| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni

Na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie;

2) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych;

3) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

4) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie.

§ 2. [Określenie minimalnych standardów podstawowych usług]

1. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 953), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 700).

Załącznik 1. [MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W NOCLEGOWNIACH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ NOCLEGOWNIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 z dnia 27 kwietnia 2018 r. (poz. 896)

Załącznik nr 1

MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W NOCLEGOWNIACH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ NOCLEGOWNIE

KRYTERIA STANDARDU

NORMY

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Okres świadczenia usług

Noclegownia czynna jest cały rok, przez 7 dni w tygodniu,

w godzinach:

od 1 października do 31 marca od 1800 do 800,

od 1 kwietnia do 30 września od 1900 do 700

Forma świadczonej usługi

Tymczasowe schronienie w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C

Zakres usług

Umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju

Umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży

Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w placówce

STANDARD OBIEKTU

Liczba miejsc w placówce

Liczba miejsc nie większa niż 100

Liczba osób w pomieszczeniach noclegowych

Nie więcej niż 20 osób w jednym pomieszczeniu

Powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu noclegowym

Nie mniej niż 3 m2/osobę.

W pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 2 m2/osobę

Wyposażenie pomieszczeń noclegowych

Pomieszczenia noclegowe z co najmniej 1 otwieranym oknem na pomieszczenie lub wentylacją przewidzianą dla pomieszczeń mieszkalnych bez otwieranych okien. Pomieszczenia noclegowe ze swobodnym dostępem do łóżek. Miejsca do spania wyposażone w materac i komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc)

Sanitariaty

Urządzenie natryskowe – 1 dla 15 osób,

miska ustępowa – 1 dla 10 kobiet oraz 1 dla 20 mężczyzn,

pisuar – 1 dla 20 mężczyzn,

umywalka – 1 dla 5 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej

ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia

zabiegów higienicznych

Jadalnia/świetlica

Pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych

Pomieszczenie biurowe

Wydzielone pomieszczenie do prac biurowych oraz indywidualnych rozmów z osobami bezdomnymi

Magazyn odzieży, bielizny, pościeli

Pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę ubrań

Magazyn środków chemicznych

Wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny

Pralnia

Wydzielone pomieszczenie wyposażone co najmniej w 1 pralkę dla 30 osób

 

Załącznik 2. [MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH]

Załącznik nr 2

MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

KRYTERIA STANDARDU

NORMY

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Okres świadczenia usług

Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu

Forma świadczonej usługi

Możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C

Zakres usług

Umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju

Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. Umożliwienie prania i suszenia odzieży

Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany

Zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu

Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane m.in. przez:

– trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

– trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,

– uczestnictwo w grupach wsparcia.

Uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności może być realizowane m.in. przez:

– zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,

– trening gospodarowania własnym budżetem,

– trening prowadzenia gospodarstwa domowego,

– uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.

Ponadto w schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.

W porze nocnej powinna być w schronisku zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna

STANDARD OBIEKTU

Liczba miejsc w schronisku

Liczba miejsc nie większa niż 80

Liczba osób w pomieszczeniach mieszkalnych

Nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu

Powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym

Nie mniej niż 4 m2/osobę.

W pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 3 m2/osobę

Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych

Pomieszczenia mieszkalne mają co najmniej 1 okno, zapewniają swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac i komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) oraz dostęp do szafy

Sanitariaty

Urządzenie natryskowe – 1 dla 15 osób,

miska ustępowa – 1 dla 10 kobiet oraz 1 dla 20 mężczyzn,

pisuar – 1 dla 20 mężczyzn,

umywalka – 1 dla 5 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych

Kuchnia do sporządzania indywidualnych posiłków

Wydzielone pomieszczenie do samodzielnego przygotowywania posiłków wyposażone w co najmniej jedną kuchenkę i lodówkę oraz szafki kuchenne

Jadalnia/świetlica

Pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych

Pralnia i suszarnia

Pomieszczenie na pralnię i suszarnię, wyposażone w co najmniej jedną pralkę na 30 osób.

W przypadku gdy schronisko nie posiada suszarni, zapewnia dostęp do co najmniej jednej suszarki elektrycznej na 30 osób

Pomieszczenie biurowe

Wydzielone pomieszczenie do prac biurowych

Magazyn odzieży, bielizny, pościeli

Pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę ubrań

Magazyn środków chemicznych

Wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny

Pokój spotkań indywidualnych

Wydzielone pomieszczenie do spotkań indywidualnych

Pracownia komputerowa

Wydzielone pomieszczenie lub jego część, wyposażone w komputer z dostępem do Internetu

 

Załącznik 3. [MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI]

Załącznik nr 3

MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI

KRYTERIA STANDARDU

NORMY

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Okres świadczenia usług

Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu

Forma świadczonej usługi

Możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C

Zakres usług

Umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie.

Dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju

Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. W miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu

Opieka higieniczna.

Zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną

Umożliwienie prania i suszenia odzieży

Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych

Zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów

Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej.

Wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane m.in. przez:

– trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

– trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,

– uczestnictwo w grupach wsparcia

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 15 osób przebywających w schronisku. Ponadto w schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku. W porze nocnej powinna być w schronisku zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 40 osób

STANDARD OBIEKTU

Warunki techniczne obiektu

W schronisku zapewnia się:

– dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych,

– w budynkach wielokondygnacyjnych bez dźwigów osobowych – pokoje mieszkalne oraz inne pomieszczenia (sanitariaty, jadalnia/świetlica) usytuowane na parterze

Liczba miejsc w schronisku

Liczba miejsc nie większa niż 80

Liczba osób w pomieszczeniach mieszkalnych

Nie więcej niż 6 osób wymagających usług opiekuńczych w jednym pomieszczeniu

Powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym

Nie mniej niż 5 m2/osobę

Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych

Pomieszczenia mieszkalne mają co najmniej 1 okno, zapewniają

swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac i komplet

pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) oraz

dostęp do szafy.

Pomieszczenia mieszkalne wyposażone w:

– łóżko parterowe, krzesło, szafkę nocną – po 1 sztuce dla każdej osoby,

– stół, szafę – co najmniej jedna sztuka na każdy pokój

Sanitariaty

Sanitariaty wyposażone stosownie do potrzeb osób korzystających z tych pomieszczeń m.in. w:

– urządzenie natryskowe – 1 dla 15 osób,

– miskę ustępową – 1 dla 10 kobiet oraz 1 dla 20 mężczyzn,

– pisuar – 1 dla 20 mężczyzn,

– umywalkę – 1 dla 5 osób.

Przynajmniej 1 sanitariat (lub jego część) wyposażony w urządzenie

natryskowe, umywalkę i miskę ustępową, dostosowany do potrzeb

osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej

ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość

przeprowadzenia zabiegów higienicznych

Kuchnia

Pomieszczenie do przygotowywania posiłków lub porcjowania i wydawania

Jadalnia/świetlica

Pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych

Pralnia i suszarnia

Pomieszczenie na pralnię i suszarnię, wyposażone w co najmniej jedną pralkę na 30 osób.

W przypadku gdy schronisko nie posiada suszarni, zapewnia dostęp do co najmniej jednej suszarki elektrycznej na 30 osób

Pomieszczenie biurowe

Wydzielone pomieszczenie do prac biurowych

Magazyn odzieży, bielizny, pościeli

Pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę ubrań

Magazyn środków chemicznych

Wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny

Pokój spotkań indywidualnych

Wydzielone pomieszczenie do spotkań indywidualnych,

z dostępem do Internetu, które również może pełnić rolę pracowni

komputerowej

 

Załącznik 4. [MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGRZEWALNIACH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ OGRZEWALNIE]

Załącznik nr 4

MINIMALNY STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGRZEWALNIACH ORAZ MINIMALNY STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ OGRZEWALNIE

KRYTERIA STANDARDU

NORMY

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Okres świadczenia usług

Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 1800 do 800 lub przez całą dobę – jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia

Forma świadczonej usługi

Możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18°C

Zakres usług

Zapewnienie gorącego napoju

Umożliwienie wymiany odzieży

Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w ogrzewalni

STANDARD OBIEKTU

Liczba miejsc w ogrzewalni

Liczba miejsc nie większa niż 50

Liczba miejsc siedzących w pomieszczeniach pobytowych

Nie więcej niż dla 25 osób w jednym pomieszczeniu

Powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu pobytowym

Nie mniej niż 2 m2/osobę

Wyposażenie pomieszczeń pobytowych

Osoba przebywająca w ogrzewalni ma zapewnione miejsce siedzące w postaci krzesła o łatwo zmywalnej powierzchni

Sanitariaty

Miska ustępowa – 1 dla 20 kobiet oraz 1 dla 30 mężczyzn,

pisuar – 1 dla 30 mężczyzn,

umywalka – 1 dla 20 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej

ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość

przeprowadzenia zabiegów higienicznych

Pomieszczenie biurowe

Wydzielone pomieszczenie do prac biurowych oraz indywidualnych rozmów

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Poradnia Kanoniczna

Poradnia została założona przez dwóch absolwentów jedynego w Polsce Wydziału Prawa Kanonicznego znajdującego się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »