Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. poz. 1429) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Załącznik 1. [WZÓR – WYKAZ PRODUCENTÓW, KTÓRZY SPEŁNILI WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 sierpnia 2017 r. (poz. 1697)

WZÓR – WYKAZ PRODUCENTÓW, KTÓRZY SPEŁNILI WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) W wykazie za dany rok jednostki certyfikujące umieszczają dane producentów spełniających wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, którzy zgłosili podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054), i zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, najpóźniej 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278, z późn. zm.).

2) Producenci spełniający wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, którzy zgłosili podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, i zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, po upływie 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, mogą być umieszczeni w wykazie, jeżeli jednostka certyfikująca posiada dokumentację potwierdzającą, że spełniali oni wymogi określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego przed tym terminem.

3) Należy wpisać numer identyfikacyjny producenta nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807, z późn. zm.).

4) Należy wpisać dla każdej działki rolnej powierzchnię upraw spełniającą wymogi produkcji w rolnictwie ekologicznym.

5) Należy wpisać numer działki ewidencyjnej, na której jest położona dana działka rolna lub jej część. W przypadku gdy działka rolna jest położona na kilku działkach ewidencyjnych, numery działek ewidencyjnych należy podać w odrębnych wierszach.

6) Należy wpisać nazwę rośliny uprawianej w plonie głównym ujętej w wykazie roślin objętych płatnością rolnośrodowiskową w ramach pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem rolnośrodowiskowym”, lub ujętej w wykazie roślin objętych płatnością ekologiczną, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ekologicznym”.

7) Należy podać status upraw na danej działce rolnej. Należy podać informacje, czy w danym roku uprawy były uprawami w okresie konwersji czy uprawami, dla których zakończony już został okres konwersji, wpisując odpowiednio literę: K– uprawy w okresie konwersji lub E– uprawy, dla których zakończony już został okres konwersji.

8) Należy wpisać szacunkową powierzchnię uprawy na danej działce rolnej, na której w trakcie kontroli nie była zachowana obsada roślin, ze wskazaniem sposobu ustalenia tej powierzchni – w przypadku wariantów: 2.9-2.12 pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, o których mowa w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym, lub pakietów 4 i 10, o których mowa w rozporządzeniu ekologicznym. Taką powierzchnię podaje się w przypadku braku wymaganej obsady na danej działce rolnej.

9) Należy wpisać, czy z uprawianej rośliny, o której mowa w kolumnie 11, uzyskano produkt lub czy wykorzystano ją do produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, które spełnią wymóg określony we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.). Należy wpisać: tak albo nie.

10) Należy wpisać wszystkie gatunki zwierząt, które były utrzymywane w gospodarstwie w okresie wskazanym w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym lub rozporządzeniu ekologicznym. W przypadku gdy producent był posiadaczem zwierząt więcej niż jednego gatunku, każdy gatunek należy podać w odrębnym wierszu. W przypadku: bydła, owiec, kóz, koni i świń należy wskazać jedynie gatunki zwierząt utrzymywanych zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego.

11) Wypełnia się w przypadku gdy wypełniona jest kolumna nr 15 i producent ekologiczny, w okresie wskazanym w rozporządzeniu ekologicznym, posiadał zwierzęta inne niż: bydło, owce, kozy, konie lub świnie. Podaje się informacje wyłącznie o zwierzętach utrzymywanych zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. Należy wpisać liczbę zwierząt obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia ekologicznego.

12) Wypełnia się w przypadku gdy wypełniona jest kolumna nr 15 i producent ekologiczny, w okresie wskazanym w rozporządzeniu ekologicznym, posiadał zwierzęta inne niż: bydło, owce, kozy, konie lub świnie. Podaje się informacje wyłącznie o zwierzętach nieutrzymywanych zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. Należy wpisać liczbę zwierząt obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia ekologicznego.

13) Należy wpisać datę ostatniej kontroli, o której mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.). W przypadku gdy kontrola była prowadzona przez dłużej niż 1 dzień, za datę kontroli uważa się datę podpisania protokołu kontroli. Datę kontroli należy podać w formacie: rrrr-mm-dd.

14) Należy wpisać datę ostatniej kontroli, o której mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli lub datę objęcia producenta ekologicznego systemem kontroli przez jednostkę certyfikującą, jeżeli kontrola w poprzednim roku kalendarzowym nie została przeprowadzona. W przypadku gdy kontrola była prowadzona przez dłużej niż 1 dzień, za datę kontroli uważa się datę podpisania protokołu kontroli. Datę kontroli należy podać w formacie: rrrr-mm-dd.

15) Kolumn: 15, 16, 17, 18 i 19 nie wypełnia się, gdy jednostka certyfikująca posiada informację, że producent nie ubiega się o wsparcie finansowe w ramach wariantów: 2.3 lub 2.4 pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, o których mowa w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym, lub pakietów: 5, 6, 11 i 12, o których mowa w rozporządzeniu ekologicznym.

16) Wpisuje się tylko zwierzęta uwzględniane do obliczenia płatności rolnośrodowiskowej za realizację wariantów: 2.3 i 2.4 pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, o których mowa w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym, lub pakietów: 5, 6, 11 i 12, o których mowa w rozporządzeniu ekologicznym.

17) Należy wpisać datę objęcia producenta rolnego systemem kontroli przez jednostkę certyfikującą, jeżeli producent został objęty systemem kontroli w tym roku. Datę kontroli należy podać w formacie: rrrr-mm-dd. Można wpisać dodatkowe informacje dotyczące danych podanych w wykazie.

Dziennik Ustaw