reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1456 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb nieodpłatnego przekazywania na własność mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewykorzystywanego do realizacji ich zadań, zwanego dalej „mieniem ruchomym”, podmiotom wymienionym w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, zwanym dalej „podmiotem”;

2) elementy umowy o nieodpłatnym przekazaniu mienia ruchomego, zwanej dalej „umową”;

3) wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego, zwanego dalej „wnioskiem”;

4) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

§ 2. [Ogłoszenie o naborze wniosków]

1. Ogłoszenie o naborze wniosków udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera:

1) zestawienie mienia ruchomego, którego może dotyczyć składany wniosek;

2) informacje dotyczące składania wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 1, w tym termin i miejsce ich składania;

3) elementy umowy zawieranej z podmiotem, któremu będzie przekazywane mienie ruchome.

3. W ogłoszeniu o naborze wniosków określa się termin składania wniosku, nie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków.

4. Nabór wniosków ogłasza się osobno w odniesieniu do rzeczy ruchomych koncesjonowanych i niekoncesjonowanych.

§ 3. [Wniosek]

1. Wzór wniosku oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć, są określone w załączniku do rozporządzenia.

2. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

3. Wniosek składany w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Obrony Narodowej.

4. Jeżeli dokumenty dołączane do wniosku nie są dostępne w postaci elektronicznej, można złożyć elektroniczne kopie takich dokumentów po uwierzytelnieniu ich przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. W uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej może wezwać do przedstawienia oryginałów dołączonych dokumentów.

§ 4. [Komisja do spraw przekazywania mienia ruchomego]

1. Wnioski rozpatruje komisja do spraw przekazywania mienia ruchomego, zwana dalej „komisją”, której skład i sposób pracy określa Minister Obrony Narodowej w drodze decyzji.

2. Protokół prac komisji oraz wykaz mienia ruchomego sporządzony na podstawie złożonych wniosków sporządza się w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do składania wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

3. Wykaz mienia ruchomego zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 5. [Umowa]

1. Wyciąg z wykazu wraz z kopią wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, przekazuje się kierownikowi państwowej jednostki budżetowej prowadzącemu ewidencję ilościowo-wartościową mienia ruchomego podlegającego przekazaniu, w celu zawarcia umowy.

2. Kierownik, o którym mowa w ust. 1, informuje podmiot o możliwości zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania informacji.

3. Umowa zawiera:

1) oznaczenie stron;

2) podstawę zawarcia umowy;

3) określenie ilości, jakości i wartości przekazywanego mienia ruchomego;

4) określenie celu wykorzystania mienia ruchomego;

5) wskazanie osób upoważnionych do wydania i odbioru mienia ruchomego;

6) miejsce i termin odbioru mienia ruchomego;

7) określenie sposobu udokumentowania przekazania mienia ruchomego;

8) wskazanie podmiotu upoważnionego do odbioru rzeczy ruchomych, na obrót którymi są wymagane zezwolenia i koncesje, który posiada koncesję uprawniającą do transportu, przechowywania (składowania) takich rzeczy, a następnie pozbawiania takich rzeczy bojowych cech użytkowych;

9) zobowiązanie podmiotu do:

a) pozbawienia broni lub innego uzbrojenia bojowych cech użytkowych przez podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy,

b) przesłania kierownikowi, o którym mowa w ust. 1, informacji o zrealizowaniu zadania;

10) postanowienia dotyczące kar umownych;

11) postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy;

12) postanowienia dotyczące prawidłowości wykonywania umowy;

13) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia na jego stronie internetowej lub profilu społecznościowym, dotyczących prowadzonej przez niego działalności, jeżeli taka strona jest przez podmiot prowadzona, informacji o nieodpłatnym przekazaniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej mienia ruchomego, a w przypadku rzeczy ruchomych, na obrót którymi są wymagane zezwolenia i koncesje, a także rzeczy ruchomych, na obrót którymi nie są wymagane zezwolenia i koncesje, o charakterze środka trwałego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), o wartości określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.1)), a także zobowiązanie do umieszczenia oznaczenia w widocznym miejscu, przez okres, w którym mienie to pozostaje w dyspozycji podmiotu, że jest ono przekazane nieodpłatnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

§ 6. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do spraw wszczętych i niezakończonych, w tym do umów zawartych przed wejściem w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 267 i 1142).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2175, 2201 i 2369 oraz z 2018 r. poz. 317, 398, 650 i 685.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE MIENIA RUCHOMEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 maja 2018 r. (poz. 1018)

WZÓR – WNIOSEK O NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE MIENIA RUCHOMEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAAC Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama