reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie Międzynarodowej Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. poz. 538) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na członków Międzynarodowej Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, zwanej dalej „Radą”, oraz tryb i sposób ich zgłaszania;

2) tryb działania Rady;

3) sposób pokrywania kosztów związanych z uczestnictwem członków Rady w posiedzeniach Rady.

§ 2. [Organy zgłaszające kandydatów na członków Rady]

1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają:

1) Marszałek Sejmu;

2) Marszałek Senatu;

3) minister właściwy do spraw zagranicznych;

4) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów występuje do podmiotów, o których mowa w ust. 1, o zgłaszanie kandydatów.

3. W wystąpieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się termin, miejsce, sposób zgłaszania i maksymalną liczbę kandydatów na członków Rady, jaką może zgłosić jeden podmiot.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, ma formę pisemną i zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata;

2) uzasadnienie zgłaszanej kandydatury;

3) zgodę kandydata na powołanie w skład Rady.

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw zagranicznych dokonuje po konsultacjach z ministrem właściwym do spraw zagranicznych Węgier.

§ 3. [Rada i jej posiedzenia]

1. Rada działa kolegialnie.

2. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

3. Posiedzenia Rady odbywają się przy obecności większości członków Rady.

4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, zwanego dalej „Instytutem”.

5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady.

6. Przewodniczący Rady może pisemnie upoważnić członka Rady do przewodniczenia posiedzeniom Rady.

§ 4. [Podejmowanie przez Radę uchwał]

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 5. [Protokół z posiedzenia Rady]

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady albo upoważniony członek Rady, o którym mowa w § 3 ust. 6, oraz osoba sporządzająca protokół.

2. Protokół zawiera zestawienie rozstrzygnięć podjętych przez Radę z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych głosowań oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych.

3. Członek Rady może zgłosić do Przewodniczącego Rady zastrzeżenia do treści protokołu, wraz z wnioskiem o jego sprostowanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

§ 6. [Należności z tytułu podróży służbowych przysługujące członkom Rady za udział w jej posiedzeniach]

Członkom Rady za udział w posiedzeniach Rady przysługują należności z tytułu podróży służbowych w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076).

§ 7. [Organ zapewniający obsługę finansową, organizacyjną i administracyjną Rady]

Obsługę finansową, organizacyjną i administracyjną Rady zapewnia Instytut.

§ 8. [Pierwsze posiedzenie Rady]

Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje członek Rady wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama