| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przyjmowanie cudzoziemców na studia i szkolenia]

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na:

1) stacjonarne lub niestacjonarne studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie;

3) studia podyplomowe;

4) szkolenia w formie:

a) staży,

b) kursów języka polskiego lub kursów przygotowawczych do podjęcia kształcenia w języku polskim,

c) kursów dokształcających.

2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani również w celu uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych.

§ 2. [Warunki przyjmowania cudzoziemców na studia i szkolenia]

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia i szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz w celu uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, jeżeli:

1) posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki – w przypadku studiów, albo na okres szkolenia lub uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych lub

2) są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.3)), lub

3) posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku gdy cudzoziemcy w trakcie studiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, mogą podejmować te studia, jeżeli wykażą się odpowiednim stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60), stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów.

§ 3. [Warunki przyjmowania cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim]

1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

2. Cudzoziemcy mogą podejmować studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, prowadzone w języku polskim, jeżeli spełnią wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3.

§ 4. [Warunki przyjmowania cudzoziemców na studia prowadzone w języku obcym]

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–3, prowadzone w języku obcym, jeżeli:

1) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) lub

2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą prowadzone studia, lub

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

§ 5. [Warunki przyjmowania cudzoziemców na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie]

1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1) posiadają wydane w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) świadectwo dojrzałości lub

b) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), lub

c) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

d) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

2) posiadają:

a) świadectwo lub inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub

b) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

c) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, oraz decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, potwierdzającą w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, lub

d) świadectwo lub inny dokument zagraniczny uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r., oraz

3) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeżeli posiadają decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te studia oraz wykażą wymagane w uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, cudzoziemiec przedstawia decyzję nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie ustalonym przez rektora uczelni.

4. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1) posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej:

– zgodnie z art. 191a ust. 3 pkt 1 albo ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym lub

– na podstawie umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 191a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, albo w drodze nostryfikacji

– za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

2) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.

§ 6. [Warunki przyjmowania cudzoziemców na studia doktoranckie]

1. Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zgodnie z art. 191a ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym lub

b) na podstawie umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 191a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, albo w drodze nostryfikacji

– za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.

2. Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani również cudzoziemcy, którzy są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 7. [Warunki przyjmowania cudzoziemców na studia podyplomowe]

Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich wydany:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zgodnie z art. 191a ust. 3 pkt 1 albo ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym lub

b) na podstawie umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 191a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, albo w drodze nostryfikacji

– za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

§ 8. [Warunki przyjmowania cudzoziemców na studia drugiego stopnia, studia doktoranckie i studia podyplomowe]

1. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 191a ust. 7a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą być przyjmowani na studia drugiego stopnia, studia doktoranckie i studia podyplomowe, jeżeli posiadają zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, wydane w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 191a ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli ich ukończenie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na te studia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie ustalonym przez rektora uczelni albo kierownika jednostki naukowej, prowadzącej te studia.

§ 9. [Warunki przyjmowania cudzoziemców na szkolenia]

Na szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, mogą być przyjmowani cudzoziemcy, jeżeli posiadają kwalifikacje wymagane przez prowadzącego szkolenie, potwierdzone w szczególności świadectwem, dyplomem ukończenia studiów wyższych lub certyfikatem.

§ 10. [Przyjmowanie cudzoziemców w celu uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych]

W celu uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych mogą być przyjmowani cudzoziemcy, jeżeli posiadają kwalifikacje wymagane przez prowadzącego te badania lub prace, potwierdzone w szczególności dyplomem ukończenia studiów wyższych.

§ 11. [Wysokość opłat za odbywanie studiów i szkoleń]

1. Rektor uczelni publicznej ustala wysokość opłat za odbywanie studiów i szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz za uczestniczenie w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, na zasadach odpłatności.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, powinna uwzględniać czas trwania kształcenia albo uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych oraz nie może być niższa niż planowane koszty kształcenia albo uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych.

§ 12. [Obniżenie opłaty]

Rektor uczelni publicznej może obniżyć opłatę, o której mowa w § 11 ust. 1, lub zwolnić z niej całkowicie, na wniosek cudzoziemca, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub podjął, na zasadach odpłatności, studia na drugim kierunku lub kształcenie w innej formie.

§ 13. [Wnoszenie opłat]

1. Opłaty, o których mowa w § 11 ust. 1, są wnoszone na rachunek bankowy albo w kasie uczelni publicznej.

2. Opłaty za odbywanie studiów i studiów doktoranckich są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów, a opłaty za szkolenia oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – nie później niż do dnia ich rozpoczęcia.

3. W uzasadnionych przypadkach rektor uczelni publicznej może, na wniosek cudzoziemca, przedłużyć termin wniesienia opłaty lub rozłożyć opłatę na raty.

4. Opłaty za kształcenie lub uczestniczenie w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, prowadzonych w uczelni publicznej, podlegają zwrotowi za okres niepobierania kształcenia lub nieuczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, jeżeli cudzoziemiec:

1) otrzymał urlop od zajęć lub udzielono mu innej przerwy w odbywaniu studiów na zasadach i w trybie określonych w regulaminie studiów lub

2) zrezygnował z kształcenia z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, lub

3) otrzymał decyzję odmawiającą wydania wizy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771).

§ 14. [Przepis przejściowy]

W okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2021 r. dokumentami wydanymi w Rzeczypospolitej Polskiej uprawniającymi cudzoziemców do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich są świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000 i 1115.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912, 932 i 1115.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1501), które utraciło moc z dniem 1 października 2017 r. zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »