reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa rodzaje i sposób organizacji kursów:

1) adaptacji w społeczeństwie polskim;

2) języka polskiego.

2. Kursy języka polskiego są dostosowywane do stopnia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, a kursy adaptacji w społeczeństwie polskim – do potrzeb repatriantów w zakresie adaptacji.

§ 2. [Zajęcia w zakresie nauki języka polskiego dla repatriantów będących dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym]

1. Dla repatriantów będących dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym mogą być organizowane kursy, o których mowa w § 1, w formie zajęć w zakresie nauki języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone odpowiednio przez przedszkole lub szkołę, do której dziecko uczęszcza.

§ 3. [Kursy języka polskiego dla repatriantów będących dziećmi i młodzieżą podlegającym obowiązkowi szkolnemu]

1. Dla repatriantów będących dziećmi i młodzieżą podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki są organizowane – w zależności od ich indywidualnych potrzeb – kursy adaptacji w społeczeństwie polskim. Przepisy § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a oraz ust. 3 i 7–9 stosuje się.

2. Dla repatriantów będących dziećmi i młodzieżą podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki kursy języka polskiego są prowadzone w formie dodatkowej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), zgodnie z przepisami w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

§ 4. [Kursy dla pełnoletnich repatriantów]

1. Dla pełnoletnich repatriantów są organizowane kursy, o których mowa w § 1.

2. Kursy są organizowane w formie:

1) kursu wieczorowego;

2) zajęć sobotnio-niedzielnych;

3) obozów:

a) językowo-adaptacyjnych,

b) języka polskiego.

3. Repatriant może realizować kurs w jednej lub kilku formach, o których mowa w ust. 2.

4. W zależności od stopnia znajomości języka polskiego, liczba godzin dydaktycznych kursu języka polskiego wynosi od 30 do 100 godzin.

5. Liczba godzin dydaktycznych kursu adaptacji w społeczeństwie polskim wynosi nie mniej niż 40 godzin.

6. Godzina dydaktyczna kursu trwa 45 minut.

7. Kursy są prowadzone zgodnie z programami kursów ustalanymi przez organizatora kursu, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, z uwzględnieniem stopnia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie przez repatriantów oraz ich potrzeb w zakresie adaptacji, z tym że program kursu adaptacji w społeczeństwie polskim zawiera w szczególności zagadnienia, o których mowa w art. 20h ust. 3 tej ustawy.

8. W przypadku gdy organizatorem kursu nie jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, program kursu ustalony przez organizatora kursu jest zatwierdzany odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

9. Kursy są organizowane w miejscu wskazanym przez organizatora kursu.

§ 5. [Zajęcia w zakresie nauki języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim]

Dla małoletniego dziecka, którego rodzic będący repatriantem uczestniczy w kursie organizowanym w formie obozu, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 3 lit. a lub b, mogą być organizowane – w zależności od indywidualnych potrzeb tego dziecka – zajęcia w zakresie nauki języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb oraz stopnia znajomości języka polskiego.

§ 6. [Kursy języka polskiego dla kandydatów na repatriantów]

Dla kandydatów na repatriantów są organizowane kursy języka polskiego. Przepisy § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. b, ust. 3 i 4 oraz ust. 6–9 stosuje się.

§ 7. [Kurs organizowany poza miejscem zamieszkania repatriantów lub kandydatów na repatriantów]

1. W przypadku gdy kurs jest organizowany poza miejscem zamieszkania repatriantów lub kandydatów na repatriantów, organizator kursu zapewnia im bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, a także dojazd lub zwrot poniesionych kosztów dojazdu w wysokości udokumentowanej rachunkami, biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu lub oświadczeniem o poniesieniu kosztów podróży pojazdem, obejmującym określenie trasy dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji kursu wskazanego przez organizatora kursu, liczbę przejechanych kilometrów oraz pojemność skokową silnika, markę i numer rejestracyjny pojazdu.

2. Repatriantowi lub kandydatowi na repatrianta przysługuje zwrot kosztów przejazdu na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 613), które utraciło moc z dniem 1 listopada 2017 r. zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 858).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama