reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

Na podstawie art. 132o ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania żołnierzom OT dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji, zwanych dalej „kształceniem”;

2) sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza OT wydatków objętych dofinansowaniem;

3) wzór umowy, o której mowa w art. 132o ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia]

1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, może przyznać temu żołnierzowi, na jego pisemny wniosek złożony w postaci papierowej, dofinansowanie kosztów kształcenia.

2. We wniosku o udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia żołnierz OT określa w szczególności:

1) rodzaj, zakres i wysokość wnioskowanego dofinansowania;

2) nazwę i rodzaj podmiotu prowadzącego kształcenie;

3) poziom, kierunek i tryb kształcenia;

4) terminy i miejsce odbywania kształcenia;

5) planowany termin ukończenia kształcenia;

6) kwalifikacje (tytuły), które uzyska po ukończeniu kształcenia;

7) całkowity koszt kształcenia naliczony przez podmiot prowadzący kształcenie.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się zaświadczenie o rozpoczęciu kształcenia wystawiane przez podmiot prowadzący kształcenie wraz z programem kształcenia.

4. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, wzywa żołnierza OT do uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

§ 3. [Dokonanie dofinansowania kosztów kształcenia]

1. Dowódca jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych, na której zaopatrzeniu znajduje się jednostka wojskowa, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, dofinansowuje koszty kształcenia na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kształcenia lub zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie kolejnego okresu kształcenia oraz dowodu uiszczenia opłaty pobranej przez podmiot prowadzący kształcenie.

2. Dofinansowanie kosztów kształcenia następuje przez dokonanie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez żołnierza OT lub jest wypłacane bezpośrednio temu żołnierzowi, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 4. [Zwrot dofinansowania kosztów kształcenia]

1. Zwrot dofinansowania kosztów kształcenia w przypadkach, o których mowa w art. 132o ust. 8 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez żołnierza OT wezwania do zapłaty od dowódcy jednostki wojskowej.

2. W wezwaniu określa się kwotę, która podlega zwrotowi, oraz wskazuje się numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot, oraz nazwę posiadacza tego rachunku.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR – UMOWA O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW, NAUKI, STAŻU, KURSU LUB SPECJALIZACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 marca 2017 r. (poz. 629)

WZÓR – UMOWA O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW, NAUKI, STAŻU, KURSU LUB SPECJALIZACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama