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania.

2. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawiła się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że umowa została zawarta w innym terminie:

1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, albo

2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 7 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, właściwy organ samorządu województwa informuje o tym, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny nieprzyznania tej pomocy.

§ 17. [Zobowiązania beneficjenta]

Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy umowa zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w tym co najmniej zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;

4) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 zł netto;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

6) warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa;

7) dokonywania zmian w umowie;

8) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji;

9) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania;

10) zapewnienia spełnienia na etapie składania wniosku o płatność końcową warunków, które wynikają z kryteriów wyboru operacji, o których mowa w § 11 ust. 2, za które punkty zostały przyznane jedynie na podstawie deklaracji ich spełnienia złożonej we wniosku o przyznanie pomocy.

§ 18. [Weksel]

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa albo samorządową jednostkę.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

3. Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.

§ 19. [Warunki wypłacania środków finansowych z tytułu pomocy]

1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, zgodnie z § 21 ust. 1 lub 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych;

4) poniósł koszty kwalifikowalne w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

2. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości określonej w umowie, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,

c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 i 865, z późn. zm.7)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”.

3. Przepisu ust. 2 pkt 1 lit. b w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców nie stosuje się do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

§ 20. [Dokumenty dołączane do wniosku o płatność]

1. Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce w formie pisemnej lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

2. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy lub ich kopie, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność. Przepis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 21. [Wezwanie do usunięcia braków]

1. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął w terminie wszystkich braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent nie usunął braków, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do tego wniosku poprawnie sporządzonych dokumentów.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu województwa może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Do rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 7 ust. 2 i 3 oraz § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 22. [Niezwłoczna wypłata środków finansowych]

Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

§ 23. [Obliczanie terminów pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy]

1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

§ 24. [Następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy]

W przypadku operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem, ze względu na istotę i cel tego typu operacji, następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu.

§ 25. [Następca prawny beneficjenta]

1. W przypadku przekształcenia albo likwidacji beneficjenta następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, jeżeli:

1) spełnia on warunki przyznania pomocy;

2) nie sprzeciwia się to przepisom rozporządzenia nr 1305/2013 oraz przepisom wydanym w trybie tego rozporządzenia;

3) przejdą na niego prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego będącego wynikiem przekształcenia albo likwidacji beneficjenta.

4. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się następcę prawnego beneficjenta, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

5. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

6. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 27. [Opublikowanie ogłoszenia o pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy]

Ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy zostanie opublikowane nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 28. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 293 z 10.11.2015, str. 1 i 20 oraz Dz. Urz. UE L 97 z 13.04.2016, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 281 z 25.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 135 z 02.06.2015, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 2 i 8.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 12.05.2015, str. 21, Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 67.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 264 z 03.10.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8.

Załącznik 1. [WARUNKI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ TARGOWISKO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 lipca 2016 r. (poz. 1230)

WARUNKI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ TARGOWISKO

Targowisko powinno być:

1) utwardzone;

2) oświetlone;

3) przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;

4) wyposażone w:

a) odpływy wody deszczowej,

b) zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska,

c) miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne;

5) zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska;

6) oznaczone nazwą „Mój Rynek”;

7) oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej, którego wzór został określony w załączniku XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2009, str. 1, z późn. zm.1)), jeżeli operacji zostały przyznane punkty za spełnienie kryterium w zakresie sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 80; Dz. Urz. UE L 204 z 06.08.2009, str. 15; Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2010, str. 19; Dz. Urz. UE L 96 z 09.04.2011, str. 15; Dz. Urz. UE L 113 z 03.05.2011, str. 1; Dz. Urz. UE L 41 z 15.02.2012, str. 5; Dz. Urz. UE L 71 z 09.03.2012, str. 42; Dz. Urz. UE L 154 z 15.06.2012, str. 12; Dz. Urz. UE L 118 z 30.04.2013, str. 5; Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74; Dz. Urz. UE L 283 z 25.10.2013, str. 15; Dz. Urz. UE L 343 z 19.12.2013, str. 29; Dz. Urz. UE L 106 z 09.04.2014, str. 7; Dz. Urz. UE L 230 z 01.08.2014, str. 10; Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 97 oraz Dz. Urz. UE L 116 z 30.04.2016, str. 8.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »