| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 342), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 179).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 179), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 marca 2017 r. (poz. 687)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Na podstawie art. 47 ust. 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia weterana poszkodowanego-żołnierza w wyroby medyczne, w przypadku gdy cena wyrobu medycznego jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych.

§ 2. Zaopatrzenie w wyroby medyczne i ich naprawa w zakresie nieobjętym limitem finansowania ze środków publicznych są realizowane na zlecenie osoby uprawnionej z podmiotu leczniczego po zasięgnięciu opinii konsultanta wojskowej służby zdrowia z danej dziedziny medycyny. W przypadku gdy Minister Obrony Narodowej nie posiada konsultanta wojskowej służby zdrowia w danej dziedzinie medycyny, podmiot leczniczy zasięga opinii konsultanta krajowego.

§ 3. Podmiot leczniczy zlecający zaopatrzenie w wyroby medyczne uczestniczy w realizacji zaopatrzenia, udzielając wsparcia weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi w zakresie:

1) przygotowania wniosku, o którym mowa w § 5;

2) dokonania wyboru wyrobu medycznego, z zachowaniem obowiązujących przepisów;

3) niezbędnych napraw i czynności serwisowych.

§ 4. 1.2) Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia następuje na pisemny wniosek weterana poszkodowanego-żołnierza złożony do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia realizującego te zadania w imieniu Ministra Obrony Narodowej, za pośrednictwem podmiotu leczniczego zlecającego zaopatrzenie w dany wyrób medyczny.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.

§ 5. 1. Wniosek weterana poszkodowanego-żołnierza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyrób medyczny powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku gdy nie posiada on numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;

2) adres zamieszkania i numer telefonu;

3) numer legitymacji weterana poszkodowanego-żołnierza;

4) numer dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

5) rodzaj wyrobu medycznego podlegającego dofinansowaniu;

6) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)3) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa;

2) kopię opinii konsultanta, o którym mowa w § 2, o potrzebie zaopatrzenia w wyrób medyczny w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa;

3) kopię zlecenia wydanego przez osobę uprawnioną do zaopatrywania w wyroby medyczne, z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego;

4) ofertę podmiotu realizującego zaopatrzenie w zakresie wyrobów medycznych określającą cenę nabycia wyrobu medycznego oraz termin realizacji zlecenia.

§ 6.4) Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia przed wystawieniem faktury przez podmiot realizujący zaopatrzenie wystawia dokument potwierdzający wysokość przyznanego dofinansowania oraz zawierający zobowiązanie do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy podmiotu realizującego zaopatrzenie, a następnie otrzymaną fakturę za zrealizowane zlecenie przekazuje właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa ustanowionemu przez Ministra Obrony Narodowej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.5)), w celu realizacji płatności na rzecz podmiotu realizującego zaopatrzenie.

§ 7.4) Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia prowadzi ewidencję wyrobów medycznych, których koszty zaopatrzenia podlegają dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, uwzględniającą wysokość wydatkowanych środków z budżetu państwa.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 179), które weszło w życie z dniem 1 marca 2016 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »