| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1128), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz. U. poz. 564).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz. U. poz. 564), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 czerwca 2017 r. (poz. 1192)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2662) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej, zwanego dalej „Medalem”, sposób wręczania i noszenia odznaki Medalu oraz prowadzenia ewidencji Medalu;

2) wzory wniosku o nadanie Medalu oraz legitymacji potwierdzającej jego nadanie.

§ 2. Medal nadaje się z okazji Święta Straży Granicznej lub z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a w uzasadnionych przypadkach również w innych terminach.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie Medalu Komendant Główny Straży Granicznej przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki Medalu.

2. Wzór wniosku o nadanie Medalu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Odznakę Medalu wraz z legitymacją stwierdzającą jego nadanie wręcza minister właściwy do spraw wewnętrznych lub osoba przez niego upoważniona, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

2. Odznakę Medalu wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

3. Wręczenie odznaki poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadaniu Medalu i wypowiedzeniem formuły „wręczam Medal za Zasługi dla Straży Granicznej” lub „w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Medal za Zasługi dla Straży Granicznej”.

4. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Sposób i okoliczności noszenia odznaki Medalu i baretki określają przepisy rozdziałów 3 i 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. poz. 452, z późn. zm.2)).

§ 6. 1. Ewidencję osób wyróżnionych Medalem i pozbawionych Medalu prowadzi komórka organizacyjna do spraw osobowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być również prowadzona w formie elektronicznej.

§ 7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Medalu lub legitymacji, na wniosek osoby wyróżnionej wydaje się wtórny egzemplarz. Ponowne wydanie odznaki Medalu lub legitymacji następuje za zwrotem kosztów ich wytworzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 marca 2005 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O NADANIE MEDALU ZA ZASŁUGI DLA STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 24)

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU ZA ZASŁUGI DLA STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. 1445, z 2007 r. poz. 353 i 1075, z 2010 r. poz. 1448, z 2012 r. poz. 590 oraz z 2016 r. poz. 1777.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 kwietnia 2005 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz. U. poz. 564), które weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »