reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 497) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Formularz wykazu producentów spełniających wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym]

Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Sposób przekazywania formularza]

Formularz, o którym mowa w § 1, przekazywany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. Z. Szalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. poz. 1086), które zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – WYKAZ PRODUCENTÓW, KTÓRZY SPEŁNILI WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 sierpnia 2015 r. (poz. 1429)

WZÓR – WYKAZ PRODUCENTÓW, KTÓRZY SPEŁNILI WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) W wykazie za dany rok jednostki certyfikujące umieszczają dane producentów spełniających wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, którzy zgłosili podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 497), i zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, najpóźniej 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308, z późn. zm.).

2) Producenci ekologiczni spełniający wymagania dotyczące produkcji ekologicznej, którzy zgłosili podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, i zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, po upływie 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, mogą być umieszczeni w wykazie, jeżeli jednostka certyfikująca posiada dokumentację potwierdzającą, że spełniali oni wymogi określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego przed tym terminem.

3) Należy wpisać numer identyfikacyjny producenta nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807).

4) Należy wpisać dla każdej działki rolnej powierzchnię upraw spełniającą wymogi produkcji w rolnictwie ekologicznym.

5) Należy wpisać numer działki ewidencyjnej, na której jest położona dana działka rolna lub jej część. W przypadku gdy działka rolna jest położona na kilku działkach ewidencyjnych, numery działek ewidencyjnych należy podać w odrębnych wierszach.

6) Należy wpisać nazwę rośliny uprawianej w plonie głównym ujętej w wykazie roślin objętych płatnością rolnośrodowiskową w ramach pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem rolnośrodowiskowym”, lub ujętej w wykazie roślin objętych płatnością ekologiczną, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 (Dz. U. poz. 370, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem ekologicznym”.

7) Należy podać status upraw na danej działce rolnej. Należy podać informacje, czy w danym roku uprawy były uprawami w okresie konwersji czy uprawami, dla których zakończony już został okres konwersji, wpisując odpowiednio literę: K ‒ uprawy w okresie konwersji lub E ‒ uprawy, dla których zakończony już został okres konwersji.

8) Należy wpisać szacunkową powierzchnię uprawy na danej działce rolnej, na której w trakcie kontroli nie była zachowana obsada roślin, ze wskazaniem sposobu ustalenia tej powierzchni – w przypadku upraw sadowniczych i jagodowych oraz pozostałych upraw sadowniczych i jagodowych określonych w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym lub pakietów 4 i 10, o których mowa w rozporządzeniu ekologicznym. Taką powierzchnię podaje się w przypadku braku wymaganej obsady na danej działce rolnej.

9) Należy wpisać, czy z uprawianej rośliny, o której mowa w kolumnie 11, uzyskano produkt lub czy wykorzystano ją do produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, które spełnią wymóg określony we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 tego rozporządzenia. Należy wpisać: tak albo nie.

10) Nie wypełnia się w przypadku, gdy jednostka certyfikująca posiada informację, że producent nie ubiega się o wsparcie finansowe w ramach wariantów: 2.3 lub 2.4, o których mowa w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym, lub pakietów: 5, 6, 11 i 12, o których mowa w rozporządzeniu ekologicznym. Wpisuje się tylko zwierzęta uwzględniane do obliczenia płatności rolnośrodowiskowej za realizację wariantów: 2.3 i 2.4 pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne zgodnie z rozporządzeniem rolnośrodowiskowym lub pakietów: 5, 6, 11 i 12, o których mowa w rozporządzeniu ekologicznym. W przypadku gdy producent był posiadaczem więcej niż jednego gatunku zwierzęcia, każdy gatunek należy podać w odrębnym wierszu.

11) Wypełnia się w przypadku, gdy wypełniona jest kolumna nr 15 i producent ekologiczny posiada zwierzęta wymienione w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) z wyłączeniem świń. Należy wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia, które jest utrzymywane w danym gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym (numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego lub ‒ w przypadku koni ‒ numer w rejestrze koniowatych, nadane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt). W przypadku gdy producent był posiadaczem więcej niż jednego zwierzęcia, numer identyfikacyjny każdego zwierzęcia należy podać w odrębnym wierszu.

12) Wypełnia się w przypadku, gdy wypełniona jest kolumna nr 15 i producent ekologiczny posiada zwierzęta niewymienione w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub świnie. Podaje się informacje wyłącznie o zwierzętach utrzymywanych zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. Należy wpisać liczbę zwierząt obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia ekologicznego.

13) Wypełnia się w przypadku, gdy wypełniona jest kolumna nr 15 i producent ekologiczny posiada zwierzęta niewymienione w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub świnie. Podaje się informacje wyłącznie o zwierzętach nieutrzymywanych zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. Należy wpisać liczbę zwierząt obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia ekologicznego.

14) Można wpisać dodatkowe informacje dotyczące danych podanych w wykazie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama