| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) zakres i formę finansowego wspierania ze środków budżetu państwa organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego gimnazjum oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwane dalej „szkołami”, w realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”, ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017–2021;

2) zakres informacji, jakie zawierają wniosek szkoły i wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego;

3) sposób i tryb oceny i wyboru wniosków, o których mowa w pkt 2, do udzielenia wsparcia finansowego;

4) sposób rozliczenia środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego;

5) sposób monitorowania i oceny realizacji zadania, na które udzielono wsparcia finansowego.

§ 2. [Przeznaczenie wsparcia finansowego]

1. Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa jest udzielane na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole w formie:

1) wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów oraz

2) wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1, może obejmować dodatkowo inne działania związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w szczególności koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice lub imprezy sportowe.

3. Działania, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być realizowane w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

§ 3. [Forma wsparcia finansowego]

1. Wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa udziela się w formie dotacji organom prowadzącym szkoły:

1) jednostkom samorządu terytorialnego;

2) osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego;

3) osobom fizycznym.

2. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, o którym mowa w § 2.

3. Wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego wynosi od 3000 zł do 50 000 zł.

4. Wysokość wsparcia finansowego dla szkoły wynosi od 3000 zł do 10 000 zł.

§ 4. [Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego]

1. Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego albo z inicjatywy rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego występuje do organu prowadzącego szkołę, w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r., z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania, o którym mowa w § 2, w danej szkole.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę, adres siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej szkoły;

2) opis grup odbiorców zadania;

3) zakładane cele realizacji zadania;

4) sposób, formy i miejsce realizacji zadania;

5) opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań objętych zadaniem;

6) zakładane rezultaty realizacji zadania;

7) informację o doświadczeniu i osiągnięciach szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej;

8) informację o zakresie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym dotyczącej realizacji zadania;

9) kosztorys z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania;

10) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na realizację zadania, zgodnie z § 3 ust. 4;

11) podpis dyrektora szkoły lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania szkoły.

§ 5. [Weryfikacja wniosków o udzielenie wsparcia finansowego]

1. Organ prowadzący szkołę weryfikuje wnioski szkół pod względem zgodności działań z zakresem zadania, o którym mowa w § 2, oraz kompletności i prawidłowości danych zawartych w tych wnioskach, a następnie rekomenduje je do udzielenia wsparcia finansowego, biorąc pod uwagę maksymalną kwotę wsparcia finansowego dla organu prowadzącego, o której mowa w § 3 ust. 3.

2. Rekomendacji nie podlegają wnioski szkół zawierające działania niezgodne z zakresem zadania, o którym mowa w § 2, niezawierające danych, o których mowa w § 4 ust. 2, lub złożone po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. Organ prowadzący szkołę, na podstawie rekomendowanych wniosków szkół, przygotowuje jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania, o którym mowa w § 2, w tych szkołach i składa go do wojewody właściwego ze względu na siedzibę organu prowadzącego w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r.

4. Wniosek organu prowadzącego zawiera:

1) nazwę, adres siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – adres miejsca zamieszkania, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej organu prowadzącego;

2) numery REGON i NIP organu prowadzącego;

3) wykaz szkół, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania, o którym mowa w § 2, wraz z kwotą finansowego wkładu własnego organu prowadzącego w odniesieniu do każdej z tych szkół;

4) łączną wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na realizację zadania, o którym mowa w § 2, w szkołach, o których mowa w pkt 3, zgodnie z § 3 ust. 3;

5) zobowiązanie organu prowadzącego do promocji zadania, o którym mowa w § 2 – w przypadku uzyskania wsparcia finansowego przez szkołę lub szkoły, o których mowa w pkt 3;

6) imię i nazwisko, funkcję oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania organu prowadzącego;

7) oryginały albo kopie wniosków szkół, o których mowa w pkt 3;

8) dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

§ 6. [Zespół do oceny wniosków organów prowadzących]

1. Wojewoda powołuje zespół do oceny wniosków organów prowadzących.

2. Zespół składa się z co najmniej pięciu osób, w tym co najmniej trzech przedstawicieli kuratora oświaty.

3. Wojewoda zapewnia warunki pracy zespołu.

§ 7. [Ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym]

1. Zespół, o którym mowa w § 6 ust. 1, dokonuje oceny wniosków organów prowadzących pod względem formalnym i wniosków szkół, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, pod względem merytorycznym.

2. Ocenie pod względem formalnym podlegają:

1) złożenie wniosku przez uprawniony organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) złożenie wniosku w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3;

3) złożenie przez organ prowadzący nie więcej niż jednego wniosku;

4) zgodność wnioskowanych kwot wsparcia finansowego zawartych we wnioskach szkół, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, z kwotą, o której mowa w § 3 ust. 4;

5) zgodność łącznej wnioskowanej przez organ prowadzący kwoty wsparcia finansowego z kwotą, o której mowa w § 3 ust. 3;

6) zapewnienie przez organ prowadzący co najmniej 20% finansowego wkładu własnego;

7) zgodność terminu realizacji zadania z terminem, o którym mowa w § 2 ust. 3;

8) zapewnienie promocji zadania przez organ prowadzący;

9) podpisanie wniosku organu prowadzącego i wniosków szkół, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, przez osoby upoważnione odpowiednio do reprezentowania organu prowadzącego lub szkoły;

10) dołączenie dokumentów potwierdzających upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

3. Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełnia wymagań formalnych określonych w ust. 2, dołączone do niego wnioski szkół, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Ocenie pod względem merytorycznym podlega:

1) zgodność działań z zakresem zadania, o którym mowa w § 2 – maksymalnie 5 punktów;

2) rzeczowość i spójność działań – maksymalnie 5 punktów;

3) dobór sposobu i form realizacji zadania, o którym mowa w § 2, do potrzeb odbiorców – maksymalnie 10 punktów;

4) stopień upowszechnienia działań wśród odbiorców – maksymalnie 5 punktów.

5. Wnioski szkół, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały co najmniej 20 punktów, są rekomendowane przez zespół do udzielenia wsparcia finansowego.

6. Zespół sporządza protokół, który zawiera:

1) wykaz szkół, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego, wraz z wnioskowanymi kwotami wsparcia finansowego, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10, oraz liczbą otrzymanych punktów;

2) wykaz szkół, których wnioski nie zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego, wraz z liczbą otrzymanych punktów;

3) wykaz szkół, których wnioski nie podlegały ocenie merytorycznej z powodu, o którym mowa w ust. 3;

4) datę sporządzenia protokołu;

5) podpisy członków zespołu.

7. Wojewoda zatwierdza protokół oraz przekazuje go, wraz z wnioskami organów prowadzących zawierającymi wnioski szkół, o których mowa w ust. 6 pkt 1, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 23 lipca 2018 r.

§ 8. [Zespół do oceny wniosków szkół]

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania powołuje zespół do oceny wniosków szkół, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 1.

2. Zespół składa się z co najmniej pięciu pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zaprosić do udziału w pracach zespołu z głosem doradczym osoby, które:

1) posiadają szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej lub

2) reprezentują organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, których działalność statutowa dotyczy edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej, lub

3) są przedstawicielami Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia warunki pracy zespołu.

§ 9. [Termin na dokonanie oceny wniosków]

1. Zespół, o którym mowa w § 8 ust. 1, dokonuje oceny wniosków, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 1, w terminie do dnia 13 sierpnia 2018 r.

2. Ocenie podlega:

1) jakość koncepcji działań objętych zadaniem, o którym mowa w § 2 – maksymalnie 10 punktów;

2) doświadczenie i osiągnięcia szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej – maksymalnie 10 punktów;

3) zaangażowanie i szeroki udział środowiska szkolnego i lokalnego – maksymalnie 10 punktów;

4) celowość i efektywność wydatków przewidzianych w kosztorysie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 9, przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w § 2 – maksymalnie 10 punktów.

3. Wnioski szkół, które w wyniku oceny otrzymały co najmniej 35 punktów, zespół rekomenduje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania do udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania, o którym mowa w § 2.

4. W przypadku gdy wniosek szkoły obejmuje wydatki, które nie są niezbędne do realizacji zadania, o którym mowa w § 2, lub nie są bezpośrednio związane z jego realizacją, zespół może rekomendować ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania udzielenie wsparcia finansowego w wysokości odpowiadającej części wnioskowanej przez szkołę kwoty, jednak nie mniejszej niż 3000 zł.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zespół wskazuje, wraz z uzasadnieniem, pozycje kosztorysu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 9, które nie mogą być sfinansowane w ramach wsparcia finansowego.

§ 10. [Protokół]

1. Zespół, o którym mowa w § 8 ust. 1, sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania protokół, który zawiera:

1) wykaz szkół, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego, wraz z wnioskowanymi kwotami wsparcia finansowego, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10, oraz liczbą otrzymanych punktów, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 4 – również informacją, o której mowa w § 9 ust. 5;

2) wykaz szkół, których wnioski nie zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego, wraz z liczbą otrzymanych punktów;

3) datę sporządzenia protokołu;

4) podpisy członków zespołu.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r., na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego, wskazując szkoły, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 2, wraz z kwotą tego wsparcia.

3. Wykaz szkół, o których mowa w ust. 2, wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego oraz nazwą organu prowadzącego, jest ogłaszany niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 11. [Umowa o przekazaniu środków finansowych]

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje organom prowadzącym szkoły środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na podstawie umowy zawartej między tym ministrem a organem prowadzącym szkołę, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62).

2. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, następuje w terminie do dnia 14 września 2018 r.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje organom prowadzącym szkoły środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

4. Rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego przez organy prowadzące szkoły następuje w terminie i w sposób określony w umowie, o której mowa w ust. 1, na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 5.

5. Organy prowadzące szkoły, w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r., przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w § 2, zawierające:

1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach zadania;

2) informację o działaniach zrealizowanych w ramach zadania oraz o sposobie jego promocji;

3) wnioski z realizacji zadania.

§ 12. [Zbiorcza analiza i ocena realizacji zadania, o którym mowa w § 2]

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 1 lutego 2019 r., na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 11 ust. 5, dokonuje zbiorczej analizy i oceny realizacji zadania, o którym mowa w § 2, i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawozdanie w tej sprawie.

§ 13. [Informacje na temat bieżącego stanu realizacji zadania, o którym mowa w § 2]

1. Dla celów bieżącego monitorowania realizacji zadania, o którym mowa w § 2, szkoły i organy prowadzące szkoły, na żądanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, są obowiązane do udzielania informacji na temat bieżącego stanu realizacji zadania.

2. Szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodowie są obowiązani do udziału w badaniach na potrzeby ewaluacji realizacji zadania, o którym mowa w § 2.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »