reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 910).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 910), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Finansów: T. Czerwińska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. (poz. 1011)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zlecenia płatności;

2) zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących płatności;

3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) Banku - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) instytucji - należy przez to rozumieć:

a) instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1 ustawy, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie lub która wydała decyzję, o której mowa w:

- art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475),

- art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466) albo

- art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433),

b) inny podmiot upoważniony przez instytucję wymienioną w lit. a, o którym mowa w art. 188 ust. 1a ustawy;

4) dysponencie - należy przez to rozumieć dysponenta części budżetowej, wskazanego w zleceniu płatności;

5) terminie płatności - należy przez to rozumieć dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ministra Finansów w Banku, wynikające ze złożonych w danym okresie zleceń płatności;

6) odbiorcy płatności - należy przez to rozumieć podmiot, na którego rachunek są przekazywane płatności.

§ 3. 1. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

1a.1) Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, instrumentu "Łącząc Europę", Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

2. Zlecenie płatności sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jest przekazywane przez instytucję do Banku w postaci elektronicznej.

3. Instytucja może, w postaci elektronicznej:

1) skorygować złożone w Banku zlecenie płatności od dnia jego złożenia do końca okresu składania zleceń płatności;

2) anulować zlecenie płatności najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym termin płatności;

3) przekazać do Banku korektę zrealizowanego zlecenia płatności.

4. Korekty, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nie można zastosować do kwoty wpisanej w zleceniu płatności, do nazwy i wszystkich danych odbiorcy płatności oraz jego numeru rachunku bankowego, a także do nazwy i wszystkich danych beneficjenta oraz do tytułu płatności.

§ 4. 1. Bank przekazuje instytucji, która wystawiła zlecenie płatności, w postaci elektronicznej, informację o jego wykonaniu, najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym dokonano płatności.

2. W przypadku płatności przekazanych na rachunek odbiorcy płatności innego niż beneficjent, Bank dodatkowo informuje beneficjenta o dokonaniu płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym płatności zostały dokonane.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy beneficjent jest państwową jednostką budżetową.

4. W przypadku niewykonania zlecenia płatności, Bank niezwłocznie przekazuje instytucji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, informację o jego niewykonaniu wraz z podaniem przyczyny jego niewykonania.

§ 5. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od tej instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu i numer projektu;

4) wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;

5) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

6) kwoty wynikające ze zleceń;

7) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

8) kategorię interwencji - w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 6. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od tej instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu i numer projektu;

4) wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;

5) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

6) kwoty płatności;

7) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

8) kategorię interwencji - w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 7. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu;

4) numer zlecenia;

5) datę realizacji płatności;

6) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

7) kwotę płatności;

8) nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;

9) treść przed korektą;

10) treść po korekcie;

11) datę korekty.

§ 8. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty wynikające ze zleceń;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 9. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty płatności;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 10. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności:

1) anulowanych przez instytucję w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia bezpośrednio poprzedzającego termin płatności,

2) odrzuconych przez Bank w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia upływu terminu płatności

- pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminów, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty płatności;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 11. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) datę realizacji płatności;

5) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

6) kwotę płatności;

7) nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;

8) treść przed korektą;

9) treść po korekcie;

10) datę korekty.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły korygowane zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 12. 1. Bank udostępnia Ministrowi Finansów, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o otrzymanych oraz anulowanych zleceniach płatności, o korektach zleceń płatności zrealizowanych, które zostały skorygowane w danym miesiącu, zawierającą zestawienie korygowanych pozycji, jak też dotyczącą płatności dokonanych w danym miesiącu oraz o zwrotach środków od podmiotów dokonujących zwrotów - do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecenia płatności i środki zostały otrzymane i w którym płatności zostały dokonane.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności dane, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 2, z tym że w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a, informacja zawiera również nazwę funduszu.

§ 13. 1. W przypadku dokonania, przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków na rachunek w Banku, Bank udostępnia Ministrowi Finansów, dysponentowi oraz instytucji, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, do końca trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) numer projektu;

3) beneficjenta i odbiorcę płatności;

4) oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków;

5) informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych dniach, w podziale na kwotę należności głównej, kwotę odsetek oraz innych kwot;

6) część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;

7) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;

8) datę dokonania zwrotu;

9) tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy, także numer decyzji.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenie płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

7. Bank udostępnia Ministrowi Finansów oraz dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) datę zwrotu;

5) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

6) kwotę zwrotu;

7) nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;

8) nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;

9) treść przed korektą;

10) treść po korekcie;

11) datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14. 1. W przypadku dokonania przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków, które zostały wypłacone w ramach części budżetowej 34 "Rozwój regionalny" na rachunek w Banku, Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) informację o kwotach należności głównej z wyłączeniem kwot odsetek, przychodów oraz kar umownych;

4) część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

6) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;

7) rok i miesiąc dokonania zwrotu.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

7. Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) rok dokonania płatności, której dotyczy zwrot;

5) datę zwrotu;

6) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

7) kwotę zwrotu;

8) nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;

9) nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;

10) treść przed korektą;

11) treść po korekcie;

12) datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14a. Informacje, o których mowa w § 5-14, Bank udostępnia odrębnie w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 i 1a.

§ 15. 1. Instytucja, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. a, przekazuje dysponentowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku w danym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 2 do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 2a do rozporządzenia - w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

3. Jeżeli ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, przekazanie informacji może nastąpić w dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 16. 1. W przypadku gdy zlecenia płatności dotyczą programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w każdym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 3 do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 3a do rozporządzenia - w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

§ 17. 1. W przypadku gdy zwrot środków, o którym mowa w § 13 ust. 1, został dokonany przez odbiorcę płatności i dotyczy programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o tym zwrocie, w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji z Banku.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 4 do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 4a do rozporządzenia - w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

§ 18. Do informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz do informacji o płatnościach dokonanych przez Bank, a także do informacji o zwrotach dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia oraz korekt dotyczących tych informacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1726).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - ZLECENIE PŁATNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1a2)

WZÓR - ZLECENIE PŁATNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR - ZBIORCZA INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU

infoRgrafika

Załącznik nr 2a

WZÓR - ZBIORCZA INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR - INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK

infoRgrafika

Załącznik nr 3a

WZÓR - INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR - INFORMACJA O ZWROCIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH PRZEZ BANK

infoRgrafika

Załącznik nr 4a

WZÓR - INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK

infoRgrafika


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 910), które weszło w życie z dniem 11 maja 2017 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama