reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.

§ 2. [Kwartalna informacja]

Kwartalna informacja, o której mowa w § 1, obejmuje następujące dane:

1) informacje o wpływie środków na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, stanowiący wyodrębniony rachunek bankowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w podziale na:

a) wpłaty składek od przedsiębiorców turystycznych, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

c) przychody z lokat środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

d) środki uzyskane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

e) środki uzyskane przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w ramach zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

f) inne wpływy;

2) informacje o wysokości oprocentowania:

a) środków pieniężnych zgromadzonych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

b) środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

3) informacje o liczbie wystąpień o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, otrzymanych w danym okresie sprawozdawczym od poszczególnych marszałków województw lub jednostek przez nich wskazanych, wraz z informacją o organizatorach turystyki i przedsiębiorcach ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, których niewypłacalności dotyczyły poszczególne wystąpienia;

4) informacje o wysokości środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wydatkowanych w danym okresie sprawozdawczym na:

a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju,

b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,

c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu

– wraz ze wskazaniem wysokości środków, o których wypłatę wystąpili poszczególni marszałkowie województw;

5) informacje o wysokości kwoty do wypłaty, wynikającej ze zgłoszeń podróżnych, którzy nie otrzymali całości pokrycia kosztów i zwrotu wpłat, przekazanych przez podmioty udzielające zabezpieczeń finansowych, która nie została zaspokojona na ostatni dzień kwartału;

6) informacje o wysokości wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w danym okresie sprawozdawczym, z wyszczególnieniem wydatków na pokrycie kosztów:

a) realizacji wypłat z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

b) obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

c) odsetek od uzyskanych kredytów i pożyczek,

d) zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;

7) informacje o zwrotnym finansowaniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, udzielonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jego wysokości, terminie i okresie, na jaki zostało udzielone;

8) informacje o stanie środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego wyodrębniony rachunek bankowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na ostatni dzień kwartału, z uwzględnieniem narastająco od początku roku kalendarzowego wszystkich wpływów i wydatków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

9) informacje o stanie rozrachunków:

a) należności wewnętrznych,

b) zobowiązań wewnętrznych

– na ostatni dzień kwartału pomiędzy Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym;

10) informacje o wysokości zaległych, nieodprowadzonych w terminie składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, na ostatni dzień kwartału, wraz z informacją, których przedsiębiorców turystycznych dotyczą i ile wynoszą zaległości, zgodnie z deklaracjami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy;

11) informacje dotyczące wszystkich zaległych składek, wraz z wyodrębnieniem terminów ich wymagalności, w podziale na zaległe:

a) do 3 miesięcy,

b) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy,

c) powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy,

d) powyżej 1 roku;

12) informacje o liczbie wniosków skierowanych w danym kwartale przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do poszczególnych marszałków województw o wydanie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat w przypadku rażącego naruszenia warunku wykonywania działalności, o którym mowa w art. 31 pkt 2 ustawy;

13) informacje o przychodach z tytułu składek należnych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ujętych w danym okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem charakteru działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę turystycznego, rodzaju usługi, miejsca realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu, określonych w deklaracjach składanych przez przedsiębiorców turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

14) informacje o zmniejszeniach przychodów z tytułu składek ujętych w danym okresie sprawozdawczym, należnych do zarachowania na poczet następnych należnych składek, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;

15) informacje o zwrotach wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dokonanych w danym okresie sprawozdawczym w przypadku:

a) gdy przedsiębiorca turystyczny został wykreślony z rejestru w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru i złożył wymagane deklaracje oraz odprowadził należne składki w okresie wykonywania działalności, a odprowadzone składki nie podlegają dalszemu zarachowaniu,

b) dokonania ich w kwocie przewyższającej wysokość zobowiązania określonego w deklaracji składanej do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

c) dokonania ich przez podmiot niezobowiązany względem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

16) informacje o przekazywanych przez poszczególnych marszałków województw kosztach kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztach powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych w przypadku, gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.

§ 3. [Przekazywanie kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków]

Kwartalna informacja o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za II kwartał 2018 r., która powinna być przekazana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminie 30 dni od ostatniego dnia tego kwartału, jest przekazywana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 1893).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.2)

Minister Sportu i Turystyki: W. Bańka


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 1893), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama